Mostrant els resultats de 111 a 120 de 338

21-03-2018 EL 26 DE MARÇ A CANALS: Jornada difusió de la cultura emprenedora

El proper dilluns, 26 de març, al Centre Cultural Ca Don José acollirà un encontre sobre el món de l'emprenedoria obert a tot aquell que li interesse.

L'activitat, organitzada per la regidoria de Promoció Socioeconòmica de l'Ajuntament de Canals i Cambra de Comerç de València, es durà a terme de 10:00 a 14:00 hores, a la Sala Polivalent (3ª planta) del Centre Cultural Ca Don José (C/. Diputació, nº 1).

Aquesta estarà conduïda per Manolo Gil, soci director de la consultoria de comunicació ALTRIAM, i Julio Braceli, soci fundador de DENIUM Startups. Durant la jornada, els experts aprofundiran en el perfil de l'emprenedor i la seua activitat laboral. Així mateix, donaran als assistents exemples de casos d'èxit sorgits de l'emprenedoria.

Aquesta iniciativa està dirigida a qualsevol persona interessada en muntar un negoci pel seu compte, però especialment als joves menors de 30, que ni estudien ni treballen i que apareguen inscrits en el sistema de Garantia Juvenil, ja que se seleccionaran als candidats que posteriorment participaran en el curs Programa d'Emprenedoria Juvenil, el qual s'anunciarà pròximament a Canals.

Per a inscriure't a la "Jornada de Difusió de la Cultura Emprenedora" pots fer-ho directament en l'Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Canals. Per a més informació crida al 962240126 ext. 2, o envia un correu electrònic a info.adl@canals.es.

 

- AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL -

AJUNTAMENT DE CANALS

Pça. de la Vila, nº 9

962240126, ext. 2

info.adl@canals.es

20-03-2018 Ajudes del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol (PASV) a la Comunitat Valenciana.


Objecte del tràmit

Tenen com a objectiu la concessió de suport financer a inversions que milloren el rendiment global de les empreses del sector vitivinícola, la seua adaptació a les demandes del mercat i la seua competitivitat.
Aquestes inversions es referiran a la producció, comercialització, o les dues, dels productes vitivinícoles (annex VII, part II del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013) produïts en territori espanyol, que es realitzen en instal·lacions de transformació i infraestructura vinícola o en estructures i instruments de comercialització, fins i tot, a fi de millorar l'estalvi d'energia, l'eficiència energètica global i els processos sostenibles. 

Es consideraran subvencionables els costos de les accions següents:
a) Construcció, adquisició o millora de béns immobles;
b) compra de nova maquinària i equip fins al valor de mercat del producte;
c) costos generals vinculats a les despeses previstes en les lletres a i b, com ara honoraris d'arquitectes, enginyers i assessors, així com estudis de serveis viaris, amb el límit del 8 % del pressupost aprovat per a l'operació d'inversió.
d) L'adquisició o el desenvolupament de suports lògics d'ordinador i l'adquisició de patents, llicències, drets d'autor i el registre de marques col·lectives.
Els imports màxims subvencionables dins de les operacions d'inversió, per als conceptes assenyalats en l'annex XVIII, s'atindran als límits que s'indiquen en el dit annex, de manera que, quan en una operació concreta se superen aquests límits, l'excés serà considerat despesa no subvencionable.

No tindran la consideració de subvencionables les despeses establides en l'annex XIX.

En el cas que les bótes siguen subvencionades, s'hauran de complir simultàniament les condicions següents:

1) Cada un dels elements objecte d'ajuda haurà de disposar d'un codi alfanumèric, o matrícula, individualitzat, en què s'inclourà el codi assignat per l'òrgan gestor de la sol·licitud d'ajuda. Aquest codi haurà d'estar marcat de forma indeleblement i fàcilment accessible als controladors de la subvenció.
2) Al llarg del període de durabilitat, aquests elements no podran destinar-se a l'emmagatzematge de productes diferents dels productes vitivinícoles, ni emmagatzemar-se en espais diferents als dedicats a l'elaboració o la criança.
3) Si, en data presentació de la sol·licitud d'ajuda, l'establiment disposa d'elements d'aquest tipus, els dits elements hauran d'estar inventariats o bé el sol·licitant haurà de demostrar documentalment el nombre d'aquests elements de què disposa i la seua capacitat total en data presentació de la sol·licitud.
4) Amb independència de l'anterior, a l'hora d'avaluar la capacitat de bótes, tonells i/o tines instal·lats en un establiment, no es tindran en compte aquells presents en l'establiment però que no siguen propietat de l'empresa sol·licitant, o d'altres amb què mantinga vincles d'associació o vinculació.
5) En tot cas, al llarg del període de durabilitat, el nombre net d'elements en ús productiu d'aquesta naturalesa propietat del sol·licitant en l'establiment, independentment del fet que es troben subvencionats, no podrà ser objecte de disminució.


Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

A la Comunitat Valenciana, la quantia de l'ajuda serà el percentatge dels costos d'inversió admissibles següent (article 50.4 del Reglament [UE] núm. 1308/2013):
- a) el 40% per a les microempreses i xicotetes i mitjanes empreses (categoria PIME, segons es defineixen en títol I, article 2, apartat 1 de la Recomanació 2003/361/CE, de la Comissió, de 6 de maig de 2003),
- b) la meitat del percentatge de l'apartat a anterior per a empreses que no estiguen dins de la categoria PIME, amb menys de 750 empleats o que tinguen un volum de negocisinferior a 200 milions d'euros,
- c) la quarta part del percentatge de l'apartat a anterior per a empreses que no estiguen dins de la categoria PIME, amb 750 o més empleats i que tinguen un volum de negocis igual o superior a 200 milions d'euros.
La Conferència Sectorial podrà disminuir el tipus d'ajuda establit per a l'apartat a anterior en un màxim de 10 punts, fins a esgotar el pressupost de la fitxa financera, exclusivament en el cas que no s'arribe a abastar un mínim de cobertura del 50 % del nombre total de sol·licituds en l'àmbit estatal que arriben al mínim de puntuació (20 sobre 100 punts) en la fase de valoració.

 

Llistat de normativa

Vegeu Resolució de 13 de març de 2018

Vegeu Extracte de la Resolució de 13 de març de 2018


Tramitar amb certificat electrònic: 

Per a més informació consulta el GVA.es

20-03-2018 Ajudes per a obres de condicionament de camins rurals de titularitat dels municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana.


Objecte del tràmit

La subvenció té la finalitat de millorar la infraestructura viària rural de titularitat municipal.
Seran obres subvencionables totes aquelles que signifiquen una millora permanent de la superestructura dels camins rurals, bé amb ferm asfàltic, de formigó o de material granular.
Queden exceptuats els projectes que prevegen exclusivament obres aïllades no incloses en les de superestructura, i treballs com els de desherbatge o neteja de camins, apedaçaments i rasants aïllades.
A més, es considerarà una inversió desproporcionada als fins de l'ajuda aquella en què el pressupost de la millora de la superestructura dels camins rurals siga inferior al 60 % del pressupost total de l'obra. Aquestes sol·licituds es podran reduir o denegar.
No seran auxiliables les millores oferides pels contractistes.
Una vegada presentada la sol·licitud, en cas que es vulguen aportar documents a l'expedient (AGMIA), es podrà fer a través de l'enllaç que hi ha en l'apartat d'Informació complementària.


Qui pot sol·licitar-ho?

 

Podran ser beneficiaris els municipis i les entitats locals menors (ELM) que tinguen atribuïdes competències en matèria de construcció, millora i adequació de camins rurals.

No s'admetran a tràmit les sol·licituds d'aquelles entitats que hagen sigut beneficiàries d'aquestes ajudes en l'exercici immediatament anterior al de la convocatòria.

 

Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament


- Els ajuntaments i les ELM podran presentar una única sol·licitud de subvenció per a les seues obres.

- La inversió màxima auxiliable en cada sol·licitud està limitada a 160.000 euros per ajuntament i a 42.000 euros per ELM. La inversió màxima auxiliable no podrà superar l'import de la inversió sol·licitada per l'entitat.

- L'ajuda a concedir serà, com a màxim, un percentatge de la inversió auxiliable dependent del nombre d'habitants de l'entitat sol·licitant:
Menys de 2.000 habitants: 80 %.
2.000 o més habitants: 60 %.

- Podran incloure's, en el càlcul del pressupost, les despeses generals, el benefici industrial i l'Impost sobre el Valor Afegit. Quedaran excloses del dit càlcul altres despeses, com els honoraris de projecte, l'anàlisi del terreny i partides alçades.

- Els preus màxims de les unitats d'obra que cal aplicar, als efectes de determinar el pressupost d'execució material subvencionable de les obres, són els que figuren en la relació de l'annex II de les bases reguladores.

En cada convocatòria, es podrà establir un coeficient d'actualització de preus.
En la convocatòria de l'any 2018, s'estableix un coeficient d'1,0353.

Les obres objecte de subvenció s'han de senyalitzar degudament, segons el model de cartell normalitzat.

No s'acceptaran ni honoraris professionals ni partides alçades, inclús referents a seguretat i salut i, en aquest cas es desglossaran en el projecte i es justificaran en la certificació d'obra amb factures pagades. Tots els elements pressupostats en el projecte d'obres relatius a seguretat i salut en el treball quedaran sense subvenció si no són justificats, en la corresponent certificació d'obres, per factures pagades al subministrador per l'executor material de les obres, datades en el termini que hi haja entre el seu inici i la seua finalització. Les dites factures hauran d'exhibir el justificant de recepció signat del subministrador o, a falta d'això, la còpia de la transferència o qualsevol sistema de pagament bancari.

No se subvencionarà la malla metàl·lica en els sòls de formigó, llevat que el pendent del camí supere el 7 % i s'haurà de justificar, en la certificació d'obra, adjuntant-hi la factura pagada en els mateixos termes indicats en el paràgraf anterior.

Només se subvencionarà l'obertura de caixa en els casos de ferm de macadam.

Només s'acceptarà un tipus de reg en cada tram de camí: reg d'emprimació sobre balasts en preparació de ferm amb tractament asfàltic o d'aglomerat, o reg d'adherència sobre ferms asfaltats quan es reforce, pel seu mal estat, amb un altre reg o amb capa d'aglomerat.

 

Enllaços

Aportació de documentació o esmena d'un expedient existent de sol·licituds d'ajudes de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Informació per a la presentació telemàtica de sol·licituds

Llistat de normativa

Llei 9/2017, de 8 de novembre

Vegeu l'Ordre de 17 de novembre de 2008 (bases reguladores)

Vegeu la Resolució de 7 de març de 2018

Vegeu l'extracte de la Resolució de 7 de març de 2018

 

Per a mes informació, clic en: GVA.es

 

20-03-2018 Jornada: Com facturar el doble amb la meitat d'estrès


En aquesta jornada es tractaran les claus per a augmentar la productivitat, pautes per a reduir l'estrès i l'ansietat, i s'oferiran eines per a la motivació.

Data: 4 d'abril de 2018, a les 19.00 h
Lloc: Sala Gomis, Av. Manuel Sanchis Guarner, Ontinyent
Ponent: Fabián Villena, Llicenciat en Psicologia i Director de l'Institut d'Actituds Positives.

Per a inscriure't cal enviar un e-mail al correu hola@emprendeontinyent.com

16-03-2018 EL DIA 22 DE MARÇ DE 2018 A CANALS JORNADA “GESTIÓ D'OFERTES DE TREBALL: PORTAL GVA-JOBS

Si estàs buscant treball i tens dificultats amb les noves tecnologies i el maneig per Internet, inscriu-te a la jornada gratuïta que la regidoria de Promoció Socioeconòmica de l'Ajuntament de Canals, juntament amb el SERVEF, prepara per al dia 22 de març, on es donarà a conèixer el funcionament de l'eina GVA-Jobs per a la cerca de treball.

Es durà a terme a la Casa de Cultura 'Ca Don José' (C/ Diputació, nº 1. 46650, Canals), de 9:30 a 12:30 hores.

Si estàs inscrit en el SERVEF com a demandant d'ocupació i estàs interessat/ada a participar en aquesta Jornada, envia'ns un correu electrònic a info.adl@canals.es, crida al telèfon 962240126, ext: #1012 ó #1013, o acudeix directament a la Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Canals abans del 20 de març.

 

- AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL -

AJUNTAMENT DE CANALS

Pça. La Vila, nº 9

46650. Canals (València)

962240126, ext. 2

 

16-03-2018 DE L'11 D'ABRIL FINS EL 25 DE MAIG DE 2018 A CANALS: CURS PICE GESTIÓ ADMINSTRATIVA DEL COMERÇ EXTERIOR

L'Ajuntament de Canals, des de la Regidoria de Promoció Socieconòmica i en col·laboració amb la Cambra de Comerç de València, ha organitzat un curs gratuït, en el marc del PICE, anomenat Gestió administrativa del comerç exterior” amb l´objectiu de millorar l´empleabilitat dels joves.

Requisits:

  • Ser menors de 30 anys.
  • Estar en situació d´atur.
  • No estar estudiant.
  • Estar inscrit a la Garantia Juvenil.

El curs es realitzarà de l'11 d'abril fins al 25 de maig de 2018, en el Centre Jove de Canals (C/ Vicent Andrés Estellés, S/N). Tindrà una durada de 125 hores, amb un horari comprès entre les 9:00 i 14:00 hores.

Les inscripcions es realitzaran en el Departament d'ADL de l'Ajuntament de Canals.

L'objectiu del curs és aconseguir realitzar i controlar la gestió administrativa en les operacions d'importació/exportació i/o introducció/expedició de mercaderies.

A més, capacitar a l'alumne perquè siga capaç d'oferir un servei d'atenció al client tant intern com extern de qualitat. En aquesta acció formativa es posa èmfasi en els aspectes pràctics de la comunicació en l'empresa.

Els mòduls que s'impartiran són:

- La competitivitat de l'empresa en un entorn global.

- El màrqueting i el posicionament internacional.

- Els contextos legals i fiscals de les operacions internacionals.

- El procés de gestió comercial.

- L'organització logística.

- Les duanes en el tràfic comercial internacional i la documentació associada.

- Aspectes financers de les operacions internacionals: mitjans de pagament i cobrament, i els instruments de cobertura de riscos.

-Empleabilitat i habilitats socials.

- Eines social mitjana per a la cerca d'ocupació.

 

 

Per a més informació, contactar amb el Departament d'ADL de l'Ajuntament de Canals:

- 962240126, ext. 2.

- 664518773.

- info.adl@canals.es

 

- AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL -

AJUNTAMENT DE CANALS

Plç. La Vila, 9

962240126, ext. 2

664518773

info.adl@canals.es

 

 

 

13-03-2018 Ajudes per a la formació i adquisició de competències per a activitats agroalimentàries en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Objecte del tràmit

L'augment de la qualificació professional de les persones dedicades a les activitats agroalimentàries, per a l'obtenció de productes de qualitat, l'ocupació de mètodes de producció compatibles amb el medi ambient i la conservació i millora del paisatge, al mateix temps que el foment de la iniciativa empresarial de joves i dones per a potenciar l'assentament de la població i el relleu generacional.

 

Qui pot sol·licitar-ho?

El beneficiari directe de l'ajuda serà el prestador dels serveis de formació i adquisició de competències. En concret, seran beneficiaris d'aquestes ajudes les organitzacions professionals agràries, federacions o unions de cooperatives agràries de la Comunitat i altres entitats, totes aquestes sense ànim de lucre, directament relacionades amb el sector agroalimentari i el medi rural, que tinguen entre els seus objectius la qualificació dels professionals del sector agroalimentari.

 

Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

La quantia de l'ajuda serà del 100 % de les despeses subvencionables realitzades, sense que la quantia màxima de les ajudes previstes puga sobrepassar la quantitat de 200.000 euros per beneficiari i any.

Procediment de cobrament:
La sol·licitud de pagament ha d'anar acompanyada de la documentació següent: 

a) Memòria final de l'activitat formativa en què es detallen, almenys, els objectius aconseguits, el programa realment impartit, el desenvolupament i l'avaluació d'aquest, i el nombre d'alumnes beneficiats, distingint per edats, sexes, comarques de procedència i tipus d'empreses (tant des del punt de vista de la seua dimensió -microempresa o pime- com la seua naturalesa -cooperativa, societat agrària de transformació, societat anònima, societat limitada, autònom...).

b) Programa-calendari de cada activitat formativa, amb la relació dels professors participants i coordinadors, i les corresponents fitxes d'identificació i currículum d'aquests. 

c) Relació nominal definitiva d'alumnat per ordre alfabètic, en la qual s'expresse la seua professió o titulació, la data de naixement, DNI i domicili. 

d) Fulls d'assistència diària de l'alumnat degudament omplits pel personal coordinador i el professorat.

e) Qüestionari d'avaluació que ha de realitzar cada un dels alumnes de les actuacions de formació professional o adquisició de competències. El dit qüestionari figura en l'annex V de la present ordre i tindrà caràcter anònim.

f) Factures originals de les despeses efectuades i acreditació del pagament d'aquestes. En tot cas, les factures han de presentar-se en original per a procedir al segellat i la invalidació per part del servei competent en matèria de formació agroalimentària. L'estampillat indicarà la subvenció per a la justificació de la qual han sigut presentades i si l'import del justificant s'imputa totalment o parcialment a la subvenció. En aquest últim cas, s'indicarà la quantia exacta que resulte afectada per la subvenció. Una vegada realitzat l'estampillat, les còpies compulsades s'integraran en l'expedient i els originals es tornaran al beneficiari. L'acreditació de les despeses també podrà efectuar-se per mitjà de factures electròniques, sempre que complisquen els requisits exigits per a la seua acceptació en l'àmbit tributari.

Les factures en concepte de material didàctic s'acompanyaran amb la relació en què es detalle i quantifique el material didàctic utilitzat en l'activitat formativa i el material fungible entregat als alumnes, amb l'expressió del seu cost unitari, juntament amb l'acusament de recepció signat per cada un dels assistents.

g) Certificació sobre la realització de les activitats contingudes en el programa aprovat i d'acord amb la normativa vigent, expedida pel responsable de l'entitat o organització que va presentar la sol·licitud d'ajuda o la persona en qui tinga delegada la facultat suficient.

h) Declaració sobre la no sol·licitud o percepció de cap altra ajuda per a la mateixa inversió ni de trobar-se immers en un procés de reintegrament de subvencions.

i) Model de domiciliació bancària degudament omplit, en el cas que se sol·licite l'ingrés de l'ajuda en un compte diferent del que s'ha presentat juntament amb la sol·licitud de l'ajuda.

j) Qualsevol altra documentació exigida per normativa de compliment obligatori, així com la indicada en la resolució de concessió a fi d'acreditar alguna de les circumstàncies o els requisits necessaris per a concedir l'ajuda.

 

Impresos associats
 

SOL·LICITUD D'AJUDES PER A LA FORMACIÓ I ADQUISICIÓ DE COMPETÈNCIES PER A ACTIVITATS AGROALIMENTÀRIES EN EL MARC DEL PDR-CV 2014-2020

MODEL DE PLA DE FORMACIÓ

FITXA TÈCNICA DE LES ACTIVITATS FORMATIVES O D'ADQUISICIÓ DE COMPETÈNCIES (CAL OMPLIR UNA FITXA PER CADA ACTIVITAT FORMATIVA O D'ADQUISICIÓ DE COMPETÈNCIES)

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

[ANNEX V] LLISTA DE JUSTIFICANTS DE LA DESPESA TOTAL

ESMENA O MILLORA DE LA SOL·LICITUD / APORTACIÓ DOCUMENTAL ADDICIONAL

SOL·LICITUD DE PAGAMENT DE LES AJUDES PER A LA FORMACIÓ I ADQUISICIÓ DE COMPETÈNCIES PER A ACTIVITATS AGROALIMENTÀRIES EN EL MARC DEL PDR-CV 2014-2020

MODEL AVALUACIÓ ACTUACIÓ FORMATIVA O D'ADQUISICIÓ DE COMPETÈNCIES PELS ALUMNES

 

Llistat de normativa

Vegeu el Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013

Vegeu el Reglament d'execució (UE) 809/2014, de la Comissió, de 17 de juliol de 2014

Vegeu l'Ordre 31/2017, de 29 de novembre

Ver Resolució de 6 de març de 2018

Vegeu Extraxte de la Resolució de 6 de març de 2018

 

Tramitar amb certificat electrònic: clic al certificat 
 

Per a més informació consulta el GVA.es

13-03-2018 Ajudes a la participació per primera vegada de persones agricultores i agrupacions de persones agricultores en el marc del programa de desenvolupament rural de la C.V. 2014-2020.


Objecte del tràmit

El foment de la producció i comercialització de productes agroalimentaris de qualitat diferenciada, a través de la participació de les persones agricultores i agrupacions de persones agricultores en programes relatius a la qualitat diferenciada inclosos en el Pla de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (denominacions d'origen protegides, indicacions geogràfiques protegides, especialitats tradicionals garantides i marques de qualitat CV).

Són subvencionables els costos fixos satisfets per part de les persones agricultores o les organitzacions de persones agricultores als organismes de control autoritzats, ocasionats per la participació en els règims de qualitat de productes agroalimentaris (denominacions d'origen protegides, indicacions geogràfiques protegides, especialitats tradicionals garantides i marques de qualitat CV). 

En concret els costos elegibles seran els següents:
a) Els costos ocasionats per la inscripció en un règim de qualitat de productes subvencionats.
b) La quota anual de participació en un règim de qualitat de productes subvencionats.
c) El cost dels controls necessaris per a comprovar el compliment del plec de condicions del règim: inspecció de camp, control documental, analítica, etc.

No són subvencionables els costos i les actuacions següents:

- Els costos interns o d'autocontrol.
- Els impostos recuperables.
- Les actuacions ja efectuades o aquelles ja iniciades abans de la data de presentació de la sol·licitud de subvenció.

* Una vegada presentada la sol·licitud, en cas de voler aportar documents a aquest procediment, es podrà fer a través de l'enllaç que apareix al final del document.

 

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones agricultores i agrupacions de persones agricultores que s'inscriguen per primera vegada en alguna de les figures de qualitat agroalimentària diferenciada de la Comunitat.


Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

L'import de l'ajuda es limitarà a la quantia del 70 % de les despeses subvencionables efectuades, sense superar els 3.000 euros anuals per explotació i any, durant un període màxim de cinc anys.

Procediment de cobrament

a) En el cas de sol·licituds d'ajuda individuals, és a dir, les que són presentades per una única persona agricultora, l'imprés de sol·licitud de pagament haurà d'anar acompanyat dels documents següents:

- Factures i justificants de pagament que emparen les quantitats sol·licitades, així com qualsevol prova documental que en demostre l'existència i realitat. Les factures es presentaran en original i es marcaran amb un segell, amb indicació de la subvenció per a la justificació de la qual van ser presentades i si l'import del justificant s'imputa totalment o parcialment a la subvenció, cas en el qual caldrà indicar la quantia exacta que resulte afectada per la subvenció. 
- Certificat que corresponga a l'any corrent, emés per l'organisme que du a terme els controls (consell regulador o organisme independent de certificació), en què s'acredite que l'explotació objecte de la sol·licitud està inscrita en el corresponent programa de qualitat pel qual se sol·licita la subvenció i està sotmesa als controls pertinents.

La sol·licitud de pagament incorporarà una declaració responsable, que haurà de ser subscrita pel beneficiari, en la qual s'indique que no s'ha rebut ni sol·licitat cap altra ajuda econòmica ni de la UE ni d'altres administracions públiques per al programa sol·licitat, i que coneix les condicions establides per la normativa aplicable en la justificació de les ajudes. 

b) En el cas de sol·licituds d'ajuda col·lectives, és a dir, les que són presentades de manera conjunta i per a una pluralitat de productors per agrupacions de persones productores, l'imprés de sol·licitud de pagament haurà d'anar acompanyat dels documents següents:

- Relació numerada de beneficiaris inscrits en el programa de qualitat que sol·liciten el pagament de l'ajuda a través de l'agrupació de persones productores.
- Justificants de les despeses efectuades per cada persona productora: factures originals i còpies o document de valor probatori equivalent, amb una relació numerada d'aquestes, així com la documentació que n'acredite el pagament. Les factures es presentaran en original i es marcaran amb un segell, amb indicació de la subvenció per a la justificació de la qual van ser presentades i si l'import del justificant s'imputa totalment o parcialment a la subvenció, cas en el qual caldrà indicar la quantia exacta que resulte afectada per la subvenció. Sense perjudici del que s'ha disposat anteriorment, s'haurà de presentar un certificat del fet que la despesa s'ha efectuat i pagat, i que consten en poder dels consells reguladors o les entitats associatives sense ànim de lucre en què participen productors/es implicats en algun programa de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat els justificants de les despeses de cada persona productora.
- Certificat que corresponga a l'any corrent, emés per l'organisme que du a terme els controls (consell regulador o organisme independent de certificació), en el qual s'acredite que totes les explotacions objecte de la sol·licitud estan inscrites en el corresponent programa de qualitat pel qual se sol·licita la subvenció i estan sotmeses als controls pertinents.

La sol·licitud de pagament incorporarà una declaració responsable per cada un dels beneficiaris en el nom dels quals se sol·licite l'ajuda, en la qual s'indique que no s'ha rebut ni sol·licitat cap altra ajuda econòmica ni de la UE ni d'altres administracions públiques per al programa sol·licitat, i que coneix les condicions establides per la normativa aplicable en la justificació de les ajudes. 

Només podran presentar sol·licituds col·lectives les agrupacions de persones productores implicades en els programes de qualitat diferenciada de la Comunitat Valenciana.
 

Impresos associats

[ANNEX III] SOL·LICITUD INDIVIDUAL D'AJUDES A LA PARTICIPACIÓ PER PRIMERA VEGADA DE PERSONES AGRICULTORES I AGRUPACIONS DE PERSONES AGRICULTORES EN RÈGIMS DE QUALITAT DE PRODUCTES AGRÍCOLES I ALIMENTARIS

[ANNEX IV] AUTOBAREMACIÓ INDIVIDUAL

[ANNEX V] SOL·LICITUD COL·LECTIVA D'AJUDES A LA PARTICIPACIÓ PER PRIMERA VEGADA DE PERSONES AGRICULTORES I AGRUPACIONS DE PERSONES AGRICULTORES EN RÈGIMS DE QUALITAT DE PRODUCTES AGRÍCOLES I ALIMENTARIS

[ANNEX VI] RELACIÓ NUMERADA DE COMPLIMENT DELS CRITERIS DE PUNTUACIÓ PREVISTOS EN LA BASE SISENA DE L'ANNEX I

[ANNEX VII] RELACIÓ NUMERADA DE LES PERSONES PRODUCTORES INSCRITES EN EL PROGRAMA DE QUALITAT PER A LES QUALS SE SOL·LICITA L'AJUDA, AMB EXPRESSIÓ DE LES QUANTITATS SOL·LICITADES PER A CADASCUNA D'ELLES

[ANNEX VIII] AUTORITZACIÓ PER A TRAMITAR LES AJUDES A LES PERSONES PRODUCTORES QUE PARTICIPEN PER PRIMERA VEGADA EN RÈGIMS DE QUALITAT DE PRODUCTES AGRÍCOLES I ALIMENTARIS DE LA COMUNITAT

DECLARACIÓ RESPONSABLE A SUBSCRIURE PER CADASCUNA DE LES PERSONES PER LES QUALS SE SOL·LICITA L'AJUDA A LA PARTICIPACIÓ PER PRIMERA VEGADA EN RÈGIMS DE QUALITAT DE PRODUCTES AGRÍCOLES I ALIMENTOSOS

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

[ANNEX IX] SOL·LICITUD DE PAGAMENT INDIVIDUAL DE LES AJUDES A LES PERSONES PRODUCTORES QUE PARTICIPEN PER PRIMERA VEGADA EN RÈGIMS DE QUALITAT DE PRODUCTES AGRÍCOLES I ALIMENTARIS DE LA COMUNITAT

[ANNEX IX] SOL·LICITUD DE PAGAMENT INDIVIDUAL DE LES AJUDES A LES PERSONES PRODUCTORES QUE PARTICIPEN PER PRIMERA VEGADA EN RÈGIMS DE QUALITAT DE PRODUCTES AGRÍCOLES I ALIMENTARIS DE LA COMUNITAT

[ANNEX X] SOL·LICITUD DE PAGAMENT COL·LECTIU DE LES AJUDES A LES PERSONES PRODUCTORES QUE PARTICIPEN PER PRIMERA VEGADA EN RÈGIMS DE QUALITAT DE PRODUCTES AGRÍCOLES I ALIMENTARIS DE LA COMUNITAT

[ANNEX X] SOL·LICITUD DE PAGAMENT COL·LECTIU DE LES AJUDES A LES PERSONES PRODUCTORES QUE PARTICIPEN PER PRIMERA VEGADA EN RÈGIMS DE QUALITAT DE PRODUCTES AGRÍCOLES I ALIMENTARIS DE LA COMUNITAT

[ANNEX XI] RELACIÓ NUMERADA DE PERSONES PRODUCTORES INSCRITS/ES EN EL PROGRAMA DE QUALITAT QUE SOL·LICITEN EL PAGAMENT DE L'AJUDA

[ANNEX XI] RELACIÓ NUMERADA DE PERSONES PRODUCTORES INSCRITS/ES EN EL PROGRAMA DE QUALITAT QUE SOL·LICITEN EL PAGAMENT DE L'AJUDA

 

Llistat de normativa

Vegeu el Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013

Vegeu el Reglament d'execució (UE) 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014

Vegeu l'Ordre 21/2017, de 25 de juliol

Vegeu Resolució de 6 de març de 2018

Vegeu Extracte de la Resolució de 6 de març de 2018
 

 

Tramitar amb certificat electrònic: clic ací.

Per a més informació consulta el GVA.es


 

13-03-2018 22 de març a CEEI València, jornada oberta sobre transformació digital


La transformació digital de l'empresa és avui dia una necessitat.

No solament hem d'estar atents a l'evolució dels canals de captació de l'empresa, dels recursos humans i dels processos de gestió, sinó també a la forma en què integrem tots ells i aconseguim un benefici real amb açò.

Al llarg de la jornada, abordarem com funcionen els canals de captació digitals juntament amb altres canals no digitals, com afecten als departaments de màrqueting i comercial i de quina forma s'integren en els processos de gestió diària de l'empresa.  

També parlarem de la gestió comercial digital i els beneficis que obtenim de connectar-la amb la facturació i comptabilitat.


Objectius de la jornada:

  • Conèixer el potencial de les integracions digitals per a situar al client com a eix de totes les accions
  • Plantejar esquemes de coordinació entre els departaments de màrqueting i comercial
  • Conèixer els avantatges i dificultats actuals de les integracions dels sistemes i com es realitzen. Saber que és una API i para què serveix.
  • Formular un esquema de connexió dels canals de captació amb els sistemes de gestió


Programa:


1.    Estratègies digitals. Gestió dels canals digitals.

2.    Organització i planificació digital.

3.    El comportament del consumidor digital.

4.    L'Embut de conversió. El viatge del client. Customer Journey.

5.    Canvis en el model organitzatiu. Màrqueting / Comercial.

6.    Ecosistema dels sistemes captació i de gestió.


Dirigida a:

Empresaris, gerents, directius de Pimes i futurs empresaris. 

Ponent: 

Rubén Salcedo. Consultor de Màrqueting Digital Relacional. CEO de Barmet Mitjana. 

Dia, Hora i Lloc: 

Dijous 22 de Març de 16:15 a 19:30 en el Saló d'Actes del CEEI València. 

Preu:

Gratuït, prèvia inscripció, fent clic ací.

12-03-2018 Ajudes per als consells reguladors o òrgans de gestió de les figures de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat Valenciana i entitats associatives gestores de l'autorització de l'ús de la marca


Objecte del tràmit

L'objecte de les ajudes és el de fomentar la producció i comercialització de productes agroalimentaris de qualitat diferenciada, a través del suport a les activitats subvencionables indicades en l'apartat "Informació complementària"

 

Interessats/Sol·licitants

Els consells reguladors o òrgans de gestió de les denominacions d'origen protegides, indicacions geogràfiques protegides, especialitats tradicionals garantides de la Comunitat Valenciana i les entitats associatives gestores de l'autorització de l'ús de la marca "CV".

 

Requeriments

- Els beneficiaris hauran de participar en algun programa de qualitat diferenciada agroalimentària dels que estan definits en la base segona de l'annex I de l'Ordre 5/2015, de 30 d'octubre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per als consells reguladors o òrgans de gestió de les figures de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat Valenciana i les entitats associatives gestores de l'autorització de l'ús de la marca "CV". 
- Les entitats beneficiàries de la subvenció han de tindre personalitat jurídica pròpia independent de la Generalitat, ja que mai poden ser beneficiaris de les subvencions els òrgans de la mateixa Generalitat.
- Les entitats beneficiàries prestaran els serveis subvencionats a pimes agràries, i en cap cas podran efectuar pagaments directes a les pimes esmentades.

 

Impresos associats

[ANNEX II] SOL·LICITUD D'AJUDES RELATIVES A LES FIGURES DE QUALITAT DIFERENCIADA AGROALIMENTÀRIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

[ANNEX III] MODEL DE MEMÒRIA DESCRIPTIVA

[ANNEX IV] SOL·LICITUD DE PAGAMENT DE L'AJUDA RELATIVA A LES FIGURES DE QUALITAT DIFERENCIADA AGROALIMENTÀRIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

LLISTA DE JUSTIFICANTS DE LA DESPESA TOTAL

DECLARACIÓ D'AJUDES DE MINIMIS

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

ESMENA O MILLORA DE LA SOL·LICITUD / APORTACIÓ DOCUMENTAL ADDICIONAL

 

Com es tramita telemàticament?

Tramitar amb certificat electrònic: 

 

Llistat de normativa

Vegeu l'Ordre 5/2015, de 30 d'octubre

Vegeu la Resolució d'1 de març de 2018

 

 

Per a mes informació dels tràmits i serveis. clic en: GVA.es