Mostrant els resultats de 91 a 100 de 338

23-03-2018 La Generalitat amplia el llistat d'espais forestals amb aprofitaments apícoles gratuïts disponibles

 

Aquesta zona de Xàtiva s'afegeix a la resta d'aprofitaments apícoles disponibles en concessió gratuïta publicats a https://divaladl.es/va/noticia/ver/es-fa-publica-relacio-forests-susceptibles-daprofitaments-apicoles-disponibles-partir-dia-1-setembre-2018/15232

Objecte del tràmit

  • - Delimitació dels àmbits d'aplicació.

  • - Definició detallada dels requisits, les condicions i els compromisos que han de complir l'apicultor i els assentaments.

  • - Establir un mètode d'adjudicació coherent amb l'activitat apícola i amb els objectius ambientals que es pretenen, així com també adequar-los a la normativa vigent.

 

Interessats/Sol·licitants

Persones que es dediquen a l'apicultura interessades en els assentaments.


 

Requeriments

1. Els apicultors, en la data de la sol·licitud, hauran d'estar convenientment inscrits en el Registre d'Explotacions Ramaderes (RERA). 

2. Hauran de tindre subscrita, i mantindre en vigor, al llarg de tot el període de concessió, l'assegurança de responsabilitat civil derivada de l'exercici professional de l'activitat apícola. 

3. Els apicultors respectaran la quantitat de ruscos que cada assentament puga suportar, d'acord amb allò que s'ha publicat en la relació de forests, en les quals s'establix la gratuïtat dels aprofitaments, amb una tolerància del 20% d'ocupació efectiva respecte del màxim tolerat en un assentament. 

4. Els ruscos o caixes de cada assentament han d'identificar-se individualment, d'acord amb el que establixen el Reial Decret 209/2002, de 22 de febrer, pel qual s'establixen normes d'ordenació de les explotacions apícoles, així com el Decret 12/1987, de 2 de febrer, del Consell, pel qual es regula i s'ordena l'activitat apícola a la Comunitat Valenciana. Esta identificació serà objecte de revisió anual per part de l'agent mediambiental. 

5. Així mateix, hauran de respectar les distàncies assenyalades en la normativa vigent respecte a altres abellars, camins, carreteres i nuclis de població a determinar per la conselleria competent en matèria d'explotació ramadera. Si es detecten altres abellars legalment establits fora de l'àmbit d'actuació d'este decret, les seccions forestals dels servicis territorials de Medi Ambient tractaran de reubicar els assentaments en altres zones de la mateixa forest en què es complisquen estos requisits, amb un informe previ a la direcció territorial corresponent. No obstant el que disposa el paràgraf anterior, la distància entre abellars en línia recta serà, com a mínim, de 1.000 metres, dins dels límits de la forest. 
La distància respecte de cultius citrícoles serà l'establida en l'Acord de 26 de març de 2010, del Consell, pel qual s'aproven mesures per a limitar la pol·linització encreuada entre plantacions de cítrics. 
La distància respecte d'altres cultius agrícoles s'adequarà al que determine la conselleria competent en matèria d'agricultura, i en els successius acords que adopte el Consell en esta matèria. 

6. Per a la ubicació i el manteniment dels assentaments, els adjudicataris requeriran l'assessorament de l'agent mediambiental de la demarcació forestal on s'ubique la forest.


 

Impresos associats

SOL·LICITUD DE GRATUÏTAT DELS APROFITAMENTS APÍCOLES DE FORESTS PROPIETAT DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Llistat de normativa

Vegeu el Decret 71/2001, de 10 de junio

Vegeu la Resolució de 16 de gener de 2017

Vegeu la Resolució de 20 de juliol de 2017

vegeu la Resolució de 23 de gener de 2018, del director general de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, per la qual es fa pública la relació d'assentaments en forests propietat de la Generalitat, en els quals s'estableix la gratuïtat dels aprofitaments apícoles disponibles a partir de l'1 de setembre de 2018.(DOGV nº 8235 de 15/02/2018)

Vegeu Resolució de 9 de març de 2018, del director general de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, complementària a la Resolució de 23 de gener de 2018.

Llistat de seguiment

Adjudicació i denegació d'assentaments apícoles

 

Per a mes informació: GVA.es

23-03-2018 PROJECTE UNITAT COMARCAL DE CREACIÓ I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 2018

Dirigit a persones amb interés per emprendre i en procés d'iniciar la seua activitat econòmica

21-03-2018 EL 26 DE MARÇ A CANALS: Jornada difusió de la cultura emprenedora

El proper dilluns, 26 de març, al Centre Cultural Ca Don José acollirà un encontre sobre el món de l'emprenedoria obert a tot aquell que li interesse.

L'activitat, organitzada per la regidoria de Promoció Socioeconòmica de l'Ajuntament de Canals i Cambra de Comerç de València, es durà a terme de 10:00 a 14:00 hores, a la Sala Polivalent (3ª planta) del Centre Cultural Ca Don José (C/. Diputació, nº 1).

Aquesta estarà conduïda per Manolo Gil, soci director de la consultoria de comunicació ALTRIAM, i Julio Braceli, soci fundador de DENIUM Startups. Durant la jornada, els experts aprofundiran en el perfil de l'emprenedor i la seua activitat laboral. Així mateix, donaran als assistents exemples de casos d'èxit sorgits de l'emprenedoria.

Aquesta iniciativa està dirigida a qualsevol persona interessada en muntar un negoci pel seu compte, però especialment als joves menors de 30, que ni estudien ni treballen i que apareguen inscrits en el sistema de Garantia Juvenil, ja que se seleccionaran als candidats que posteriorment participaran en el curs Programa d'Emprenedoria Juvenil, el qual s'anunciarà pròximament a Canals.

Per a inscriure't a la "Jornada de Difusió de la Cultura Emprenedora" pots fer-ho directament en l'Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Canals. Per a més informació crida al 962240126 ext. 2, o envia un correu electrònic a info.adl@canals.es.

 

- AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL -

AJUNTAMENT DE CANALS

Pça. de la Vila, nº 9

962240126, ext. 2

info.adl@canals.es

20-03-2018 Ajudes del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol (PASV) a la Comunitat Valenciana.


Objecte del tràmit

Tenen com a objectiu la concessió de suport financer a inversions que milloren el rendiment global de les empreses del sector vitivinícola, la seua adaptació a les demandes del mercat i la seua competitivitat.
Aquestes inversions es referiran a la producció, comercialització, o les dues, dels productes vitivinícoles (annex VII, part II del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013) produïts en territori espanyol, que es realitzen en instal·lacions de transformació i infraestructura vinícola o en estructures i instruments de comercialització, fins i tot, a fi de millorar l'estalvi d'energia, l'eficiència energètica global i els processos sostenibles. 

Es consideraran subvencionables els costos de les accions següents:
a) Construcció, adquisició o millora de béns immobles;
b) compra de nova maquinària i equip fins al valor de mercat del producte;
c) costos generals vinculats a les despeses previstes en les lletres a i b, com ara honoraris d'arquitectes, enginyers i assessors, així com estudis de serveis viaris, amb el límit del 8 % del pressupost aprovat per a l'operació d'inversió.
d) L'adquisició o el desenvolupament de suports lògics d'ordinador i l'adquisició de patents, llicències, drets d'autor i el registre de marques col·lectives.
Els imports màxims subvencionables dins de les operacions d'inversió, per als conceptes assenyalats en l'annex XVIII, s'atindran als límits que s'indiquen en el dit annex, de manera que, quan en una operació concreta se superen aquests límits, l'excés serà considerat despesa no subvencionable.

No tindran la consideració de subvencionables les despeses establides en l'annex XIX.

En el cas que les bótes siguen subvencionades, s'hauran de complir simultàniament les condicions següents:

1) Cada un dels elements objecte d'ajuda haurà de disposar d'un codi alfanumèric, o matrícula, individualitzat, en què s'inclourà el codi assignat per l'òrgan gestor de la sol·licitud d'ajuda. Aquest codi haurà d'estar marcat de forma indeleblement i fàcilment accessible als controladors de la subvenció.
2) Al llarg del període de durabilitat, aquests elements no podran destinar-se a l'emmagatzematge de productes diferents dels productes vitivinícoles, ni emmagatzemar-se en espais diferents als dedicats a l'elaboració o la criança.
3) Si, en data presentació de la sol·licitud d'ajuda, l'establiment disposa d'elements d'aquest tipus, els dits elements hauran d'estar inventariats o bé el sol·licitant haurà de demostrar documentalment el nombre d'aquests elements de què disposa i la seua capacitat total en data presentació de la sol·licitud.
4) Amb independència de l'anterior, a l'hora d'avaluar la capacitat de bótes, tonells i/o tines instal·lats en un establiment, no es tindran en compte aquells presents en l'establiment però que no siguen propietat de l'empresa sol·licitant, o d'altres amb què mantinga vincles d'associació o vinculació.
5) En tot cas, al llarg del període de durabilitat, el nombre net d'elements en ús productiu d'aquesta naturalesa propietat del sol·licitant en l'establiment, independentment del fet que es troben subvencionats, no podrà ser objecte de disminució.


Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

A la Comunitat Valenciana, la quantia de l'ajuda serà el percentatge dels costos d'inversió admissibles següent (article 50.4 del Reglament [UE] núm. 1308/2013):
- a) el 40% per a les microempreses i xicotetes i mitjanes empreses (categoria PIME, segons es defineixen en títol I, article 2, apartat 1 de la Recomanació 2003/361/CE, de la Comissió, de 6 de maig de 2003),
- b) la meitat del percentatge de l'apartat a anterior per a empreses que no estiguen dins de la categoria PIME, amb menys de 750 empleats o que tinguen un volum de negocisinferior a 200 milions d'euros,
- c) la quarta part del percentatge de l'apartat a anterior per a empreses que no estiguen dins de la categoria PIME, amb 750 o més empleats i que tinguen un volum de negocis igual o superior a 200 milions d'euros.
La Conferència Sectorial podrà disminuir el tipus d'ajuda establit per a l'apartat a anterior en un màxim de 10 punts, fins a esgotar el pressupost de la fitxa financera, exclusivament en el cas que no s'arribe a abastar un mínim de cobertura del 50 % del nombre total de sol·licituds en l'àmbit estatal que arriben al mínim de puntuació (20 sobre 100 punts) en la fase de valoració.

 

Llistat de normativa

Vegeu Resolució de 13 de març de 2018

Vegeu Extracte de la Resolució de 13 de març de 2018


Tramitar amb certificat electrònic: 

Per a més informació consulta el GVA.es

20-03-2018 Ajudes per a obres de condicionament de camins rurals de titularitat dels municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana.


Objecte del tràmit

La subvenció té la finalitat de millorar la infraestructura viària rural de titularitat municipal.
Seran obres subvencionables totes aquelles que signifiquen una millora permanent de la superestructura dels camins rurals, bé amb ferm asfàltic, de formigó o de material granular.
Queden exceptuats els projectes que prevegen exclusivament obres aïllades no incloses en les de superestructura, i treballs com els de desherbatge o neteja de camins, apedaçaments i rasants aïllades.
A més, es considerarà una inversió desproporcionada als fins de l'ajuda aquella en què el pressupost de la millora de la superestructura dels camins rurals siga inferior al 60 % del pressupost total de l'obra. Aquestes sol·licituds es podran reduir o denegar.
No seran auxiliables les millores oferides pels contractistes.
Una vegada presentada la sol·licitud, en cas que es vulguen aportar documents a l'expedient (AGMIA), es podrà fer a través de l'enllaç que hi ha en l'apartat d'Informació complementària.


Qui pot sol·licitar-ho?

 

Podran ser beneficiaris els municipis i les entitats locals menors (ELM) que tinguen atribuïdes competències en matèria de construcció, millora i adequació de camins rurals.

No s'admetran a tràmit les sol·licituds d'aquelles entitats que hagen sigut beneficiàries d'aquestes ajudes en l'exercici immediatament anterior al de la convocatòria.

 

Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament


- Els ajuntaments i les ELM podran presentar una única sol·licitud de subvenció per a les seues obres.

- La inversió màxima auxiliable en cada sol·licitud està limitada a 160.000 euros per ajuntament i a 42.000 euros per ELM. La inversió màxima auxiliable no podrà superar l'import de la inversió sol·licitada per l'entitat.

- L'ajuda a concedir serà, com a màxim, un percentatge de la inversió auxiliable dependent del nombre d'habitants de l'entitat sol·licitant:
Menys de 2.000 habitants: 80 %.
2.000 o més habitants: 60 %.

- Podran incloure's, en el càlcul del pressupost, les despeses generals, el benefici industrial i l'Impost sobre el Valor Afegit. Quedaran excloses del dit càlcul altres despeses, com els honoraris de projecte, l'anàlisi del terreny i partides alçades.

- Els preus màxims de les unitats d'obra que cal aplicar, als efectes de determinar el pressupost d'execució material subvencionable de les obres, són els que figuren en la relació de l'annex II de les bases reguladores.

En cada convocatòria, es podrà establir un coeficient d'actualització de preus.
En la convocatòria de l'any 2018, s'estableix un coeficient d'1,0353.

Les obres objecte de subvenció s'han de senyalitzar degudament, segons el model de cartell normalitzat.

No s'acceptaran ni honoraris professionals ni partides alçades, inclús referents a seguretat i salut i, en aquest cas es desglossaran en el projecte i es justificaran en la certificació d'obra amb factures pagades. Tots els elements pressupostats en el projecte d'obres relatius a seguretat i salut en el treball quedaran sense subvenció si no són justificats, en la corresponent certificació d'obres, per factures pagades al subministrador per l'executor material de les obres, datades en el termini que hi haja entre el seu inici i la seua finalització. Les dites factures hauran d'exhibir el justificant de recepció signat del subministrador o, a falta d'això, la còpia de la transferència o qualsevol sistema de pagament bancari.

No se subvencionarà la malla metàl·lica en els sòls de formigó, llevat que el pendent del camí supere el 7 % i s'haurà de justificar, en la certificació d'obra, adjuntant-hi la factura pagada en els mateixos termes indicats en el paràgraf anterior.

Només se subvencionarà l'obertura de caixa en els casos de ferm de macadam.

Només s'acceptarà un tipus de reg en cada tram de camí: reg d'emprimació sobre balasts en preparació de ferm amb tractament asfàltic o d'aglomerat, o reg d'adherència sobre ferms asfaltats quan es reforce, pel seu mal estat, amb un altre reg o amb capa d'aglomerat.

 

Enllaços

Aportació de documentació o esmena d'un expedient existent de sol·licituds d'ajudes de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Informació per a la presentació telemàtica de sol·licituds

Llistat de normativa

Llei 9/2017, de 8 de novembre

Vegeu l'Ordre de 17 de novembre de 2008 (bases reguladores)

Vegeu la Resolució de 7 de març de 2018

Vegeu l'extracte de la Resolució de 7 de març de 2018

 

Per a mes informació, clic en: GVA.es

 

20-03-2018 Jornada: Com facturar el doble amb la meitat d'estrès


En aquesta jornada es tractaran les claus per a augmentar la productivitat, pautes per a reduir l'estrès i l'ansietat, i s'oferiran eines per a la motivació.

Data: 4 d'abril de 2018, a les 19.00 h
Lloc: Sala Gomis, Av. Manuel Sanchis Guarner, Ontinyent
Ponent: Fabián Villena, Llicenciat en Psicologia i Director de l'Institut d'Actituds Positives.

Per a inscriure't cal enviar un e-mail al correu hola@emprendeontinyent.com

16-03-2018 DE L'11 D'ABRIL FINS EL 25 DE MAIG DE 2018 A CANALS: CURS PICE GESTIÓ ADMINSTRATIVA DEL COMERÇ EXTERIOR

L'Ajuntament de Canals, des de la Regidoria de Promoció Socieconòmica i en col·laboració amb la Cambra de Comerç de València, ha organitzat un curs gratuït, en el marc del PICE, anomenat Gestió administrativa del comerç exterior” amb l´objectiu de millorar l´empleabilitat dels joves.

Requisits:

  • Ser menors de 30 anys.
  • Estar en situació d´atur.
  • No estar estudiant.
  • Estar inscrit a la Garantia Juvenil.

El curs es realitzarà de l'11 d'abril fins al 25 de maig de 2018, en el Centre Jove de Canals (C/ Vicent Andrés Estellés, S/N). Tindrà una durada de 125 hores, amb un horari comprès entre les 9:00 i 14:00 hores.

Les inscripcions es realitzaran en el Departament d'ADL de l'Ajuntament de Canals.

L'objectiu del curs és aconseguir realitzar i controlar la gestió administrativa en les operacions d'importació/exportació i/o introducció/expedició de mercaderies.

A més, capacitar a l'alumne perquè siga capaç d'oferir un servei d'atenció al client tant intern com extern de qualitat. En aquesta acció formativa es posa èmfasi en els aspectes pràctics de la comunicació en l'empresa.

Els mòduls que s'impartiran són:

- La competitivitat de l'empresa en un entorn global.

- El màrqueting i el posicionament internacional.

- Els contextos legals i fiscals de les operacions internacionals.

- El procés de gestió comercial.

- L'organització logística.

- Les duanes en el tràfic comercial internacional i la documentació associada.

- Aspectes financers de les operacions internacionals: mitjans de pagament i cobrament, i els instruments de cobertura de riscos.

-Empleabilitat i habilitats socials.

- Eines social mitjana per a la cerca d'ocupació.

 

 

Per a més informació, contactar amb el Departament d'ADL de l'Ajuntament de Canals:

- 962240126, ext. 2.

- 664518773.

- info.adl@canals.es

 

- AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL -

AJUNTAMENT DE CANALS

Plç. La Vila, 9

962240126, ext. 2

664518773

info.adl@canals.es

 

 

 

16-03-2018 EL DIA 22 DE MARÇ DE 2018 A CANALS JORNADA “GESTIÓ D'OFERTES DE TREBALL: PORTAL GVA-JOBS

Si estàs buscant treball i tens dificultats amb les noves tecnologies i el maneig per Internet, inscriu-te a la jornada gratuïta que la regidoria de Promoció Socioeconòmica de l'Ajuntament de Canals, juntament amb el SERVEF, prepara per al dia 22 de març, on es donarà a conèixer el funcionament de l'eina GVA-Jobs per a la cerca de treball.

Es durà a terme a la Casa de Cultura 'Ca Don José' (C/ Diputació, nº 1. 46650, Canals), de 9:30 a 12:30 hores.

Si estàs inscrit en el SERVEF com a demandant d'ocupació i estàs interessat/ada a participar en aquesta Jornada, envia'ns un correu electrònic a info.adl@canals.es, crida al telèfon 962240126, ext: #1012 ó #1013, o acudeix directament a la Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Canals abans del 20 de març.

 

- AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL -

AJUNTAMENT DE CANALS

Pça. La Vila, nº 9

46650. Canals (València)

962240126, ext. 2

 

13-03-2018 Ajudes per a la formació i adquisició de competències per a activitats agroalimentàries en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Objecte del tràmit

L'augment de la qualificació professional de les persones dedicades a les activitats agroalimentàries, per a l'obtenció de productes de qualitat, l'ocupació de mètodes de producció compatibles amb el medi ambient i la conservació i millora del paisatge, al mateix temps que el foment de la iniciativa empresarial de joves i dones per a potenciar l'assentament de la població i el relleu generacional.

 

Qui pot sol·licitar-ho?

El beneficiari directe de l'ajuda serà el prestador dels serveis de formació i adquisició de competències. En concret, seran beneficiaris d'aquestes ajudes les organitzacions professionals agràries, federacions o unions de cooperatives agràries de la Comunitat i altres entitats, totes aquestes sense ànim de lucre, directament relacionades amb el sector agroalimentari i el medi rural, que tinguen entre els seus objectius la qualificació dels professionals del sector agroalimentari.

 

Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

La quantia de l'ajuda serà del 100 % de les despeses subvencionables realitzades, sense que la quantia màxima de les ajudes previstes puga sobrepassar la quantitat de 200.000 euros per beneficiari i any.

Procediment de cobrament:
La sol·licitud de pagament ha d'anar acompanyada de la documentació següent: 

a) Memòria final de l'activitat formativa en què es detallen, almenys, els objectius aconseguits, el programa realment impartit, el desenvolupament i l'avaluació d'aquest, i el nombre d'alumnes beneficiats, distingint per edats, sexes, comarques de procedència i tipus d'empreses (tant des del punt de vista de la seua dimensió -microempresa o pime- com la seua naturalesa -cooperativa, societat agrària de transformació, societat anònima, societat limitada, autònom...).

b) Programa-calendari de cada activitat formativa, amb la relació dels professors participants i coordinadors, i les corresponents fitxes d'identificació i currículum d'aquests. 

c) Relació nominal definitiva d'alumnat per ordre alfabètic, en la qual s'expresse la seua professió o titulació, la data de naixement, DNI i domicili. 

d) Fulls d'assistència diària de l'alumnat degudament omplits pel personal coordinador i el professorat.

e) Qüestionari d'avaluació que ha de realitzar cada un dels alumnes de les actuacions de formació professional o adquisició de competències. El dit qüestionari figura en l'annex V de la present ordre i tindrà caràcter anònim.

f) Factures originals de les despeses efectuades i acreditació del pagament d'aquestes. En tot cas, les factures han de presentar-se en original per a procedir al segellat i la invalidació per part del servei competent en matèria de formació agroalimentària. L'estampillat indicarà la subvenció per a la justificació de la qual han sigut presentades i si l'import del justificant s'imputa totalment o parcialment a la subvenció. En aquest últim cas, s'indicarà la quantia exacta que resulte afectada per la subvenció. Una vegada realitzat l'estampillat, les còpies compulsades s'integraran en l'expedient i els originals es tornaran al beneficiari. L'acreditació de les despeses també podrà efectuar-se per mitjà de factures electròniques, sempre que complisquen els requisits exigits per a la seua acceptació en l'àmbit tributari.

Les factures en concepte de material didàctic s'acompanyaran amb la relació en què es detalle i quantifique el material didàctic utilitzat en l'activitat formativa i el material fungible entregat als alumnes, amb l'expressió del seu cost unitari, juntament amb l'acusament de recepció signat per cada un dels assistents.

g) Certificació sobre la realització de les activitats contingudes en el programa aprovat i d'acord amb la normativa vigent, expedida pel responsable de l'entitat o organització que va presentar la sol·licitud d'ajuda o la persona en qui tinga delegada la facultat suficient.

h) Declaració sobre la no sol·licitud o percepció de cap altra ajuda per a la mateixa inversió ni de trobar-se immers en un procés de reintegrament de subvencions.

i) Model de domiciliació bancària degudament omplit, en el cas que se sol·licite l'ingrés de l'ajuda en un compte diferent del que s'ha presentat juntament amb la sol·licitud de l'ajuda.

j) Qualsevol altra documentació exigida per normativa de compliment obligatori, així com la indicada en la resolució de concessió a fi d'acreditar alguna de les circumstàncies o els requisits necessaris per a concedir l'ajuda.

 

Impresos associats
 

SOL·LICITUD D'AJUDES PER A LA FORMACIÓ I ADQUISICIÓ DE COMPETÈNCIES PER A ACTIVITATS AGROALIMENTÀRIES EN EL MARC DEL PDR-CV 2014-2020

MODEL DE PLA DE FORMACIÓ

FITXA TÈCNICA DE LES ACTIVITATS FORMATIVES O D'ADQUISICIÓ DE COMPETÈNCIES (CAL OMPLIR UNA FITXA PER CADA ACTIVITAT FORMATIVA O D'ADQUISICIÓ DE COMPETÈNCIES)

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

[ANNEX V] LLISTA DE JUSTIFICANTS DE LA DESPESA TOTAL

ESMENA O MILLORA DE LA SOL·LICITUD / APORTACIÓ DOCUMENTAL ADDICIONAL

SOL·LICITUD DE PAGAMENT DE LES AJUDES PER A LA FORMACIÓ I ADQUISICIÓ DE COMPETÈNCIES PER A ACTIVITATS AGROALIMENTÀRIES EN EL MARC DEL PDR-CV 2014-2020

MODEL AVALUACIÓ ACTUACIÓ FORMATIVA O D'ADQUISICIÓ DE COMPETÈNCIES PELS ALUMNES

 

Llistat de normativa

Vegeu el Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013

Vegeu el Reglament d'execució (UE) 809/2014, de la Comissió, de 17 de juliol de 2014

Vegeu l'Ordre 31/2017, de 29 de novembre

Ver Resolució de 6 de març de 2018

Vegeu Extraxte de la Resolució de 6 de març de 2018

 

Tramitar amb certificat electrònic: clic al certificat 
 

Per a més informació consulta el GVA.es