Mostrant els resultats de 1 a 10 de 188

21-02-2018 ELS DIES 3 i 4 DE MAIG DE 2018 A CANALS CURS "COMMUNITY MANAGER"

L'Ajuntament de Canals, des de la Regidoria de Promoció Socieconòmica i en col·laboració amb el Centre de Turisme de València, ha organitzat un curs gratuït anomenat COMMUNITY MANAGER”.

- REQUISITS: Persones en actiu en el món de l’hostaleria.

- PERIODE LECTIU: 3 i 4 de maig de 2018.

- HORARI: de 09:30 a 14:30 hores.

- LLOC: 3º planta del Centre Cultural Ca Don José (C/ Diputació, nº 1 de Canals).
 

- INSCRIPCIONS: en el Departament ADL de l’Ajuntament de Canals o a través de la web de Centres de Turisme de València (http://www.xarxadecentresdeturisme.com/opencms/opencms/centresdeturisme/es/contents/secretaria_virtual/administracion.html?).

- DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ: 30 d’abril de 2018.

- DOCUMENTACIÓ A APORTAR: DNI i última nòmina.

 

Per a més informació, telefonar al 962240126, ext. 1013, o enviar un correu electrònic a info.adl@canals.es

 

AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

AJUNTAMENT DE CANALS

Pça. La Vila, 9.

46650, Canals (València)

962240126

19-02-2018 Es convoca la concessió d’ajudes a empreses per a projectes d’R+D i d’innovació per a l’exercici 2018. (IVACE)


El Programa comptarà amb finançament al 50 % del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020, dins de l'Eix Prioritari 1 " Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació", Objectiu Específic 1.2.1 "Impuls i promoció d'activitats d'I+D+i liderades per les empreses, suport a la creació d'empreses innovadores i suport a la compra pública innovadora”.
 

 

Empreses beneficiàries:

PIME amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, que tinguen almenys quatre persones consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions (TC1) corresponent al segon mes anterior a la sol·licitud, sent computable a aquests efectes el personal treballador cooperativista en el cas de les sol·licituds presentades per cooperatives.

 

Requisits dels projectes:

 

 • Els projectes hauran d'iniciar-se amb posterioritat a la data de presentació de la sol·licitud de l'ajuda, de manera que la convocatòria d'ajudes produïsca un efecte incentivador per a l'execució dels projectes.
   
 • Els resultats dels projectes hauran de tenir impacte tangible a la Comunitat Valenciana.
   
 • Els projectes hauran de desenvolupar coneixement amb la finalitat d'incrementar la competitivitat, la diferenciació dels productes o serveis en els mercats i la generació d'ocupació de qualitat.
   
 • Els costos associats al projecte no podran rebre simultàniament ajudes en el marc d'aquesta convocatòria i d'altres procedents d'aquesta o una altra administració o ens públic.
   
 • Només podrà presentar-se un projecte per empresa sol·licitant.
   
 • Pressupost subvencionable del projecte major de 30.000 euros i menor de 175.000 euros
   
 • El projecte significarà un nou desenvolupament per a l'empresa sol·licitant i, per tant no realitzat amb anterioritat, en tot o en part, per l'empresa ni tampoc per cap altra vinculada o contractada per a la realització del projecte.

 

 

Actuacions susceptibles de suport:

 

1) Els projectes hauran de poder-se enquadrar en alguna de les següents actuacions susceptibles de suport:

 • Investigació industrial: recerca planificada o estudis crítics l'objecte dels quals siga l'adquisició de nous coneixements i aptituds que puguen resultar d'utilitat per a la creació de nous productes, processos o serveis o permeten millorar considerablement els ja existents.
 • Desenvolupament experimental: adquisició, combinació, configuració i ocupació de coneixements i tècniques ja existents, d'índole científica, tecnològica, empresarial o d'un altre tipus, amb vista a l'elaboració de plans i estructures o dissenys de productes, processos o serveis nous, modificats o millorats.

2) Els projectes hauran d'estar situats en nivells TRL (Technology Readiness Levels) entre 1 a 7, tots dos inclosos. La descripció de TRLs serà la utilitzada per la Comissió Europea, que apareix detallada en la Resolució de convocatòria.

 

Tipus d'ajuda:

Subvenció a fons perdut calculada en percentatge sobre els costos subvencionables amb intensitat variable en funció de la grandària d'empresa:

 • Xicoteta empresa: fins al 40%
 • Mitja empresa: fins al 30%

Les intensitats anteriors podran augmentar-se amb un 5 % dels costos subvencionables si es compleix algun dels següents requisits:

a) Contractació de personal altament qualificat (veure condicions en la Resolució de convocatòria) amb participació activa en el desenvolupament del projecte i sense vinculació contractual de caràcter laboral durant els sis mesos previs a la formalització del contracte. La contractació haurà de produir-se durant l'execució del projecte i per un període mínim de dotze mesos.

b) Contractació d'Organismes d'Investigació que supere 20.000 €

La intensitat màxima de l'ajuda calculada en funció dels costos subvencionables no podrà superar les intensitats màximes permeses pels articles 25 i 28 del Reglament (UE) nº 651/2014 per a les ajudes de R+D, incloses les cosines i en cap cas podrà superar el 35% o el 45% d'intensitat màxima, segons es tracte d'una mitjana o xicoteta empresa, respectivament.
 

 

Costos subvencionables:

 

1. Serveis externs

 • Cost de contractes d'investigació i desenvolupament amb organismes d'investigació.
 • Serveis d'assistència tècnica, consultoria i equivalents destinats de manera exclusiva a l'activitat d'investigació i desenvolupament subvencionada.
 • Registre de drets de propietat industrial derivats de l'execució del projecte.

2. Adquisició de patents i llicencies

Costos de coneixements tècnics i patents adquirits o obtinguts per llicència de fonts externes a preu de mercat, sempre que l'operació s'haja realitzat en condicions de plena competència.

3. Personal propi

Despeses del personal investigador, del personal tècnic i del personal auxiliar (salari brut, i cost de la Seguretat Social a càrrec de l'empresa) emprats en centres de treball de la Comunitat Valenciana durant el temps en què estiguen dedicats al projecte d'investigació i desenvolupament.
Es limita el cost horari subvencionable a 40 euros/hora com a màxim.

4. Materials

Costos de matèries primeres i altres aprovisionaments de naturalesa consumible que es deriven directament de l'activitat d'investigació i desenvolupament

5. Despeses d'amortització d'instrumental i equipament

 • Despeses d'amortització de l'instrumental i equipament de plantes pilot ja existents l'ús de les quals resulte necessari per al desenvolupament del projecte.
 • També, quan el projecte supose el desenvolupament de prototips o plantes pilot experimentals de demostració, el cost d'amortització de l'instrumental i l'equipament que s'integre en el desenvolupament previst.

 

 

Criteris de valoració:

 

Un projecte solament podrà ser recolzat quan la puntuació obtinguda en l'avaluació siga superior a 50 punts i sempre que se superen els llindars indicats en cadascun dels apartats del següent barem.
Seran criteris d'avaluació:

1. Qualitat del projecte. Màxim: 35 punts. Llindar mínim: 17 punts

 • Grau d'avanç: 0-20. Es valorarà l'avanç en el coneixement científic-tecnològic o aplicació del mateix que suposa el projecte respecte a l'estat de l'art actual. Un projecte amb un grau d'avanç igual a zero no serà considerat com de R+D i, per tant, serà denegat.
 • Metodologia i pla de treball: 0-5. Es valorarà la qualitat del pla de treball i de la metodologia prevista per al seu desenvolupament.
 • Pressupost del projecte: 0-5. Es valorarà l'adequació del pressupost del projecte als objectius previstos i als mitjans requerits per a la seua correcta execució.

2. Viabilitat tècnica. Màxim: 30 punts. Llindar mínim: 15 punts

 • Capacitat i experiència de l'equip de treball de l'empresa que participa en el projecte: 0-15. Es valorarà que les persones que participen en el projecte disposen de titulació adequada amb experiència consolidada en R+D.
 • Adequació de recursos implicats en l'execució del projecte: 0-15. Es valorarà que el conjunt de recursos interns i externs dedicats al projecte siguen adequats per a dur-ho a terme. Quan no existisca en la pròpia empresa capacitat suficient per a escometre les tasques de R+D es valorarà la contractació amb Centres de Recerca o serveis externs qualificats.

3. Resultats/impacte esperable del projecte. Màxim: 30 punts - Llindar mínim: 10 punts

 • Impacte econòmic, social i mediambiental dels resultats del projecte: 0-15. Es valoraran resultats en la triple dimensió de la responsabilitat social empresarial: previsions d'internacionalització, increment de les vendes, millora de la competitivitat i creació d'ocupació; orientació cap a la salut i millora de la qualitat de vida, col·lectius desfavorits; alineació amb les prioritats temàtiques Climate KIC.
 • Projectes que s'enquadren en les mesures de RIS3 CV de qualitat de vida, desenvolupament de productes i entorns personalitzats, processos de fabricació avançats i nous sistemes industrials o sostenibilitat. 0-5.
 • Projectes els resultats dels quals siguen prototips propers al mercat compresos entre els nivells TRL 5 i TRL 7. 0-5.
 • Projectes el desenvolupament dels quals s'efectue a partir de patents existents en l'empresa o tinguen com resultat una nova patent. 0-5.

4. Característiques del sol·licitant. Màxim 10 punts

 • El sol·licitant compta amb un pla d'Igualtat d'Oportunitats encara quan no li siga exigible per normativa. 0-4
 • L'activitat principal de l'empresa està alineada amb les prioritats temàtiques de la Comunitat per al Coneixement i la Innovació del Clima, Climate KIC (Knowledge and Innovation Community of the European Institute of Innovation and Technology for the Climate, disponible en <http://www.climate-kic.org/>), valorant els projectes empresarials amb impacte favorable en simbiosi industrial, control de gasos d'efecte hivernacle, sistemes de transport eficients, tècniques de construcció conduents a la reducció d'emissions, gestió de l'aigua, bioeconomia. 0-3
 • Percentatge de persones amb diversitat funcional, sobre el total de la plantilla, per sobre del mínim legal exigible. 0-3Lloc de presentació de sol·licituds: (IVACE). 

16-02-2018 Publicades les ajudes al foment de l'ocupació per als treballadors autònoms en projectes innovadors


Qui pot sol·licitar-ho?

1.- Les persones desempleades, inscrites com a demandants d'ocupació en el corresponent centre Servef, que hagen iniciat l'activitat autònoma a partir de l'1 de gener de 2018 fins a l'1 d'octubre de 2018.

2.- S'entendrà com a personal treballador autònom o per compte propi aquell que realitze de manera habitual, personal i directa una activitat econòmica a títol lucratiu sense subjecció a contracte de treball, encara que utilitze el servei remunerat d'altres persones.

3.- Queden exclosos els socis de societats mercantils, cooperatives, societats civils i societats laborals, així com els membres de comunitats de béns i autònoms col·laboradors.
 

Requeriments:

a) L'inici de l'activitat de les persones sol·licitants haurà de produir-se a partir de l'1 de gener de 2018. Es considerarà a aquests efectes com a data d'inici la que conste en el document de declaració d'alta en el cens d'obligats tributaris (models 036 o 037). 

b) L'alta en el Cens d'Obligats Tributaris i en el règim especial de treballadors autònoms o equivalent haurà de ser prèvia a la presentació de la sol·licitud.

c) Romandre desempleat i inscrit com a demandant d'ocupació en el SERVEF fins a l'inici de l'activitat; així mateix no han d'haver figurat enquadrats en el règim especial de treballadors autònoms, en els 6 mesos anteriors a l'inici d'aquella. 

d) No haver disfrutat en algun dels tres exercicis anteriors ni haver sol·licitat en el present exercici altres subvencions pel mateix concepte. 

e) Desenvolupar l'activitat de manera independent.

f) El projecte ha de tindre caràcter innovador i reunir condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera, la qual cosa requerirà l'informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el Mapa d'Entitats de l'Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana.

 

Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

Quantia:
1. L'import de la subvenció es determinarà en funció de la pertinença de la persona sol·licitant en el moment de l'alta com a personal autònom a algun dels col·lectius següents: 

 •  Persones desempleades en general: 2.500 euros.
 •  Persones desempleades menors de 30 anys o majors de 45 anys: 3.000 euros.
 •  Persones desempleades amb diversitat funcional: 3.500 euros.
 •  Dones desempleades víctimes de la violència de gènere: 4.500 euros.

2. L'import establit en les lletres a), b) i c) de l'apartat 1 s'incrementarà en 500 euros en cas de les dones.


Pagament:
La liquidació de la subvenció s'efectuarà una vegada justificada amb la documentació presentada juntament amb la sol·licitud les condicions establides, i s'entregarà d'una sola vegada l'import de l'ajuda després que es dicte la resolució de concessió.

 

Quan s'ha de sol·licitar?

El termini de presentació de les sol·licituds d'ajudes per a la constitució en personal treballador autònom o professional per compte propi començarà a partir de l'endemà de publicació de l'extracte d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà l'1 d'octubre de 2018.On s'ha d'anar?

- Únicament, per a les persones físiques que, d'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, trien relacionar-se amb l'administració de forma presencial i que no estiguen obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració: 

- En els registres dels òrgans administratius del SERVEF.

Per internet

Tramitar amb certificat electrònic

 

Què s'ha de presentar?

1.- Les sol·licituds hauran d'acompanyar-se de la documentació següent:

a) Si la sol·licitud es presenta de forma no telemàtica per mitjà de representant, acreditació de la representació.

b) Declaració responsable de no estar incursos en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària ni per a ser receptora del pagament a què fa referència els apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 de la llei 38/2003, segons model normalitzat.

c) Dades de domiciliació bancària, segons model normalitzat. Si la sol·licitud es presenta de forma no telemàtica, s'ha d'acompanyar de dos exemplars.

d) Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides a la persona sol·licitant durant els dos anteriors exercicis fiscals i durant l'exercici fiscal en curs, segons el model normalitzat.

e) Declaració responsable sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables o el mateix fet subvencionable o de no haver-ne obtingut cap. A fi de comprovar que no se superen els límits de l'apartat 2 de l'article 5 del Reglament (EU) 1407/2013, de la Comissió.

f) Si és el cas, acreditació de la condició de dona víctima de violència sobre la dona, d'acord amb el que disposen els apartats 1 i 2 de l'article 9 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

g) Declaració d'alta en el Cens d'Obligats Tributaris (mod. 036 o 37), o document únic electrònic CIRCE amb codi segur de verificació.

h) Resolució o certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social relativa a la inclusió en el règim especial de treballadors autònoms. En el cas de professionals col·legiats, alta en la mutualitat del col·legi professional corresponent; s'acreditarà la seua condició d'exercents per mitjà de certificat emés per l'AEAT en què consten les altes i les baixes en el Cens d'Obligats Tributaris.

i) Informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el Mapa d'Entitats de l'Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana, relatiu al fet que el projecte té caràcter innovador i reuneix les condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera.

j) Si és el cas, acreditació de la condició de víctima de violència de gènere, per mitjà de sentència judicial o informe dels serveis socials públics o de la direcció general de la Generalitat competent en la matèria.

2.- Llevat que conste l'oposició expressa de la persona sol·licitant (i en aquest cas haurà d'aportar la corresponent documentació acreditativa), el SERVEF demanarà a través de la plataforma autonòmica d'intermediació (PAI) i altres sistemes habilitats a l'efecte la informació relativa a:

a) La identitat de la persona física sol·licitant i, si és el cas, del seu representant.
b) La vida laboral, certificada per la Tresoreria de la Seguretat Social.
c) La certificació positiva de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de la conselleria competent en matèria d'hisenda i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, del fet que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
d) L'acreditació de no haver sigut beneficiari en algun dels tres exercicis anteriors d'altres subvencions del SERVEF per constitució com a autònom.
e) La inscripció com a demandant d'ocupació en el SERVEF fins a l'inici de l'activitat.
f) Si és el cas, certificat o resolució acreditativa de la diversitat funcional de la persona sol·licitant, d'acord amb el que preveu la disposició addicional segona de l'Ordre 18/2017.

3. La sol·licitud i els formularis normalitzats per a la tramitació d'aquestes subvencions es troben disponibles en l'apartat de subvencions de la web del SERVEF (http://www.servef.gva.es/fomentoocupacion).

Impresos associats

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

DECLARACIÓ D'AJUDES DE MINIMIS

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE EN CAP DELS SUPÒSITS DELS ARTICLES 13.2, 13.3 Y 34.5 DE LA LLEI 38/2003 GENERAL DE SUBVENCIONS

[ANNEX I] OCUPACIÓ AUTÒNOMA

 

Per a més informació sobre els tràmits i requisits, feu clic en: GVA.es

15-02-2018 EAUTOM 2018. Programa d'ajuda destinada al manteniment del treball autònom de dones.


Objecte del tràmit:

Fomentar l'emprenedoria per mitjà de la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d'adopció, a fi que puguen transferir-los el coneixement necessari que possibilite el manteniment de l'activitat durant la baixa maternal.

 

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran ser beneficiàries d'aquesta convocatòria les dones treballadores autònomes embarassades o en procés d'adopció.

Exclusions:

 • No podran obtindre la condició de beneficiàries les persones en els qui concórrega alguna de les prohibicions previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
   
 • Queden excloses les sòcies de societats mercantils, cooperatives, societats civils i societats laborals, així com les dones integrants de comunitats de bens i autònomes col·laboradores.

 

Requeriments:

1.- La contractació s'ha d'efectuar a partir de l'1 de gener de 2018 i sempre amb caràcter previ a la baixa maternal de la dona treballadora autònoma.
2.- La persona contractada ha d'haver romàs en situació de desocupació mantenint la inscripció com a demandant d'ocupació en el SERVEF fins a la seua contractació.
3.- La persona contractada no ha de mantindre amb la beneficiària una relació de parentiu per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, o l'equivalent en el cas de les parelles de fet.

 

Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

Quantia:
1. L'import de la subvenció és de:
a) En el cas de contractes temporals a jornada completa d'almenys 3 mesos de durada: 1.500 euros.
b) En el cas de contractes temporals a jornada completa d'almenys 6 mesos de durada: 3.500 euros.
2. Els imports indicats en l'apartat 1 s'incrementaran en 500 euros si es contracta una persona amb diversitat funcional o una dona.
3. Els contractes a temps parcial d'almenys 30 hores setmanals seran subvencionables, amb reducció proporcional de la quantia de l'ajuda.

Pagament:
La liquidació de la subvenció s'efectuarà una vegada justificada amb la documentació presentada amb la sol·licitud les condicions establides, es lliurarà d'una sola vegada l'import de l'ajuda després que es dicte la resolució de concessió.

 

Quan s'ha de sol·licitar?

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà l'1 d'octubre de 2018.

 

On s'ha d'anar?

 • Únicament, per a les persones físiques que, d'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, trien relacionar-se amb l'Administració de manera presencial i que no estiguen obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
   
 • Als registres dels òrgans administratius del SERVEF.

 

Què s'ha de presentar?

1.- Les sol·licituds s'han d'acompanyar de la documentació següent:

 • Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica per mitja d'un representant, una acreditació de la representació.
 • Declaració responsable de no estar incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària, ni per a ser receptora del pagament a què fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 de la Llei 38/2003, segons el model normalitzat.
 • Dades de domiciliació bancària, segons el model normalitzat. Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica s'acompanyarà de dos exemplars.
 • Declaració responsable de les ajudes de mínimis concedides a la persona sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, segons el model normalitzat.
 • Declaració responsable sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables o el mateix fet subvencionable o de no haver-ne obtingut cap. A fi de comprovar que no se superen els límits de l'apartat 2 de l'article 5 del Reglament (EU) 1407/2013 de la Comissió.
 • Si escau, un certificat o una resolució que acredite la diversitat funcional de la persona contractada, d'acord amb el que preveu la disposició addicional segona de l'Ordre 18/2017.
 • Declaració responsable que la contractació no incorre en causa d'exclusió.
 • Certificat mèdic acreditatiu de la situació d'embaràs i de la data probable de part o una declaració d'idoneïtat del Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat.

2.- Llevat que conste l'oposició expressa de la persona sol·licitant (en aquest cas haurà d'aportar la documentació acreditativa corresponent), el SERVEF obtindrà per mitjà de la Plataforma autonòmica d'intermediació (PAI) i d'altres sistemes habilitats a aquest efecte la informació relativa a:

 • Identitat de la persona física sol·licitant i, si escau, del seu representant.
 • Comunicació al Servei d'Ocupació del contracte de treball que dóna lloc a la subvenció.
 • Vida laboral de l'empresa, certificada per la Tresoreria general de la Seguretat Social.
 • Acreditació que la persona contractada va romandre desocupada i inscrita com a demandant d'ocupació en el SERVEF fins a la seua contractació.
 • Alta en la Seguretat Social de la persona contractada.
 • Si escau, un certificat o una resolució que acredite la diversitat funcional de la persona sol·licitant, d'acord amb el que preveu la disposició addicional segona de l'Ordre 18/2017.


3. La sol·licitud i els formularis normalitzats per a la tramitació d'aquestes subvencions es troben disponibles en el apartat de subvencions de la web del SERVEF

 

Impresos associats

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

DECLARACIÓ D'AJUDES DE MINIMIS

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE EN CAP DELS SUPÒSITS DELS ARTICLES 13.2, 13.3 Y 34.5 DE LA LLEI 38/2003 GENERAL DE SUBVENCIONS

[ANNEX I] MANTENIMENT DEL TREBALL AUTÒNOM DE DONES

 

Per a més informació sobre els tràmits i requisits, feu clic en: GVA.es

13-02-2018 Convocatòria d'ajudes del Pla de Suport Econòmic a les Mancomunitats (PMAN) per a l'any 2018.

La present convocatòria té per objecte regular el règim i el procediment aplicable del Pla de Suport Econòmic a les Mancomunitats (PMAN) de la província de València, que permetrà a les mancomunitats beneficiàries, amb efectes des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2018, disposar d'assistència econòmica per a cobrir les despeses corrents en què incórreguen en aquest exercici vinculades a l'execució de les funcions que tinguen establides en els seus Estatuts respectius.


Per a ser beneficiàries d'aquest programa, les mancomunitats beneficiàries hauran de complir els requisits establerts en l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València, en especial:

 • Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda Pública Estatal i amb la Diputació Provincial de València, com també davant de la Seguretat Social.
 • No estar incursos en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en l'article 13.2 i 3 de la Llei General de Subvencions.

 

Criteri de repartiment del Fons: 

El 100% del crèdit total disponible es distribuirà com a quantitat fixa entre totes les mancomunitats beneficiàries, d'acord amb el següent desglossament, atesos els criteris següents:

 • Valor marginal: s'ha estimat un valor fix basant-se en les despeses fixes que tenen les mancomunitats amb independència de la seua grandària i activitats. Suposa el 30% del total de la inversió del Pla.
 • Població: suposa un 35% del total d'inversió del Pla i s'ha calculat a través d'una ponderació inicial de la suma de la població dels ajuntaments adscrits a la Mancomunitat; en el cas que l'Ajuntament només pertanga a una mancomunitat, la seua població es multiplicarà per un, i si pertany a dues mancomunitats, es multiplicarà per 0,5.
 • Nombre d'ajuntaments: suposa un 35% del total d'inversió del Pla i s'ha calculat a través d'una ponderació inicial de la suma dels ajuntaments adscrits a la Mancomunitat, en el cas que l'Ajuntament només pertanga a una mancomunitat, es multiplicarà per un, i si en pertany a dues es multiplicarà per 0,5.

 

Sol·licituds: Requisits, terminis i documentació.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Les sol·licituds s'efectuaran i tramitaran exclusivament per mitjans telemàtics en la plataforma «carpeta ajuntament», www.dival.es, vista Ajuntament.

No es concediran pròrrogues per a la presentació de sol·licituds. Les entitats que no sol·liciten la inclusió en el termini establert en la corresponent convocatòria perdran les quantitats inicialment assignades, i aquestes quedaran a disposició de la Diputació Provincial.

Documentació que s'ha d'acompanyar a la sol·licitud telemàtica:


1) Certificació emesa per Secretaria, d'acord amb el model normalitzat I.a de l'annex I, en el qual es farà constar l'adopció de l'acord per l'òrgan competent, així com el detall de les seues prioritats en l'exercici, incloent-hi les seues necessitats i interessos particulars.

2) La Diputació comprovarà d'ofici si es tenen deutes tributaris amb la Hisenda Pública Estatal, davant de la Seguretat Social i davant de la hisenda provincial.
En el cas que la Mancomunitat siga deutora davant de la Diputació se li requerirà via telemàtica perquè en un termini de 5 dies naturals presente un compromís d'aprovació d'un pla de pagaments amb la Diputació.

3) Declaració responsable de no estar incurs en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en l'article 13.2 i 3 de la Llei General de Subvencions (model normalitzat I.b de l'annex I).

4) Certificat d'ajudes concurrents, en el qual conste la petició i/o concessió d'altres ajudes. El total d'aportacions en cap cas no podran ser superiors al total de la despesa corrent en què hagen incorregut en l'exercici (model normalitzat I.c de l'annex I).

5) Memòria que justifique l'assistència econòmica sol·licitada, a fi de cobrir els costos de despeses corrents en què incórreguen en l'exercici 2018, d'acord amb les prioritats que s'hagen marcat per a aquest, i en el marc dels seus Estatuts corresponents.

6) Pressupost anual de l'exercici 2018.

 

Per a més informació consulta el pdf del BOP:

VEURE EL PDF 

13-02-2018 EL DIA 13 DE MARÇ DE 2018 A CANALS CURS DE MANIPULADOR D'ALIMENTS

L'Ajuntament de Canals, des de la Regidoria de Promoció Socieconòmica i en col·laboració amb el Centre de Turisme de València, ha organitzat un curs gratuït anomenat “FORMACIÓ BÀSICA EN HIGIENE, MANIPULADOR D’ALIMENTS I CONTROL D’AL·LERGÒGENS”.

Requisits:

 • Persones en situació de desocupació.
 • Treballadors en actiu en hostaleria i restauració demandants de millora d’ocupació.

 

- PERIODE LECTIU: 13 de març de 2018.

- HORARI: de 09:00 a 14:00 hores.

- LLOC: 3º planta del Centre Cultural Ca Don José de Canals (C/ Diputació, nº 1. 46650, Canals, València).
 

- INSCRIPCIONS: en el Departament de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Canals o a través de la web de Centres de Turisme de València http://www.xarxadecentresdeturisme.com/opencms/opencms/centresdeturisme/es/contents/secretaria_virtual/administracion.html?

- DOCUMENTACIÓ A APORTAR: DNI i Darde.

09-02-2018 Bases reguladores de les ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014- 2020.


El sector agrari de la Comunitat Valenciana suporta una estructura productiva caracteritzada per explotacions xicotetes, fragmentades i amb unitats productives geogràficament disperses. Aquestes explotacions tenen una capacitat escassa d’adaptació en situacions econòmicament adverses com les derivades del context econòmic general actual, per la qual cosa, les experiències innovadores derivades de projectes pilot poden tindre un efecte exemplificador o poden fer aportacions noves al sector que no podria obtindre d’una altra manera.

Des d’un punt de vista europeu es vol potenciar una economia circular amb l’objectiu de reduir l’ús de recursos, millorar els rendiments econòmics i identificar noves oportunitats de creixement i creació d’ocupació a partir de la reducció, reutilització i reciclatge, i aconseguir que els residus passen a ser recursos. El sector agrari, de manera intrínseca, té la capacitat d’interioritzar aquesta manera d’entendre l’economia i els seus vincles amb el medi ambient, la reutilització de tot el que s’obté de l’explotació i el seu entorn, com ara residus vegetals de diversos orígens mitjançant el compostatge dels residus esmentats.


Objectiu de l’ajuda:

L’objectiu de les subvencions previstes en aquesta ordre és el suport i el foment de projectes pilot i el desenvolupament de nous productes, tècniques, processos i tecnologies, vinculats al sector agrari i alimentari, derivats de plantejaments de cooperació d’equips d’innovació, definits en la base reguladora tercera d’aquesta ordre.

Les ajudes recollides en aquesta ordre tenen com a finalitat:

a) Reforçar els llaços entre l’agricultura, la producció d’aliments i la silvicultura, la investigació, la innovació i aconseguir una gestió i uns resultats mediambientals millors.

b) Millorar els resultats econòmics de totes les explotacions i facilitar-ne la reestructuració i modernització, en particular, a fi d’incrementar la seua participació i orientació cap al mercat, així com la diversificació agrícola.

c) Millorar la competitivitat dels productors primaris i integrar-los millor en la cadena agroalimentària mitjançant règims de qualitat, afegir valor als productes agrícoles, promocionar-los en mercats locals i en circuits de distribució curts, en agrupacions o en organitzacions de productors i organitzacions interprofessionals.

d) Donar suport a iniciatives per a la innovació o la resolució de dificultats en projectes pilot i en matèria de desenvolupament de nous productes, tècniques, processos i tecnologies, vinculades al sector agrari i agroalimentari.

e) Donar cobertura a les necessitats i inquietuds empresarials per a abordar nous reptes tecnològics, comercials i mediambientals així com aprofitar sinergies entre els diversos agents implicats.

f) A causa de la necessitat d’impulsar la diversificació de l’activitat agrària i estimular-ne el desenvolupament local, també es pretén afavorir la conservació de l’entorn amb pràctiques agràries sostenibles.

Concretament, les ajudes han de prioritzar projectes de cooperació relacionats amb:

a) Experiències innovadores i sostenibles entre productors i centres d’investigació amb cultius adaptats al canvi climàtic i produïts amb models agroecològics (plantes aromàtiques i medicinals, fruits secs, varietats autòctones, cultius tallafocs, i altres).

b) Valoració de restes vegetals en experiències d’agrocompostatge o altres com la valorització energètica.

c) Foment de la ramaderia extensiva i d’iniciatives com ara escoles de pastors.

d) Experiències de transformació agroalimentària innovadores, especialment vinculades a figures de qualitat diferenciada i de producció ecològica.

e) Experiències de centrals de compra innovadores, especialment vinculades a figures de qualitat diferenciada i de producció ecològica (espais específics dins de mercats majoristes, portals virtuals de venda, xarxes de productors-consumidors, etc.).

Les ajudes recollides en aquesta ordre desenvolupen l’operació 16.2.1, Ajuda a projectes pilot (en els termes previstos per l’article 35.2.a del Reglament (UE) número 1305/2013 i per al desenvolupament de nous productes, tècniques, processos i tecnologies, en els termes previstos per l’article 35.2.b del Reglament (UE) número 1305/2013, de la submesura 16.2, Suport per a projectes pilot i per al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos i tecnologies, de la mesura 16, Cooperació, del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (d’ara en avant PDR-CV 2014-2020), prevista en l’article 35 del capítol I, Mesures, del títol III, Ajuda al desenvolupament rural, del Reglament (UE) número 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, com ja s’ha indicat anteriorment.

Aquesta ordre s’ha d’aplicar a les convocatòries publicades en el marc del PDR-CV 2014-2020 per a l’operació indicada en el paràgraf anterior.

Aquestes subvencions estan cofinançades pel Fons Europeu Agrí- cola de Desenvolupament Rural (FEADER), per l’Administració general de l’Estat i per la conselleria competent en matèria d’agricultura de la Generalitat Valenciana, per mitjà dels pressupostos respectius, en els termes que preveu el PDR-CV 2014-2020.


Costos subvencionables:

Seran subvencionables:

a) Costos directes de les activitats de cooperació. Costos d’execució del projecte, incloent-hi inversions i despeses de personal.

b) Costos indirectes de les activitats de cooperació com els estudis tècnics o de redacció dels projectes, sense que aquesta partida puga superar el 10 % dels costos directes.

c) També s’inclouran les activitats de demostració quan contribuïsquen a divulgar o a transferir els èxits de projectes que tinguen els fins mencionats.

d) L’IVA en el cas que siga realment i definitivament suportat pel beneficiari i, per tant, no recuperable. Aquest aspecte s’ha d’acreditar per mitjà de la presentació de l’acord corresponent emés per l’AEAT de reconeixement d’exempció de l’IVA per a les activitats que exerceix l’entitat, així com una certificació de no haver efectuat la declaració de l’IVA en l’últim exercici (o una còpia de la liquidació de l’IVA en el cas de dur a terme tant activitats exemptes com no exemptes) i una certificació en vigor de la situació censal, emeses també per l’AEAT.

Sota aquesta operació no es donarà suport a activitats conjuntes que ja estan tenint lloc, tot i que sí que es pot donar suport a un grup cooperatiu existent per a dur a terme un projecte conjunt nou.

La durada del projecte no serà superior a cinc anys.

D’acord amb el que estableix l’apartat 2 de l’article 65 del Reglament (UE) número 1303/2013, la despesa serà subvencionable amb una contribució dels Fons Estructurals i d’Inversió Europeus (Fons EIE) si el beneficiari ha incorregut en aquest i ho ha abonat entre la data de presentació del programa a la Comissió, o a partir de l’1 de gener de 2014 si aquesta data és anterior, i el 31 de desembre de 2023. A més, la despesa només serà subvencionable amb una contribució del FEADER i del FEMP si l’ajuda pertinent s’abona de manera efectiva per l’agent de pagament entre l’1 de gener de 2014 i el 31 desembre de 2023.  

La realització de les actuacions pot ser subcontractada fins a un màxim del 50 % de l’ajuda pública total concedida.

En els altres aspectes relatius a la subcontractació, caldrà ajustar-se al que disposa l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 68 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

 

Beneficiaris:

1. Poden ser beneficiaris els operadors del sector agroalimentari, persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que conformen un equip d’innovació i presenten un projecte pilot o per al desenvolupament de nous productes, tècniques, processos i tecnologia.

2. Es considera com a equip d’innovació, als efectes d’aquesta ordre, l’agrupació de persones físiques i/o jurídiques que es constitueixen com a tal per a resoldre un problema concret o aprofitar una oportunitat determinada per mitjà de la implantació de projectes pilot o per al desenvolupament de nous productes, tècniques, processos i tecnologia.

3. Aquestes agrupacions de persones físiques i/o jurídiques han d’estar constituïdes per almenys dos integrants i almenys un d’ells ha de pertànyer a la cadena de valor dels sectors agrari i alimentari, que inclou, entre altres, agricultors (productors agraris) i les seues associacions, investigadors, assessors, empreses de transformació i comercialització de productes agraris i alimentaris, cooperatives, associacions i fundacions.

4. Totes i cada una de les persones físiques i/o jurídiques que participen en aquestes agrupacions tindran la consideració de beneficiaris, i han de complir, per tant, els requisits i condicions establits per a ells en aquesta ordre.

5. Aquestes agrupacions han de fer constar expressament en la sol· licitud d’ajuda els compromisos d’execució assumits per cada membre de l’agrupació, així com l’import de la subvenció sol·licitada que cada un d’ells aplicar. En tot cas, han d’anomenar un representant o apoderat únic de l’agrupació amb poders suficients per a complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l’agrupació.

Per a més informació sobre els tràmits i requisits, feu clic en: GVA.es

07-02-2018 Jornada LEADER: oportunitats per a impulsar l'empreniment rural.

El Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 té entre els seus objectius la diversificació de l'activitat econòmica de les zones rurals i el suport a la iniciativa LEADER.

LEADER ha sigut un important component de la política de desenvolupament rural de la Unió Europea des de fa més de 20 anys, i des de 2014 ha evolucionat cap al Desenvolupament Local Participatiu. Aquest nou enfocament consisteix a cedir la iniciativa de planificació a les comunitats locals de cada territori rural que, organitzades en Grups d'Acció Local, elaboren i executen una estratègia de desenvolupament per a aquesta zona aprofitant els seus recursos. En definitiva, permet que siga la pròpia societat rural la que decidisca sobre les prioritats d'aplicació de la mesura Leader del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.

El Grup Cooperatiu Cajamar, en col·laboració amb la Fundació IVIFA, Cooperatives Agroalimentàries, la UPV i la UJI, promou aquest Fòrum Desenvolupament Rural amb el qual volem donar a conèixer les estratègies de Desenvolupament Local Participatiu i el finançament LEADER per a les iniciatives emprenedores. Durant la jornada s'exposaran tres experiències de emprendiment, que esperem que possibiliten el desenvolupament de nous projectes rendibles i competitius en el mitjà rural.

La Jornada "LEADER a la Comunitat Valenciana: oportunitats per a impulsar el empreniment rural”, tindrà lloc el dijous 22 de febrer  a les 9.00 hores en l'Aula de Cultura de Cajamar, Passeig de l'Albereda, 34, València.

És necessària inscripció prèvia a través del següent formulari online.

Per a més informació fes clic en: Horaris i programació prevista

06-02-2018 Tot a punt per la X Setmana de l'Economia d'Alzira

La Setmana de l'Economia d'Alzira té com objectiu oferir a l'empresariat i la ciutadania en general un espai de reflexió.

Durant la setmana es duran a terme conferències i tallers, i s'intentarà reunir conclusions que ens faciliten la posada en marxa d'accions tant dels del sector públic com el privat, de la ma de ponents de reconegut prestigi que ens descobriran les claus dels nous models de negoci i les tendències empresarials.

+info i inscripció gratuïta: http://www.idea-alzira.com/semana-de-la-economia-alzira Aforament limitat.

05-02-2018 Subvencions destinades a l’assistència tècnica en municipis inferiors a 5.000 habitants (Entitats Locals Menors, Mancomunitats i Consorcis).


Beneficiaris

Podran ser beneficiaris d’esta Convocatòria tots els municipis i Entitats Locals Menors amb una població de fins a 5.000 habitants, així com les Mancomunitats i Consorcis que tinguen entre els seus objectius la contractació de personal tècnic.


Objecte:

L’objecte de la mateixa és promoure la contractació de personal tècnic per part de les esmentades Entitats de la província de València.


Bases reguladores:

Les bases reguladores per a la concessió d’estes subvencions. Estan constituïdes per l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València, l’aprovació definitiva del qual va ser publicada en el BOP núm. 101, de 29/05/2017.


Quantia

L’import de la convocatòria ascendix a 2.158.000 euros en l’exercici 2018 Amb càrrec a les següents aplicacions :

 • 211/15100/46200: 1.610.000 euros
 • 211/15100/46300: 500.000 euros
 • 211/15100/46700: 8.000 euros
 • 211/15100/46800: 40.000 euros


S’establix una quantia addicional de 1.000.000 d’euros. Tot això supeditada a l’existència de crèdit adequat i suficient.

La quantia màxima individualitzada a percebre pels beneficiaris será:

 • Municipis i ELM de fins a 500 habitants: 13.500 euros
 • Municipis i ELM de 501 fins a 2.000 habitants: 12.500 euros
 • Municipis i ELM de 2001 fins a 5000 habitants: 8.300 euros
 • L’import màxim a concedir a mancomunitats i consorcis serà la suma dels imports màxims corresponents als municipis que els integren.
   

Termini de presentació de sol·licituds:

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Per a més informació sobre els tràmits i requisits, feu clic en: BOP