Galeria empresarial de la Província de València

Mostrant els resultats de 1 a 10 de 337

12-02-2019 Ajudes Cambra València per a pràctiques en empreses de la Unió Europea

L'objecte d'aquesta convocatòria és establir el procediment de selecció d'aquells joves interessats a participar en el Pla de Mobilitat del Programa integral de Qualificació i Ocupació de la Cambra de comerç de València i el règim de les ajudes destinades a la realització de les estades de mobilitat contemplades en el citat Pla.

El Pla de mobilitat afavorix la mobilitat transnacional i millorar el nivell de empleabilitat entre els joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil que participen en aquest Pla, com es troba emmarcat en el Programa Integral de Qualificació i Ocupació.

Pressupost i finançament de les ajudes.

El nombre d'ajudes i el pressupost de la Cambra de comerç de València per a aquesta
convocatòria és el següent:

 • Nombre d'ajudes a concedir: 80
 • Pressupost total: 200.000 €


Quantia de les ajudes

Les ajudes objecte de la present convocatòria s'articulen en dues línies, destinades, d'una banda, a facilitar la realització de pràctiques en empreses en l'estranger per part de joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, i d'altra banda, afavorir la contractació de joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'estranger.

 1. Pràctiques en empreses


Els joves seleccionats per a realitzar una mobilitat transnacional rebran una ajuda econòmica com a contribució a les despeses de viatge i manutenció durant la seua estada durant el període de formació pràctica en l'estranger i finançarà com a màxim estades de 3 mesos.

Les ajudes econòmiques depenen del país de destinació i s'establiran segons el grup al que pertanga el país d'acolliment. S'han establit els següents grups en funció del cost de vida dels mateixos:

Grups Països:

 • Grup 1: Països amb cost de vida més alt: Dinamarca, Irlanda, França, Itàlia, Àustria, Finlàndia, Suècia, Regne Unit.
 • Grup 2: Països amb cost de vida mitjans: Bèlgica, República Txeca, Alemanya, Grècia, Croàcia, Xipre, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, Eslovènia, Islàndia.
 • Grup 3: Països amb cost de vida més baixos: Bulgària, Estònia, Letònia, Lituània, Hongria, Malta, Polònia, Romania, Eslovàquia.


Quantia total de les ajudes

 • Grup 1: 2.500,00 €
 • Grup 2: 2.300,00 €
 • Grup 3: 2.000,00 €


Els destinataris de les ajudes estaran coberts per una assegurança d'accidents, assistència en viatge i responsabilitat civil durant el període de l'estada.
 

 1. Contractes laborals


Els joves seleccionats per a realitzar una mobilitat mitjançant un contracte laboral en el país de destinació rebran una ajuda econòmica com a contribució a les despeses de viatge.

Les ajudes econòmiques als joves que es desplacen amb un contracte de treball depenen del país de destinació i de la distància a la qual aquest es trobe del seu país de residència. S'han establit les següents quanties màximes en funció de la distància:

Distancia país destinació (Quantia total)

 • Entre 100 i 499 km:        180,00 €
 • Entre 500 i 1999 km:      275,00 €
 • Entre 2000 i 2 999 km:   360,00 €
 • Entre 3000 i 3 999km:    530,00 €
 • Entre 4 000 i 7 999 km:  820,00 €


Compatibilitat de les ajudes

Les ajudes previstes en aquesta convocatòria seran compatibles amb qualsevol altres que pogueren concedir-se als joves per a la mateixa finalitat, a excepció d'aquelles que siguen finançades per Fons provinents de la Unió Europea.

Requisits d'admissió dels sol·licitants.

Amb caràcter general, els joves sol·licitants hauran de complir amb els següents requisits d'admissió per a obtenir una ajuda econòmica per a la mobilitat:

 1. Estar donat d'Alta i ser beneficiari del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 2. Estar inscrit en el Pla de Mobilitat de la Cambra de comerç de València.
 3. Tenir més de 18 i menys 29 anys en el moment de presentar la sol·licitud (s'entendrà aquest moment en el qual es registre la sol·licitud en la seu la Cambra de comerç).
 4. Tenir un coneixement de la llengua anglesa o idioma de treball en l'estranger igual o superior a un nivell B1 conforme al Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (*CEFR per les seues sigles en anglés).
 5. Superar el procés de selecció objecte de la present convocatòria i comuna a tots els joves que sol·liciten l'ajuda econòmica per a la mobilitat.
 6. No haver participat en cap altre Programa o Pla de Mobilitat finançat pel *FSE o la Iniciativa d'Ocupació Juvenil en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020.
 7. No trobar-se culpable en cap de les prohibicions al fet que fa referència l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Mèrits a valorar

 1. Motivació cap al Pla de Mobilitat i l'estada internacional en la Unió Europea. [en la qual s'expliquen els motius pels quals vol realitzar la mobilitat i l'objectiu de realitzar-la]
 2. Nivell d'idioma acreditat [es podrà realitzar una prova de nivell escrita i oral de l'idioma]
 3. Posseir titulació d'acord amb la pràctica demandada.
 4. Aportar empresa per a realitzar la mobilitat (El sol·licitant pot aportar l'empresa en la qual realitzarà les pràctiques en el moment de la sol·licitud, enviant juntament amb la resta de documentació, la carta d'acceptació de l'empresa).


Durada de l'estada

Les estades internacionals hauran d'estar finalitzades amb data màxima 30/12/2019
Tindran una durada mínima de tres mesos i màxima de sis mesos, havent de coincidir amb períodes d'activitat en les empreses o entitats de destinació.
En el cas de concloure l'estada abans de finalitzar la durada mínima establida s'haurà de reintegrar l'import de la beca que sol·licite la Cambra de comerç.

 

El termini de presentació de sol·licituds s'initziará el dia 11/02/2019 a l'esgotar la disponibilitat pressupostària associada a la present Convocatòria o bé el 31/07/2019.

Pots descarregar el text íntegre de la convocatòria 

28-09-2018 Xpande Digital: Fins el 31/10 poden sol·licitar-se ajudes per a recolzar el posicionament on-line de les empreses

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de València anuncia per mitjà de la corresponent Convocatòria Pública del Programa Xpande Digital, l'obertura del termini per a la presentació de sol·lictituts de participació en la Fase d'Assessorament i en la Fase d'Ajudes del Programa, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Uniò Europea.

El Programa té com a objectiu recolzar el posicionament on-line de les empreses participants en un mercat objectiu concret, a través d'un assessorament personalitzat conforme a una metodologia moderna i sustentada en tècniques d'intel·ligència competitiva que té com a fi última oferir a l'empresa un Pla d'Acció de Màrqueting Digital en el mercat exterior objectiu. Així mateix, Xpande Digital ofereix a l'empresa un conjunt d'ajudes per a desenvolupar el Pla d'Acció de Màrqueting Digital.

El Programa consta de dues fases:

 • Fase I. D'assessorament.
 • Fase II. Ajudes per a l'engegada del Pla d'acció.

Beneficiaris: 

Les ajudes van destinades a totes les empreses de la província de València que complisquen els següents requisits:

 • Ser una pime (xicoteta o mitja empresa) o autònom.
 • Estar al corrent de pagaments de les seues obligacions tributaris i amb la Seguretat Social.
 • Complir la normativa d'ajudes de *minimis segons el previst en el Reglament (CE) 1998/2006.
 • Estar donat d'alta en el Cens del *IAE, secció 1: activitats empresarials, industrials, comercials i de serveis.
 • No trobar-se culpable en cap de les prohibicions al fet que fa referència l'article 13 de la Llei 38/2003.


Quantia de l'ajuda 

Fase I. Assessorament.

Aquests costos seran prefinanciats íntegrament per la Cambra de comerç i la Cambra de comerç d'Espanya, no suposant desemborsament algun, ni cost per part de la PIME beneficiària.

El finançament per al desenvolupament d'aquests serveis serà aportada en un 50 % pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea i en un 50% per la Cambra de comerç de València, l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) i la Cambra de comerç d'Espanya.
 

Fase II. Ajudes per a l'engegada del Pla d'acció.

El pressupost elegible per empresa associat a l'execució d'aquestes accions ascendeix a la quantitat màxima de 4.000 € (IVA no inclòs), que hauran de ser prefinanciats íntegrament per l'empresa beneficiària.

El finançament de l'import elegible d'aquestes accions serà aportada en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional i en un 50 % per l'empresa beneficiària, per la qual cosa la quantia màxima de l'ajuda que reba l'empresa serà de 2.000 €, sempre que es justifiquen les despeses en els termes i terminis acordats.

En el marc del Programa no s'exclou que les PIME puguen realitzar accions de major quantia, si bé la intensitat de l'ajuda no excedirà del 50% de la inversió realitzada sobre el màxim de 4.000 € per empresa.

Termini de presentació de sol·licituds ampliat fins el 31/10/18 (DOGV 28/9/18)

Per a més informació, feu clic en: Cambra de Comerç. 

07-06-2018 El DOGV publica la Llei de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials

La llei establix mesures per a impulsar la millora de la qualitat del sòl industrial, facilitar que les administracions públiques i les persones titulars, col·laboren en la creació, la conservació, el manteniment i la modernització dels serveis públics i la creació de serveis addicionals de valor afegit, respectant les competències i les responsabilitats de les entitats locals en matèria de manteniment i conservació.

>>>Descarregar text de la llei

31-05-2018 Focus Pime i Empreniment d'Oportunitats Agroalimentàries


Focus Pime i Empreniment és una iniciativa promoguda i finançada en anys anteriors per la Generalitat Valenciana, a través de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), dins de la seua política de suport al empreniment i la pime, i ha comptat amb el cofinançament dels fons FEDER de la Unió Europea, dins del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020. Enguany està previst sol·licitar el finançament del IVACE-Generalitat Valenciana i FEDER-Unió Europea.

El consumidor, cada vegada més informat i preocupat per la seua salut, demanda aliments més naturals i que contribuïsquen al seu benestar.  A açò se sumen les cada vegada més estrictes exigències legals quant a novel food, seguretat alimentària i protecció del consumidor (frau).

Açò suposa una oportunitat per al sector agroalimentari i la biotecnologia es converteix en un factor clau per a aprofitar-les.

La present jornada abordarà aspectes relatius a l'entorn competitiu des de la perspectiva biotecnològica, així com experiències basades en l'aplicació de la tecnologia per a diferenciar-se en el mercat.

Tot açò amb l'objectiu de generar un fòrum de discussió i de networking que permeta als assistents conèixer com la biotecnologia pot contribuir a millorar els seus productes, processos i serveis.

DIRIGIT A: Investigadors, Emprenedors, Startups, Científics, Empreses i Públic en general interessats a conèixer les aplicacions i innovacions aportades per al BIO al sector Agroalimentari.


PROGRAMA:

09.45 - 10.00h Recepció dels Assistents

10.00 - 10.15h Bienvenida per part dels organitzadors de la jornada.

 10.15 - 11.30h Mesa Redona: “Entorn competitiu: legislació i mercat”

-  Marc normatiu per al desenvolupament i registre de biofertilizants i biopesticides.

-  Innovacions biotecnològiques en el desenvolupament de nous aliments. Novel food i normativa OGMs. AECOSAN.

- El consumidor i la biotecnologia en els aliments. Cristina Jodar. AINIAFORWARD

11.30 - 12.00h Cafè Networking

12.00 - 13.15h Mesa Redona: “Innovació biotecnològica al servei del sector agroalimentari”

- Reducció de residus en pesticides, el control biològic de plagues i les noves varietats de fruits. IVIA

- Innovació en producte. Experiència empresarial. Nous bioproductes per al camp. IDAI NATURE

- Innovació en procés. Productes alimentaris obtinguts mitjançant fermentació controlada, l'exemple del vi. IATA.

-  Innovació Tecnològica. Paper de la biotecnologia en l'obtenció, estabilització i validació d'ingredients funcionals. Begoña Ruiz. AINIA

13.15 - 13.45h Ponència: La protecció del consumidor: seguretat alimentària i frau.  Roberto Ortuño. AINIA

13.45h - Clausura de la jornadaClic ací per a: 

<<< Inscripció gratuïta a la jornada >>>

31-05-2018 Convocatòria pública de Projectes Singulars 2018 (Cambra de comerç)


L'objecte de la present convocatòria és establir les bases de participació dels projectes presentats pels beneficiaris de la convocatòria dels territoris als quals es fa referència en la clàusula 6, la dotació pressupostària disponible i el procediment de presentació de propostes per a la seua valoració i eventual aprovació per part de la Comissió de Seguiment del Pla Integral de Suport a la Competitivitat del Comerç Minorista 2018.


Consideració de projecte singular.

Es consideren com a singulars aquells projectes que es desenvolupen en Zones de Gran Afluència Turística o en municipis amb règim de llibertat d'obertura en els termes als quals es refereix la clausula 4 i que responguen a alguna de les següents finalitats:

 Adopció d'accions encaminades a la modernització, incorporació de noves tecnologies i revitalització comercial d'entorns urbans caracteritzats per la seua elevada concentració d'activitats comercials minoristes.

Revitalització comercial de zones tradicionalment comercials que es troben en situació d'especial deterioració com a conseqüència de la disminució de l'activitat comercial, amb l'objectiu de recuperar l'activitat i impulsar la seua modernització. Aquesta intervenció, que pot afectar a una o diversos carrers, haurà de tenir la capacitat d'incidir i generar impactes positius sobre altres àmbits de la zona, de tal manera que la inversió, a més, siga generadora de sinergies en aquests àmbits.

Projectes de millora i modernització d'equipaments comercials i incorporació de noves tecnologies en mercats de proveïments, mercats municipals o galeries comercials de titularitat municipal.


Beneficiaris.

Podran acollir-se a la present convocatòria els projectes promoguts per:

 • a) Comunitats Autònomes.
 • b) Ajuntaments.
 • c) Diputacions i Cabildos
 • d) Altres entitats i agrupacions de municipis arreplegats en l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
 • i) Altres formes associatives similars d'àmbit local que compten amb una articulació jurídica específica amb capacitat per a operar en aquest àmbit.Actuacions financiables.

Les actuacions financiables a través de la present convocatòria comprenen l'execució material de les obres o actuacions de revitalització, incloent les corresponents a les instal·lacions provisionals que siguen necessàries, així com l'elaboració de projectes tecnològics per a la promoció i desenvolupament de l'activitat comercial.

Les actuacions de revitalització i els projectes tecnològics podran estar dirigits tant al client local com al turista nacional o internacional que es troben de viatge en una zona de Gran Afluència Turística o en un municipi amb règim de llibertat d'obertura per a impulsar el turisme de compres.

En àrees urbanes comercials:

Adopció de mesures innovadores i aplicació de noves tecnologies que promoguen l'obertura de nous negocis, així com l'increment de la competitivitat i les vendes dels negocis existents.
Inversions en vies públiques d'alta ocupació comercial per a la seua adequació funcional, millora i modernització, amb la consegüent millora de la integració dels usos turístics i comercials, tals com:

 • - Senyalética (senyalització comercial i turística).
 • - Millora de l'equipament tècnic urbà, instal·lació de xarxes wifi i adopció de mesures d'eficiència energètica.
 • - Projectes tecnològics lligats a la innovació i promoció de l'activitat comercial.


En equipaments comercials:

Projectes de modernització de mercats de proveïments, mercats municipals o galeries comercials de titularitat municipal que impliquen mesures tals com:

 • - Reformes tendents a la incorporació de nous models de negoci i gestió, incorporant solucions tecnològiques per a la gestió i comercialització.
 • - La millora en les seues instal·lacions i equips de climatització que permeten millorar la seua eficiència energètica, reduir el seu impacte mediambiental.
 • - La incorporació de millores tecnològiques i Tics per part dels operadors, incloent la instal·lació de xarxes wifi.Terminis d'execució.

Les actuacions hauran d'estar reportades, pagades i presentades a la Cambra de comerç d'Espanya amb data límit 30 de novembre de 2018.
Les propostes es presentaran conforme a l'establit en la clàusula 8, en sobre tancat en el Registre General de la Cambra de comerç d'Espanya (C/ Ribera del Loira 12, 28042 Madrid) dirigit a l'Àrea de Competitivitat, fins al dia 3 de juliol de 2018.

31-05-2018 Jornada Espenta!:

 

Espenta! Presenta un conjunt d'accions dirigides a abordar algunes de les necessitats del sector, assenyalades pels experts del GECES, en l'àmbit valencià: incrementar la visibilitat i el reconeixement de les empreses socials valencianes així com la seua professionalització i desenvolupament.


Objectius:

 • Promoure les empreses socials i l'economia del ben comú com a activitats econòmiques sostenibles, centrades en les necessitats humanes i els valors universals.
   
 • Incrementar el coneixement i la visibilitat de les empreses socials a la Comunitat Valenciana. 
   
 • Facilitar l'accés als recursos formatius, d'assessorament i suport als projectes de creació d'empreses socials i organitzacions cap al ben comú i la sostenibilitat.
   
 • Dotar d'eines per a l'anàlisi de la viabilitat de projectes de empreniment social.
   
 • Millorar la capacitació dels i les professionals del sector en la gestió empresarial, la rendició de comptes i el mesurament de l'impacte.
   
 • És promogut per la Fundació Nova Feina i recolzat per institucions col·laboradores.


Programa: 

9.00 Acreditacions.

9.15 Presentació i benvinguda. Dª Dolores Sebastián, Presidenta de la Fundació Nova Feina. D. Francisco Álvarez Molina, Director General d'Economia, Empreniment i Cooperativisme de la Generalitat Valenciana. D. José Luis Montsó, director de l'Institut Universitari d'Economia social de la Universitat de València. Dª. Mª Vicenta Mestre, rectora de la Universitat de València.

9.30 Ponència: Enfocaments i conceptes emergents relacionats amb l'economia social a Europa. D. José Luis Montsó, Catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de València. D. Rafael Chaves, Catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de València.

10.45 Presentació de la guia per a l'empreniment social “Les empreses socials, economia al servei de les persones”. D. José Redó, coordinador d'autoocupació de la Fundació Nova Feina.

11.00 Pausa-cafè.

11.20 Taula redona: Les altres economies a la Comunitat Valenciana. Economia del Ben Comú.

-María Amic, Presidenta Associació Valenciana per al foment de l'Economia del Be Comú. -Economia Solidària. Salvador Pérez, President Xarxa d'Economia Alternativa i Solidària País Valencià.

-Economia Col·laborativa. Nacho Más, Connector OuiShare València.

-Empreses B Corp, Roberto Ballester, CEO de Felidarity.

Modera: D. Jordi Cuenca, redactor d'economia de Levante-EMV.

12.30 Taula redona: Entorn i ecosistemes de suport al empreniment social. Beta.coop,

-Paloma Tarazona, Directora de la Fed. Val. Cooperatives de Treball FEVECTA.

-Fundació Social Nest, Margarita Albors, Fundadora de la Fundació Social Nest.

-Col.lab, Raúl Contreras, tècnic d'innovació social en Fundació Les Naus.

-Espenta Jove, Marga Martínez, tècnica d'autoocupació Fundació Nova Feina.

Modera: Dª. Gemma Fajardo, Professora Titular de la Universitat de València.

14.00 Clausura.

+Info: Places limitades i gratuïtes, es requereix inscripció prèvia en ESPENTA.
José Redó. 96 129 73 40 direccion@novafeina.org Centre Feina C/ Ap

30-05-2018 La Mancomunitat de Camp de Túria ofereix una conferència sobre el règim d'autònoms


Rafael Pardo, President de l'Associació de Treballadors Autònoms, ens explicarà el pròxim 6 de Juny, les noves modificacions en el règim d'autònoms, (Llei 6/2017, 25 Octubre de 2017 mesures urgents del Treball Autònom). 


Rafael tractarà que afecta la nova llei a temes com:

1- Bonificacions en la Quota d'Autònoms.

2- Noves deduccions fiscals per a autònoms.

3- Canvis en  la  cotització de l'autònom societari.

4- Mesures per a afavorir la conciliació familiar.

5- Mesures per a afavorir la contractació.

6- Cobrament de la Pensió completa del jubilat autònom.

7- Prevenció de riscos laborals.

8- Representació dels Autònoms.


La jornada tindrà lloc en el Ajuntament de Benaguasil i serà de 14:00 a 16:00.

Confirmar assistència: admon.ate@campdeturia.es / 962 79 81 50

30-05-2018 Vols donar a conèixer la teua empresa? III Fira Agrícola a La Pobla Llarga.


Des del Consell Agrari Municipal de La Pobla Llarga, i degut l’ èxit de les edicions anteriors, s’ha proposat la posada en marxa de la III FIRA AGRÍCOLA DE LA POBLA LLARGA, que tindrà lloc el 24 de juny, amb un espai reservat per a l’exposició d’empreses i professionals del sector que pugen donar a conèixer els seus productes o serveis.

Per a poder gaudir de nou d’aquest esdeveniment, necessitem de la seua col·laboració, sent l’Ajuntament de La Pobla Llarga qui es farà càrrec de proporcionar-li el que necessite per a què puga donar a conèixer la seua empresa o per els seus serveis a aquest sector tan important per al nostre poble i per a tota la comarca. (Fitxa d'inscripció com a expositor en la Fira)

Si està interessat en participar en aquesta edició, poden posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu agricultura@lapoblallarga.es, abans del 2 de juny.

 

 

29-05-2018 Jornada: “Comercialització i política de competència en les fruites i hortalisses de la Comunitat Valenciana” (IVIFA).


Els mecanismes de la OCM Única en el que es referiex a les fruites i hortalisses esta totalment integrat per el sector hortofrutícola de la Comunitat Valenciana, que amb una producció que supera els 5 milions de tones i un valor de quasi 2.000 milions d'euros es configura com el més important de la regió, en la qual suposa quasi el 60 % de tota la branca agrària. 

No obstant açò, la situació quant al valor afegit de la comercialització no millora per al productor, que observa preocupat com la rendibilitat de la seua explotació es redueix. La OCM ha aconseguit concentrar en Organitzacions de Productors (OP) almenys el 50 % de l'oferta, però no obstant açò, en la fase majorista, coexisteixen en el mercat, cooperatives, operadors comercials privats i organitzacions de productors, tots intentant vendre alhora als mateixos clients.

Com a conseqüència del Reglament Ómnibus, el MAPAMA té en marxa una adaptació dels RRDD sobre organitzacions de productors i programes operatius (RRDD 532 i 533∙/2017). L'increment de mínims que es preveu per al reconeixement va a tenir una conseqüència automàtica: pot ser que el 50 % o més de les OP actualment reconegudes en la C Valenciana, deixen d'estar-ho. D'entrada, la producció controlada per OP de la Comunitat Valenciana baixarà, i si no es pren algun tipus de mesura d'integració o de camí per a agrupar-la quedarà desprotegida i fora dels mecanismes de suport de la OCM.


L'objectiu de la jornada, seria respondre entre altres a les següents preguntes:

• Què es pot fer des de la C Valenciana per a pal·liar la pèrdua d'OP reconegudes?. Serà possible integrar-les dins d'unes altres ja preexistents?. Amb que mecanismes?.

• Poden ser les AOP una solució per a vertebrar millor el sector de la C Valenciana?. Quines funcions podrien acollir les AOP; diferents de les quals efectuen actualment?. 

• Com afecta la política de competència a la possibilitat de realitzar acords sectorials d'accés al mercat per a garantir uns nivells mínims de preus?. Què es permet a les OP i AOP que no permetria en condicions normals la política de competència, en matèria d'acords per a la comercialització?.PROGRAMA 

9:00 Inscripció i recollida de credencials 

9:30 Inauguració.
Conselleria d'Agricultura Joan Ramon Peris, Director de IVIFA

9:45 Ponència. “Panorama del sector hortofrutícola de la C Valenciana, estat de situació de reconeixement d'OP i AOP, Programes Operatius vigents, utilització dels mateixos per mesures, i de les operacions de prevenció i gestió de crisi”. Ponent: Jose Miguel Ferrer, Enginyer Agrònom. 

10:30 Ponència. “Modificació del RD 532/2017 de reconeixement de OPFHs”. Ponent: Ignacio *Atance, Sotsdirector General de Fruites i Hortalisses i Vitivinicultura. MAPAMA.

11:15 Pausa‐Cafè. 

11:45 Ponència: “La comercialització hortofrutícola i la política de competència. Possibles Canvis en la PAC post 2020. Què es pot fer amb OP i AOP i que no es pot fer?. Models d'OP (sector làctic, hortofrutícola etc. etc.) i implicacions sobre competència”. Ponent: Tomas García‐Azcarate, Investigador del CSIC. 

12:30 Taula Redona Final amb tots els ponents. Modera: Alicia Langreo, IVIFA. 

13:30 Clausura.

23-05-2018 Ajudes del fons de compensació previst en el marc del Pla eòlic de la Comunitat Valenciana

 

El Fons de Compensació té com a objectiu l'aplicació de les actuacions globals de compensació i equilibri territorial contemplades en el Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana (PECV). Aquest fons es nodreix dels ingressos de les empreses adjudicatàries com a contribució a les estratègies d'actuació del Pla.
 

Entitats beneficiàries:

Amb caràcter general, el Fons de Compensació previst en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana (PECV) està destinat a aquells municipis, consorcis i mancomunitats de municipis inclosos en l'àmbit d'afecció d'alguna de les 15 zones aptes per a albergar instal·lacions eòliques relacionades en ell. L'ingrés realitzat per l'empresa adjudicatària d'una determinada zona, anirà destinat als ajuntaments i mancomunitats d'aquells municipis inclosos en l'àmbit d'afecció d'aquesta zona. 
 

Actuacions susceptibles de suport:

 

Projectes de millora d’infraestructures rurals i de serveis

 • Millora en camins rurals d’accés a muntanyes.
 • Millora de la xarxa viària rural d’accés a pedanies, caserius, alqueries i edificacions rurals aïllades.
 • Instal•lació de punts d’enllumenat públic en vials d’accés a pedanies, caserius, alqueries i edificacions rurals aïllades.
 • Reforma d’instal•lacions d’enllumenat exterior. Les noves instal•lacions d’enllumenat exterior i les reformes o renovades hauran de complir les prescripcions contingudes en el Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal•lacions d’enllumenat exterior i les seues instruccions tècniques complementàries, sempre que els siga aplicable.
 • Treballs d’electrificació rural encaminats a estendre la xarxa d’energia elèctrica a alqueries, granges, instal•lacions o edificacions rurals aïllades.
 • Treballs de millora de la xarxa d’energia elèctrica, com substitució o ampliació de la línia elèctrica aèries o subterrànies, suports, centres de transformació, elements auxiliars de xarxa, així com qualsevol altre relacionat amb la millora de la xarxa elèctrica.
 • Neteja i millora de vies pecuàries, desbrossament, consolidació d’afirmat, concreció de llindes, senyalització, així com qualsevol altre relacionat amb el manteniment de vies pecuàries.
 • Qualsevol altre que supose la millora d’infraestructures rurals i de serveis.

Projectes d’impuls de les energies renovables:

 • Organització de campanyes divulgatives, a través de tríptics, fullets o altres mitjans, sobre els beneficis ambientals i socioeconòmics de la implantació d’instal•lacions d’aprofitament d’energies renovables.
 • Realització de xarrades i cicles de conferències sobre les energies renovables.
 • Organització de fòrums de debat i taules redones en centres socials i culturals sobre les energies renovables i el seu paper en el futur escenari energètic.
 • Organització de tallers o aules pràctiques relacionats amb els dispositius d’aprofitament d’energies renovables.
 • Construcció de centres demostratius destinats a l’estudi o difusió de les energies renovables.
 • Promoció del coneixement sobre energies renovables a través de concursos, premis, així com qualsevol altre relacionat amb la promoció en l’àmbit de les energies renovables.
 • Construcció i equipament d’instal•lacions d’aprofitament de les energies renovables.
 • Qualsevol altre que tinga com a fi l’impuls de les energies renovables.

Projectes de millora de les condicions socioeconòmiques:

 • projectes que incidisquen en la millora de l’entorn social i econòmic.

 

Costos subvencionables:

 

Els costos subvencionables que es consideraran en el càlcul als efectes de la distribució del fons són els següents:

a) Les inversions en immobilitzat: cost de mà d’obra externa, execució material, equips i instal·lacions, destinats en exclusiva a l’execució material del projecte, IVA inclòs.

b) Costos de redacció de projectes, estudis de seguretat i salut i direcció d’obra, si es tracta de contractacions externes, IVA inclòs.

c) Costos de consultoria i formació, si es tracta de contractacions externes, IVA inclòs.

d) Es considerarà cost subvencionable l’IVA suportat, així com altres tributs, quan el beneficiari de la subvenció els abone efectivament. En cap cas es consideren despeses subvencionables l’IVA suportat, així com altres tributs, quan siguen susceptibles de recuperació o compensació.

e) Costos de mà d’obra pròpia (despeses de personal, incloent-hi cost salarial brut i cost de la Seguretat Social a càrrec de l’empresa), sempre que estiga vinculada exclusivament al projecte presentat.

f) Per a projectes de millora de les condicions socioeconòmiques, en els casos en què estiga degudament justificat, els costos de mà d’obra pròpia no vinculada exclusivament al projecte presentat (despeses de personal incloent-hi cost salarial brut i cost de la Seguretat Social a càrrec de l’empresa), en un percentatge màxim del 10 % de l’ajuda concedida i amb un màxim d’un 25 % del salari del personal adscrit al projecte, i per als sol·licitants que revestisquen forma jurídica de mancomunitats o consorcis.

 

+ Info:

<<< DOGV >>>