Mostrant els resultats de 91 a 100 de 277

09-02-2018 III Concurs de Vins i II Concurs Oficial de Vins Monovarietals, de Promoció Agroalimentària de Qualitat de la Comunitat Valenciana (PROAVA) 2018.


Vist que els vins de la Comunitat Valenciana estan experimentant en els últims anys un enorme creixement tant en volum d’exportació com en qualitat, cosa que situa el nostre territori com una de les zones productores més competitives del vi europeu. Tot això sense oblidar el seu enorme potencial com a instrument de foment del turisme local i de qualitat, vinculat a la protecció i conservació del medi, a la cultura i a les tradicions. Es convoca: 
 

Bases del concurs de vins (PROAVA) 2018:


PRIMERA- Organització i àmbit del concurs

El concurs estarà organitzat per Promoció Agroalimentària de Qualitat de la Comunitat Valenciana (PROAVA),

La participació en aquest concurs està oberta a tots els cellers els vins dels quals s'elaboren i embotellen a la Comunitat Valenciana.

Els cellers participants hauran d'estar inscrites en aquells registres que legalment li siguen exigibles d'acord amb la Legislació vigent de la Comunitat Valenciana.



SEGONA Inscripció en el tast

Els participants hauran de, per cada referència que participe en el concurs, remetre a la seu de PROAVA, C/ BAIXA nº 29 46003 València, tres botelles de 0.75 degudament etiquetades.

Les mostres aniran acompanyades de la Fitxa d'inscripció que figura com a annex.

L'admissió de mostres es tancarà 5 dies abans de la data de començament del concurs.

Aquelles mostres lliurades fora de termini podran ser arreplegades pel celler participant.



TERCERA Categories de vi.

Categoria 1: Vins blancs.
Vins blancs de l'anyada 2017, i vins d'altres anyades fermentats o envellits en fusta.

Categoria 2: Vins rosats.
Vins rosats de l'anyada 2017.

Categoria 3: Vins negres joves.
Vins negres de l'anyada 2017

Categoria 4: Vins negres
Negres amb fins a 3 mesos de barrica
Negres amb més de 3 mesos de barrica
Negres criança
Negres reserva
Gran reserva

Categoria 5:
Vins dolços: aquells vins en els quals tot l'alcohol i el sucre residuals provenen del propi raïm.
Vins de licor: elaborats per addició de destil·lats de vi o alcohol de vi a un vi base, a un most en fermentació o a la mescla de tots dos.

Categoria 6:
Vins aromatizats

Categoria 7: Vins espumosos i Caves
Mètode tradicional
Brut Nature.
Extra Brut.
Brut.
Extra sec.
Sec.
Semisec.
Dolç.

Mètode granvás
Mateixes subcategories que en el mètode tradicional

Uns altres:
Vins d'agulla.
Vins gasificats

Perquè es puga atorgar premi en una categoria hauran de participar en ella un mínim 10 vins
Per a l'avaluació dels vins per part del panell de tast s'emprarà la fitxa de tast de la OIV i les seues normes d'aplicació.



QUARTA Presidència i Adreça del Concurs

Com a president del concurs es designarà a una persona de reconegut prestigi en el sector vitivinícola de la Comunitat Valenciana i com a Director Tècnic al president de PROAVA.

El president i director tècnic del concurs seran els encarregats de nomenar el jurat.

El President i Director del concurs garantiran el compliment del present Reglament i vetlaran per perfecte desenvolupament del tast. A més controlaran que la recepció de les mostres i la seua organització a càrrec pels Tècnics de PROAVA es realitzen correctament.

Aixi mateix hauran de:

Vetlar perquè el tast és totalment cega i anònima i en cap moment, abans de la fallada del concurs, es conega la identitat dels vins.
Coordinar els treballs de desenvolupament del concurs, resolent qualsevol dubte que puga sorgir.
Coordinar el desenvolupament del tast.
Resoldre qualsevol assumpte no previst en les presents bases.
Per a la realització de les seues funcions podran auxiliar-se de les persones que consideren oportú, les quals no podran tenir relació, laboral ni familiar amb els cellers participants.



QUINTA Control de les mostres rebudes

Els tècnics de PROAVA:

Verificaran les mostres rebudes i les fitxes d'inscripció que els acompanyen, rebutjant les mostres que no s'ajusten al present reglament.
Registraran les mostres rebudes, assignant-li a cadascuna un codi.
Ordenaren les mostres de vins per categories d'acord al tercer punt d'aquest reglament.
Cuidaran que les mostres es conserven en les condicions de temperatura adequades fins a la celebració del tast.


SEXTA Jurat

El jurat estarà format per un mínim de deu membres, seleccionats pel President i Director d'entre els proposats per cadascun dels següents sectors i organitzacions:

Consells reguladors DOP’s: DOP Alacant, DOP Utiel-Requena i DOP València
La IGP Vins Terra de Castelló.
L'Associació Valenciana de Enólogos
CDT València
Premsa especialitzada
Associació Els Bodeguers/ Altres enotecas.
Representants de la Conselleria d'Agricultura a proposta del Director general competent en matèria de Qualitat Agroalimentària.
Professors d'Enologia de la UPV (Universitat Politècnica de València) a proposta del Departament de Tecnologia d'Aliments.
ASVASU (Associació Valenciana de Sumilleres) i FASCV (Federació d'associació de sumilleres de la Comunitat Valenciana)
Representant d'un dels cercles de enòfils de la Comunitat Valenciana.


SEPTIMA Processe de la cata
Temperatura de tast

Els vins es degustaran a les següents temperatures:

Vins Blancs i Rosats: entre 10 i 12ºC
Vins negres: entre 15 i 18 ºC
Vins de Licor, vins dolços i *espumosos: 8-10ºC


Dates de realització del tast
Les categories 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7, es realitzaran durant el mes de març i la decisió del jurat es publicarà a l'abril de 2018.
La categoria 8 es realitzarà en el mes de setembre i la decisió del jurat es publicarà en la segona quinzena del mes de setembre de 2018.

Ordre de presentació de les mostres

1º Vins blancs
2º Vins rosats
3º Vins negres joves
4º Vins negres (Es cataran primer els joves seguits dels de menor a major temps de permanència en barrica)
5º Vins dolços
6º Vins de licor
7º Vins aromatizats (Ordre de 31 de gener de 1978 per la qual es reglamenten els vins aromatizats i el biter-soda)
8º Vins Escumosos i Caves.

En cadascun dels grups seran catats primer els secs, després semi-secs i dolços. Es cataran abans els joves que els envellits i sempre en ordre creixent respecte a la seua graduació alcohòlica.

Els vins amb indicació de l'anyada en ordre decreixent d'any de collita. Els vins d'una mateixa collita per ordre creixent d'envelliment en fusta.

Tast preliminar
Es realitzarà un tast preliminar de tots els vins en les categories esmentades en aquestes bases. Passaran al tast final els deu vins millor valorats en cadascuna de les categories.
Durant les sessions de tast quedarà prohibit l'ús de telèfons mòbils.
Els membres del jurat hauran de conèixer aquestes normes i acatar-les íntegrament.

Tast final
Es cataran els 10 vins millor valorats en el tast preliminar.
Cada catador no podrà conèixer la puntuació que un altre membre concedisca a cada vi fins que no se sàpia la mitjana de puntuació atorgada al vi.

VUITENA Premis a concedir
Els premis per a cadascuna de les categories seran:

Diploma esment: medalla d'Or
Diploma esment: medalla de Plata
Diploma esment: medalla de Bronze
S'atorgarà, a més, el Gran Premi Proava per al vi millor valorat en totes les categories.
El jurat podrà atorgar esments d'honor per a aquells vins que no hagen sigut premiats.
La decisió del jurat serà inapel·lable.



NOVENA Publicitat dels premis
Els cellers que obtinguen qualsevol dels premis que s'atorguen podran fer publicitat dels mateixos, complint, si escau, amb la Legislació Vigent referent a l'etiquetatge de productes vitivinícola.



Per a més informació sobre els requisits, consulteu les bases en PROAVA.

 

 

 

08-02-2018  Es convoca la concessió d’ajudes en forma de bonificació de costos financers d’operacions de préstec atorgades per l'IVF

 

Qui pot sol·licitar-ho?

Poden ser beneficiàries d'aquestes ajudes les empreses que tinguen la seua seu social a la Comunitat Valenciana, i que pertanguen a qualsevol sector (a excepció dels que es troben en la llista de codis CNAE de l'annex I de l'Ordre 19/2017, de 14 de desembre, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic), a les quals l'Institut Valencià de Finances haja preaprovat un préstec per al finançament d'un projecte empresarial que contribuïsca al canvi de model econòmic.

 

Requeriments

a) Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries davant de l'Estat i la Generalitat, així com de les obligacions davant de la Seguretat Social, al llarg de tot el procediment de concessió de l'ajuda.
b) No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent, després d'una decisió de la Comissió Europea en què declare una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
c) No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
d) No haver sigut sancionats durant l'any anterior a aquesta convocatòria, en resolució ferma, per la comissió d'una infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats, en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.
e) Tindre una qualificació creditícia almenys satisfactòria (BB, en terminologia de l'Agència de Rating Standard and Poors), d'acord amb el sistema intern d'anàlisi de riscos de l'Institut Valencià de Finances. Excepcionalment, podran ser-ne beneficiàries les empreses amb un rating creditici B (estructura financera dèbil), que hi aporten una garantia que, a judici de l'IVF, reduïsca a un 35 % les pèrdues en cas d'impagament.
f) No estar afectats per qualsevol de les situacions següents: incidències RAI, ASNEF o de caràcter judicial o fons propis negatius.
g) Que l'IVF haja preaprovat al beneficiari un préstec per al finançament del projecte empresarial objecte de l'ajuda.



Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

Quantia de l'ajuda: 

 • Les despeses subvencionables són la comissió d'obertura de l'operació de préstec subscrita amb l'IVF, així com una part del diferencial del tipus d'interés aplicat a aquesta.
 • La quantia de l'ajuda es calcularà sumant l'import de la comissió d'obertura que serà del 0,5 % més la quota de l'interés anual del mateix fins a l'import que resulte de multiplicar el capital pendent d'amortitzar per 175 punts bàsics com a màxim.


Procediment de pagament:

 • La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic liquidarà a l'IVF, com a entitat col·laboradora, la totalitat de l'ajuda concedida a cada beneficiari com entrega a compte.
 • L'IVF aplicarà la part proporcional de l'import total de l'ajuda que corresponga a cada liquidació trimestral del préstec, inclòs el període de carència, si n'hi haguera, i fins a la cancel·lació de l'operació.

 

Quan s'ha de sol·licitar?

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el 8 de febrer de 2018 i romandrà obert fins al 30 de novembre de 2018 a les 24.00 hores.(DOGV nº 8229, de 07/02/2018).


Què s'ha de presentar?

a) Sol·licitud de l'ajuda
b) Memòria tècnica del projecte objecte de finançament.
c) Detall d'altres ajudes rebudes i/o sol·licitades per a les mateixes despeses elegibles, si n'hi ha, procedents de qualsevol administració o entitat, públiques o privades, nacionals o internacionals, amb especificació de la quantia, la data d'atorgament i l'ens atorgant, que s'inclou com a declaració annexa, en la sol·licitud.
d) Detall, si n'hi ha, de les ajudes de minimis rebudes en els dos exercicis fiscals anteriors i en l'exercici fiscal en curs, i especificació de la quantia, la data d'atorgament i l'ens atorgant, que s'inclou com a declaració annexa a la sol·licitud.

 

Impresos associats:

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ

[ANNEX I] DECLARACIÓ RESPONSABLE

[ANNEX II] MEMÒRIA TÈCNICA DEL PROJECTE

[ANNEX III] DECLARACIÓ D'ALTRES AJUDES PER AL MATEIX (COST SUBVENCIONABLE (COST FINANCER I COMISSIÓ D'OBERTURA DEL PRÉSTEC SOL·LICITAT A L'IVF)

[ANNEX IV] DECLARACIÓ D'AJUDES DE MINIMIS

[ANNEX V] DADES PER LA NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA

 

Per a més informació sobre els tràmits i requisits, feu clic en: GVA.es

08-02-2018 Convocatòria de la XI edició dels premis València Emprèn



S'han establit quatre categories:

 • Projecte Jove: premis destinats a reconèixer i recolzar el llançament de nous projectes d'empresa realitzats per joves fins a 25 anys.  

 

 • Dona Emprenedora: premis destinats a projectes que promoguen l'autoocupació femenina i la creació d'empreses. 

 

 • Projecte Empresarial: premis destinats a promoure l'engegada d'empreses de nova creació. 

 

 • Gestió Empresarial: premis destinats a ajudar i reconèixer a empreses de recent creació, que destaquen en el seu desenvolupament i evolució.


La gestió dels premis contemplats en la present convocatòria se subjectarà als principis de publicitat, concurrència, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, així com l'eficàcia en el compliment d'objectius i eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.



Participants:

 • Categoria “Projecte Jove” 

Podran participar en aquesta categoria joves fins a 25 anys que presenten una idea original de negoci plasmada en un pla d'empresa, que no haja sigut premiada amb anterioritat. S'estableix un rang d'edats de 18 a 25 anys que han de complir els qui formen part del projecte presentat, ja siga individual o col·lectiu.

 • Categoria “Dona Emprenedora” 

Podran participar en aquesta categoria projectes empresarials impulsats per dones que individualment o en grup s'hagen constituït com a empresa a partir de l'1 de gener de 2016 i fins avui de presentació de la seua candidatura a aquests premis.

 • Categoria “Projecte Empresarial” 

Podran participar en aquesta categoria projectes empresarials que individualment o en grup s'hagen constituït com a empresa a partir de l'1 de gener de 2016 i fins avui de presentació de la seua candidatura a aquests premis.

 • Categoria “Gestió Empresarial” 

Podran participar en aquesta categoria aquelles empreses constituïdes a partir de l'1 de gener de 2011 i fins al 31 de desembre de 2015.



Requisits generals:

Amb caràcter general, i a l'efecte de la concessió dels premis regulats en aquesta convocatòria, els possibles beneficiaris/as han de reunir els següents requisits: 

 • No trobar-se culpables en cap de les circumstàncies arreplegades en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular, estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda Estatal i enfront de la Seguretat Social.  
 • No tenir deute algun pendent en l'Ajuntament de València. 
 • Haver justificat qualsevol subvenció municipal que li haja sigut concedida amb anterioritat. 

Requisits específics Categoria “Projecte Jove” 

 • Que el rang d'edat estiga entre 18 i 25 anys complits en la data de presentació del projecte. 
 • Que estiguen empadronats/as en la ciutat de València els qui formen part del projecte presentat. 

Requisits específics per categoria “Dona Emprenedora” 

 • Que l'empresa s'haja constituït a partir de l'1 de gener de 2016. S'entén com a data de constitució la data d'inici d'activitat que figure en el certificat de situació *censal. 
 • Que totes les sòcies de l'empresa siguen dones. 
 • Que l'administració de l'empresa siga exercida únicament per dones i que aquesta administració no haja sigut canviada a favor d'una dona posteriorment a l'1 de juliol de 2017. 
 • Que el domicili fiscal de les activitats desenvolupades es trobe en la Ciutat de València. 

Requisits específics per categoria “Projecte Empresarial” 

 • Que l'empresa s'haja constituït a partir de l'1 de gener de 2016. S'entén com a data de constitució la data d'inici d'activitat que figure en el certificat de situació *censal. 
 • Que el domicili fiscal de les activitats desenvolupades es trobe en la Ciutat de València.

Requisits específics Categoria “Gestió Empresarial” 

 

 • Que l'empresa haja sigut constituïda a partir de l'1 de gener de 2011 i fins a 31 de desembre de 2015. S'entén com a data de constitució la data d'inici d'activitat que figure en el certificat de situació *censal. 
 • Que el domicili fiscal de les activitats desenvolupades es trobe en la Ciutat de València.



Termini de presentació i sol·licituds 

El termini de presentació de sol·licituds d'aquests premis serà de 20 dies naturals, a explicar des de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP). 

Les sol·licituds es facilitaran en la pàgina web valencia.es i valenciactiva.es. Hauran de dirigir-se al Servei d'Ocupació i *Emprendimiento i es presentaran en els diferents Registres d'Entrada de l'Ajuntament de València, sense perjudici de poder presentar-les en els altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Així mateix, podrà realitzar-se la presentació telemàtica de les mateixes a través la pàgina web de l'Ajuntament de València www.valencia.es. Per a açò, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania -persones físiques- admès per la seu electrònica de l'Ajuntament de València. En tot cas, estaran obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu les persones jurídiques i la resta de les enumerades en l'article 14.2 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

Per a projectes col·lectius s'haurà d'adjuntar una sol·licitud signada manuscritament per totes les persones físiques participants en el projecte. Cada projecte/empresa pot presentar la seua candidatura per a optar a les diverses categories convocades, sempre que complisquen els requisits establits en la present convocatòria, però no podrà ser guanyadora de més d'un premi.




Documentació:

 • Sol·licitud segons model oficial normalitzat. 
 • Currículum vitae de la/s persones promotora/s. 
 • Certificat de discapacitat dels/as participants, si escau. 
 • Autorització perquè el Servei Gestor obtinga directament, per mitjans telemàtics, els certificats acreditatius d'estar al corrent en el compliment de les obligacions pel que fa a l'Agència Tributària i la Seguretat Social, conforme exigeix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. En cas de no autoritzar la consulta directa, hauran d'aportar-se els corresponents certificats que acrediten el compliment d'aquestes obligacions. Aquesta autorització podrà revocar-se en qualsevol moment. 
 • El requisit de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València, establit en el punt 3.1.g) i h), s'acreditarà mitjançant informe del Servei Municipal de Gestió d'Emissions i Recaptació, que serà recaptat pel Servei Gestor.



Finançament i premis 

La quantia màxima destinada a atendre aquests premis ascendeix a un total de 20.000 €, el finançament del qual s'efectuarà amb càrrec a l'Aplicació Pressupostària *IF650 24100 48100, del Pressupost de l'exercici 2018, consignada a aquest efecte. 

S'estableixen un primer premi de 3.000 € i un segon premi de 2.000 € per a cada categoria. Així mateix, la Comissió podrà designar un màxim de dos projectes/empreses finalistes, en cas que considere que meresquen una especial distinció. Segons el parer de la Comissió, els premis o algun d'ells poden ser declarats desert. 

Aquestes dotacions estan subjectes a retencions fiscals, conforme a la legislació vigent. 

Els/les projectes/empreses guardonats/as, així com finalistes, podran fer publicitat d'aquesta condició en capçaleres, anuncis i memòries, especificant l'any en què van ser premiades, així com publicar o difondre la concessió del premi en qualsevol mitjà de comunicació. 

L'Ajuntament de València podrà fer difusió i publicitat de les empreses i projectes guanyadors.



Per a més informació sobre els tràmits i requisits, fes clic açi.

 

07-02-2018 V Seminari Recartografies: «Oportunitats laborals del món rural i natural»

 

El caràcter multidisciplinari del seminari de l'any passat va funcionar molt bé i, en aqueixa línia, enguany perseguim presentar en el nostre V Seminari de Recartografies "les Oportunitats laborals del món rural i natural", perquè sabem que existeixen.

L'objectiu d'aquestes jornades és mostrar la realitat del món laboral actual en el mitjà rural i natural, amb les seues dificultats però, sobretot, com un ventall d'oportunitats en uns territoris que necessiten urgentment de persones, idees i projectes.

Si alguna d'aquestes àrees resulta del teu interès, t'esperem:

 • agricultura
 • educació ambiental
 • energies renovables
 • neorruralisme
 • empreses verdes
 • gestió de residus
 • custodia del territori
 • turisme rural
 • gestió forestal



Detalls del seminari:

Se celebrarà del 22 al 24 de febrer en l'Edifici Instituts (Campus de Tarongers) de la Universitat de València (UV), i en Mas Blanco (Terol). Les sessions començaran a les 16.00 h i finalitzaran sobre les 20.00 h. El dissabte 24 de febrer, l'excursió serà de 9 a 19.00 hores.

Les places són limitades, així que si t'interessa és millor que t'apuntes. Ens agradaria poder finançar-ho al 100% però no ens és possible. La inscripció inclou accés a les xarrades, excursió de dia complet (el dissabte), una cata de cervesa artesanal i diploma.

Hi ha dos tipus de quotes:

General: 35 euros
Estudiants, pensionistes i aturats: 25 euros.
Per a inscriure't, envia un mail a recartografias@gmail.com o contacta a través de facebook.

Per a més informació, fes clic açi

06-02-2018 Ajudes per a l'execució de mesures d'estalvi i eficiència energètica en els sistemes d'enllumenat públic exterior

 

Entre les mesures d’estalvi i eficiència energètica que es poden aplicar, està la substitució de llums i lluminàries per altres de major eficiència energètica, o la implantació de sistemes de regulació del flux lumínic i de les enceses i apagats dels punts de llum i adequar-se al llarg de tot el període nocturn a les necessitats reals d’il·luminació de les vies. D’aquesta manera s’adeqüen els nivells d’il·luminació a les necessitats reals d’aquest tipus de servei públic, es redueix l’emissió de llum cap a altres espais diferents dels previstos (contaminació lumínica) i es disminueix el consum d’electricitat.

Encara que aquest tipus d’actuacions són molt interessants per a tots els ajuntaments, cal destacar que els municipis xicotets, sobretot els situats en zones rurals, no disposen ni dels mitjans tècnics necessaris ni de suficient pressupost per a escometre’ls. Per això des de l’IVACE, es pretén incentivar la renovació dels sistemes d’enllumenat públic amb criteris d’eficiència energètica, introduir els nous avanços tecnològics en matèria d’il·luminació viària en aquests municipis, per mitjà de la concessió d’ajudes reemborsables bonificades en el seu tipus d’interés, combinades amb una subvenció. D’aquesta manera, es facilita l’execució dels projectes de reforma de l’enllumenat exterior municipal a fi d’aconseguir una reducció del consum elèctric i disminuir les emissions de diòxid de carboni associades.

 

Qui pot sol·licitar-ho?

Totes les entitats locals pertanyents a la Comunitat Valenciana, amb menys de 20.000 habitants, que tinguen entre les seues competències la gestió de l'enllumenat públic exterior. (Xifres del padró municipal referides a l'1 de gener de 2017, publicat per l'Institut Nacional d'Estadística.


Quan s'ha de sol·licitar?

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el 6 de febrer de 2018 i finalitzarà el 8 de març de 2018 a les 23:59.59 hores. (DOGV núm. 8227, de 05/02/2018).


Què s'ha de presentar?

Els sol·licitants hauran de presentar la documentació següent:

 • Imprés de sol·licitud normalitzat, generat mitjançant el programa informàtic "Ajudes Eficiència Enllumenat 2018" (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret de la pàgina del programa en www.ivace.es/index.php?lang=ca Es prega que consulteu prèviament les instruccions de descàrrega del programa.

 

 • Memòria tècnica del projecte datada i signada segons el model disponible en l'apartat "Documentació annexa" en www.ivace.es/index.php?lang=ca.
   
 • Resta de documentació especificada en l'article 6 de la convocatòria d'ajudes.

 


Com sol·licitar-ho?

 • Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.

 

 • Quan la sol·licitud no complisca els requisits exigits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o no s'acompanye amb la documentació que d'acord amb aquesta convocatòria siga exigible, es requerirà el sol·licitant perquè -en el termini de 10 dies hàbils des del següent al de la recepció del requeriment- esmene la falta o hi aporte els documents preceptius, amb l'advertiment que si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud, amb una resolució prèvia dictada en els termes previstos en la legislació administrativa.

 

 • Els requeriments s'efectuaran per mitjans electrònics i s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació s'ha rebutjat i es considerarà realitzat el tràmit de la notificació.

 

 • L'aportació de documents en resposta als requeriments referenciats, s'haurà de fer mitjançant el registre electrònic accedint a l'adreça web http://www.ivace.es, i hi seran aplicables els mateixos requisits sobre la utilització de signatura electrònica avançada que els que es recullen en aquest article

 

 • Així mateix, es podrà requerir del sol·licitant, en qualsevol moment, qualsevol altra dada, document i informe complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient.

 

 • L'òrgan competent per a la instrucció del procediment serà la Unitat IVACE Energia,

 

 • L'òrgan instructor del procediment de concessió d'ajudes serà la Unitat d'Energia de l'IVACE.

 

 • L'instrument financer préstec bonificat-subvenció es concedirà sota el règim de concurrència competitiva, d'acord amb l'establit en l'article 164 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer de la Generalitat, i en l'article 22 de la Llei 38/2003, general de subvencions, mitjançant una comparació de les sol·licituds presentades a les quals s'aplicaran els criteris de valoració fixats en aquest article i s'establirà una prelació segons la puntuació obtinguda respectant els límits pressupostaris disponibles.

 

 • L'òrgan instructor verificarà de cada sol·licitant i dels projectes presentats el compliment dels requisits exigits en la convocatòria, i en cas de resultar conforme a aquesta procedirà a l'anàlisi dels projectes i a l'aplicació dels criteris del programa i dels criteris de selecció del Programa Operatiu PO FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020. Prèviament a l'aplicació dels criteris de valoració, i amb la finalitat de potenciar l'assoliment dels objectius d'aquesta convocatòria, l'IVACE podrà traslladar les sol·licituds a altres actuacions o convocatòries d'ajudes per una idoneïtat superior d'aquestes, amb una comunicació prèvia a l'entitat sol·licitant i a l'acceptació d'aquesta.

Com a resultat de la seua actuació, l'òrgan instructor emetrà una preavaluació que s'elevarà a la Comissió.

 • Després dels actes d'instrucció i l'aplicació dels criteris de valoració, els projectes seran elevats a una comissió composta per personal de l'IVACE.

 

 • De les reunions de la Comissió s'elaborarà l'acta -amb la proposta d'adjudicació que hi continga- a la persona titular de la Presidència de l'IVACE. Havent vist la proposta continguda en l'acta de la Comissió, la persona titular de la Presidència de l'IVACE resoldrà sobre l'adjudicació de l'instrument financer combinat préstec bonificat-subvenció, fixant-ne expressament la quantia, i incorporant-hi, si escau, les condicions i obligacions a les que s'haja de sotmetre l'entitat beneficiària.
   
 • La resolució motivada la persona titular de la Presidència de l'IVACE es notificarà de manera individualitzada a cada interessat per via telemàtica. Les subvencions concedides es publicaran en la Base Nacional de Dades de Subvencions (BNDS) amb expressió del programa i del crèdit pressupostari al que s'imputen, l'entitat beneficiària, la subvenció concedida i finalitat o finalitats de la subvenció, i es podran consultar en http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/ca/index en compliment de l'establit en Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sobre publicitat de les subvencions concedides.


Tramitació

 • La sol·licitud es presentarà en el registre telemàtic de la Generalitat.

 

 • Només s'admetrà la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions en el registre electrònic que estiguen signats electrònicament mitjançant una signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut, expedit per la Generalitat o per qualsevol altre prestador de serveis de certificació amb el qual la Generalitat n'haja signat el conveni oportú, que es poden consultar en la pàgina web:
   
 • El registre emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la seua presentació, que l'empresa interessada podrà arxivar o imprimir, en els termes previstos en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana.
   
 • Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud des del tràmit telemàtic, s'haurà d'annexar la memòria tècnica del projecte en format electrònic i, si escau, la resta de la documentació.

 

Per a més informació sobre els tràmits i requisits, feu clic en: GVA.es

05-02-2018 Ajudes destinades a la renovació de calderes domèstiques (instal·ladors i empreses instal·ladores).

Aquesta iniciativa es concreta en un Pla de Reforma Interior d’Habitatges, Pla Renhata, que preveu subvencions a les persones propietàries, usufructuàries o inquilines de l’habitatge, per a actuacions sobre els elements privatius d’aquests i dirigides a l’adequada conservació de l’immoble, la millora de la seua qualitat, sostenibilitat, accessibilitat i
habitabilitat.

Hui en dia, una part important del parc de calderes domèstiques de les llars de la Comunitat Valenciana posseeix una notable antiguitat, la qual cosa comporta un consum d’energia més elevat del que es podria esperar, ja que són equips amb un rendiment energètic menor. No obstant això, el consum d’energia en les llars podria reduir-se significativament, incentivant la instal·lació d’equips d’alta eficiència energètica a
la Comunitat Valenciana.

Tenint present l’objectiu de millora de l’eficiència energètica del sector edificació a la Comunitat Valenciana, la iniciativa més adequada és instal·lar sistemes de calefacció i ACS amb calderes de condensació i reguladors que permeten obtindre una classe A o superior en el conjunt. Les calderes de classe A que funcionen amb aquest tipus de sistemes de regulació, no obstant això, tenen un preu superior al preu mitjà del mercat, que varia segons el tipus d’equip. Al contrari, el seu consum energètic al llarg de tota la seua vida útil és inferior i, per tant, menor la factura energètica que haurà de pagar la persona consumidora.

Qui pot sol·licitar-ho?

Les empreses instal·ladores o instal·ladors amb domicili, seu social o establiment de producció a la Comunitat Valenciana.

Quan s'ha de sol·licitar?

L'adhesió de les empreses instal·ladores començarà el 18 de gener de 2018 i finalitzarà el 15 de maig de 2018

Què s'ha de presentar?

Els instal·ladors o empreses instal·ladores que desitgen participar en el Pla renove Renhata de calderes domèstiques 2018, hauran d'adherir-se a la campanya complint els compromisos establits en l'article 16 de la resolució, per mitjà de l'entrega en l'oficina de campanya de la fitxa d'adhesió, disponible en la pàgina web de l'oficina de campanya, i la documentació corresponent.

Obligacions

a) Informar els potencials sol·licitants de les ajudes de quin és el procediment per a l'adquisició de calderes a través del Pla renove Renhata de calderes domèstiques 2017.

b) Inutilitzar i retirar els equips substituïts fins a un gestor per al seu posterior tractament. En aquest sentit, l'empresa instal·ladora adherida haurà de certificar l'entrega de cada una de les calderes que tramite per al seu reciclatge, mitjançant la firma de la sol·licitud d'ajuda.

c) Tramitar, omplir i remetre a l'Oficina de Campanya, sense cap cost per al sol·licitant, les corresponents sol·licituds d'ajudes i documentació establida en l'article 12 d'aquesta resolució.

d) Realitzar un descompte de 50 euros sobre la base imposable de la factura, corresponent a l'aportació de l'empresa instal·ladora. 

e) Seguir la metodologia i els procediments que es defineixen per al desenvolupament de la convocatòria.

f) Utilitzar fidelment la imatge de la campanya de comunicació establida per l'IVACE per al desenvolupament d'aquesta, incloure-la en tots els elements promocionals de les empreses instal·ladores sense confondre-la amb altres promocions que puguen tindre, i identificar clarament en cada producte el preu de l'article abans d'aplicar l'ajuda i una vegada aplicada aquesta.

g) Col·laborar activament en la difusió i el suport dels objectius de la convocatòria relatius a:
-Donar a conéixer i difondre l'existència de les calderes de condensació.
-La sensibilització cap a l'estalvi i l'eficiència energètica.

h) Participar en les sessions de formació o comunicació que organitza l'IVACE o en nom seu, en les quals s'explicarà el contingut de la convocatòria i la seua finalitat.

i) Sotmetre's a les actuacions de control que duga a terme l'IVACE i a les actuacions de control financer que realitzen la Intervenció General de la Generalitat i la Sindicatura de Comptes.

j) Tindre el seu domicili, seu social o establiment de producció a la Comunitat Valenciana

k) De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les empreses instal·ladores adherides a la convocatòria quedaran expressament obligades a mantindre estricta confidencialitat sobre qualsevol dada de caràcter personal que pogueren obtindre en ocasió de la present campanya, per la qual cosa no podran copiar-les o utilitzar-les amb fins diferents dels que figuren en la present resolució ni tampoc cedir-les a altres persones distintes de l'IVACE, ni tan sols als efectes de conservació.

Per a més informació sobre els tràmits i requisits, feu clic en: GVA.es

Pla Renhata: Renhata.es

05-02-2018 Ajudes per a la instal·lació d'infraestructures de recàrrega per a vehicles elèctrics.

 

El sector transport és el sector de més consum energètic de la Comunitat Valenciana i pràcticament la totalitat d’aquest consum prové del petroli. Per això, cal dur a terme polítiques actives d’estalvi i eficiència energètica en aquest sector que contribuïsquen a la reducció del seu consum i a la disminució de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle associades.

Una de les mesures que es potencia des de la Generalitat per a afrontar aquests problemes és l’impuls de la mobilitat elèctrica. A més, és una solució per a donar resposta als elevats nivells de contaminació atmosfèrica local que pateixen bona part de les aglomeracions urbanes, i també les poblacions pròximes a les grans infraestructures urbanes.

Respecte a la infraestructura de recàrrega es diferencien tres tipus: la recàrrega vinculada, que són aquells punts situats en llocs on el vehicle estaciona habitualment, amb potències de recàrrega baixes; la recàrrega semiràpida, amb potències mitjanes i un cost moderat que permet recarregar el vehicle per a allargar els recorreguts mitjans, situada principalment en establiments comercials, d’oci, sanitaris i en espais urbans, i, finalment, la recàrrega ràpida, una xarxa amb un elevat cost per la necessitat de garantir potències molt altes i permetre la simultaneïtat de recàrrega a diversos vehicles al mateix temps. Els tres tipus de recàrrega són necessaris per a avançar cap a una mobilitat més eficient, més neta i menys dependent del petroli.

Qui pot sol·licitar-ho?

 • Per a les estacions de recàrrega Tipus 1, podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les administracions públiques i els gestors de càrrega que es reconeguen segons la normativa vigent.
 • Per a les estacions de recàrrega Tipus 2 i Tipus 3, podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les administracions públiques i les empreses.

Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

El suport màxim per a aquesta actuació tindrà un límit del 40 % del cost subvencionable, i es podrà incrementar fins a 10 punts percentuals més en el cas de les ajudes concedides a xicotetes i mitjanes empreses o les activitats no econòmiques de les entitats i institucions sense ànim de lucre; i fins a 40 punts percentuals més per a les ajudes dirigides a les activitats no econòmiques que desenvolupen ajuntaments i entitats públiques. No obstant això, es consideraran els costos subvencionables màxims i límits d'ajuda per a la disposició de les estacions de recàrrega següents:

 • Tipologia Estació de recàrrega Elèctrica: Ràpida. Tipus 1 - Cost subvencionable màxim: 45.000 euros - Ajuda Màxima: 36.000 euros.
 • Tipologia Estació de recàrrega Elèctrica: Semi-ràpida. Tipus 2 - Cost subvencionable màxim: 15.000 euros - Ajuda Màxima: 12.000 euros.
 • Tipologia Estació de recàrrega Elèctrica: Privada. Tipus 3 - Cost subvencionable màxim: 4.000 euros - Ajuda Màxima: 3.200 euros.

Quan s'ha de sol·licitar?

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el 24 de gener de 2018 i finalitzarà el 8 de març de 2018.

Com sol·licitar-ho?

 • Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.

 

 • Examinada la documentació aportada, si esta no reunix els requisits exigits es requerirà l'interessat perquè en un termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye la documentació necessària amb indicació que si així no ho fa se li tindrà per desistit de la sol·licitud. 

 

 • Els requeriments a què es fa referència en aquest article, així com qualsevol altre que poguera realitzar l'IVACE i que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient, s'efectuaran de manera telemàtica, sense perjudici del que estableix l'article 41 i següents de la Llei 39/2015. Els requeriments, les notificacions, les comunicacions o la documentació dels procediments emesos mitjançant firma electrònica avançada gaudiran de validesa i eficàcia, en els termes que preveu la Llei 39/2015.

 

 • Les notificacions que es realitzen per mitjans electrònics s'entendran efectuades o rebutjades en els termes que s'assenyalen en l'article 43 de la Llei 39/2015.

 

 • L'aportació de documents en contestació als requeriments a què s'ha fet referència, s'haurà de realitzar a través de Registre electrònic, accedint a l'adreça web: http://www.ivace.es

 

 • L'òrgan instructor del procediment de concessió d'ajudes serà l'Àrea d'Eficiència Energètica de l'IVACE.

 

 • Després dels actes d'instrucció i l'aplicació dels criteris de valoració realitzats per l'òrgan instructor, la preavaluació resultant serà sotmesa a una comissió d'avaluació.

 

 • De les reunions de la comissió s'elevarà l'acta -amb la proposta d'adjudicació en ella continguda- a la presidència de l'IVACE. 

 

 • Vista la proposta continguda en l'acta de la Comissió, el president de l'IVACE resoldrà sobre l'adjudicació de les ajudes, fixarà expressament la quantia, i incorporarà, si és el cas, les condicions i obligacions a què haja de subjectar-se la beneficiària de l'ajuda. 

 

 • La resolució motivada de concessió es notificarà de forma individualitzada a cada entitat interessada.
   
 • L'adjudicació de les ajudes es publicarà en la pàgina web de l'IVACE i, en compliment d'allò que s'ha establit en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sobre publicitat de les subvencions concedides, en la Base de Dades Nacionals de Subvencions disponible en l'enllaç: http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index.

Per a més informació sobre els tràmits i requisits, feu clic en: GVA.es

 

05-02-2018 Ajudes del programa mixt d'Ocupació-Formació Garantia Juvenil T'AVALEM.

Objecte del tràmit

Millorar la qualificació i la inserció professional dels joves que complisquen els requisits recollits en la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència, per a beneficiar-se d'una acció derivada del Sistema Nacional de Garantia Juvenil per mitjà de la realització de projectes de formació en alternança amb l'ocupació, a fi de facilitar una oportunitat laboral simultània a la formació necessària per a adquirir les competències que augmenten la qualificació-inserció de les persones treballadores formades. 

Els projectes aniran dirigits exclusivament a la participació en obres o serveis d'utilitat pública o interés social la realització de la qual preveja especialitats que disposen dels corresponents certificats de professionalitat.
 

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran promoure els projectes de tallers T'AVALEM i ser entitats beneficiàries d'aquestes subvencions: 

 • Les entitats locals territorials de la Comunitat Valenciana, els seus organismes autònoms i entitats amb competències en matèria de promoció d'ocupació, dependents o assimilades a aquestes, la titularitat de les quals corresponga íntegrament a les dites entitats locals. 
 • Altres ens públics dependents de l'Administració de la comunitat autònoma.
 • Associacions, fundacions i altres entitats, totes aquestes sense ànim de lucre. 
 • Les mancomunitats i les agrupacions d'entitats amb personalitat jurídica pròpia que tinguen, explícitament, entre les seues principals finalitats constitutives el foment de l'ocupació; d'acord amb el que preveu l'article 11.2 de l'LGS, els membres associats de l'entitat beneficiària que es comprometen a efectuar la totalitat o part de les activitats que fonamenten la concessió de la subvenció en nom i per compte del primer tindran igualment la consideració d'entitat beneficiària.


Es prioritzarà l'aprovació d'aquells projectes promoguts per entitats que tinguen un nombre superior de persones desempleades en el seu àmbit d'actuació, de manera que el seu desenvolupament no quede compromés per l'eventual dificultat de trobar un nombre suficient de persones destinatàries, d'acord amb el que preveu el criteri 3 dels establits com a criteris de valoració dels projectes (art. 6.5 de l'Ordre 24/2016, de 2 de novembre).


Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

Les subvencions per als tallers T'AVALEM es calcularan per a cobrir les diferents despeses i abastaran els següents conceptes, respectant, si és el cas, les condicions d'Ordre ESS/1924/2016, de 13 de desembre, per la qual es determinen les despeses subvencionables pel Fons Social Europeu durant el període de programació 2014-2020, o la norma que la substituïsca:
A) Mòdul A. Costos salarials del personal directiu, docent i auxiliar administratiu: 3,73 euros per cada participant i hora.
B) Mòdul B. Costos de formació : 1,04 euros per cada participant i hora.
C) Mòdul C. Salaris de l'alumnat: el salari mínim interprofessional establit l'any en què es concedeixen les ajudes, en concepte de salaris de l'alumnat/persona treballadora.
Els possibles increments que es pogueren produir en els referits costos salarials quedaran a càrrec de l'entitat beneficiària.

L'import total de la subvenció calculada d'acord amb els criteris anteriors, en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajudes d'altres administracions públiques o d'altres ens públics o privats, nacionals o internacionals, supere el cost del projecte.

De conformitat amb el que preveu l'article 19.2 de l'LGS, aquesta subvenció és incompatible amb la percepció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals. 

Quan s'ha de sol·licitar?

El termini de presentació comença el dia 24 de gener de 2018 i finalitza el 13 de febrer de 2018, els dos inclosos.

Per a més informació sobre els tràmits i requisits, feu clic en: GVA.es

05-02-2018 Ajudes al sector vitivinícola de la Comunitat Valenciana per a la promoció en mercats de tercers països.


Qui pot sol·licitar-ho?

Podran presentar sol·licituds per a acollir-se al finançament de les mesures de promoció en tercers països:

a) Les empreses vinícoles.
Als efectes d'aquesta mesura s'entén com a empresa vinícola aquella empresa privada en què més del 50 % de la seua facturació provinga del sector del vi, d'acord amb el seu últim exercici fiscal tancat.
b) Les organitzacions de productors vitivinícoles i associacions d'organitzacions de productors vitivinícoles, definides d'acord amb els articles 152 i 156 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre.
c) Les organitzacions interprofessionals definides i reconegudes a escala nacional d'acord amb els articles 157 i 158 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, i reconegudes per Espanya segons el que disposa la Llei 38/1994, de 30 de desembre, reguladora de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries.
d) Les organitzacions professionals: s'entendrà com a organitzacions professionals aquelles que exercisquen la seua activitat majoritàriament en el sector del vi, i que estiguen reconegudes a escala nacional d'acord amb la normativa vigent, i que tinguen entre els seus fins estatutaris la realització d'activitats de promoció.
e) Òrgans de gestió i de representació de les indicacions geogràfiques protegides i denominacions d'origen protegides víniques, així com les seues associacions.
f) Les associacions temporals o permanents de dos o més productors que tinguen entre els seus fins el desenvolupament d'iniciatives en matèria de promoció i comercialització del vi.
g) Els organismes públics amb competències legalment establides per a dur a terme actuacions de promoció de productes i mercats en tercers països.

Requeriments:

Els beneficiaris hauran de demostrar, en funció del personal de què disposen, i, si és el cas, de la grandària de l'empresa i la seua experiència professional en els últims anys, que tenen accés a la capacitat tècnica suficient per a afrontar les exigències de comerç amb els tercers països, i que disposen dels recursos financers i de personal suficients per a assegurar que la mesura s'aplica el més eficaçment possible. Així mateix, hauran de garantir la disponibilitat, en quantitat i qualitat, de productes per a assegurar la resposta a llarg termini davant de les demandes que es puguen generar com a efecte de la promoció feta una vegada conclosa.

Els beneficiaris enumerats anteriorment hauran de tindre el seu domicili fiscal a la Comunitat Valenciana.
 

Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament:

La participació financera de la Unió Europea en els programes seleccionats no podrà superar el 50 % de les despeses subvencionables. Només es concedirà el percentatge d'ajuda aprovat en l'última resolució vigent quan el grau d'execució del pressupost del programa objecte de resolució assolisca, almenys, el 70 %.
Si l'execució d'aquest pressupost es troba entre el 50 i el 70 per cent, s'aplicaran els següents trams d'intensitat d'ajuda a les despeses subvencionables:

 •  Un 40 per cent d'intensitat de l'ajuda si l'execució és major o igual al 65 per cent i menor del 70 per cent.
 • Un 30 per cent d'intensitat d'ajuda si l'execució és major o igual al 60 i menor del 65 per cent.
 • Un 20 per cent d'intensitat d'ajuda si l'execució és major o igual al 55 i menor del 60 per cent.
 •  Un 10 per cent d'intensitat d'ajuda si l'execució és major o igual al 50 i menor del 55 per cent.

No es concedirà ajuda i s'executarà la garantia depositada si el grau d'execució està per davall del 50 per cent.
 

Procediment de cobrament: 

 • Es podrà sol·licitar un únic pagament o pagaments intermedis de la contribució de la Unió Europea anual. Les sol·licituds es referiran a les accions fetes i pagades.
 • Tots els pagaments han de fer-se a través d'un compte bancari únic dedicat en exclusiva a aquest fi.
 • Les sol·licituds de pagaments intermedis hauran de presentar-se davant de l'òrgan gestor abans que concloga el mes següent a aquell en què expire cada període de quatre mesos, a partir de l'1 de juny. Els pagaments intermedis i el pagament de la bestreta prevista en l'article 14 de l'RD no podran sobrepassar en el seu conjunt el 80 per cent del total de la contribució comunitària.
 • Una vegada finalitzades les accions de cada anualitat, i abans de l'1 de juliol, el beneficiari podrà sol·licitar el pagament del saldo de l'ajuda davant de l'òrgan gestor.
 • L'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària farà els pagaments en un termini màxim de 75 dies des de la recepció completa de la sol·licitud de pagament.


Quan s'ha de sol·licitar?

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de la corresponent convocatòria en el DOGV núm. 8224, de 31/01/2018, i conclourà el 14 de febrer.
 

On s'ha d'anar?

a) Als registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen.
b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, al de qualsevol administració de les comunitats autònomes, al de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis als quals es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora dels bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.
c) A les oficines de Correus, en la manera que reglamentàriament s'establisca.
d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de fer-se electrònicament. En el cas que es faça presencialment, és requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s'haja fet l'esmena. 

Per a més informació sobre els tràmits i requisits, feu clic en: GVA.es

05-02-2018 Programa d'ajudes destinades a afavorir l'accés al mercat de treball dels col·lectius vulnerables: persones amb diversitat funcional o malaltia mental.

 

Objecte del tràmit: 

Les contractacions objecte de subvenció s'hauran d'efectuar entre 2016 i 2018 a partir de la publicació de la convocatòria i s'han d'executar a centres de treball radicats a la Comunitat Valenciana.

Són destinataris finals d'aquest programa les persones aturades i inscrites com a demandants d'ocupació en els centres SERVEF d'ocupació i que pertanguen a algun dels col·lectius següents:

a) Persones amb diversitat funcional (persona amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 %, així com pensionistes de la Seguretat Social que tinguen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa, i pensionistes de classes passives que tinguen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat). Així mateix, són destinatàries del programa de foment de la contractació indefinida inicial les persones amb malaltia mental o trastorn mental diagnosticat per centres públics de salut mental.

b) Persones amb diversitat funcional severa (persona amb un grau de discapacitat intel·lectual o malaltia mental reconegut igual o superior al 33 % o amb un grau de discapacitat física o sensorial reconegut igual o superior al 65 %.

Es considera acreditada una discapacitat intel·lectual o malaltia mental igual o superior al 33 % en els casos d'incapacitat permanent total o absoluta en què concórrega una discapacitat de caràcter psíquic o malaltia mental i en els casos de pluridiscapacitat psíquica i física o sensorial igual o superior al 33 %.
 

Qui pot sol·licitar-ho?

En qualitat d'ocupadores, qualsevol persona ocupadora de naturalesa jurídica privada, incloses les persones treballadores autònomes, amb àmbit d'actuació a la Comunitat Valenciana.

Requeriments:

a) Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica mitjançant representant, acreditació de la representació.
b) Dades de domiciliació bancària. Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica, s'ha d'acompanyar de dos exemplars.
c) Declaració responsable en què s'expresse que la contractació no incorre en causa d'exclusió.
d) Declaració responsable del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si escau, l'exempció d'aquesta obligació.
e) Declaració responsable sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables o el mateix fet subvencionable o de no haver-ne obtingut cap, a fi de comprovar que no se superen els límits de l'apartat 2 de l'article 5 del Reglament (UE) 1407/2013, de la Comissió.
f) Declaració responsable de no estar culpable en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària ni per a ser receptora del pagament al fet que fa referència els apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 de la Llei 38/2003.
g) Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides a la persona o entitat sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs.
h) Diagnòstic de malaltia o trastorn mental emés pel centre públic de salut mental.
i) Informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla mitjana de les persones treballadores en situació d'alta en els trenta dies naturals anteriors a la celebració del contracte.
j) Informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla de les persones treballadores en situació d'alta en la data de contractació.
l) Acreditació, si escau, de la condició de dona víctima de violència sobre la dona, conforme al que es disposa en els apartats 1 i 2 de l'article 9 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Llevat que conste l'oposició expressa de l'entitat o de la persona sol·licitant (en aquest cas s'ha d'aportar la documentació acreditativa corresponent), el Servef obtindrà per mitjà de la Plataforma Autonòmica d'Intermediació (PAI) i altres sistemes habilitats a aquest efecte, la informació relativa al següent:
a) Identitat de la persona física sol·licitant i, si escau, de la que la represente.
b) Contracte de treball que dóna lloc a la subvenció i la seua comunicació al Servei d'Ocupació.
c) Alta en la Seguretat Social de la persona contractada.
d) Certificació positiva de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de la conselleria competent en matèria d'hisenda i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
e) Acreditació que la persona contractada va romandre aturada i inscrita com a demandant d'ocupació en el Servef fins a la seua contractació.
f) Alta en la Seguretat Social de la persona contractada.
g) Certificat o resolució acreditativa de la diversitat funcional de la persona contractada, d'acord amb el que es preveu en la disposició addicional segona de l'Ordre 7/2016.


Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament:

1. la contractació indefinida inicial per a persones amb diversitat funcional o persones amb malaltia o trastorn mental i diversitat funcional severa:
L'import d'aquesta subvenció serà el resultat de multiplicar el 80 % del salari mínim Interprofessional (incrementat en la part proporcional de la paga extra) vigent en el moment de la contractació de la persona aturada per el
nombre mínim de mesos de manteniment del contracte establit en la lletra c de l'article 17 de l'Ordre de bases reguladores (12 mesos).
En el cas de contractació persones amb diversitat funcional severa o de dones víctimes de violència sobre la dona amb diversitat funcional, el percentatge establit en l'apartat anterior s'elevarà al 100 %.
Els contractes a temps parcial d'almenys 30 hores setmanals (15 hores setmanals en el cas de persones amb diversitat funcional severa) resulten subvencionables amb reducció proporcional de la quantia de l'ajuda.

2. La contractació temporal de persones amb diversitat funcional severa per un període d'entre 3 i 9 mesos:
L'import d'aquesta subvenció serà el resultat de multiplicar el 100 % del salari mínim interprofessional (incrementat en la part proporcional de la paga extra) vigent en el moment de la contractació de la persona aturada, pel nombre mínim de mesos de manteniment del contracte (aquests contractes han de tindre una durada d'entre 3 i 9 mesos).

3. La transformació de temporal en indefinit de persones amb diversitat funcional severa:
L'import d'aquesta subvenció serà el resultat de multiplicar el 100 % del salari mínim interprofessional (incrementat en la part proporcional de la paga extra) vigent en el moment de la contractació de la persona desocupada, pel nombre mínim de mesos de manteniment del contracte establit en la lletra c de l'article 17 de l'Ordre de bases reguladores (12 mesos).
La conversió a indefinit haurà de tindre lloc durant els 6 primers mesos de la relació laboral.


Quan s'ha de sol·licitar?

El termini per a la presentació de sol·licituds per a l'exercici 2018 s'iniciarà l'endemà de la data de la publicació de l'extracte de resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8116, de 02/02/2018 i finalitzarà el 20 de setembre de 2018.

Amb caràcter addicional a aquest termini general, les sol·licituds s'hauran de presentar en el termini de dos mesos des de la contractació objecte de la subvenció.


On s'ha d'anar?

Únicament per a les persones físiques que, d'acord amb l'article 14 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, trien relacionar-se amb l'Administració de manera presencial i que no estiguen obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració: a) Als registres dels òrgans administratius a què s'adrecen.

 • Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
 • A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament.
 • A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
 • En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.

 

Què s'ha de presentar?

a) Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica mitjançant representant, acreditació de la representació.
b) Dades de domiciliació bancària. Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica, s'ha d'acompanyar de dos exemplars.
c) Declaració responsable en què s'expresse que la contractació no incorre en causa d'exclusió.
d) Declaració responsable del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si escau, l'exempció d'aquesta obligació.
e) Declaració responsable sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables o el mateix fet subvencionable o de no haver-ne obtingut cap, a fi de comprovar que no se superen els límits de l'apartat 2 de l'article 5 del Reglament (UE) 1407/2013, de la Comissió.
f) Declaració responsable de no estar culpable en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària ni per a ser receptora del pagament al fet que fa referència els apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 de la Llei 38/2003.
g) Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides a la persona o entitat sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs.
h) Diagnòstic de malaltia o trastorn mental emés pel centre públic de salut mental.
i) Informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla mitjana de les persones treballadores en situació d'alta en els trenta dies naturals anteriors a la celebració del contracte.
j) Informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla de les persones treballadores en situació d'alta en la data de contractació.
l) Acreditació, si escau, de la condició de dona víctima de violència sobre la dona, conforme al que es disposa en els apartats 1 i 2 de l'article 9 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

 

Per a més informació sobre els tràmits i requisits, feu clic en: GVA.es