Galeria empresarial de la Província de València

Mostrant els resultats de 21 a 30 de 337

03-04-2018 S'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles.


La innovació apareix com una eina indispensable per a aconseguir els objectius de la UE en general, i mostra d'açò és un dels eixos d'aquesta estratègia: la «Unió Europea per a la Innovació» a partir de la qual s'engeguen les Associacions Europees d'Innovació (AEI).

Una de les Associacions Europees d'Innovació és la destinada a impulsar l'agricultura productiva i sostenible, amb l'objectiu d'escurçar la distància que existeix entre la comunitat investigadora i el sector agroalimentari i forestal, el qual necessita aplicar el coneixement científic per a engegar accions innovadores i sostenibles en el procés productiu, transformador i comercialitzar.

 

Entre els principals objectius que persegueix l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (AEI-Agri) destaquen: 

 • a) Promoure un sector agrícola i forestal que utilitze eficientment els recursos, siga econòmicament viable, productiu i competitiu, que tinga un escàs nivell d'emissions, siga respectuós amb el clima i resistent als canvis climàtics, que treballe cap a sistemes de producció ecològica i en harmonia amb els recursos naturals essencials dels quals depenen l'agricultura i la silvicultura; 
   
 • b) contribuir a un proveïment estable i sostenible d'aliments, pinsos i biomaterials, tant dels tipus ja existents com a nous; 
   
 • c) Millorar els processos encaminats a la protecció del medi ambient, l'adaptació al canvi climàtic o la seua mitigació; 
   
 • d) Crear vincles entre els coneixements i tecnologies capdavanters i els agricultors, gestors de boscos, comunitats rurals, empreses, ONG i serveis d'assessorament;

 

Requisits dels sol·licitants.


Podran sol·licitar les subvencions previstes en aquest reial decret agrupacions d'almenys dues persones, físiques o jurídiques independents entre si, en aplicació de l'article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, dels següents perfils:

a) del sector agroalimentari i forestal: com per exemple organitzacions representatives d'agricultors, ramaders o silvicultors, organitzacions interprofessionals, empreses del sector i les seues organitzacions representatives, entre uns altres; 

b) del sector investigador o del coneixement: com per exemple universitats, centres de tecnologia, entitats de R+D+i, entitats d'assessoria, plataformes tecnològiques, entre uns altres. 

c) uns altres: organitzacions no governamentals, grups d'acció local, o qualsevol altre actor que exercisca un paper rellevant en relació a la temàtica que abordarà l'agrupació. 

d) Les agrupacions procuraran tenir una composició equilibrada de dones i homes pel que fa als seus membres persones físiques, si escau.

Almenys un membre de l'agrupació ha de pertànyer a l'àmbit de l'agricultura, ramaderia, selvicultura o transformació o comercialització de productes agroalimentaris o forestals.

D'acord amb l'article 6 d'aquest reial decret, l'agrupació haurà de designar al seu representant, que serà una persona física o jurídica, amb poders bastants per a poder complir les seues obligacions i serà el perceptor únic de la subvenció i interlocutor amb l'Administració.

 

Per a més informació sobre tots els requisits de les bases reguladores, feu clic en Boe.es

 

27-03-2018 SAPS SI EL TEU NEGOCI ÉS UN BON NEGOCI?

Dirigit a empreses de sectors econòmics tradicional, emnpreses familiars, microempreses, autònoms i comerços

13-03-2018 Ajudes a les activitats d'informació i promoció dutes a terme per grups de persones productores en el mercat interior, en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.


Objecte del tràmit

El foment de la producció i comercialització de productes agroalimentaris de qualitat diferenciada, a través del suport a les activitats d'informació i promoció realitzades per grups de persones productores en el mercat interior. Es tracta d'ajudes destinades a induir el consumidor a adquirir productes agrícoles o alimentaris. Aquestes activitats ressaltaran les característiques o els avantatges específics dels productes en qüestió, especialment la qualitat, els mètodes de producció específics, les estrictes normes d'aplicació i el respecte del medi ambient vinculats al programa de qualitat, i podran incloure la divulgació de coneixements científics i tècnics sobre aquests productes.

Són subvencionables les actuacions desenvolupades en matèria d'informació i promoció, destinades a induir el consumidor a adquirir productes agrícoles o alimentaris, inclosos en el marc de programes de qualitat diferenciada. En concret, les actuacions subvencionables podran ser les següents:
a) Campanyes de promoció genèriques.
b) Campanyes de publicitat genèriques a través dels diversos canals de comunicació o en els punts de venda.
c) Elaboració de material divulgatiu i promocional.
d) Elaboració i publicació de dossiers i monogràfics sobre aliments de qualitat.
e) Realització de jornades tècniques.
f) Accions de relacions públiques i missions comercials. 
g) Accions de promoció per a l'organització o participació en fires o exposicions.
h) Estudis orientats a la millora de la promoció.

No són subvencionables els costos i les actuacions següents:

- La promoció de marques comercials. 
- La promoció i publicitat fora del mercat interior. 
- Les activitats que induïsquen el consumidor a comprar un producte pel seu origen particular, excepte en els casos dels productes regulats pel règim de qualitat establit pel Reglament (UE) núm. 1151/2012, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de novembre de 2012, sobre els règims de qualitat dels productes agrícoles i alimentaris, i els regulats pel Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea l'organització comuna de mercats dels productes agraris i pel qual es deroguen els reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007. No obstant això, podrà indicar-se l'origen d'un producte sempre que tal indicació quede subordinada al missatge principal. 
-Les activitats d'informació i promoció subvencionades a l'empara del Reglament (CE) núm. 2826/2000 del Consell, de 19 de desembre de 2000, sobre accions d'informació i de promoció dels productes agrícoles en el mercat interior. 
- Els programes que tinguen com a única finalitat garantir un control més estricte del compliment de les normes obligatòries d'acord amb la normativa comunitària o legislació nacional o autonòmica.
- Tampoc es consideraran subvencionables els impostos recuperables.
- No seran subvencionables les actuacions ja realitzades o aquelles ja iniciades abans de la data de presentació de la sol·licitud de subvenció.

Una vegada presentada la sol·licitud, en cas que es vulga aportar documents a aquest procediment es podrà fer a través de l'enllaç que hi ha al final del document.


Qui pot sol·licitar-ho?

Els grups de persones productores que duguen a terme activitats d'informació i promoció en el mercat interior d'algun dels programes de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat. És a dir, els consells reguladors i les entitats associatives sense ànim de lucre en què participen persones productores implicades en algun programa de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat (denominacions d'origen protegides, indicacions geogràfiques protegides, especialitats tradicionals garantides, agricultura de muntanya i marques CV).
 

Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

La quantia de l'ajuda serà del 70 % de les despeses subvencionables efectuades, sense que la quantia màxima de les ajudes previstes puga sobrepassar la quantitat de 100.000 euros per beneficiari i any.

Procediment de cobrament

La sol·licitud de pagament ha d'anar acompanyada de la documentació següent: 

a) Justificants de les despeses efectuades: factures, amb una relació numerada d'aquestes, així com la documentació original que n'acredite el pagament. Les factures es presentaran en original i es marcaran amb un segell en el qual s'indicarà per a quina subvenció es presenten com a justificació i si l'import del justificant s'imputa totalment o parcialment a la subvenció, a més d'assenyalar-hi, en aquest últim cas, la quantia exacta que resulte afectada per la subvenció. 
b) Document de domiciliació bancària omplit degudament.
c) Les persones sol·licitants hauran de presentar amb caràcter general: 
1r. En el cas de campanyes de publicitat: un exemplar de cada un dels elements integrants de la campanya (cartells, fullets, anuncis, etc.), així com una memòria explicativa del desenvolupament d'aquesta, en què s'assenyalen quins seran els mitjans utilitzats finalment. S'haurà d'aportar un exemplar original del mitjà de comunicació escrit o un document d'àudio o vídeo quan corresponga. En el cas d'insercions repetitives, serà suficient aportar un únic document original i una relació dels dies d'emissió o publicació de la campanya. 
2n. En el cas de participació en fires o exposicions o de l'organització d'aquestes: una memòria explicativa en què s'indiquen els mitjans materials i humans emprats, i l'especificació de les despeses efectuades, així com la vinculació d'aquestes amb l'esdeveniment, a més d'una valoració del desenvolupament de l'exposició o la fira. 
3r. En el cas de jornades tècniques, seminaris i congressos: una memòria en què s'incloga un resum dels temes que s'han exposat i de les conclusions que s'han obtingut. 
4t. En el cas d'estudis: una còpia d'aquests. 
d) Un compte justificatiu amb l'aportació de justificants de despesa (i extractes bancaris que acrediten la materialització del pagament de les factures), regulada en l'article 72 de l'RD 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. (Vegeu l'imprés associat).

El formulari de sol·licitud de pagament ha d'incorporar una declaració responsable, que han de subscriure les persones beneficiàries, en què s'indique que no s'ha rebut ni sol·licitat cap altra ajuda econòmica ni de la UE, ni d'altres administracions públiques per al programa sol·licitat, i que coneixen les condicions establides per la normativa aplicable en la justificació de les ajudes.
 

Impresos associats

[ANNEX XII] SOL·LICITUD D'AJUDES A LES ACTIVITATS D'INFORMACIÓ I PROMOCIÓ DUTES A TERME PER GRUPS DE PERSONES PRODUCTORES EN EL MERCAT INTERIOR EN EL MARC DEL PDR-CV 2014-2020

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

[ANNEX XIII] SOL·LICITUD DE PAGAMENT DE LES AJUDES A LES ACTIVITATS D'INFORMACIÓ I PROMOCIÓ DUTES A TERME PER GRUPS DE PERSONES PRODUCTORES EN EL MERCAT INTERIOR EN EL MARC DEL PDR-CV 2014-2020

[ANNEX V] LLISTA DE JUSTIFICANTS DE LA DESPESA TOTAL


Llistat de normativa

Vegeu el Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013

Vegeu el Reglament d'execució (UE) 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014.

Vegeu l'Ordre 21/2017, de 25 de juliol.

Vegeu la Resolució de 6 de març de 2018.

Vegeu l'extracte de la Resolució de 6 de març de 2018.

 

Tramitar amb certificat electrònic: clic ací. 

Per a més informació consulta el GVA.es

 

06-03-2018 Ajudes per a la realització d'inversions en cooperatives i societats laborals per a l'exercici 2018. Economia social.


Què es pot sol·licitar?

Ajudes per a la realització d'inversions en cooperatives i societats laborals per a l'exercici 2018. Economia social.


Objecte del tràmit

La concessió de subvencions destinades a la realització d'inversions en cooperatives i societats laborals, a fi de donar suport al desenrotllament de projectes de creació i modernització de les empreses d'economia social, per mitjà d'una millora de la seua competitivitat, i de facilitar la seua consolidació.

En concret podrà ser objecte de subvenció la realització d'inversions en actius fixos i immobilitzat, en operacions d'adquisició de la propietat dels béns específicament afectes la realització de l'objecte social de l'entitat de conformitat amb els estatuts socials vigents en la data de presentació de la sol·licitud, que contribuïsquen a la creació, consolidació o millora de la competitivitat de cooperatives i societats laborals que acrediten un increment net dels llocs de treball corresponents a persones sòcies treballadores o de treball o a persones treballadores amb contracte indefinit en els últims 36 mesos anteriors a la data de la presentació de la sol·licitud.

Vegeu el detall de les inversions objecte d'estes ajudes en l'apartat 'Informació complementària' d'este tràmit.

 

Qui pot sol·licitar-ho?

1.- Podran sol·licitar estes ajudes (sempre que complisquen els requisits que s'indiquen en l'apartat corresponent):
- Les cooperatives i les societats laborals que acrediten un increment net dels llocs de treball corresponents a persones sòcies treballadores o de treball en els 36 mesos immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, i hauran de resultar necessàries per a la seua posada en funcionament o ampliació, així com per a la incorporació de noves tecnologies de la informació i les comunicacions.
- Les cooperatives amb persones sòcies treballadores o de treball i les societats laborals que, en el mateix període de 36 mesos, acrediten un increment net del nombre de persones treballadores no socies amb contracte indefinit, sempre que els contractes corresponents a dites treballadores tinguen data anterior en tres o més mesos a la data en què es presente la sol·licitud d'ajuda.

2.- No obstant això, estes ajudes NO seran aplicables a les empreses que operen en els sectors exclosos per l'article 1 del Reglament (UE) número 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 (DOUE L 352, de 24/12/2013).

 

Requeriments

REQUISITS GENERALS:

1. Amb caràcter general, les cooperatives i societats laborals sol·licitants d'estes ajudes hauran de reunir els requisits següents:
a) Estar legalment constituïdes i inscrites. S'entendrà com a data d'inscripció la de l'assentament de la presentació en el registre públic corresponent, sempre que la inscripció es produïsca dins del termini de validesa de l'assentament.
b) No estar incursa en cap de les prohibicions arreplegades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
c) Estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social.
d) No haver sigut sancionades, mitjançant una resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d'obtindre subvencions.

2. Estes ajudes es concediran únicament a cooperatives i societats laborals per a actuacions realitzades en centres de treball ubicats en el territori de la Comunitat Valenciana, amb independència del lloc del seu domicili social o del registre en què figuren inscrites.

REQUISITS ESPECÍFICS:

Les cooperatives i societats laborals beneficiàries d'estes ajudes no podran dissoldre's, incórrer en causa de dissolució o transformar-se en una altra empresa diferent de cooperativa o societat laboral durant els terminis de manteniment de la inversió a què es referix l'article 16 de l'Orde 23/2016, de 27 d'octubre (per la qual s'establixen les bases reguladores d'estes ajudes), i mai abans que transcórreguen cinc anys des de la data d'adquisició dels béns o actius pels quals haja rebut ajuda a la inversió. En el cas de les beneficiàries que siguen PIME, el termini anterior serà de tres anys.

 

Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

1.- QUANTIA

- L'import de la subvenció es determinarà per mitjà de l'aplicació d'un percentatge sobre l'import subvencionable de la inversió realitzada, sense que puga sobrepassar-se cap dels límits següents:
a) El 50% del cost d'adquisició dels actius.
b) El 30% per a les inversions en immobles.
c) El 10% en el cas que es destine exclusivament a la inversió en terrenys.

- En tot cas, la subvenció només podrà concedir-se a les empreses que hagen acreditat un increment net, produït en els últims 36 mesos previs a la data de la sol·licitud, bé del nombre dels llocs de treball corresponents a persones sòcies treballadores o de treball, bé del nombre de les persones treballadores amb contracte indefinit el contracte de treball de la qual siga de data anterior en tres o més mesos a la data de la presentació de la sol·licitud de l'ajuda.

- La quantia d'esta ajuda quedarà limitada a un màxim de 15.000 euros per cada un dels llocs de treball corresponents a persones sòcies treballadores o de treball que hagen incrementat la plantilla de l'empresa i a un màxim de 5.000 euros per cada un dels llocs de treball incrementats que corresponguen a contractes laborals indefinits amb persones no sòcies, de les característiques exigides en el paràgraf precedent; sempre que, en ambdós casos, es tracte d'ocupacions a temps complet. Si la jornada de treball és a temps parcial, es reduiran proporcionalment les xifres màximes anteriors, i s'estimarà que la jornada a temps complet equival a 40 hores setmanals.

2.- LÍMITS

- L'import de les subvencions concedides no podrà ser, en cap cas, de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb ajudes, subvencions, ingressos o altres recursos procedents de la Generalitat, d'altres administracions públiques o d'altres ens públics o privats, nacionals o internacionals, supere el cost de l'activitat a desenrotllar per l'entitat beneficiària.

- D'acord amb la normativa comunitària sobre acumulació d'ajudes, l'import total haurà de respectar els límits fixats pels règims d'ajudes en què s'emparen.

- Amb caràcter general (llevat que una altra cosa expressament es determine), les ajudes i subvencions establides en l'Ordre 23/2016 seran compatibles entre si i amb qualssevol altres pel mateix concepte. En el supòsit de compatibilitzar ajudes es respectaran, en tot cas, els límits derivats del règim d'autorització adoptat per les corresponents decisions de la Comissió Europea, relatives a les ajudes establides en l'Ordre 23/2016.

3.- JUSTIFICACIÓ / LIQUIDACIÓ

3.1. La subvenció es lliurarà una vegada justificada pel beneficiari la realització de l'actuació per a la qual es va concedir.

3.2. Tractant-se de subvencions a la inversió:
- Per a realitzar eixa justificació, el beneficiari haurà d'aportar, en el termini que s'indique en la resolució de concessió de l'ajuda, a més de la documentació exigida específicament en els articles 10.1, 16 (apartats 11, 12 i 13) i 20.2.b) de l'Ordre 23/2016 i la que expressament es determine per a cada cas en eixa resolució, el compte justificatiu corresponent, de conformitat amb el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en l'article 72 del seu reglament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i formulada segons el model establit a este efecte.
- D'acord amb l'apartat 5 de l'article 10 de l'Ordre 23/2016, s'admetrà la justificació corresponent d'esta subvenció fins al segon divendres del mes de novembre, inclusivament.
*NOTA: d'acord amb la corresponent Resolució de convocatòria, per al exercici 2018, la justificació d'estes ajudes es podrà presentar FINS AL dia 16 de NOVEMBRE de 2018, inclusivament.
3.3. En general, per a la justificació de l'ajuda haurà d'atendre's, a més, a tot el que disposa l'article 10 de l'Ordre 23/2016.

 

Quan s'ha de sol·licitar?

Per a l'exercici 2018, podran sol·licitar-se estes ajudes des de l'endemà de la publicació en el DOGV de la corresponent resolució de convocatòria (que s'ha publicat en el DOGV núm. 8204, de 03/01/2018) FINS AL dia 30 de MARÇ de 2018, inclusivament, EXCEPTE les destinades a les OBRES a què es referix l'article 16.4 g) de l'Ordre 23/2016, per a les que es podran presentar sol·licituds FINS AL 28 de FEBRER de 2018, inclusivament.

 

Què s'ha de presentar?

1 - SOL·LICITUD general de subvenció (segons model normalitzat disponible en el propi tràmit telemàtic) i ANNEX a la mateixa (segons model normalitzat que figura com a imprés associat a este tràmit i també al tràmit telemàtic).

1.1. Per a la presentació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes i la resta de documentació requerida, ha d'atendre's al que es preveu en l'apartat d'este tràmit denominat 'Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació'.

1.2. Serà requisit imprescindible que la sol·licitud d'ajuda es referisca a inversions que no hagen començat a executar-se en anualitats anteriors a la de la convocatòria corresponent. Als efectes de verificar l'observança d'este requisit, la sol·licitud individualitzarà l'objecte en què es concrete la inversió o expressarà, almenys, la naturalesa, classe i nombre dels béns o elements en què la subvenció haja de concretar-se i l'import previst, com a màxim, per a la seua adquisició. La sol·licitud s'acompanyarà, també, amb una breu descripció d'estos i d'una fonamentació del seu caràcter subvencionable, de conformitat amb allò que disposa l'article 16 de l'Ordre 23/2016.
Així mateix, quan s'escaiga, s'acompanyarà amb la manifestació expressa que els béns tenen la condició de béns nous, no usats amb anterioritat ni prèviament matriculats. L'incompliment d'estes formalitats donarà lloc a l'arxivament o denegació de la sol·licitud, segons corresponga.
La mera formulació d'un projecte tècnic no es considerarà, a estos efectes, com a inici de l'execució d'un projecte d'inversió.


2 - DOCUMENTACIÓ que ha d'adjuntar-se a la sol·licitud i l'annex:

- Sempre que les bases reguladores de la concessió d'estes ajudes (aprovades per Ordre 23/2016, de 27 d'octubre) no especifiquen una altra cosa, tant la documentació general, com l'específica, es presentarà acompanyada d'una còpia prèviament compulsada.

- En el cas que els documents adjunts a la sol·licitud d'estes ajudes ja estiguen en poder d'algun òrgan de l'Administració actuant, el sol·licitant podrà acollir-se al que establix respecte d'això en la legislació en matèria de procediment administratiu, sempre que es faça constar la data i l'òrgan o dependència a què van ser dirigits, la identificació del procediment en què obren i que no hagen transcorregut mes de cinc anys des de la finalització del procediment a què corresponguen.

- Llevat que una altra cosa es determine en les esmentades bases reguladores, les sol·licituds, memòries i la resta de declaracions que hagen de presentar-se segons un formulari establit a este efecte, ho seran utilitzant per a això els models que poden obtindre's tant en l'apartat "Impresos associats" d'este tràmit de la Guia PROP, com en l'apartat dedicat a les concretes ajudes de què es tracte, dins de l'adreça web de la Generalitat: www.gva.es/subvencionesecosocial

- A més de la documentació (general i específica) requerida, l'Administració podrà requerir de l'entitat sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que estime necessaris per a resoldre millor sobre la sol·licitud presentada.


2.1 - DOCUMENTACIÓ GENERAL

- Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades amb la documentació general següent:

a) Targeta d'identificació fiscal de la sol·licitant.

b) Escriptura de constitució de l'entitat, a la qual s'adjuntaran els estatuts vigents.

c) Document nacional d'identitat de la persona o persones físiques que subscriguen la sol·licitud en nom de l'empresa sol·licitant, si no ha autoritzat a l'òrgan concedent perquè obtinga de forma directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació de la identitat de les dites persones.

d) Llevat que la capacitat de representació es preveja en els estatuts de l'entitat, escriptura de poder, suficient i subsistent per a actuar davant de l'Administració pública en el procediment de concessió de subvencions i ajudes públiques, de la persona o persones físiques que actuen en nom i representació d'una persona jurídica en la subscripció de la sol·licitud. Quan la representació s'haja conferit amb caràcter mancomunat, la sol·licitud haurà de subscriure's conjuntament pels que, de conformitat amb el que disposa el títol que els concedisca facultats mancomunades, puguen representar vàlidament la sol·licitant.

e) Declaració subscrita per la representació legal de l'entitat, amb referència a la data de la sol·licitud, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions registrals o d'una altra índole que vinguen imposades a l'entitat sol·licitant per la legislació específica d'aplicació a esta, segons es tracte d'una cooperativa o d'una societat laboral. Expressament es farà constar que l'entitat, en cas de comptar amb treballadors per compte d'altri, no sobrepassa els límits legals de contractació d'estos o que ha obtingut l'oportuna autorització per l'excés.

f) Dades de domiciliació bancària, segons el model facilitat a este efecte (model de domiciliació bancària), que es presentaran, necessàriament, en dos exemplars originals, de conformitat amb el que establix l'article 5 de l'Orde 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.

g) Memòria, que inclou formulari de criteris de valoració, (segons el model normalitzat que figura com a imprés associat a este tràmit), en relació amb l'activitat objecte de la subvenció, que haurà d'arreplegar les circumstàncies que concórreguen en el projecte d'entre les ressenyades en els articles 5 i 22 a 33 de l'Ordre 23/2016 i que permeten aplicar els criteris de valoració que serviran de base a la concessió de la subvenció.
La falta d'ompliment d'algun dels apartats de la dita memòria serà valorada atorgant zero punts al corresponent criteri.

h) Documentació acreditativa que el sol·licitant es troba al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social als efectes de ser beneficiari de subvencions públiques, la vigència de la qual s'estenga, almenys, cinc mesos comptats des de la data de la seua presentació.
En la sol·licitud de subvenció l'entitat sol·licitant podrà autoritzar l'òrgan concedent perquè obtinga de forma directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació de les circumstàncies previstes en els articles 18 i 19 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, referits al compliment d'obligacions tributàries i compliment d'obligacions amb la Seguretat Social, respectivament, i en este cas el sol·licitant no haurà d'aportar la corresponent certificació. No obstant el sol·licitant podrà no autoritzar-ho, llavors haurà d'aportar la certificació en els termes que preveu el reglament esmentat.

- Sense perjuí d'allò que s'ha expressat en l'anterior paràgraf, en el cas en què l'entitat no compte amb personal soci o treballador que haja de donar d'alta en el règim general de la Seguretat Social o en l'especial que, si és el cas, corresponga, l'empresa sol·licitant presentarà, necessàriament, declaració referida a este extrem degudament subscrita per la seua representació legal, a la declaració de la qual adjuntarà el document expedit per la Seguretat Social en què conste que l'entitat no figura inscrita com a ocupadora.
- Les entitats que gaudisquen d'alguna exempció tributària presentaran la documentació que acredite la concessió efectiva de l'esmentada exempció o, si és el cas, manifestaran la norma o normes que els concedixen l'esmentada exempció. De la mateixa manera, s'acreditarà la impossibilitat de recuperació o compensació dels impostos indirectes, en el cas que la sol·licitant pretenga que la subvenció s'estenga, totalment o parcialment, als que no puga recuperar o compensar.
i) Declaració en què es facen constar les subvencions o ajudes obtingudes o sol·licitades per a la mateixa finalitat o, si és el cas, una declaració expressa de no haver-les sol·licitat. (Esta declaració està inclosa en un dels apartats de l'imprés de sol·licitud de subvenció).

j) Acreditació de no estar incurs en cap de les prohibicions arreplegades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que haurà d'efectuar-se segons el que disposa l'apartat 7 de l'esmentat article, segons el model normalitzat (en concret, esta declaració acreditativa està inclosa en un dels apartats de l'imprés de sol·licitud de subvenció).

k) Quan l'import del gasto subvencionable siga igual o superior a la quantia de 50.000 euros de cost per execució d'obra, o de 18.000 euros en el supòsit d'adquisició d'edificis o terrenys, subministrament de béns d'equip o prestació de servicis per empreses de consultoria o assistència tècnica, la sol·licitant haurà d'acompanyar un mínim tres ofertes de diferents proveïdors, emeses amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la prestació del servici o l'entrega del bé; llevat que, per les especials característiques dels gastos subvencionables, no existisca en el mercat suficient nombre d'entitats que el subministren o presten. L'elecció entre les ofertes presentades, que hauran d'aportar-se amb la sol·licitud de la subvenció, es realitzarà d'acord amb criteris d'eficiència i economia, i caldrà justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa.

l) De conformitat amb allò que s'ha establit per a les subvencions de minimis en el Reglament (UE) número 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352, de 24 de desembre de 2013), la sol·licitant aportarà una declaració expressa referida a les ajudes de minimis rebudes en l'exercici i en els dos precedents, o de no haver-li sigut concedida cap ajuda de minimis, així com de les ajudes de tal naturalesa que hi hagen sol·licitat i que, a la data de la sol·licitud, es troben pendents de resoldre. (Esta declaració es realitzarà segons el model normalitzat que figura com a imprés associat a este tràmit denominat "Declaració de ajudes de minimis").
De conformitat amb el que establix el Reglament (UE) número 1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió (DOUE L 352, de 24/12/2013), l'ajuda total de minimis concedida a una empresa determinada no podrà ser superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis. Eixa xifra es reduirà a 100.000 euros per a les empreses que operen en el sector del transport per carretera.

2.2 - DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA

Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades, a més, amb la documentació específica d'este tipus d'ajudes següent:

a) Una memòria econòmica del projecte.

b) El pressupost de la inversió.

c) El pla de finançament.

d) La documentació justificativa de la necessitat de les inversions per a la posada en funcionament, ampliació o incorporació de noves tecnologies de la informació i les comunicacions a la cooperativa o societat laboral.

e) El balanç (amb l'actiu i el passiu) i el compte de pèrdues i guanys dels dos últims exercicis, llevat que l'entitat siga de nova creació, i en este cas presentarà els formulats des de la data de la seua inscripció en el registre corresponent. 

f) Així mateix haurà d'acreditar-se, per mitjà d'una certificació referida als llibres de socis, o per mitjà d'una certificació de vida laboral corresponent a l'empresa sol·licitant, l'increment net, en els 36 mesos anteriors a la data de la presentació de la sol·licitud, del nombre dels llocs de treball creats per l'empresa, per a persones sòcies treballadores o de treball i per a persones treballadores indefinides no sòcies, on s'indique les que ho siguen a temps complet i les que es cobrisquen per mitjà de treball a temps parcial. En este últim cas, s'especificarà la duració de la jornada setmanal corresponent. A este efecte, s'adjuntarà l'informe de vida laboral de les persones sòcies o treballadores no sòcies la relació sociolaboral o laboral de les quals haja variat en el període referit.

g) En les sol·licituds de subvenció a la inversió, les factures proforma o pressupostos s'acompanyaran, quan així ho requerisca la naturalesa de l'actuació subvencionable, amb el projecte tècnic per al seu informe per l'oficina de supervisió de projectes, tal com establix l'article 164.h) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Empresarial i de Subvencions.

h) Quan la inversió es materialitze en obra civil, el pressupost estarà convenientment detallat, i s'acompanyarà amb un programa d'actuació, on s'indique expressament les dates previstes d'inici i finalització de les obres, el grau d'execució i els imports a què ascendirà l'execució de l'obra en cada un dels exercicis per als quals se sol·licita la subvenció, tenint en compte el termini màxim de justificació establit en l'article 10.5 de l'Ordre 23/2016.

i) De la mateixa manera s'aportarà, si és el cas, la documentació acreditativa de l'expedient de regulació d'ocupació o la jubilació de l'empresari individual, quan l'expedient o la resolució haja de dependre o considerar les dites circumstàncies.

 

Impresos associats

SOL·LICITUD GENERAL DE SUBVENCIONS

[SOLINV] ANNEX I. SUPORT A LA INVERSIÓ

[INSTRUCC] INSTRUCCIONS

[MINV] MEMÒRIA INVERSIÓ

[RELFACTFI] SUPORT A LA INVERSIÓ. RELACIÓ DE FACTURES PROFORMA O PRESSUPOST

[DECREFI] DECLARACIÓ RESPONSABLE (A PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ)

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

[MINIMIS] DECLARACIÓ D'AJUDES MINIMIS

[DRESS] DECLARACIÓ RESPONSABLE D'OBLIGACIÓ DAVANT LA SEGURETAT SOCIAL

[DECREFJ] DECLARACIÓ RESPONSABLE. A PRESENTAR AMB LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ (Art. 34.5 de la Llei 38/2003)

[RELFACTFJ] COMPTE JUSTIFICATIU. RELACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS DE PAGAMENT ADJUNTS

 

Com sol·licitar-ho?

1.- PRESENTACIÓ DE FORMA TELEMÀTICA de la sol·licitud i de tota la documentació requerida per a l'obtenció d'estes ajudes, en el termini establit en la resolució anual de convocatòria.

2.- El PROCEDIMENT per a la concessió d'estes subvencions:
- Es tramitarà amb subjecció al règim de concurrència competitiva.
- S'iniciarà d'ofici per mitjà de convocatòria pública aprovada mitjançant una resolució dictada per la persona titular de la Conselleria competent en matèria de foment de l'economia social, que serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
- La seua ordenació i instrucció correspondrà a la direcció general competent en matèria de foment de l'economia social de l'esmentada conselleria.

3.- ESMENA
- Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en l'Ordre 23/2016 o els establits amb caràcter general en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, o en la legislació en matèria de procediment administratiu, o no s'hi adjunte la documentació que haja d'adjuntar-se a a la sol·licitud, d'acord amb l'Ordre 23/2016, es requerirà l'interessat perquè en el termini màxim i improrrogable de 10 dies esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fa, es considerarà que desistix de la seua petició, una vegada s'haja dictat una resolució redactada en el termes que preveu l'esmentada legislació en matèria de procediment administratiu.
- L'esmena es realitzarà utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que és tramitable telemàticament amb certificat digital i pot consultar-se en la direcció següent:
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15450&version=amp (vegeu l'enllaç directe en este tràmit).

4.- ÒRGAN COL·LEGIAT:
- Una vegada efectuat l'examen de les sol·licituds, estes seran sotmeses a informe de l'òrgan col·legiat previst en l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
- Este òrgan col·legiat assignarà a cada una de les sol·licituds una puntuació, de conformitat amb els criteris de valoració establits en l'article 5 de l'Ordre 23/2016 i amb les normes per a l'aplicació d'eixos criteris de valoració del capítol III d'esta ordre.

5.- Excepcionalment, l'òrgan competent per a la concessió de la subvenció podrà procedir al prorrateig, entre els beneficiaris, de l'import global màxim destinat a la subvenció de les corresponents actuacions, sempre que el dit prorrateig obeïsca a causes degudament acreditades i justificades i li haja sigut proposat per l'esmentat òrgan col·legiat al qual correspon valorar les sol·licituds presentades.

6.- RESOLUCIÓ:
- La competència per a resoldre sobre les sol·licituds formulades correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria de foment de l'economia social.
No obstant això, es delega en la persona titular de la direcció general competent en matèria de foment de l'economia social de l'esmentada conselleria, la competència per a resoldre els expedients d'este tipus d'ajudes de suport a la inversió realitzada per cooperatives de treball associat i societats laborals. Així mateix se li delega la facultat d'acordar la minoració, revocació, resolució o reintegrament de les corresponents resolucions de concessió dictades fent ús de la dita delegació, així com la d'aprovar el Pla de Control relatiu a les esmentades subvencions.
- La resolució de concessió de les ajudes:
. Fixarà expressament la seua quantia.
. Incorporarà, si és el cas, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què ha de subjectar-se el beneficiari de les ajudes.
. I farà constar de manera expressa la desestimació de la resta de sol·licituds, si n'hi ha.
- El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de SIS MESOS, comptadors des de la data de finalització del corresponent termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb l'article 7 de l'Ordre 23/2016.
- Transcorregut el termini anterior sense que s'haja dictat i notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la pretensió per silenci administratiu, de conformitat amb el que preveu l'article 55 de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana, i d'acord amb el que disposa l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, tot això sense perjuí que subsistisca l'obligació legal de resoldre sobre la petició formulada.
- Les resolucions que es dicten a l'empara de les corresponents convocatòries es notificaran als interessats ajustant-se al que es disposa en l'article 26 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Com es tramita telemàticament?

Tramitar amb certificat electrònic: 


Tramitació

1. La presentació de la sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'estes ajudes NOMÉS pot realitzar-se PER MITJÀ DEL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual acaba d'indicar-se.

2. Per a presentar esta sol·licitud per mitjà de la tramitació telemàtica, el/la sol·licitant (persona física o jurídica) haurà de disposar de firma electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació en https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/sede_certificados).

En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona física i actuar en representació d'una persona jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació dels qual està disponible:
- En http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp (vegeu l'enllaç directe en este tràmit)
- Y en http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/

3. Clicant en l'enllaç directe que acaba d'indicar-se o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura en color roig a l'inici d'este tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic que li permetrà omplir el formulari web de sol·licitud de subvenció, annexar la documentació que haja d'adjuntar a eixa sol·licitud i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtindrà així el justificant de registre corresponent.

Hi ha unes instruccions per a ajudar en eixa tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria, disponibles en: http://www.indi.gva.es/va/tramitacion-telematica (vegeu l'enllaç directe en este tràmit).

4. Respecte als documents que cal presentar junt amb la sol·licitud:

- És recomanable que, en primer lloc, reunisca tots els documents que cal presentar i els guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.

- IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament junt amb la sol·licitud hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les firmes DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen. Per a això l'autoritat certificadora de la Comunitat Valenciana oferix un servici gratuït de firma de documents PDF. Acudisca a http://www.accv.es per a més informació respecte d'això. No obstant això, hi ha més sistemes vàlids de firma de documents pdf que pot utilitzar.

- En este tràmit de la Guia Prop:

En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar junt amb la sol·licitud de subvenció.

Y en l'apartat "Impresos Associats" (a més de en el propi tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats i reomplibles de tots o alguns d'eixos documents, segons el cas.
Si hi ha model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell. No obstant això, aquells documents per als quals no existisca model normalitzat hauran de ser creats o demanats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica.

 

Informació complementària

INVERSIONS SUBVENCIONABLES

1. Només seran subvencionables les inversions quan s'acredite que contribuïxen a la creació de cooperatives o societats laborals o a la seua consolidació o millora de la competitivitat.

2. Les inversions hauran de consistir en els actius següents:
a) Terrenys.
b) Edificis ja construïts.
c) Immobilitzats materials i immaterials vinculats a les noves tecnologies de la informació i les comunicacions.
d) Equips per a la producció consistents en maquinària, instal·lacions tècniques, ferramentes o utillatge.
e) Mobiliari, només en el cas de les empreses no industrials, dedicades al comerç o a la prestació de servicis.
f) Vehicles industrials no matriculats amb anterioritat, a excepció dels vehicles tot terreny, que no seran subvencionables.
g) Obres de construcció, millora, condicionament o reforma d'immobles, de propietat de l'entitat sol·licitant.
Les obres també podran realitzar-se en immobles sobre els quals la sol·licitant siga titular d'un dret de superfície, concessió o un altre dret real, que l'autoritze a disfrutar de l'immoble per un termini igual o superior a deu anys, a comptar de la data de sol·licitud de l'ajuda, o en immobles sobre els quals haja concertat com a arrendatari un lloguer pel mateix termini o superior, sempre que este dret real o arrendament figure inscrit en el Registre de la Propietat en la data de sol·licitud de la subvenció.

3. Així mateix, també serà subvencionable l'adquisició d'actius fixos, nous o usats, vinculats directament a un establiment, quan este establiment haja tancat, o ho haguera fet de no haver sigut adquirit, en els supòsits següents:
a) Quan l'empresa cooperativa o societat laboral beneficiària s'haja constituït per persones afectades per un expedient de regulació d'ocupació en l'empresa titular de l'esmentat establiment.
b) Quan l'empresa cooperativa o societat laboral beneficiària s'haja constituït per treballadors afectats per jubilacions d'empresaris individuals titulars dels esmentats establiments.
c) Quan l'empresa cooperativa o societat laboral beneficiària haja integrat treballadors procedents de l'empresa en crisi els actius del qual es pretenen adquirir.

4. Els costos d'adquisició d'estos béns usats seran subvencionables en el cas de l'apartat anterior i sempre que complisquen, a més, els requisits següents:
1r. Que conste una declaració del venedor sobre l'origen dels béns i també que no han sigut objecte de cap subvenció nacional o comunitària, i
2n. Que el preu no siga superior al valor de mercat, i que siga inferior al cost dels béns nous semblants. Estos extrems s'acreditaran per mitjà de certificació d'un taxador independent.

5. En cap cas seran subvencionables les inversions excloses en l'apartat 7 de l'article 16 de l'Ordre 23/2016.

6. L'aportació del beneficiari al finançament de les inversions ha de ser, com a mínim, del 25%, i s'entén que el dit percentatge del cost de la inversió no pot beneficiar-se d'ajuda pública.

7. La inversió objecte de la subvenció haurà de mantindre's durant un període mínim de tres o cinc anys en l'establiment per al qual es concedisca, excepte béns amortitzables amb període inferior, segons s'establix en l'article 9.1.g de l'Ordre 23/2016. Si és el cas, els béns en que es concrete la inversió, estaran sotmesos al que disposa l'article 31 apartats 4 i 5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

8. La inversió en terrenys, edificis o en obres o instal·lacions tècniques eestos, haurà de mantindre's durant un període no inferior a sis anys.

9. Serà requisit imprescindible que la sol·licitud d'ajuda es referisca a inversions que no hagen començat a executar-se en anualitats anteriors a la de la convocatòria corresponent.

10. S'exigirà una inversió subvencionable no inferior a 2.000 euros perquè les actuacions puguen ser subvencionades, i es considerarà per a determinar el cost subvencionable únicament els béns el cost unitari d'adquisició dels quals, excedisca de 200 euros o que, sent de cost unitari inferior, siguen facturats en número tal que el seu import conjunt, pel corresponent concepte, siga superior a la dita xifra.

* GASTOS SUBVENCIONABLES

- Seran subvencionables els gastos que de manera indubtable responguen a la naturalesa de l'activitat subvencionada i que s'hagen efectivament pagat en el període a què es referisca cada convocatòria amb anterioritat a la finalització del període de justificació determinat en l'article 10 de l'Ordre 23/2016. En tot cas caldrà ajustar-se al que disposa l'article 31, apartats tres, quatre, cinc, set, huit i nou de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
- Es consideraran subvencionables els impostos indirectes quan s'acredite per la beneficiària de les ajudes que no són susceptibles de recuperació o compensació per esta.
- Els gastos subvencionables que es justifiquen es correspondran amb els costos reals efectivament pagats pels beneficiaris, no podran superar el valor de mercat i hauran de ser justificats per mitjà de factures originals totalment pagades, certificacions d'obra, si és el cas, o altres documents comptables de valor probatori equivalent. En general, per a la justificació haurà d'atendre's, a més, a tot el que disposa l'article 10 de l'Ordre 23/2016.

Criteris de valoració

1.- Una vegada comprovada la viabilitat tècnica i econòmica del projecte, per a determinar la concessió i l'import de les subvencions es tindrà en compte els CRITERIS DE VALORACIÓ següents:

a) Creació d'ocupació indefinida per a persones sòcies, generada en els 12 mesos anteriors a la data de la sol·licitud, amb especial consideració de l'ocupació de dones.
b) Implementació de polítiques en matèria d'igualtat d'oportunitats entre hòmens i dones i participació de dones en els òrgans de direcció i administració de la sol·licitant.
c) Contribució a la integració laboral en els 24 mesos anteriors a la sol·licitud de persones amb dificultats d'accés al mercat de treball.
A estos efectes s'entendrà per persones amb dificultats d'accés al mercat laboral les persones afectades per una discapacitat en grau igual o superior al 33%; les persones jóvens desempleades d'edat entre 16 i 30 anys; les persones immigrants; les pertanyents a minories ètniques; les dones víctimes de violència de gènere; les persones desempleades majors de 45 anys; les persones jóvens, majors de 18 anys i menors de 25, que hagen estat subjectes en els dos anys anteriors al sistema de protecció i al sistema judicial de reforma; les persones en situació o risc d'exclusió social; les dones contractades dins dels 36 mesos següents al naixement, adopció o acolliment d'un fill i les persones que hagen obtingut la condició de refugiades.
d) Realització d'activitats en el marc dels nous jaciments d'ocupació definits per la Unió Europea.
e) Desenrotllament de projectes d'I+D+i.
f) Realització de balanços, auditories o informes, no preceptius, de caràcter economicosocial, mediambiental, o de sostenibilitat de l'activitat de l'empresa.
g) Incidència, en els 12 mesos anteriors a la sol·licitud o en l'exercici econòmic precedent, de l'activitat econòmica de la sol·licitant en l'exercici de l'activitat de les empreses de destacat caràcter social. A estos efectes s'entendrà com a tals centres especials d'ocupació, empreses d'inserció, cooperatives reconegudes oficialment com no lucratives i fundacions, associacions i altres entitats sense ànim de lucre declarades d'utilitat pública.
h) Contribució de la sol·licitant a la millora del medi ambient.
i) Utilització per la sol·licitant de productes procedents del comerç just.
j) Participació dels treballadors de l'empresa en les decisions i resultats.

2.- Els anteriors criteris, excepte el a) tindran la mateixa importància, i cada un d'ells es valorarà de 0 a 10 punts, amb independència de l'orde en què figuren arreplegats. El criteri a) es valorarà de 0 a 20 punts.

3.- En el capítol III de l'Ordre 23/2016 s'establixen les normes per a l'aplicació d'estos criteris de valoració.

4.- Podrà prescindir-se de la fixació d'un orde de prelació entre les sol·licituds presentades que reunisquen tots els requisits establits, en el cas que el crèdit consignat en la corresponent convocatòria siga suficient per a atendre totes les ajudes sol·licitades una vegada finalitzat el termini de presentació. En este supòsit, la resolució de concessió de cada una de les ajudes podrà adoptar-se a partir de la data en què quede completat l'expedient corresponent.

 

Enllaços

Logos

Instruccions tramitació telemàtica ajudes Conselleria competent en matèria de foment de l'economia social

Inscripció en el Registre de Representants davant la Generalitat

Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria competent en matèria de foment de l'economia social

 

Llistat de normativa

Vegeu la Llei 38/2003, de 17 de novembre

Vegeu el Decret 279/2004, de 17 de desembre

Vegeu el Reglament (UE) Nº1407/2013, de la Comissió

Vegeu la Llei 1/2015, de 6 de febrer

Vegeu l'Ordre 23/2016, de 27 d'octubre

Vegeu Resolució de 27 de desembre de 2017

Vegeu Extracte de la Resolució de 27 de desembre de 2017

Vegeu Correcció d'errades de la Resolució de 27 de desembre de 2017

 

02-03-2018 Decret pel qual es regula la venda de proximitat de productes primaris i agroalimentaris.

 

Objecte:

Aquest decret regula les condicions i els requisits d’higiene exclosos de l’àmbit aplicació dels reglaments (CE) número 852/2004 i (CE) número 853/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, per al subministrament de xicotetes quantitats de productes primaris al consumidor/a final o en circuits curts de comercialització per part del productor/a primari i les mesures de flexibilitat per mitjà de les guies per als xicotets/tes elaboradors/es de productes agroalimentaris transformats, les condicions de les quals estan establertes en el capítol III, del annex II, del Reglament (CE) número 852/2004.
 

Àmbit d’aplicació:

El que disposa aquest decret serà aplicable a:

 • Productors/es primaris/àries que subministren xicotetes quantitats dels seus productes primaris directament al consumidor final o en circuits curts de comercialització.
 • Xicotets elaboradors/es agroalimentaris que transformen, elaboren o envasen quantitats limitades de productes alimentaris en l’explotació de producció, en locals utilitzats principalment com a habitatge privat o en obradors i que subministren els seus productes al consumidor final o en circuits curts de comercialització.

Aquest decret no afecta en el seu àmbit d’aplicació la producció pròpia per a autoconsum.

Els productors/es primaris no podran subministrar i comercialitzar en el marc regulat en aquest decret els productes següents:

 • La llet crua.
 • Els mol·luscos bivalves vius.
 • La carn procedent d’ungulats domèstics, ratites, aus de corral, lagomorfs i caça de cria que no hagen sigut sacrificats en escorxadors autoritzats, excepte la prevista en l’article 10 d’aquest decret.
 • Els productes de la pesca.
 • Brots de llavors i germinats.
 • Aquells productes per als quals així ho determine la seua normativa específica.

Els xicotets/tes elaboradors/res agroalimentaris només podran transformar, elaborar, envasar i subministrar, en quantitats limitades, els productes següents:

 • Elaborats a base de productes d’origen vegetal.
 • Sidra, vi, cervesa, licors i aiguardents.
 • Elaborats a base de mel i altres productes apícoles.
 • Oli d’oliva verge i verge extra.
 • Pa, pans especials, productes de pastisseria, confiteria, brioixeria, rebosteria i pasta fresca.

Els xicotets/tes elaboradors/es agroalimentaris/àries només podran transformar, elaborar o envasar els seus productes en les quantitats limitades que s’especificaran en les guies que hagen sigut elaborades específicament per a cada producte o grup de productes.

 

Informació alimentària facilitada al consumidor/a:

Els productes objecte de la venda de l’àmbit d’aquest decret es presentaran i etiquetaran d’acord amb la normativa vigent d’informació alimentària al consumidor/a. Addicionalment, s’incorporarà amb caràcter obligatori la llegenda «Venda de proximitat d’aliments locals», de manera que siga fàcilment visible per al consumidor/a.


Disposicions en relació amb el subministrament directe de xicotetes quantitats de productes primaris:

 • Requisits, obligacions i responsabilitats generals d’higiene per al subministrament de xicotetes quantitats de productes primaris.
 • Requisits, obligacions i responsabilitats específics que han de complir els productors/res primaris/àries que vulguen subministrar xicotetes quantitats de vegetals de cultiu.
 • Requisits, obligacions i responsabilitats específics que han de complir els productors/res primaris/àries que vulguen subministrar xicotetes quantitats d’ous, mel, pròpolis, gelea reial i mol·luscos gasteròpodes terrestres de cria en captivitat.
 • Requisits, obligacions i responsabilitats específics que han de complir els productors/res primaris/àries que vulguen subministrar xicotetes quantitats de productes de vegetals silvestres i mol·luscos gasteròpodes terrestres silvestres al consumidor/a final.
   

Disposicions en relació amb el subministrament de productes primaris transformats per xicotets/es elaboradors/res agroalimentaris/ àries, elaborats en l’explotació de producció, en locals ut:

 • Requisits, obligacions i responsabilitats generals que han de complir els xicotets/tes elaboradors/res agroalimentaris/àries que vulguen transformar, elaborar o envasar quantitats limitades de productes alimentaris i comercialitzar-los.
 • Requisits, obligacions i responsabilitats específics que han de complir els productors/res primaris/àries que vulguen subministrar xicotetes quantitats de carn d’aus de corral i lagomorfs sacrificats en l’explotació al consumidor final.
 • Requisits, obligacions i responsabilitats específics que han de complir els caçadors que vulguen subministrar xicotetes quantitats de caça silvestre.

 

Foment de la venda directa i els circuits curts de comercialització:

L’Administració autonòmica de la Generalitat, en el marc dels seus programes d’ajuda, ha de fomentar el suport i la promoció d’iniciatives de la venda directa i en circuits curts de comercialització, incloent-hi accions destinades a afavorir el consum d’aquest tipus de productes en menjadors col·lectius de titularitat pública.


Autoritats competents per al control:

Les autoritats competents en matèries de sanitat animal i vegetal, qualitat i seguretat alimentària, consum i medi ambient hauran de realitzar, a través de les unitats administratives corresponents, les inspeccions pertinents en el marc de les seues competències respectives.


Inspecció i programes de control oficial:

Les autoritats competents han d’exercir l’activitat inspectora necessària per a assegurar el compliment del que disposa aquest decret i per a exigir les responsabilitats derivades de la seua infracció.
L’activitat inspectora a què fa referència el paràgraf anterior es desenvoluparà d’acord amb la programació en matèria d’higiene en la producció primària i productes transformats, i preveurà incloure inspeccions sistemàtiques o ad hoc que s’han de realitzar en les explotacions agrícoles i ramaderes que tinguen venda directa i en circuits curts de comercialització, i també en les xicotetes empreses agroalimentàries on es transformen i comercialitzen productes. Els programes d’inspecció s’han adreçar a assegurar la traçabilitat dels productes, l’exercici de la responsabilitat dels productors/res en el compliment de les mesures d’aquest decret, les condicions higièniques dels productes i els requisits exigits en la normativa.

 

Per a mes informació, tràmits i disposicions: DECRET DOGV

02-03-2018 Publicades les ajudes al foment de l'ocupació per als treballadors autònoms en projectes innovadors


Qui pot sol·licitar-ho?

1.- Les persones desempleades, inscrites com a demandants d'ocupació en el corresponent centre Servef, que hagen iniciat l'activitat autònoma a partir de l'1 de gener de 2018 fins a l'1 d'octubre de 2018.

2.- S'entendrà com a personal treballador autònom o per compte propi aquell que realitze de manera habitual, personal i directa una activitat econòmica a títol lucratiu sense subjecció a contracte de treball, encara que utilitze el servei remunerat d'altres persones.

3.- Queden exclosos els socis de societats mercantils, cooperatives, societats civils i societats laborals, així com els membres de comunitats de béns i autònoms col·laboradors.
 

Requeriments:

a) L'inici de l'activitat de les persones sol·licitants haurà de produir-se a partir de l'1 de gener de 2018. Es considerarà a aquests efectes com a data d'inici la que conste en el document de declaració d'alta en el cens d'obligats tributaris (models 036 o 037). 

b) L'alta en el Cens d'Obligats Tributaris i en el règim especial de treballadors autònoms o equivalent haurà de ser prèvia a la presentació de la sol·licitud.

c) Romandre desempleat i inscrit com a demandant d'ocupació en el SERVEF fins a l'inici de l'activitat; així mateix no han d'haver figurat enquadrats en el règim especial de treballadors autònoms, en els 6 mesos anteriors a l'inici d'aquella. 

d) No haver disfrutat en algun dels tres exercicis anteriors ni haver sol·licitat en el present exercici altres subvencions pel mateix concepte. 

e) Desenvolupar l'activitat de manera independent.

f) El projecte ha de tindre caràcter innovador i reunir condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera, la qual cosa requerirà l'informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el Mapa d'Entitats de l'Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana.

 

Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

Quantia:
1. L'import de la subvenció es determinarà en funció de la pertinença de la persona sol·licitant en el moment de l'alta com a personal autònom a algun dels col·lectius següents: 

 •  Persones desempleades en general: 2.500 euros.
 •  Persones desempleades menors de 30 anys o majors de 45 anys: 3.000 euros.
 •  Persones desempleades amb diversitat funcional: 3.500 euros.
 •  Dones desempleades víctimes de la violència de gènere: 4.500 euros.

2. L'import establit en les lletres a), b) i c) de l'apartat 1 s'incrementarà en 500 euros en cas de les dones.


Pagament:
La liquidació de la subvenció s'efectuarà una vegada justificada amb la documentació presentada juntament amb la sol·licitud les condicions establides, i s'entregarà d'una sola vegada l'import de l'ajuda després que es dicte la resolució de concessió.

 

Quan s'ha de sol·licitar?

El termini de presentació de les sol·licituds d'ajudes per a la constitució en personal treballador autònom o professional per compte propi començarà a partir de l'endemà de publicació de l'extracte d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà l'1 d'octubre de 2018.On s'ha d'anar?

- Únicament, per a les persones físiques que, d'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, trien relacionar-se amb l'administració de forma presencial i que no estiguen obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració: 

- En els registres dels òrgans administratius del SERVEF.

Per internet

Tramitar amb certificat electrònic

 

Què s'ha de presentar?

1.- Les sol·licituds hauran d'acompanyar-se de la documentació següent:

a) Si la sol·licitud es presenta de forma no telemàtica per mitjà de representant, acreditació de la representació.

b) Declaració responsable de no estar incursos en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària ni per a ser receptora del pagament a què fa referència els apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 de la llei 38/2003, segons model normalitzat.

c) Dades de domiciliació bancària, segons model normalitzat. Si la sol·licitud es presenta de forma no telemàtica, s'ha d'acompanyar de dos exemplars.

d) Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides a la persona sol·licitant durant els dos anteriors exercicis fiscals i durant l'exercici fiscal en curs, segons el model normalitzat.

e) Declaració responsable sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables o el mateix fet subvencionable o de no haver-ne obtingut cap. A fi de comprovar que no se superen els límits de l'apartat 2 de l'article 5 del Reglament (EU) 1407/2013, de la Comissió.

f) Si és el cas, acreditació de la condició de dona víctima de violència sobre la dona, d'acord amb el que disposen els apartats 1 i 2 de l'article 9 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

g) Declaració d'alta en el Cens d'Obligats Tributaris (mod. 036 o 37), o document únic electrònic CIRCE amb codi segur de verificació.

h) Resolució o certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social relativa a la inclusió en el règim especial de treballadors autònoms. En el cas de professionals col·legiats, alta en la mutualitat del col·legi professional corresponent; s'acreditarà la seua condició d'exercents per mitjà de certificat emés per l'AEAT en què consten les altes i les baixes en el Cens d'Obligats Tributaris.

i) Informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el Mapa d'Entitats de l'Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana, relatiu al fet que el projecte té caràcter innovador i reuneix les condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera.

j) Si és el cas, acreditació de la condició de víctima de violència de gènere, per mitjà de sentència judicial o informe dels serveis socials públics o de la direcció general de la Generalitat competent en la matèria.

2.- Llevat que conste l'oposició expressa de la persona sol·licitant (i en aquest cas haurà d'aportar la corresponent documentació acreditativa), el SERVEF demanarà a través de la plataforma autonòmica d'intermediació (PAI) i altres sistemes habilitats a l'efecte la informació relativa a:

a) La identitat de la persona física sol·licitant i, si és el cas, del seu representant.
b) La vida laboral, certificada per la Tresoreria de la Seguretat Social.
c) La certificació positiva de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de la conselleria competent en matèria d'hisenda i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, del fet que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
d) L'acreditació de no haver sigut beneficiari en algun dels tres exercicis anteriors d'altres subvencions del SERVEF per constitució com a autònom.
e) La inscripció com a demandant d'ocupació en el SERVEF fins a l'inici de l'activitat.
f) Si és el cas, certificat o resolució acreditativa de la diversitat funcional de la persona sol·licitant, d'acord amb el que preveu la disposició addicional segona de l'Ordre 18/2017.

3. La sol·licitud i els formularis normalitzats per a la tramitació d'aquestes subvencions es troben disponibles en l'apartat de subvencions de la web del SERVEF (http://www.servef.gva.es/fomentoocupacion).

Impresos associats

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

DECLARACIÓ D'AJUDES DE MINIMIS

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE EN CAP DELS SUPÒSITS DELS ARTICLES 13.2, 13.3 Y 34.5 DE LA LLEI 38/2003 GENERAL DE SUBVENCIONS

[ANNEX I] OCUPACIÓ AUTÒNOMA

 

Per a més informació sobre els tràmits i requisits, feu clic en: GVA.es

01-03-2018 Subvencions d'ocupació destinades a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, per a l'exercici 2018

Objecte del tràmit

La concessió de subvencions per a la contractació de les persones joves, que figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.


Qui pot sol·licitar-ho?

Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes els ajuntaments, les mancomunitats i les diputacions de la Comunitat Valenciana, així com els seus organismes autònoms.

 

Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

REQUISITS PER A LA DISTRIBUCIÓ DE LA DOTACIÓ:
La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva.
Es proposarà la distribució de la dotació pressupostària desglossant per tipus d'entitat local (ajuntaments, mancomunitats i diputacions), d'acord amb els criteris següents:
a) Es proposarà per a tots els sol·licitants l'import del barem estàndard de costos unitaris que corresponga a la contractació prioritzada pel sol·licitant en el formulari annex a la sol·licitud.
b) En el cas que la dotació no s'haguera esgotat després de procedir segons el que disposa el paràgraf anterior, el sobrant es distribuirà fins a esgotar el crèdit disponible en proporció a la desocupació registrat de joves menors de 30 anys del corresponent àmbit territorial.
c) Si la dotació resultara insuficient per a procedir segons el que estableix l'apartat a), es prioritzaran els sol·licitants segons la major desocupació registrat de joves menors de 30 anys. Es tindran en compte les estadístiques de desocupació registrada corresponents al mes anterior al de la data de la resolució de convocatòria.
En cap cas l'import assignat podrà superar la quantia de l'ajuda sol·licitada.

 

Quan s'ha de sol·licitar?

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV..(DOGV nº 8244, de 28/02/2018)

 

Què s'ha de presentar?

La sol·licitud general ha d'anar acompanyada, amb caràcter general, de la documentació següent:
a) Formulari annex a la sol·licitud.
b) Dades de domiciliació bancària, segons el model normalitzat. En el cas que no haguera variat respecte de l'última sol·licitud presentada davant del SERVEF per l'entitat sol·licitant, s'ha d'identificar la versió corresponent.
c) Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari ni per a ser receptor del pagament a què fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 de la Llei 38/2003, segons el model normalitzat.
d) Certificat del secretari o interventor de la corporació local o òrgan corresponent de les entitats dependents o vinculades a aquesta on conste que l'entitat disposa d'assignació pressupostària suficient per a fer-se càrrec de les partides pressupostàries no subvencionades pel SERVEF.

 

Impresos associats

CERTIFICAT DEL SECRETARI/A /INTERVENTOR/A ON CONSTE LA DISPOSICIÓ DE FINANÇAMENT

CONTRACTACIÓ DE JOVES QUALIFICATS INSCRITS AL SISTEMA DE GARANTIA JUVENIL

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE EN CAP DELS SUPÒSITS DELS ARTICLES 13.2, 13.3 Y 34.5 DE LA LLEI 38/2003 GENERAL DE SUBVENCIONS

 

Com sol·licitar-ho?

Passos
- Presentació de la sol·licitud i documentació

- Després de l'avaluació i l'examen de les sol·licituds, la Comissió de Valoració emetrà una acta que determinarà l'import de l'ajuda que individualment s'ha assignat a cada entitat en funció de la dotació pressupostària prevista. 

- La competència per a conéixer i resoldre sobre les sol·licituds formulades correspon al director general d'Ocupació i Formació per delegació del director general del SERVEF. 

- El termini per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de sis mesos comptats a partir de l'endemà del registre telemàtic de la sol·licitud. 

- Transcorregut el termini anterior sense que s'haja dictat i notificat cap resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud per silenci administratiu.

 

Com es tramita telemàticament?

Tramitar amb certificat electrònic: 

 

Tramitació

Pot realitzar-se la presentació telemàtica de les sol·licituds a través de la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es). 

Per a això, s'ha de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut de ciutadans (persona física).

 

Informació complementària

REQUISITS PER A LA CONTRACTACIÓ DELS JOVES 
Les persones destinatàries finals d'aquestes subvencions són les persones joves majors de 16 anys que tinguen una qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l'ocupació o del sistema educatiu i figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i tinguen la condició de beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
S'entendrà que la persona jove té una qualificació professional en els termes establits en l'apartat anterior quan es trobe en possessió d'alguna de les titulacions següents:
a) Llicenciatura o diplomatura universitària, enginyeria o enginyeria tècnica, arquitectura o arquitectura tècnica.
b) Grau universitari.
c) Estudis de postgrau universitari.
d) Doctorat.
e) Tècnic o Tècnic Superior de Formació Professional Reglada, de la formació professional especifica.
f) Altres titulacions oficialment reconegudes com a equivalents a les anteriors.
g) Certificat de professionalitat.
Les entitats beneficiàries sol·licitaran l'oferta d'ocupació al centre SERVEF corresponent i seleccionaran els joves d'entre els que li remeta aquest.
Per a la contractació s'utilitzarà la modalitat de contracte en pràctiques. 
Les contractacions hauran de tindre una durada de 7 mesos a jornada completa.

 

Enllaços

Informació per a la presentació telemàtica de sol·licituds

Aportació de documentació a un expedient obert del SERVEF

Vegeu l'Ordre 7/2017, de 10 de abril (bases reguladores)

Vegeu la Resolució de 23 de febrer de 2018.

 

Per a mes informació dels tràmits i serveis. clic en: GVA.es

26-02-2018 Ajudes per a projectes d'inversió per a la millora, modernització d'infraestructures en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, per als exercicis 2018 i 2019.

 

Objecte del tràmit

Subvencions per a projectes d'inversió per a millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en els polígons industrials, àrees empresarials i enclavaments tecnològics i parcs científics.

Les bases reguladores de la present convocatòria són les aprovades per l'ORDRE 22/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'industrialització, i en la seua posterior modificació (ORDRE 6/2017, de 7 de març, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball); en les bases esmentades, s'estableixen les condicions de les ajudes pel que fa a allò que no preveu aquesta convocatòria.

 

Qui pot sol·licitar-ho?

Entitats locals de la CV pertanyents a les comarques del Camp de Morvedre, el Camp de Túria, la Ribera Alta, la Ribera Baixa, l'Horta Nord, l'Horta Oest, l'Horta Sud València, La Serranía, El Rincón de Ademuz, la Costera, La Hoya de Buñol, La Plana de Utiel-Requena, la Canal de Navarrés, El Valle de Ayora, l'Alcalatén, El Alto Mijares, El Alto Palància, el Baix Vinalopó, l'Alacantí, l'Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà, la Marina Alta, la Marina Baixa, la Plana Alta, la Plana Baixa.

 

Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100 % dels costos considerats com a subvencionables amb les limitacions següents:

 • - En els polígons industrials amb una superfície de menys de 25.000 m2, la limitació s'estableix en 3 €/m2.
 • - En els polígons industrials amb una superfície major de 25.000 m2, la limitació s'estableix en 2 €/m2.


En tot cas, el límit màxim d'ajuda serà de 1.000.000 € per polígon, àrea industrial o enclavament tecnològic.

 

Quan s'ha de sol·licitar?

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 5/03/2018 i finalitzarà el 6/04/2018 a les 24 hores.

 

On s'ha d'anar?

Presencial:

La tramitació del procediment serà telemàtica. La presentació telemàtica requerirà que el sol·licitant dispose de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat, bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), ambdós emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, així com els certificats reconeguts en la llista de confiança de prestadors de servicis de certificació establits a Espanya, publicat en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. 
La sol·licitud es presentarà en el registre telemàtic d'IVACE accessible a través de la seua pàgina web.

Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o no s'acompanye amb la documentació que, d'acord amb aquesta convocatòria siga exigible, es requerirà el sol·licitant perquè en el termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la recepció del requeriment esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb l'advertència que, si no fera, es considerarà que desisteix de la seua sol·licitud, amb una resolució prèvia dictada en els termes que preveu la legislació administrativa. 

Els requeriments es realitzaran per mitjans electrònics i s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es considerarà realitzat el tràmit de la notificació.

La presentació de la sol·licitud portarà implícita l'acceptació de les bases, inclòs el que disposa aquesta convocatòria.

Per internet:

Tramitar amb certificat electrònic.

 

Què s'ha de presentar?

1. Sol·licitud i memòria tècnica del projecte. La sol·licitud i la memòria tècnica s'han d'adequar als models normalitzats disponibles en la pàgina web: http://www.ivace.es/index.php?lang=ca. En la sol·licitud de l'ajuda s'inclouen les declaracions responsables relatives a les obligacions dels beneficiaris de les ajudes.

2. Resta de documentació complementària, descrita en l'article 6.3 de la convocatòria, que haurà d'acompanyar la sol·licitud i la memòria tècnica. Aquesta documentació ha de presentar-se utilitzant també els mitjans telemàtics proporcionats per l'IVACE.

3. Així mateix, i als efectes d'acreditar els criteris assenyalats en l'apartat a de l'article 7 de la convocatòria, s'ha d'aportar un certificat de l'ajuntament acreditatiu de l'ocupació, l'antiguitat del polígon, l'àrea industrial i/o l'enclavament tecnològic i el certificat del total d'empreses instal·lades amb activitat.

4. Certificat expedit pel secretari/ària o l'interventor/a de l'ajuntament en què es faça constar que la corporació municipal sol·licitant disposa del finançament necessari per a realitzar l'actuació la subvenció de la qual sol·licite; en cas que no siga possible acreditar aquesta situació en el moment de la sol·licitud, s'expedirà un certificat pel secretari/ària de l'ajuntament de resolució de l'alcaldia que acredite el compromís de l'ajuntament a tramitar la corresponent modificació pressupostària als efectes d'incloure en el pressupost la/les partida/ides que reflectisquen el finançament objecte de la convocatòria i de la seua acreditació fefaent als quinze dies comptats des de la recepció de la notificació de concessió, si és el cas.

5. Certificat expedit pel secretari/ària o interventor/a de l'acreditació legal del signant de la sol·licitud. 

6. Certificat d'acord del ple de l'ajuntament en relació amb la participació en la present convocatòria.

7. Certificat expedit pel secretari/ària o interventor/a de compliment de rendició de comptes de l'ajuntament respectiu davant de la Sindicatura de Comptes.

 

Com sol·licitar-ho?

Presentació de la sol·licitud i documentació.

Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o no s'acompanye amb la documentació que, d'acord amb aquesta convocatòria siga exigible, es requerirà el sol·licitant perquè en el termini de 10 dies hàbils, des de l'endemà de la recepció del requeriment, esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb l'advertència que, si no ho fera, es considerarà que desisteix de la seua sol·licitud, després d'una resolució dictada en els termes que preveu la legislació administrativa. 

Els requeriments es realitzaran per mitjans electrònics i s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es considerarà realitzat el tràmit de la notificació.

La presentació de la sol·licitud portarà implícita l'acceptació de les bases, inclòs el que disposa aquesta convocatòria.

En el cas que, per qualsevol circumstància, un mateix sol·licitant presentara diferents sol·licituds per a un mateix polígon, àrea industrial o enclavament tecnològic, es considerarà vàlida l'última registrada dins del termini, excepte declaració en contra del sol·licitant.

Es delega en la persona que ocupe la direcció general de l'IVACE la resolució de les incidències produïdes amb anterioritat a la concessió, en especial les referides a desistiments, canvis de sol·licitant i canvis de projecte. 

La presidència de l'IVACE serà l'òrgan competent per a dictar les resolucions d'aprovació o denegació de les ajudes corresponents a la present convocatòria.

 

Informació complementària

REQUISITS GENERALS DELS PROJECTES

Les ajudes podran ser per a projectes i/o actuacions de caràcter anual (executables en l'exercici 2018), o de caràcter plurianual (executables en el 2018 i el 2019); en aquest últim cas, es podrà sol·licitar l'ajuda, sempre que almenys el 45 % del pressupost subvencionable del projecte i/o l'actuació es realitze l'any 2018.

 • · El pressupost subvencionable del projecte haurà de ser igual o superior a 50.000 €. 
 • · Els projectes no podran haver-se iniciat abans de la presentació de la sol·licitud d'ajuda i la seua finalització no podrà excedir el dia 31 de desembre de 2018 o 31 de desembre de 2019 per als projecte plurianuals.
 • · Cada ajuntament podrà presentar una única sol·licitud de millora per cada polígon, àrea industrial o enclavament tecnològic que tinga en el seu municipi (p. ex. si té 3 polígons, ha de presentar 3 sol·licituds).


LES ACTUACIONS SUSCEPTIBLES D'OBTINDRE SUPORT podran ser les següents:

 • · Obra civil que permeta la implantació de Fibra òptica i altres serveis.
 • · Vigilància a través de CTTV connectat a la Policia Local.
 • · Transport públic. Actuacions que milloren la mobilitat urbana: carril bici.
 • · Transport públic. Actuacions que milloren la mobilitat urbana: passarel·les de vianants
 • · Ampliació o creació de depuradora.
 • · Millora de la imatge del polígon: tant de la façana vegetal com les de les indústries per mitjà d'un programa d'ajudes municipal. Regeneració paisatgística i ambiental.
 • · Millora enllumenat públic, per mitjà de mesures d'eficiència energètica o energies renovables.
 • · Generació d'energia renovable per a tot el polígon.
 • · Serveis contra incendis.
 • · Implantació d'Ecoparc o de sistemes de gestió de residus (en especial els perillosos).
 • · Millora de zones verdes i implantació d'aquestes, i sobre el viari de zones/recorreguts biosaludables.
 • · Creació d'eina web amb informació del polígon industrial accessible a IVACE.
 • · Millora viària (més aparcaments, més vials, vials mes amplis, nous accessos) així com operacions de remodelació que comporten les anteriors.
 • · Senyalització/identificació de carrers.
 • · Senyalització horitzontal i vertical de trànsit.
 • · Millora del sanejament separatiu de les aigües residuals.
 • · Millora en el subministrament d'aigua, bruta i potable, i augment de cabal i pressió.
 • · Dotar de subministrament de gas a alta i baixa pressió.


El projecte podrà contindre una o diverses de les anteriors actuacions susceptibles de rebre suport.


COSTOS SUBVENCIONABLES

Es consideren subvencionables els costos d'inversió en actius materials i immaterials vinculats al projecte presentat a l'IVACE que s'indiquen a continuació:

 • a) Cost d'execució de les obres i/o instal·lacions.
 • b) Cost dels béns i equips.
 • c) Cost de redacció de projectes d'obra i/o instal·lació, d'estudis de seguretat i salut i de direcció d'obra, sempre que es contracten externament.

En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació.

 

Enllaços

Web IVACE

Vegeu l'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre (bases reguladores)

Vegeu la modificació de l'Ordre de bases reguladores

Vegeu la Resolució de 9 de febrer de 2018


Per a més informació sobre els tràmits i requisits, feu clic en: GVA.es

 

23-02-2018 Convocatòria d’ajudes del Pla de Serveis i Obres Municipals (SOM) per al bienni 2018-2019.

 

Objecte, condicions i finalitat:

És objecte de la present convocatòria la concessió d’ajudes per a les inversions associades a les obres o serveis que siguen de competència municipal, segons l’art. 25 de la Llei 7/1985, a realitzar en el bienni 2018-2019. A aquests efectes es consideren inversions les despeses en què incó- rreguen o prevegen incórrer les entitats sol·licitants destinades a la creació d’infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable, necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguen caràcter amortitzable. Es consideraran també com una inversió les despeses originades per l’adquisició de béns a què es refereix el paràgraf anterior que reunisquen alguna de les característiques següents:

a) Que no siguen béns fungibles.

b) Que tinguen una duració previsiblement superior a l’exercici pressupostari.

c) Que siguen susceptibles d’inclusió en un inventari.

d) Que siguen despeses que previsiblement no són reiteratives.

Tot això d’acord amb la definició del concepte pressupostari «inversions reals» definit en l’Ordre HAP/419/2014 del Ministeri d’Hisenda i Administracions Publiques, per la qual es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, que aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, i seran en general imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d’inversions reals que s’unisquen als pressupostos generals de les entitats locals. Les actuacions sol·licitades referides a obres hauran de recaure sobre immobles de titularitat municipal; en el cas de les mancomunitats les sol·licituds hauran de recaure sobre immobles de titularitat dels sol·licitants.

De manera excepcional, i únicament per a les ajudes referides a obres sol·licitades per ajuntaments, podran recaure en immobles de domini públic o de titularitat pública d’administracions diferents de les sol·licitants, sempre que disposen de l’autorització de l’administració corresponent.

El sistema d’execució de les inversions del Pla SOM, quan es tracte d’obres, pot ser d’acord amb el que disposa l’article 33.2 del TRRL:

a) Contractades per la Diputació i, una vegada executades, entregades a les entitats beneficiàries de la inversió.

b) Executades pels ajuntaments o les mancomunitats. En aquest supòsit les entitats poden:

 • Executar l’obra l’administració mateixa, sempre que es complisquen els condicionants de l’art. 30 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
 • Contractar l’execució pels procediments previstos en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

L’assignació del Pla SOM és compatible amb la percepció de qualsevol altra subvenció o ajuda que puga percebre l’entitat beneficiària d’aquesta o d’altres institucions, ens públics o privats, excepte les ajudes que s’hagen concedit de forma directa per dificultats en la seua convocatòria pública, i sempre que l’import total de les subvencions percebudes no supere la despesa de la inversió.

L’assignació del Pla SOM és compatible, així mateix, amb la imposició de quotes d’urbanització o contribucions especials, sempre que l’import total percebut per aquest concepte i l’assignació concedida no supere la despesa de la inversió.

En aquests supòsits s’haurà de presentar el certificat emés per Secretaria, acreditatiu de les ajudes rebudes i/o sol·licitades, com també de l’aprovació o el compromís d’aprovació de la imposició de contribucions especials o quotes d’urbanització, tot detallant el finançament de l’actuació subvencionada.


Beneficiaris: 

Podran ser beneficiaris d’aquest pla:

 • Tots els municipis i les entitats locals menors de la província de València.
 • Les mancomunitats de municipis jurídicament constituïdes. Ambdós tipus d’entitats, per a poder participar en la convocatòria, hauran de complir els requisits establerts en l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de València, aprovada pel Ple en sessió de 28 de març de 2017 (BOP núm. 101, de 29 de maig de 2017).


Participació dels ajuntaments en l'elaboració: 

Els municipis de la província han de participar en l’elaboració del pla de cooperació, d’acord amb el que preveu l’article 36.2.a) de la LRBRL. Per a això se sol·licita la determinació i/o elecció de les inversions a realitzar. De manera que les actuacions subvencionades seran les seleccionades per les entitats beneficiàries d’aquestes, en el marc de la base segona de la present convocatòria.


Criteris de distribució del Fons:

La distribució de les assignacions del Pla SOM serà:

A) Per als ajuntaments menors de 50.000 habitants i entitats locals menors:

 • La resultant d’aplicar la fórmula que s’hi adjunta com a Annex I.a a la present convocatòria.
 • L’import màxim a concedir ascendirà a 66.000.000 € (33.000.000 € en cada anualitat).

B) Per als ajuntaments amb població igual o superior a 50.000 habitants:

 • La resultant de prorratejar la quantia màxima destinada a aquests municipis en funció del nombre d’habitants de cada un. S’hi adjunta la fórmula en l’Annex I.a de la present convocatòria.
 • Cap ajuntament no podrà percebre més de 500.000 €.
 • L’import màxim a concedir ascendirà a 4.000.000 € (2.000.000 € en cada anualitat).
 • La quantia que s’assigne a l’Ajuntament de València haurà de ser destinada exclusivament a les pedanies, d’acord amb la distribució indicada en l’Annex I.a.

C) Per a les mancomunitats:

 • La resultant d’aplicar la fórmula que s’hi adjunta com a Annex I.b a la present convocatòria.  
 • L’import màxim a concedir ascendirà a 2.000.000 € (1.000.000 € en cada anualitat).

L’import total sol·licitat no haurà de superar la quantitat assignada a cada entitat, en funció de les ràtios establertes.

Els romanents o crèdits disponibles per baixes en les adjudicacions o renúncies podran ser reinvertits en la mateixa entitat que els haja produït, sempre que el seu import tinga entitat suficient per a finançar una altra actuació.

La sol·licitud de reinversió de romanents és farà amb la presentació a través de la plataforma «Carpeta ajuntament» del certificat de Secretària de l’acord adoptat per l’òrgan competent, en un termini màxim de tres mesos des que es van produir, entenent per tal el moment de l’adjudicació.

 

Sol·licituds: requisits, terminis i documentació: 

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint (20) dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Les sol·licituds s’han d’efectuar i tramitar exclusivament per mitjans telemàtics en la plataforma «Carpeta ajuntament», www.dival.es, vista Ajuntament.

Les actuacions hauran de quedar manifestament definides, tant en la seua localització, com en el seu abast. En referència a la localització no s’admetran termes com «alguns», «entorn», «diversos», etc., i haurà de quedar perfectament definida la ubicació, ja siga única o es tracte de diverses, en la qual es desenvolupen les inversions (immoble, carrer, plaça, parc, etc.). Quant a l’abast, aquest s’haurà de definir amb el major detall possible, no s’admetran termes genèrics com «millora d’infraestructures», «adequació d’espai públic» o semblants.

La denominació de cada actuació haurà de disposar del vistiplau de la Diputació de València, que en podrà sol·licitar un aclariment i, si és el cas, la modificació, per a aconseguir la major claredat en la definició de l’objecte de la subvenció.

Es presentaran tantes sol·licituds com actuacions a contractar realitzarà l’entitat beneficiària.

Quan la inversió total que farà l’entitat beneficiària siga pressupostàriament de major import que l’assignació, la diferència serà a càrrec de l’entitat esmentada, la qual haurà d’executar i justificar l’actuació completa.

No es concediran pròrrogues per a la presentació de sol·licituds. Les entitats que no sol·liciten la inclusió en el termini establert no tindran dret a les quantitats inicialment preassignades, i aquestes quedaran a disposició de la Diputació Provincial.

Documentació que haurà d’acompanyar la sol·licitud telemàtica, d’acord amb el que disposa l’article 17 de l’Ordenança general de subvencions:

 1. Certificació emesa per Secretària, d’acord amb el model normalitzat III.A de l’Annex III, en la qual es farà constar l’adopció de l’acord per l’òrgan competent, l’actuació o les actuacions que es pretenga realitzar i l’import sol·licitat de cada una d’aquestes. En aquest acord es farà constar així mateix, de conformitat amb el que disposa l’article 33.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, si l’entitat beneficiària sol·licita o no l’execució de la inversió. En el supòsit que no se sol·licite l’execució de l’actuació, la redacció dels projectes d’obra corresponents li correspondrà a la Diputació.
   
 2. Autorització a la Diputació perquè comprove si el sol·licitant està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la Hisenda Pública Estatal i amb la Seguretat Social. La Diputació comprovarà d’ofici si es tenen deutes davant la hisenda provincial. En cas que l’entitat a subvencionar siga deutora davant la Diputació, se la requerirà via telemàtica perquè presente, en un termini de cinc (5) dies naturals, un compromís d’aprovació d’un pla de pagaments amb la Diputació.
   
 3. Declaració responsable del fet de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establertes en l’article 13.2 i 3 de la Llei General de Subvencions (model normalitzat III.B de l’Annex III).
   
 4. Certificat d’ajudes concurrents, en què conste la petició i/o concessió d’altres ajudes, o l’aprovació de quotes d’urbanització o contribucions especials. El total d’aportacions en cap cas no podran ser superiors al total de la despesa (model normalitzat III.C de l’Annex III).
   
 5. Certificat emés per Intervenció, acreditatiu del fet que les sol·licituds formulades són inversions, d’acord amb la definició establerta en la base segona, com també de l’aplicació pressupostària a la qual imputaran la despesa.

 

Per a més informació sobre els tràmits i requisits, feu clic en: BOP.es

22-02-2018 Subvencions destinades a la contractació de persones desocupades, per a la realització d'accions previstes en plans o procediments d'emergències en l'àmbit forestal.

Què es pot sol·licitar?

EMERGE 2018. Programa de subvencions Iniciativa social, destinades a la contractació de persones desocupades per corporacions locals de la Comunitat Valenciana, per a la realització d'accions previstes en plans o procediments d'emergències en l'àmbit forestal.(DOGV Nº 8240 DE 22/02/2018)

Objecte del tràmit

L'objecte d'aquestes subvencions és la contractació de persones desocupades per corporacions locals de la Comunitat Valenciana per a la realització d'accions previstes en plans o procediments d'emergències en l'àmbit forestal.

Qui pot sol·licitar-ho?

Les corporacions locals municipals de la Comunitat Valenciana detallades en l'annex de la resolució de convocatòria.

Requeriments:

No podran obtindre la condició de beneficiaris les entitats en què concórrega alguna de les prohibicions previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

La quantia de l'ajuda és per a sufragar els costos salarials dels treballadors contractats. S'entendrà com a cost salarial les percepcions econòmiques per la prestació del servei, excloent-ne les dietes, les indemnitzacions i les bestretes com a conseqüència de l'activitat laboral, les retribucions de vacances no gaudides i altres percepcions que no tinguen la condició de salari.


Quan s'ha de sol·licitar?

Un mes a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte d'esta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.(DOGV Nº 8240 DE 22/02/2018)


Què s'ha de presentar?

Juntament amb la sol·licitud s'ha d'aportar la documentació següent:

 • a) Formulari annex a la sol·licitud.
 • b) Model de dades de domiciliació bancària quan es tracte d'un compte nou. En el cas que no haguera variat respecte de l'última sol·licitud presentada davant del SERVEF per l'entitat sol·licitant, s'ha d'identificar el número de compte corresponent.
 • c) Declaració responsable del representant legal de l'entitat sol·licitant de què aquesta no es troba incursa en les prohibicions establides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei general de subvencions per a obtindre la condició de beneficiari.

Impresos associats

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE EN CAP DELS SUPÒSITS DE L'ARTICLE 13.2 I 3 DE LA LGS, AIXÍ COM NO SER DEUTOR PER RESOLUCIÓ DE PROCEDÈNCIA DE REINTEGRAMENT

ANNEX A LA SOL·LICITUD. OCUPACIÓ PÚBLICA. ACTUACIONS EN EL MEDI NATURAL DE MUNICIPS D'INTERIOR

 

Com sol·licitar-ho?

Procediment de concessió; distribució de la dotació.

 • - La concessió de les ajudes es tramitarà en règim de concurrència competitiva.

 

 • - L'òrgan col·legiat proposarà la distribució de la dotació pressupostària d'acord amb els criteris següents:

a) es proposarà a tots els sol·licitants un import de 66.000 euros,
b) si la dotació no s'haguera esgotat, l'import sobrant es distribuirà fins a esgotar el crèdit disponible en proporció a la desocupació registrada,
c) si la dotació resultara insuficient per a procedir segons el que estableix l'apartat a, es prioritzaran els municipis amb una desocupació registrada més alta.

 • - La competència per a conéixer de les sol·licituds formulades i resoldre-les correspon per delegació a la persona titular de la Direcció General d'Ocupació i Formació.


Com es tramita telemàticament?

Tramitar amb certificat electrònic.

 

Tramitació

Les sol·licituds s'efectuaran obligatòriament per la modalitat telemàtica a través de la web del SERVEF (www.servef.gva.es) en l'enllaç "Tramitació i models de sol·licitud" que hi ha associat a cada ajuda publicada; per a fer-ho, el sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos admesos per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es).

Per a fer-ho ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques).

 

Informació complementària

Informació per a la presentació telemàtica de les sol·licituds

Aportació de documentació a un expedient obert del SERVEF


Per a més informació sobre els tràmits i requisits, feu clic en: GVA.es