Mostrant els resultats de 61 a 70 de 277

13-03-2018 Ajudes a la participació per primera vegada de persones agricultores i agrupacions de persones agricultores en el marc del programa de desenvolupament rural de la C.V. 2014-2020.


Objecte del tràmit

El foment de la producció i comercialització de productes agroalimentaris de qualitat diferenciada, a través de la participació de les persones agricultores i agrupacions de persones agricultores en programes relatius a la qualitat diferenciada inclosos en el Pla de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (denominacions d'origen protegides, indicacions geogràfiques protegides, especialitats tradicionals garantides i marques de qualitat CV).

Són subvencionables els costos fixos satisfets per part de les persones agricultores o les organitzacions de persones agricultores als organismes de control autoritzats, ocasionats per la participació en els règims de qualitat de productes agroalimentaris (denominacions d'origen protegides, indicacions geogràfiques protegides, especialitats tradicionals garantides i marques de qualitat CV). 

En concret els costos elegibles seran els següents:
a) Els costos ocasionats per la inscripció en un règim de qualitat de productes subvencionats.
b) La quota anual de participació en un règim de qualitat de productes subvencionats.
c) El cost dels controls necessaris per a comprovar el compliment del plec de condicions del règim: inspecció de camp, control documental, analítica, etc.

No són subvencionables els costos i les actuacions següents:

- Els costos interns o d'autocontrol.
- Els impostos recuperables.
- Les actuacions ja efectuades o aquelles ja iniciades abans de la data de presentació de la sol·licitud de subvenció.

* Una vegada presentada la sol·licitud, en cas de voler aportar documents a aquest procediment, es podrà fer a través de l'enllaç que apareix al final del document.

 

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones agricultores i agrupacions de persones agricultores que s'inscriguen per primera vegada en alguna de les figures de qualitat agroalimentària diferenciada de la Comunitat.


Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

L'import de l'ajuda es limitarà a la quantia del 70 % de les despeses subvencionables efectuades, sense superar els 3.000 euros anuals per explotació i any, durant un període màxim de cinc anys.

Procediment de cobrament

a) En el cas de sol·licituds d'ajuda individuals, és a dir, les que són presentades per una única persona agricultora, l'imprés de sol·licitud de pagament haurà d'anar acompanyat dels documents següents:

- Factures i justificants de pagament que emparen les quantitats sol·licitades, així com qualsevol prova documental que en demostre l'existència i realitat. Les factures es presentaran en original i es marcaran amb un segell, amb indicació de la subvenció per a la justificació de la qual van ser presentades i si l'import del justificant s'imputa totalment o parcialment a la subvenció, cas en el qual caldrà indicar la quantia exacta que resulte afectada per la subvenció. 
- Certificat que corresponga a l'any corrent, emés per l'organisme que du a terme els controls (consell regulador o organisme independent de certificació), en què s'acredite que l'explotació objecte de la sol·licitud està inscrita en el corresponent programa de qualitat pel qual se sol·licita la subvenció i està sotmesa als controls pertinents.

La sol·licitud de pagament incorporarà una declaració responsable, que haurà de ser subscrita pel beneficiari, en la qual s'indique que no s'ha rebut ni sol·licitat cap altra ajuda econòmica ni de la UE ni d'altres administracions públiques per al programa sol·licitat, i que coneix les condicions establides per la normativa aplicable en la justificació de les ajudes. 

b) En el cas de sol·licituds d'ajuda col·lectives, és a dir, les que són presentades de manera conjunta i per a una pluralitat de productors per agrupacions de persones productores, l'imprés de sol·licitud de pagament haurà d'anar acompanyat dels documents següents:

- Relació numerada de beneficiaris inscrits en el programa de qualitat que sol·liciten el pagament de l'ajuda a través de l'agrupació de persones productores.
- Justificants de les despeses efectuades per cada persona productora: factures originals i còpies o document de valor probatori equivalent, amb una relació numerada d'aquestes, així com la documentació que n'acredite el pagament. Les factures es presentaran en original i es marcaran amb un segell, amb indicació de la subvenció per a la justificació de la qual van ser presentades i si l'import del justificant s'imputa totalment o parcialment a la subvenció, cas en el qual caldrà indicar la quantia exacta que resulte afectada per la subvenció. Sense perjudici del que s'ha disposat anteriorment, s'haurà de presentar un certificat del fet que la despesa s'ha efectuat i pagat, i que consten en poder dels consells reguladors o les entitats associatives sense ànim de lucre en què participen productors/es implicats en algun programa de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat els justificants de les despeses de cada persona productora.
- Certificat que corresponga a l'any corrent, emés per l'organisme que du a terme els controls (consell regulador o organisme independent de certificació), en el qual s'acredite que totes les explotacions objecte de la sol·licitud estan inscrites en el corresponent programa de qualitat pel qual se sol·licita la subvenció i estan sotmeses als controls pertinents.

La sol·licitud de pagament incorporarà una declaració responsable per cada un dels beneficiaris en el nom dels quals se sol·licite l'ajuda, en la qual s'indique que no s'ha rebut ni sol·licitat cap altra ajuda econòmica ni de la UE ni d'altres administracions públiques per al programa sol·licitat, i que coneix les condicions establides per la normativa aplicable en la justificació de les ajudes. 

Només podran presentar sol·licituds col·lectives les agrupacions de persones productores implicades en els programes de qualitat diferenciada de la Comunitat Valenciana.
 

Impresos associats

[ANNEX III] SOL·LICITUD INDIVIDUAL D'AJUDES A LA PARTICIPACIÓ PER PRIMERA VEGADA DE PERSONES AGRICULTORES I AGRUPACIONS DE PERSONES AGRICULTORES EN RÈGIMS DE QUALITAT DE PRODUCTES AGRÍCOLES I ALIMENTARIS

[ANNEX IV] AUTOBAREMACIÓ INDIVIDUAL

[ANNEX V] SOL·LICITUD COL·LECTIVA D'AJUDES A LA PARTICIPACIÓ PER PRIMERA VEGADA DE PERSONES AGRICULTORES I AGRUPACIONS DE PERSONES AGRICULTORES EN RÈGIMS DE QUALITAT DE PRODUCTES AGRÍCOLES I ALIMENTARIS

[ANNEX VI] RELACIÓ NUMERADA DE COMPLIMENT DELS CRITERIS DE PUNTUACIÓ PREVISTOS EN LA BASE SISENA DE L'ANNEX I

[ANNEX VII] RELACIÓ NUMERADA DE LES PERSONES PRODUCTORES INSCRITES EN EL PROGRAMA DE QUALITAT PER A LES QUALS SE SOL·LICITA L'AJUDA, AMB EXPRESSIÓ DE LES QUANTITATS SOL·LICITADES PER A CADASCUNA D'ELLES

[ANNEX VIII] AUTORITZACIÓ PER A TRAMITAR LES AJUDES A LES PERSONES PRODUCTORES QUE PARTICIPEN PER PRIMERA VEGADA EN RÈGIMS DE QUALITAT DE PRODUCTES AGRÍCOLES I ALIMENTARIS DE LA COMUNITAT

DECLARACIÓ RESPONSABLE A SUBSCRIURE PER CADASCUNA DE LES PERSONES PER LES QUALS SE SOL·LICITA L'AJUDA A LA PARTICIPACIÓ PER PRIMERA VEGADA EN RÈGIMS DE QUALITAT DE PRODUCTES AGRÍCOLES I ALIMENTOSOS

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

[ANNEX IX] SOL·LICITUD DE PAGAMENT INDIVIDUAL DE LES AJUDES A LES PERSONES PRODUCTORES QUE PARTICIPEN PER PRIMERA VEGADA EN RÈGIMS DE QUALITAT DE PRODUCTES AGRÍCOLES I ALIMENTARIS DE LA COMUNITAT

[ANNEX IX] SOL·LICITUD DE PAGAMENT INDIVIDUAL DE LES AJUDES A LES PERSONES PRODUCTORES QUE PARTICIPEN PER PRIMERA VEGADA EN RÈGIMS DE QUALITAT DE PRODUCTES AGRÍCOLES I ALIMENTARIS DE LA COMUNITAT

[ANNEX X] SOL·LICITUD DE PAGAMENT COL·LECTIU DE LES AJUDES A LES PERSONES PRODUCTORES QUE PARTICIPEN PER PRIMERA VEGADA EN RÈGIMS DE QUALITAT DE PRODUCTES AGRÍCOLES I ALIMENTARIS DE LA COMUNITAT

[ANNEX X] SOL·LICITUD DE PAGAMENT COL·LECTIU DE LES AJUDES A LES PERSONES PRODUCTORES QUE PARTICIPEN PER PRIMERA VEGADA EN RÈGIMS DE QUALITAT DE PRODUCTES AGRÍCOLES I ALIMENTARIS DE LA COMUNITAT

[ANNEX XI] RELACIÓ NUMERADA DE PERSONES PRODUCTORES INSCRITS/ES EN EL PROGRAMA DE QUALITAT QUE SOL·LICITEN EL PAGAMENT DE L'AJUDA

[ANNEX XI] RELACIÓ NUMERADA DE PERSONES PRODUCTORES INSCRITS/ES EN EL PROGRAMA DE QUALITAT QUE SOL·LICITEN EL PAGAMENT DE L'AJUDA

 

Llistat de normativa

Vegeu el Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013

Vegeu el Reglament d'execució (UE) 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014

Vegeu l'Ordre 21/2017, de 25 de juliol

Vegeu Resolució de 6 de març de 2018

Vegeu Extracte de la Resolució de 6 de març de 2018
 

 

Tramitar amb certificat electrònic: clic ací.

Per a més informació consulta el GVA.es


 

13-03-2018 22 de març a CEEI València, jornada oberta sobre transformació digital


La transformació digital de l'empresa és avui dia una necessitat.

No solament hem d'estar atents a l'evolució dels canals de captació de l'empresa, dels recursos humans i dels processos de gestió, sinó també a la forma en què integrem tots ells i aconseguim un benefici real amb açò.

Al llarg de la jornada, abordarem com funcionen els canals de captació digitals juntament amb altres canals no digitals, com afecten als departaments de màrqueting i comercial i de quina forma s'integren en els processos de gestió diària de l'empresa.  

També parlarem de la gestió comercial digital i els beneficis que obtenim de connectar-la amb la facturació i comptabilitat.


Objectius de la jornada:

 • Conèixer el potencial de les integracions digitals per a situar al client com a eix de totes les accions
 • Plantejar esquemes de coordinació entre els departaments de màrqueting i comercial
 • Conèixer els avantatges i dificultats actuals de les integracions dels sistemes i com es realitzen. Saber que és una API i para què serveix.
 • Formular un esquema de connexió dels canals de captació amb els sistemes de gestió


Programa:


1.    Estratègies digitals. Gestió dels canals digitals.

2.    Organització i planificació digital.

3.    El comportament del consumidor digital.

4.    L'Embut de conversió. El viatge del client. Customer Journey.

5.    Canvis en el model organitzatiu. Màrqueting / Comercial.

6.    Ecosistema dels sistemes captació i de gestió.


Dirigida a:

Empresaris, gerents, directius de Pimes i futurs empresaris. 

Ponent: 

Rubén Salcedo. Consultor de Màrqueting Digital Relacional. CEO de Barmet Mitjana. 

Dia, Hora i Lloc: 

Dijous 22 de Març de 16:15 a 19:30 en el Saló d'Actes del CEEI València. 

Preu:

Gratuït, prèvia inscripció, fent clic ací.

12-03-2018 Ajudes per als consells reguladors o òrgans de gestió de les figures de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat Valenciana i entitats associatives gestores de l'autorització de l'ús de la marca


Objecte del tràmit

L'objecte de les ajudes és el de fomentar la producció i comercialització de productes agroalimentaris de qualitat diferenciada, a través del suport a les activitats subvencionables indicades en l'apartat "Informació complementària"

 

Interessats/Sol·licitants

Els consells reguladors o òrgans de gestió de les denominacions d'origen protegides, indicacions geogràfiques protegides, especialitats tradicionals garantides de la Comunitat Valenciana i les entitats associatives gestores de l'autorització de l'ús de la marca "CV".

 

Requeriments

- Els beneficiaris hauran de participar en algun programa de qualitat diferenciada agroalimentària dels que estan definits en la base segona de l'annex I de l'Ordre 5/2015, de 30 d'octubre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per als consells reguladors o òrgans de gestió de les figures de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat Valenciana i les entitats associatives gestores de l'autorització de l'ús de la marca "CV". 
- Les entitats beneficiàries de la subvenció han de tindre personalitat jurídica pròpia independent de la Generalitat, ja que mai poden ser beneficiaris de les subvencions els òrgans de la mateixa Generalitat.
- Les entitats beneficiàries prestaran els serveis subvencionats a pimes agràries, i en cap cas podran efectuar pagaments directes a les pimes esmentades.

 

Impresos associats

[ANNEX II] SOL·LICITUD D'AJUDES RELATIVES A LES FIGURES DE QUALITAT DIFERENCIADA AGROALIMENTÀRIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

[ANNEX III] MODEL DE MEMÒRIA DESCRIPTIVA

[ANNEX IV] SOL·LICITUD DE PAGAMENT DE L'AJUDA RELATIVA A LES FIGURES DE QUALITAT DIFERENCIADA AGROALIMENTÀRIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

LLISTA DE JUSTIFICANTS DE LA DESPESA TOTAL

DECLARACIÓ D'AJUDES DE MINIMIS

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

ESMENA O MILLORA DE LA SOL·LICITUD / APORTACIÓ DOCUMENTAL ADDICIONAL

 

Com es tramita telemàticament?

Tramitar amb certificat electrònic: 

 

Llistat de normativa

Vegeu l'Ordre 5/2015, de 30 d'octubre

Vegeu la Resolució d'1 de març de 2018

 

 

Per a mes informació dels tràmits i serveis. clic en: GVA.es

12-03-2018 Subvencions als plans de seguiment i execució dels programes de tutories d'internacionalització, per a les pimes de la CV (IVACE)


Un dels objectius prioritaris de la Generalitat és fomentar l'increment de les exportacions i millorar el grau d'internacionalització de les empreses, tenint en compte l'impacte que comporta per al creixement de la seua economia. La millora del posicionament dels productes i serveis de les empreses de la Comunitat Valenciana en els mercats exteriors constitueix un factor imprescindible per a generar riquesa i benestar.


Objectiu:

Subvencions per a l'engegada, desenvolupament, execució i seguiment dels plans de tutories d'internacionalització aprovats per l'IVACE en el marc dels programes de Tutories d'Internacionalització 2015 i 2016 i del programa Xec Tutories d'internacionalització 2017.


Actuacions susceptibles de supòrt:

Projectes d'internacionalització concretats en la Memòria presentada per les PIMES sol·licitants el cost subvencionable de les quals no supere el límit de 100.000 euros.

L'empresa podrà sol·licitar ajudes per al seguiment i desenvolupament d'un pla d'internacionalització amb independència del nombre de tutories en què haguera resultat beneficiària o haguera participat.


Costos subvencionables:

 • a) Despeses de consultoria necessaris per al seguiment i execució del pla fins a un màxim de 18.000 €.
 • b) Despeses de desplaçament i allotjament en mercats exteriors necessaris per a abordar l’execució del pla fins a un màxim de 10.000 €.
 • c) Despeses de material promocional, catàlegs, fullets i cartelleria diversa fins a un màxim de 15.000 €.
 • d) Creació de web dirigida a l’entorn internacional, o adaptació de l'existent en l'empresa amb este fi, fins a un màxim de 15.000 €.
 • e) Publicitat en mitjans estrangers, publicitat o inscripció en portals o directoris en línia i mercats electrònics internacionals, vinculada a l’execució del pla.
 • f) Comunicació on-line i off-line relacionada amb el desenvolupament de campanyes de comunicació internacionals resultants del pla treballat en la tutoria.
 • g) Despeses de contractació d’una persona amb especialització vinculada a l’àmbit de la tutoria realitzada: serà elegible el salari brut de la persona contractada durant el 2018 sempre que el salari brut anual siga d’un mínim de 25.000 euros i la duració mínima del contracte de 12 mesos. S’acceptarà un màxim de despeses per aquest concepte de dos contractes per empresa beneficiària. Per a les empreses d’indústries creatives i culturals s’admetran també les despeses d’un o una professional o d'empresa externa contractada a aquest efecte. Únicament seran subvencionables les despeses indicades en aquest apartat si l’empresa realitza accions de promoció en mercats exteriores que puga justificar. El personal haurà d'estar empleat en la seu de la Comunitat Valenciana de l'empresa beneficiària.
 • h) Despeses vinculades a accions de promoció en l’exterior necessàries per a l’execució del pla resultant de la tutoria realitzada.
 • i) Compra de plecs i traducció de documents, i despeses directament relacionades amb la contractació pública exterior.
 • j) Registre de marca en països que no pertanguen a la Unió Europea.


Per a mes informació sobre els tràmits: IVACE.es

09-03-2018  Ajudes a la realització de projectes d'investigació industrial o desenvolupament experimental en cooperació entre diverses empreses. (IVACE)

 

Objectius:

Realització de projectes d'investigació industrial o desenvolupament experimental en cooperació entre diverses empreses.


El Programa comptarà amb finançament al 50 % del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020, dins de l'Eix Prioritari 1 "Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació", Objectiu Específic 1.2.1 "Impuls i promoció d'activitats de R+D+i liderades per les empreses, suport a la creació d'empreses innovadores i suport a la compra pública innovadora”.certificació establits a Espanya, publicat en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

 

 

Empreses beneficiàries:

PIME i grans empreses amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, que tinguen almenys quatre persones consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions (TC1) corresponent al segon mes anterior a la sol·licitud, sent computables a aquests efectes el personal treballador cooperativista en el cas de les sol·licituds presentades per cooperatives.

Les empreses hauran d'integrar un consorci creat amb el propòsit, entre uns altres, d'executar un projecte comú en el marc d'aquest programa. Els consorcis hauran de reunir les següents condicions:

 • - Una de les empreses haurà de ser PIME.
 • - Totes les empreses integrants del consorci hauran de ser necessàriament sol·licitantsd'ajuda a aquest programa per al mateix projecte.
 • - Cap empresa integrant del consorci podrà córrer per si sola amb més del 70% dels costos subvencionables del projecte, ni amb menys del 15% dels mateixos.
 • - L'empresa que major participació econòmica tinga en el projecte assumirà la condició de líder del projecte.

La constitució del consorci haurà d'acreditar-se mitjançant un acord entre les parts, segons modeldisponible en l'apartat "Documentació Annexa" d'aquesta pàgina.

 

 

Actuacions susceptibles de suport:

1) Els projectes hauran de poder-se enquadrar en alguna de les següents actuacions susceptibles de suport:

 •  Investigació industrial: recerca planificada o estudis crítics l'objecte dels quals siga l'adquisició de nous coneixements i tècniques que puguen resultar d'utilitat per a la creació de nous productes, processos o serveis o contribuir a millorar considerablement els ja existents.
 • Desenvolupament experimental: adquisició, combinació, configuració i ocupació de coneixements i tècniques ja existents -d'índole científica, tecnològica, empresarial o d'un altre tipus- amb vista a l'elaboració de productes, processos o serveis nous o millorats; pot incloure també activitats de definició conceptual, planificació i documentació de nous productes, processos o serveis.

2) Els projectes hauran d'estar situats en nivells TRL (Technology Readiness Levels) entre 1 a 7, tots dos inclosos. La descripció de TRLs serà la utilitzada per la Comissió Europea, que apareix detallada en l'annex II de la Resolució de convocatòria.

 

Per a més informació sobre els tràmits i requisits, feu clic en: IVACE.es

09-03-2018  INNOVA-CV -- INNOVACIÓ DE PIME (IVACE).

 


Objectius:

Realització de projectes innovadors que redunden en una major competitivitat de les empreses i que tinguen resultats tangibles al final del termini d'execució del projecte.
Els projectes d'innovació podran desenvolupar-se en quatre actuacions: desenvolupament de nous productes (INNOVAProD-CV); readaptació de processos mitjançant l'aplicació de metodologies de millora continua i amb criteris d'ecoeficiència (INNOVAProC-CV); transformació digital per a la implantació de la indústria 4.0 (INNOVAi4.0-CV); desenvolupament de solucions TEICs innovadores que no suposen desenvolupaments a mesura (INNOVATeiC-CV).


El Programa comptarà amb finançament al 50 % del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020, dins de l'Eix Prioritari 3 "Millorar la competitivitat de les PIME", Objectiu Específic 3.4.2 " Promoure la innovació de la PIME i la cooperació per a la innovació en tots els àmbits”
 

Empreses beneficiàries:

 

Podran acollir-se a aquestes ajudes les PIME amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació. En les tres primeres actuacions seran empreses industrials manufactureres que hauran d'estar enquadrades en la secció C-Divisions 10 a 33 de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), aprovada per Reial decret 475/2007, de 13 d'abril (BOE núm. 102, de 28 d'abril de 2007). En INNOVATeiC-CV les beneficiàries seran pimes quedant excloses les que desenvolupen activitats enquadrades en els epígrafs K i L de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), aprovada per Reial decret 475/2007, de 13 d'abril (BOE núm. 102, de 28 d'abril de 2007).

En les tres primeres actuacions les empreses hauran de comptar almenys amb dues persones consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions (TC1) corresponent al segon mes anterior a la sol·licitud, sent computables a aquests efectes el personal treballador cooperativista en el cas de les sol·licituds presentades per cooperatives. En l'actuació INNOVATeiC-CV hauran de comptar almenys amb un treballador o treballadora.

 

Actuacions susceptibles de suport:

Els projectes hauran de poder-se enquadrar en alguna de les següents actuacions:

INNOVAProD-CV -- Innovació de producte. Projectes que tinguen com a objectiu el desenvolupament i fabricació de nous productes o una millora significativa dels ja fabricats per l'empresa sol·licitant. Un producte tindrà la consideració de nou o millorat, quan supose una modificació significativa en les seues característiques o en l'ús al fet que es destina. Inclou les millores significatives d'especificacions tècniques, de components i materials, de programes informàtics integrats, del disseny, de la facilitat d'ús o altres característiques funcionals. El resultat final del projecte *apoyable haurà de concretar-se en la fabricació del producte o en l'obtenció d'un prototip provat en un entorn real.

INNOVAProC-CV -- Innovació de procés. Projectes consistents en la realització d'accions d'alguna d'aquestes tipologies:
a) Readaptació de processos mitjançant l'aplicació de metodologies de millora contínua.
b) Readaptació de processos amb criteris d'ecoeficiència:
- Canvis en processos per a l'obtenció de productes i serveis basats en el *ecodiseño.
- Canvis de processos que suposen la incorporació de tecnologies ecoeficients.
- Canvis en processos per a ús eficient de recursos.
- Canvis en processos per a facilitar el reciclatge, la reutilització i la valorització de residus, la classificació de subproductes, i la simbiosi industrial.
- Canvis en processos per a garantir la *trazabilidad del producte.

INNOVAi4.0-CV -- Adaptació indústria 4.0. Projectes que tinguen com a objectiu la transformació de pimes *manufactureras cap a un model productiu de fabricació avançada mitjançant la incorporació de noves tecnologies digitals i aplicacions, que necessàriament hauran de tenir com resultat l'engegada de noves solucions que incorporen aquestes tres característiques: Digitalització del món real, amb la captura en temps real de paràmetres rellevants per a la seua caracterització; transmissió de la informació digital al llarg de la cadena de valor; processament i anàlisi intel·ligent de les dades que possibilite accions sobre la base de la informació obtinguda.

INNOVATeiC-CV -- Innovació solucions TEICs. Projectes que tinguen com a objectiu el desenvolupament de solucions innovadores en l'àmbit de les tecnologies de la informació, de l'electrònica i de les comunicacions, l'aplicació de les quals puga estendre's a diversos usuaris i no es tracte, per tant, de solucions a mesura. El resultat final del projecte haurà de concretar-se en noves aplicacions, dispositius o, solucions, preparades per a la seua comercialització. S'admetran igualment noves versions d'aplicacions, dispositius i solucions existents, sempre que incorporen noves funcionalitats pel que fa a versions anteriors de les mateixes.

 

Per a més informació sobre els tràmits i requisits, feu clic en: IVACE.es

08-03-2018 Ajudes remborsables per a l'engegada dels plans de promoció internacional 2018.


Objectiu: 

Facilitar l'accés de les PIME de la Comunitat Valenciana al finançament necessari per a l'engegada dels plans de promoció internacional.
 

Actuacions susceptibles de suport:

Les accions del Pla de Promoció Internacional hauran de poder-se enquadrar en la següent tipologia d'actuacions de promoció internacional:

 • Participació en certàmens firals o congressos internacionals en l'exterior
 • Esdeveniments i accions singulars de promoció en l'exterior
 • Creació i adaptació del material promocional de l'empresa
 • Desplaçaments als diferents mercats internacionals inclosos en el Pla de promoció internacional.
 • Despeses de certificació i homologació en els mercats de destinació *excluídos els països de la Unió Europea
 • Qualsevol altra iniciativa relacionada amb les activitats que permeten la consolidació i el creixement internacional de l'empresa, sense que en cap cas aquestes consistisquen en l'establiment i explotació de xarxes de distribució en l'estranger o en altres despeses corrents vinculades a una activitat exportadora.

Queden excloses les accions de promoció que es realitzen en territori nacional.
 

Enllaços: 

Bases reguladores. 

Convocatoria DOGV

Per a més informació sobre els tràmits i requisits, feu clic en: IVACE.es

 

 

08-03-2018  Ajudes IVACE PIDI-CV a projectes I+D realitzats per pimes

 

Objectius:

Desenvolupament de projectes d'I+D realitzats per PIME.
El Programa comptarà amb finançament al 50 % del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020, dins de l'Eix Prioritari 1 " Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació", Objectiu Específic 1.2.1 "Impuls i promoció d'activitats d'I+D+i liderades per les empreses, suport a la creació d'empreses innovadores i suport a la compra pública innovadora”.
 

 

Empreses beneficiàries:

PIME amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, que tinguen almenys quatre persones consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions (TC1) corresponent al segon mes anterior a la sol·licitud, sent computable a aquests efectes el personal treballador cooperativista en el cas de les sol·licituds presentades per cooperatives.
 

Actuacions susceptibles de suport:

1) Els projectes hauran de poder-se enquadrar en alguna de les següents actuacions susceptibles de suport:

 •   Investigació industrial: recerca planificada o estudis crítics l'objecte dels quals siga l'adquisició de nous coneixements i aptituds que puguen resultar d'utilitat per a la creació de nous productes, processos o serveis o permeten millorar considerablement els ja existents.
 • Desenvolupament experimental: adquisició, combinació, configuració i ocupació de coneixements i tècniques ja existents, d'índole científica, tecnològica, empresarial o d'un altre tipus, amb vista a l'elaboració de plans i estructures o dissenys de productes, processos o serveis nous, modificats o millorats.

2) Els projectes hauran d'estar situats en nivells TRL (Technology Readiness Levels) entre 1 a 7, tots dos inclosos. La descripció de TRLs serà la utilitzada per la Comissió Europea, que apareix detallada en la Resolució de convocatòria.

 

Per a més informació sobre els tràmits i requisits, feu clic en: IVACE.es

06-03-2018 Ajudes per a la constitució d'una nova cooperativa o societat laboral per a l'exercici 2018. Economia social.

 

Objecte del tràmit

La concessió de subvencions destinades a la constitució d'una nova cooperativa o societat laboral, sempre que compte, almenys, amb dos persones sòcies treballadores o de treball efectivament incorporades a esta.

En concret:
1. La subvenció es concedirà a les noves cooperatives, de treball associat o amb persones sòcies treballadores, i a les societats laborals constituïdes en l'exercici corresponent i inscrites en el registre competent en la data de presentació de la sol·licitud, sempre que, en eixa data, hagen incorporat efectivament a la prestació laboral almenys dos persones sòcies treballadores o de treball.
2. També podran sol·licitar la subvenció les empreses que reunisquen la resta de requisits establits en l'article 18 de l'Orde 23/2016 i s'hagen constituït en els últims 6 mesos de l'exercici immediatament anterior, sempre que en la data de sol·licitud figuren inscrites en el registre públic competent, hagen incorporat efectivament, almenys, dos o quatre persones sòcies, segons siga procedent per la quantia de l'ajuda sol·licitada i es mantinguen actives en l'exercici en què sol·liciten l'ajuda.

NOTA: d'acord amb el resolc huité de la Resolució de convocatòria de l'exercici 2018 poden ser beneficiàries d'estes ajudes les noves cooperatives o societats laborals constituïdes durant el segon semestre de l'any 2017, o l'any 2018 amb anterioritat a la presentació de la corresponent sol·licitud, sempre que, en la data de la sol·licitud, es mantinga en actiu efectivament incorporades a la prestació laboral almenys a dos persones sòcies treballadores o de treball.

 

Qui pot sol·licitar-ho?

Les noves cooperatives o societats laborals constituïdes durant el segon semestre de l'any 2017, o l'any 2018 amb anterioritat a la presentació de la corresponent sol·licitud d'ajuda, sempre que, en la data de la sol·licitud, es mantinga en actiu efectivament incorporades a la prestació laboral almenys a dos persones sòcies treballadores o de treball.

Requeriments

a) Estar legalment constituïdes i inscrites. S'entendrà com a data d'inscripció, la de l'assentament de presentació en el registre públic corresponent, sempre que la inscripció es produïsca dins del termini de validesa de la inscripció.
b) No estar incursa en cap de les prohibicions arreplegades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
c) Estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social.
d) No haver sigut sancionades, mitjançant una resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d'obtindre subvencions.

 

Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

1.- Quantia.
L'import de la subvenció, per tots els conceptes subvencionables, no podrà excedir 2.500 euros, o de 3.000 euros quan l'empresa s'haja constituït per quatre o més persones sòcies treballadores o de treball actives en la data de la sol·licitud.
En tot cas, la subvenció per gastos d'assessorament i assistència tècnica, quedarà limitada a un màxim de 500 euros, o a la quantitat menor que resulte de multiplicar per 0,3 la suma de les quantitats efectivament pagades per raó dels dits gastos.

2.- Gastos subvencionables.
2.1.Seran subvencionables els gastos que de manera indubtable responguen a la naturalesa de l'activitat subvencionada i que s'hagen efectivament pagat en el període a què es referisca cada convocatòria amb anterioritat a la finalització del període de justificació determinat en l'article 10 de l'Ordre 23/2016. En tot cas caldrà ajustar-se al que disposa l'article 31, apartats tres, quatre, cinc, set, huit i nou de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
2.2. Es consideraran subvencionables els impostos indirectes quan s'acredite per la beneficiària de les ajudes que no són susceptibles de recuperació o compensació.
2.3. Els gastos subvencionables que es justifiquen es correspondran amb els costos reals efectivament pagats pels beneficiaris amb anterioritat a la data de presentació de la justificació, no podran superar el valor de mercat, de conformitat amb el que establix l'article 170 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i hauran de ser acreditats per mitjà de factures originals totalment abonades o altres documents comptables de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil o amb eficàcia administrativa, d'acord amb el que establix el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre. En general, per a la justificació haurà de tindre's en compte, a més, tot el que disposa l'article 10 de l'Ordre 23/2016.

3.- Límits.
3.1. L'import de les subvencions concedides no podrà ser, en cap cas, de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb ajudes, subvencions, ingressos o altres recursos procedents de la Generalitat, d'altres administracions públiques o d'altres ens públics o privats, nacionals o internacionals, supere el cost de l'activitat a desenrotllar per l'entitat beneficiària.
3.2. Llevat que una altra cosa expressament es determine en els preceptes corresponents, les ajudes i subvencions establides en l'Ordre 23/2016 seran compatibles entre si i amb qualssevol altres pel mateix concepte. En el supòsit de compatibilitzar ajudes es respectaran, en tot cas, els límits derivats del règim d'autorització adoptat per les corresponents decisions de la Comissió Europea, relatives a les presents ajudes.

4.- Liquidació i justificació. 
4.1. La subvenció serà lliurada una vegada justificada pel beneficiari la realització de l'objecte de la subvenció.
4.2. En esta subvenció per constitució de noves empreses, s'entén justificada la subvenció amb la presentació del corresponent compte justificatiu, acompanyat amb la documentació a què es referix l'article 20.4 de l'Ordre 23/2016.
4.3. La presentació de la documentació justificativa es farà de manera telemàtica (en els mateixos termes que la sol·licitud d'ajuda) i en el mateix moment de presentació de sol·licituds.
4.4. Per a la justificació de l'ajuda haurà de tindre's en compte, a més, el que disposa l'article 10 de l'Ordre 23/2016.

 

Quan s'ha de sol·licitar?

En l'exercici 2018, podran sol·licitar-se estes ajudes des de l'endemà de la publicació en el DOGV de la corresponent Resolució de convocatòria (que s'ha publicat en el DOGV núm. 8204, de 03/01/2018) FINS AL dia 13 de JULIOL de 2018, inclusivament.

 

Què s'ha de presentar?

1 - SOL·LICITUD general de subvenció (segons model normalitzat disponible en el propi tràmit telemàtic) i ANNEX a la mateixa (segons model normalitzat que figura com a imprés associat a este tràmit i també al tràmit telemàtic).

Per a la presentació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes i la resta de documentació requerida, ha d'atendre's al que es preveu en l'apartat d'este tràmit denominat 'Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació'.

2 - DOCUMENTACIÓ que cal adjuntar a la sol·licitud:

- Sempre que les bases reguladores de la concessió d'estes ajudes (aprovades per l'Ordre 23/2016, de 27 d'octubre) no especifiquen una altra cosa, tant la documentació general, com l'específica, es presentarà acompanyada amb una còpia prèviament compulsada.
- En el cas que els documents que han d'adjuntar a la sol·licitud d'estes ajudes ja estiguen en poder de qualsevol òrgan de l'administració actuant, el sol·licitant podrà acollir-se al que establix respecte d'això la legislació en matèria de procediment administratiu, sempre que es faça constar la data i l'òrgan o dependència a què van ser dirigits, la identificació del procediment en què es troben i que no hagen transcorregut mes de cinc anys des de la finalització del procediment a què corresponguen.
- Llevat que es determine una altra cosa en les bases reguladores, les sol·licituds, memòries i la resta de declaracions que hagen de presentar-se segons un formulari establit a este efecte, es faran servir els models que poden obtindre's tant en l'apartat "Impresos associats" d'este tràmit de la Guia PROP, com en l'apartat dedicat a les ajudes concretes de què es tracte, dins de l'adreça web de la Generalitat: www.gva.es/subvencionesecosocial
- A més de la documentació (general i específica) requerida, l'Administració podrà demanar de l'entitat sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que estime necessàries per a resoldre millor sobre la sol·licitud presentada.

2.1.- DOCUMENTACIÓ GENERAL

Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades amb la documentació general següent:

a) Targeta d'identificació fiscal de la sol·licitant.

b) Escriptura de constitució de l'entitat, acompanyada amb els estatuts vigents.

c) Si en la sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la Conselleria competent en matèria de foment de l'economia social l'autorització perquè comprove, de forma directa i per mitjans telemàtics, les dades d'identitat de la/es persona/es física/ques que actue/n en nom i representació d'una persona jurídica subscrivint l'esmentada sol·licitud de subvenció, haurà de presentar-se la documentació acreditativa de l'identitat de dita/es persona/es (DNI, NIE o passaport).

A més, si de la comprovació efectuada per la Conselleria resultara alguna discordança amb les dades facilitades per la propia persona interessada, l'òrgan instructor estarà facultat per a realitzar les actuacions procedents per a aclarir-la.

d) Llevat que la capacitat de representació es preveja en els estatuts de l'entitat, escriptura de poder, suficient i subsistent per a actuar davant de l'Administració pública en el procediment de concessió de subvencions i ajudes públiques, de la persona o persones físiques que actuen en nom i representació d'una persona jurídica en la subscripció de la sol·licitud. Quan la representació s'haja conferit amb caràcter mancomunat, la sol·licitud haurà de subscriure's conjuntament pels qui, de conformitat amb el que disposa el títol que els concedisca facultats mancomunades, puguen representar vàlidament la sol·licitant.

e) Declaració subscrita per la representació legal de l'entitat, amb referència a la data de la sol·licitud, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions registrals o d'una altra índole que vinguen imposades a l'entitat sol·licitant per la legislació específica d'aplicació, segons es tracte d'una cooperativa o d'una societat laboral (declaració a realitzar segons model normalitzat inclòs en l'imprés associat a este tràmit denominat "Annex I. Constitució noves cooperatives i societats laborals"). Expressament es farà constar que l'entitat, en cas de comptar amb treballadors per compte d'altri, no sobrepassa els límits legals de contractació d'estos o que ha obtingut l'oportuna autorització per l'excés.

f) Dades de domiciliació bancària, segons model facilitat a este efecte (model de domiciliació bancària), que es presentaran, necessàriament, en dos exemplars originals, de conformitat amb el que establix l'article 5 de l'Orde 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.

g) Memòria, que inclou formulari de criteris de valoració, (segons el model normalitzat que figura com a imprés associat a este tràmit denominat "Memòria constitució noves cooperatives i societats laborals"), en relació amb l'activitat objecte de la subvenció, que haurà d'arreplegar les circumstàncies que concórreguen en el projecte d'entre les ressenyades en els articles 5 i 22 a 33 de l'Orde 23/2016 i que permeten aplicar els criteris de valoració que serviran de base a la concessió de la subvenció.
La falta d'ompliment de qualsevol dels apartats de la memòria serà valorada atorgant zero punts al corresponent criteri.

h) Si en la sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la Conselleria competent en matèria de foment de l'economia social l'autorització perquè esta obtinga de forma directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat) i enfront de la Seguretat Social, en els termes que preveu els articles 18 i 19 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, hauran de presentar-se llavors les certificacions següents:
- De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
- De la Tresoreria General de la Seguretat Social el certificat acreditatiu de què la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.
- Dels servicis territorials de la Conselleria competent en matèria d'Hisenda, el certificat acreditatiu de què la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.
La validesa d'estes certificacions haurà d'estendre's a la data de l'atorgament de l'ajuda, havent de tindre en compte respecte d'això que les certificacions expedides per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que establix l'article 23.3 del Reial Decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
D'altra banda, l'òrgan instructor del procediment es reserva el dret de requerir a la persona sol·licitant si la informació obtinguda presenta alguna incidència o requerix algun aclariment.

Addicionalment:
- En el cas en què l'entitat no compte amb personal soci o treballador que haja de donar d'alta en el règim general de la Seguretat Social o en l'especial que, si és el cas, corresponga, l'empresa sol·licitant presentarà, necessàriament, declaració referida al dit extrem degudament subscrita per la seua representació legal, a la declaració de la qual acompanyarà amb un document expedit per la Seguretat Social en què conste que l'entitat no figura inscrita com a ocupadora.
- Les entitats que gaudisquen d'alguna exempció tributària presentaran la documentació que acredite la concessió efectiva de l'esmentada exempció o, si és el cas, manifestaran la norma o normes que els concedixen l'esmentada exempció. De la mateixa manera, s'acreditarà la impossibilitat de recuperació o compensació dels impostos indirectes, en el cas que la sol·licitant pretenga que la subvenció s'estenga, totalment o parcialment, als que no puga recuperar o compensar.

i) Declaració en què es facen constar les subvencions o ajudes obtingudes o sol·licitades per a la mateixa finalitat o, si és el cas, una declaració expressa de no haver-les sol·licitat. (Esta declaració està inclosa en un dels apartats de l'imprés de sol·licitud de subvenció).

j) Declaració responsable de la sol·licitant acreditativa del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat, o, si és el cas, declaració d'estar exempta de la dita obligació. (Esta declaració es realitzarà segons el model normalitzat inclòs en un dels apartats de l'imprés associat a este tràmit denominat "Declaració responsable").

k) Acreditació de no estar incurs en cap de les prohibicions arreplegades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que haurà d'efectuar-se segons el que disposa l'apartat 7 de l'esmentat article, segons model normalitzat (en concret, esta declaració acreditativa es realitzarà segons el model normalitzat inclòs en un dels apartats de l'imprés associat a este tràmit denominat "Declaració responsable").

l) De conformitat amb allò que s'ha establit per a les subvencions de minimis en el Reglament (UE) número 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352, de 24 de desembre de 2013), la sol·licitant aportarà una declaració expressa referida a les ajudes de minimis rebudes en l'exercici i en els dos precedents, o de no haver-li sigut concedida cap ajuda de minimis, així com de les ajudes de tal naturalesa que hagen sol·licitat en este i que, a la data de la sol·licitud, es troben pendents de resoldre. (Esta declaració es realitzarà segons model normalitzat que figura com a imprés associat a este tràmit denominat "Declaració de ajudes de minimis").
De conformitat amb el que establix el Reglament (UE) NÚM. 1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió (DOUE L 352, de 24/12/2013), l'ajuda total de minimis concedida a una empresa determinada no podrà ser superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis. Eixa xifra es reduirà a 100.000 euros per a les empreses que operen en el sector del transport per carretera.

2.2.- DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA

Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades, a més, de la documentació específica d'este tipus d'ajudes que s'indica a continuació, tenint en compte que si la sol·licitud no s'acompanya d'algun o alguns d'estos documents, s'entendrà que no se sol·licita ajuda per les despeses corresponents a aquests, i no se'n requerirà l'aportació a l'expedient:

a) Còpia de l'escriptura o escriptures públiques, de constitució o poders, acompanyades amb còpies autoritzades per a la seua compulsa, en les quals haurà de figurar el corresponent segell o marca de la seua inscripció en el registre competent.

b) Dictamen o informe tècnic elaborats per a l'obertura de l'establiment o centre de treball de la nova empresa, elaborat per professionals o pèrits i acreditació del seu pagament i del seu caràcter preceptiu.

c) Documentació acreditativa del complet pagament de les escriptures, gastos registrals i honoraris corresponents a les anteriors escriptures o informes.

d) Acreditació de la incorporació efectiva de les persones sòcies treballadores o de treball, per mitjà de l'aportació de l'alta en la Seguretat Social i d'una certificació de la seua permanència en l'empresa en la data de la sol·licitud.

e) Autorització expressa de les persones incorporades com a sòcies treballadores o de treball perquè la Conselleria competent en matèria de foment de l'economia social comprove, de forma directa i per mitjans telemàtics, les seues respectives dades d'identitat. (Autorització a subscriure segons model que figura com a imprés associat a este tràmit denominat AUTDATES).
No obstant això, haurà d'aportar-se còpia del document nacional d'identitat, o document equivalent, de la/s persona/s que s'incorpora/n com a sòcia/s treballadora/s'o de treball, si hi ha/n denegat la referida autorització per a obtindre directa i telemàticament l'acreditació de la seua identitat).

f) Factures, completament pagades, acreditatives del gasto en assessorament i assistència tècnica, prestats per professionals o empreses consultores, per a la redacció dels estatuts de l'entitat i, si és el cas, del Reglament de Règim Intern, així com per a la realització dels tràmits, davant de les administracions públiques, necessaris per a la constitució, inscripció registral i inici de l'activitat de l'empresa.Impresos associats

[SOLNCSL] ANNEX I. CONSTITUCIÓ NOVES COOPERATIVES I SOCIETATS LABORALS

[INSTRUCC] INSTRUCCIONS

[MEMNCSL] MEMÒRIA CONSTITUCIÓ NOVES COOPERATIVES I SOCIETATS LABORALS

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

[DECREIJ] DECLARACIÓN RESPONSABLE

[MINIMIS] DECLARACIÓ D'AJUDES MINIMIS

[DRESS] DECLARACIÓ RESPONSABLE D'OBLIGACIÓ DAVANT LA SEGURETAT SOCIAL

[AUTDATES] CONSULTA TELEMÀTICA DE DADES EN PROCEDIMENTS EN MATÈRIA D'ECONOMIA SOCIAL

[RELFACTFJ] COMPTE JUSTIFICATIU. RELACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS DE PAGAMENT ADJUNTS

 

Com sol·licitar-ho?

1.- Presentació de forma telemática de la sol·licitud i de tota la documentació requerida per a l'obtenció d'estes ajudes, davant de la direcció territorial de la Conselleria competent en matèria de foment de l'economia social de la província en què estiga ubicat el domicili social o el centre de treball de l'entitat sol·licitant,en el termini establit en la resolució anual de convocatòria.

2.- El procediment per a la concessió d'estes subvencions:
- Es tramitarà amb subjecció al règim de concurrència competitiva.
- S'iniciarà d'ofici per mitjà de convocatòria pública aprovada mitjançant una resolució dictada per la persona titular de la conselleria competent en matèria de foment de l'economia social, que serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
- La seua ordenació i instrucció correspondrà a la direcció territorial de l'esmentada conselleria de la província del domicili social o centre de treball de la sol·licitant.

3.- Esmena
Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en l'Ordre 23/2016 o els establits amb caràcter general en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, o en la legislació en matèria de procediment administratiu, o no s'hi acompanye la documentació que haja d'acompanyar a la sol·licitud d'acord amb l'Ordre 23/2016, es requerirà a l'interessat perquè en el termini màxim i improrrogable de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fa, es considerarà que desistix de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes que preveu la precitada legislació en matèria de procediment administratiu.
- L'esmena es realitzarà utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que és tramitable telemàticament amb certificat digital i pot consultar-se en la direcció següent:
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15450&version=amp (vegeu l'enllaç directe en este tràmit).

4.- Òrgan col·legiat:
- Una vegada efectuat l'examen de les sol·licituds, estes seran sotmeses a informe de l'òrgan col·legiat previst en l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
- El dit òrgan col·legiat assignarà a cada una de les sol·licituds una puntuació, de conformitat amb els criteris de valoració establits en l'article 5 de l'Ordre 23/2016 i amb les normes per a l'aplicació d'eixos criteris de valoració del capítol III de la dita orde.

5.- Excepcionalment, l'òrgan competent per a la concessió de la subvenció podrà procedir al prorrateig, entre els beneficiaris d'estes, de l'import global màxim destinat a la subvenció de les corresponents actuacions, sempre que el dit prorrateig obeïsca a causes degudament acreditades i justificades i li haja sigut proposat per l'òrgan col·legiat a què correspon valorar les sol·licituds presentades.

6.- Resolució:
- La competència per a resoldre sobre les sol·licituds formulades correspon a la persona titular de la Conselleria competent en matèria de foment de l'economia social. 
No obstant això, es delega en els titulars de les direccions territorials de l'esmentada conselleria, la competència per a resoldre els expedients d'este tipus d'ajudes per a la creació d'empreses, així com la competència per a la disposició del crèdit, el reconeixement de l'obligació i la proposta de pagament, en relació amb els programes d'ajudes anteriorment mencionats. Així mateix se'ls delega la facultat d'acordar la minoració, revocació, resolució o reintegrament de les corresponents resolucions de concessió dictades fent ús de la delegació, així com per a aprovar la concreció del corresponent pla de control de les subvencions.
- La resolució de concessió de les ajudes:
. Fixarà expressament la seua quantia.
. Incorporarà, si és el cas, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què ha de subjectar-se el beneficiari de les ajudes.
. I farà constar de manera expressa la desestimació de la resta de sol·licituds, si n'hi ha.
- El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de SIS MESOS, comptadors des de la data de finalització del corresponent termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb l'article 7 de l'Ordre 23/2016.
- Transcorregut el termini anterior sense que s'haja dictat i notificat resolució expressa, s'entendrà desestimada la pretensió per silenci administratiu, de conformitat amb el que preveu l'article 55 de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana, i d'acord amb el que disposa l'article 25.5 la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, tot això sense perjuí que subsistisca l'obligació legal de resoldre sobre la petició formulada.
- Les resolucions que es dicten a l'empara de les corresponents convocatòries es notificaran als interessats ajustant-se al que es disposa en l'article 26 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Com es tramita telemàticament?

Tramitar amb certificat electrònic: 

 

Tramitació

1. La presentació de la sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'estes ajudes NOMÉS pot realitzar-se PER MITJÀ DEL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual acaba d'indicar-se.

2. Per a presentar esta sol·licitud per mitjà de la tramitació telemàtica, el/la sol·licitant (persona física o jurídica) haurà de disposar de firma electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física),compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació en https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/sede_certificados).

En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona física i actuar en representació d'una persona jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació dels qual està disponible:
- En http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&versió=amp (vegeu l'enllaç directe en este tràmit).
- I en http://www.accv.es/ciutadans/registre-de-representants/

3. Clicant en l'enllaç directe que acaba d'indicar-se o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura en color roig a l'inici d'este tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic que li permetrà omplir el formulari web de sol·licitud de subvenció, annexar la documentació que haja d'adjuntar a eixa sol·licitud i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtindrà així el justificant de registre corresponent.

Hi ha unes instruccions per a ajudar en eixa tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria, disponibles en: http://www.indi.gva.es/va/tramitacion-telematica (vegeu l'enllaç directe en este tràmit).

4. Respecte als documents que cal presentar junt amb la sol·licitud:

- És recomanable que, en primer lloc, reunisca tots els documents que cal presentar i els guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.

- IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament junt amb la sol·licitud hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les firmes DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen. Per a això l'autoritat certificadora de la Comunitat Valenciana oferix un servici gratuït de firma de documents PDF. Acudisca a http://www.accv.es per a més informació respecte d'això. No obstant això, hi ha més sistemes vàlids de firma de documents pdf que pot utilitzar.

- En este tràmit de la Guia Prop:

* En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar junt amb la sol·licitud de subvenció.

* Y en l'apartat "Impresos Associats" (a més de en el propi tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats i reomplibles de tots o alguns d'eixos documents, segons el cas.
Si hi ha model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell. No obstant això, aquells documents per als quals no existisca model normalitzat hauran de ser creats o demanats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica.

 

Enllaços

Instruccions tramitació telemàtica ajudes Conselleria competent en matèria de foment de l'economia social

Inscripció en el Registre de Representants davant la Generalitat

Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria competent en matèria de foment de l'economia social

 

Llistat de normativa

Vegeu la Llei 38/2003, 17 de novembre

Vegeu Decret 279/2004, de 17 de desembre

Vegeu el Reglament (UE) Nº1407/2013, de la Comissió

Vegeu Llei 1/2015, de 6 de febrer

Vegeu Ordre 23/2016, de 27 d'octubre

Vegeu Resolució de 27 de desembre de 2017

Vegeu Extracte de la Resolució de 27 de desembre de 2017

06-03-2018 Ajudes per a la incorporació de desempleats com a socis treballadors o socis de treball a cooperatives i societats laborals per a l'exercici 2018. Economia social.


 

Què es pot sol·licitar?

Ajudes per a la incorporació de desempleats com a socis treballadors o socis de treball a cooperatives i societats laborals per a l'exercici 2018. Economia social.


Objecte del tràmit

La concessió de subvencions dirigides a fomentar la incorporació, amb caràcter indefinit i en centres de treball ubicats en el territori de la Comunitat Valenciana, com a socis treballadors o de treball, en cooperatives i societats laborals, preexistents o de nova constitució, de desempleats i de treballadors amb contracte de treball de caràcter temporal en la mateixa cooperativa o societat laboral en què s'integren com a socis.

En concret, en l'exercici 2018 eixa incorporació serà subvencionable sempre que s'haja produït efectivament durant l'exercici 2018 fins al dia de la sol·licitud inclusivament, o haja tingut lloc en els cinc últims mesos de l'exercici 2017.


Qui pot sol·licitar-ho?

1. Podran acollir-se a estes ajudes les cooperatives i societats laborals, preexistents o de nova constitució, per a l'actuació d'incorporació, amb caràcter indefinit i en centres de treball ubicats en el territori de la Comunitat Valenciana, com a socis treballadors o socis de treball, de desempleats o de treballadors amb contracte de treball de caràcter temporal en la mateixa cooperativa o societat laboral en què s'integren com a socis, sempre que complisquen els requisits que s'indiquen a continuació.

2. No obstant això, estes ajudes NO seran aplicables a les empreses que operen en els sectors exclosos per l'article 1 del Reglament (UE) Núm.1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 (DOUE L 352, de 24/12/2013).

 

Requeriments

1. Amb caràcter general, les cooperatives i societats laborals sol·licitants d'estes ajudes hauran de reunir els requisits següents:
a) Estar legalment constituïdes i inscrites. S'entendrà com a data d'inscripció la de l'entrada en el registre públic corresponent, sempre que la inscripció es produïsca dins del termini de validesa de l'anotació.
b) No estar incursa en cap de les prohibicions arreplegades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
c) Estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social.
d) No haver sigut sancionades, mitjançant una resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d'obtindre subvencions.

2. Estes ajudes es concediran únicament a cooperatives i societats laborals per a actuacions realitzades en centres de treball ubicats en el territori de la Comunitat Valenciana, amb independència del lloc del seu domicili social o del registre en què figuren inscrites.


REQUISITS ESPECÍFICS:

1. Les persones que s'incorporen com a sòcies treballadores o de treball en una cooperativa o una societat laboral hauran d'estar incloses en algun dels col·lectius següents:
a) Desempleats menors de 30 anys que no hagen tingut abans una primera ocupació fixa.
b) Desempleats majors de 45 anys.
c) Desempleats de llarga duració que hagen estat sense treball i inscrits en l'oficina d'ocupació durant almenys 12 dels anteriors 16 mesos o durant 6 mesos dels anteriors 8 mesos si són menors de 30 anys.
d) Desempleats als quals s'haja reconegut l'abonament de la prestació per desocupació en la seua modalitat de pagament únic, per a la seua incorporació com a socis a la societat cooperativa o societat laboral que sol·licita la subvenció, sempre que el període de prestació per desocupació que tinguen reconegut no siga inferior a 360 dies si tenen 30 anys o més i a 180 dies si són menors de 30 anys.
e) Dones desempleades que s'incorporen com a sòcies treballadores o de treball en els vint-i-quatre mesos següents a la data del part, adopció o acolliment.
f) Persones desempleades discapacitades, amb un grau igual o superior al 33%.
g) Desempleats en situació d'exclusió social, pertanyents a algun dels col·lectius previstos en el Programa de Foment de l'ocupació vigent en el moment de la incorporació com a soci.
h) Treballadors vinculats a l'empresa per contracte de treball de caràcter temporal no superior a 24 mesos, amb una vigència mínima de sis mesos a la data de la incorporació com a soci treballador o de treball.

2. Els desempleats que s'incorporen com a socis treballadors o de treball hauran d'estar inscrits en l'oficina d'ocupació.

3. Serà requisit necessari que, amb caràcter previ a la sol·licitud, la persona que s'incorpora com a soci estiga donada d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social. La data d'alta es prendrà com a referència per al compliment dels requisits assenyalats anteriorment.

4. També podran beneficiar-se d'estes ajudes les empreses que mantinguen com a socis treballadors o de treball a aquelles persones incloses en algun dels col·lectius enumerats quan, reunint tots els requisits establits, s'hagen integrat en l'empresa durant els cinc últims mesos de l'exercici precedent. En este cas, la concessió de la subvenció exigirà l'acreditació del manteniment de l'ocupació en l'exercici en què es concedisca la subvenció.

5. La incorporació haurà de suposar un increment de l'ocupació respecte de la mitjana dels 12 mesos anteriors a la data d'incorporació dels nous socis pels quals es percep l'ajuda. Als efectes del càlcul de l'increment de l'ocupació es tindrà en compte el nombre de socis treballadors o de treball i el nombre de treballadors amb contracte indefinit.

6. No podrà concedir-se esta subvenció quan es tracte d'incorporació de socis treballadors o de treball que hagen ostentat tal condició en la mateixa empresa en els dos anys anteriors a la seua incorporació com a socis.

7. Només es concedirà subvenció per la incorporació com a soci treballador a una societat laboral, quan la persona incorporada subscriga una participació en la societat el valor nominal de la qual no siga inferior a la que tinga qualsevol dels socis anteriors i l'import de la qual no siga inferior a la xifra de 500 euros.

 

Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

1. QUANTIA

1.1. Quantia de la subvenció:
a) La quantia d'aquesta subvenció serà de 8.000 euros per cada persona pertanyent als col·lectius dels paràgrafs a), b), c ) i d) de l'apartat 1 de l'article 15 de l'Ordre 23/2016 que s'incorpore a jornada completa, com a sòcia treballadora o de treball, en una cooperativa o societat laboral. Si la persona incorporada pertany a qualsevol d'aquests cinc col·lectius i es dona, la quantia de la subvenció serà de 10.000 euros.
b) Quan la persona incorporada siga una dona desempleada que s'incorpora com a sòcia treballadora o de treball a jornada completa en els 24 mesos següents a la data del part, adopció o acolliment la quantia de la subvenció serà de 10.000 euros.
c) En el cas de persones amb discapacitat i en el de les persones desempleades en situació o risc d'exclusió social la quantia de l'ajuda serà de 12.000 euros, sempre que ambdós casos la incorporació siga a jornada completa.
d) En el cas d'una persona prèviament vinculada amb l'empresa per contracte laboral de caràcter temporal, la subvenció serà de 6.000 euros, si és baró i de 7.500 euros si és dona.
En tots els casos les subvencions podran ser concedides també quan la jornada de treball del soci treballador o de treball incorporat siga a temps parcial, almenys de 20 hores setmanals, si bé en aquest supòsit la quantia de l'ajuda serà proporcional a la duració de la seua jornada respecte de l'ordinària en l'empresa. Excepte prova en contra, es presumirà que la jornada ordinària en l'empresa és de 40 hores setmanals.

1.2. De conformitat amb el que estableix l'article 59 del Reglament de la Llei general de subvencions, aquesta subvenció es podrà concedir en règim de convocatòria oberta, sempre que la resolució de convocatòria aixina ho preveja per a la del corresponent exercici, als efectes de la qual establirà els períodes que considere convenients, sempre que es trasllade, per parts iguals, als períodes següents al primer d'aquests la totalitat de les quantitats no aplicades, en els períodes anteriors, a finançar les subvencions per a incorporació com a soci.

En concret, en l'exercici 2018 aquesta subvenció es concedeix EN RÈGIM DE CONVOCATÒRIA OBERTA amb dos períodes: el primer fins al dia 30 d'abril de 2018, inclusivament, la concessió del qual es finançarà fins a un import total màxim conjunt d'1.150.000,00 euros (que, si no s'ha esgotat en finalitzar aquest primer període, es podrà traslladar, en la quantitat no aplicada, al segon període) ; i el segon entre el dia 1 de maig de 2018 i el dia 24 d'agost de 2018, inclusivament, la concessió del qual es finançarà fins a un import conjunt de 370.000,00 euros (que es podrà incrementar en la quantia que s'acorde traslladar a aquest segon període de la quantitat no aplicada en el primer); tot això en els termes i condicions previstos en l'apartat 4 del resolc sisé de la Resolució de convocatòria.


2. LÍMITS
- L'import de les subvencions concedides no podrà ser, en cap cas, de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb ajudes, subvencions, ingressos o altres recursos procedents de la Generalitat, d'altres administracions públiques o d'altres ens públics o privats, nacionals o internacionals, supere el cost de l'activitat a desenvolupar per l'entitat beneficiària.
- D'acord amb la normativa comunitària sobre acumulació d'ajudes, l'import total d'aquestes haurà de respectar els límits fixats pels règims d'ajudes en què s'emparen.
- Amb caràcter general (llevat que una altra cosa expressament es determine), les ajudes i subvencions establides en l'Ordre 23/2016, seran compatibles entre si i amb qualssevol altres pel mateix concepte. En el supòsit de compatibilitzar ajudes es respectaran, en tot cas, els límits derivats del règim d'autorització adoptat per les corresponents decisions de la Comissió Europea, relatives a les ajudes establides en l'Ordre 23/2016.
No obstant això, les subvencions per incorporació de socis treballadors o socis de treball seran incompatibles amb altres ajudes o subvencions que es puguen concedir amb la mateixa finalitat. Queden exceptuades d'aquesta incompatibilitat les bonificacions de quotes a la Seguretat Social per incorporació de desempleats com a socis treballadors o de treball en cooperatives o societats laborals, sempre que es respecten els límits establits en la normativa que regule aquesta bonificació.

3. LIQUIDACIÓ i JUSTIFICACIÓ
- La subvenció s'alliberarà una vegada justificada pel beneficiari la realització de l'actuació per a la qual es va concedir.
- Per a realitzar aquesta justificació s'haurà d'aportar la documentació exigida en l'article 20.1 de l'Ordre 23/2016.
- La presentació de la documentació justificativa es farà de manera telemàtica (en els mateixos termes que la sol·licitud d'ajuda), i en el mateix moment de presentació de sol·licituds.
- Per a la justificació de l'ajuda haurà d'atendre's, a més, al que disposa l'article 10 de l'Ordre 23/2016.

 

Quan s'ha de sol·licitar?

En l'exercici 2018, es podran sol·licitar aquestes ajudes des de l'endemà de la publicació en el DOGV de la corresponent Resolució de convocatòria (que s'ha publicat en el DOGV núm. 8204, de 03/01/2018), FINS AL dia 24 d'AGOST de 2018, inclusivament.

No obstant això, s'ha de tindre en compte que en 2018 aquestes subvencions es concedeixen en règim de convocatòria oberta amb dos períodes: el primer fins al dia 30 d'abril de 2018, inclusivament; i el segon entre el dia 1 de maig de 2018 i el dia 24 d'agost de 2018, inclusivament; tot això en els termes i condicions previstos en l'article 15.8 de l'Ordre 23/2016, de bases reguladores i en l'apartat 4 del resolc sisé de la Resolució de convocatòria.

 

Què s'ha de presentar?

1 - SOL·LICITUD general de subvenció (segons el model normalitzat disponible en el mateix tràmit telemàtic) i l'ANNEX (segons el model normalitzat que figura com a imprés associat a este tràmit i també al tràmit telemàtic).

Per a la presentació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes i la resta de documentació requerida, ha d'atendre's al que preveu l'apartat d'este tràmit denominat 'Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació'.

2 - DOCUMENTACIÓ que ha d'acompanyar-se amb la sol·licitud:

- Sempre que les bases reguladores de la concessió d'estes ajudes (aprovades per Orde 23/2016, de 27 d'octubre) no especifiquen una altra cosa, tant la documentació general, com l'específica, es presentarà acompanyada amb una còpia prèviament compulsades.
- En el cas que els documents que han d'adjuntar a la sol·licitud d'estes ajudes ja estiguen en poder de qualsevol òrgan de l'Administració actuant, el sol·licitant podrà acollir-se al que establix respecte d'això en la legislació en matèria de procediment administratiu, sempre que es faça constar la data i l'òrgan o dependència a què van ser dirigits, la identificació del procediment en què obren i que no hagen transcorregut mes de cinc anys des de la finalització del procediment a què corresponguen.
- Llevat que una altra cosa es determine en les mencionades bases reguladores, les sol·licituds, memòries i la resta de declaracions que hagen de presentar-se segons un formulari establit a este efecte, ho seran utilitzant per a això els models que poden obtindre's tant en l'apartat "Impresos associats" d'este tràmit de la Guia PROP, com en l'apartat dedicat a les ajudes concretes de què es tracte, dins de l'adreça web de la Generalitat: www.gva.es/subvencionesecosocial
- A més de la documentació (general i específica) requerida, l'Administració podrà demanar a l'entitat sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que estime necessaris per a resoldre millor sobre la sol·licitud presentada.

2.1 - DOCUMENTACIÓ GENERAL

Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades amb la documentació general següent:

a) Targeta d'identificació fiscal de la sol·licitant.

b) Escriptura de constitució de l'entitat, a la qual s'adjuntaran els estatuts vigents.

c) Si en la sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la conselleria competent en matèria de foment de l'economia social l'autorització perquè comprove, de forma directa i per mitjans telemàtics, les dades d'identitat de la persona/persones física/físiques que actue/actuen en nom i representació de la persona jurídica que subscriu l'esmentada sol·licitud de subvenció, haurà de presentar-se la documentació acreditativa de la identitat de l'esmentada persona/persones (DNI, NIE o passaport).
A més, si de la comprovació efectuada per la Conselleria resultara alguna discordança amb les dades facilitades per la persona interessada, l'òrgan instructor estarà facultat per a realitzar les actuacions escaients per a aclarir-la.

d) Llevat que la capacitat de representació es preveja en els estatuts de l'entitat, escriptura de poder, suficient i subsistent per a actuar davant de l'Administració pública en el procediment de concessió de subvencions i ajudes públiques, de la persona o persones físiques que actuen en nom i representació d'una persona jurídica en la subscripció de la sol·licitud. Quan la representació s'haja conferit amb caràcter mancomunat, la sol·licitud haurà de subscriure's conjuntament pels qui, de conformitat amb el que disposa el títol que els concedisca facultats mancomunades, puguen representar vàlidament a la sol·licitant.

e) Declaració subscrita per la representació legal de l'entitat, amb referència a la data de la sol·licitud, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions registrals o d'una altra índole que vinguen imposades a l'entitat sol·licitant per la legislació específica d'aplicació a esta, segons es tracte d'una cooperativa o d'una societat laboral (declaració que es realitzarà segons el model normalitzat inclòs en l'imprés associat a este tràmit denominat "Annex I. Integració sociolaboral"). Expressament es farà constar que l'entitat, en cas de comptar amb treballadors per compte d'altri, no sobrepassa els límits legals de contractació dels mateixos o que ha obtingut l'oportuna autorització per l'excés.

f) Dades de domiciliació bancària, segons el model facilitat a este efecte (model de domiciliació bancària), que es presentaran, necessàriament, en dos exemplars originals, de conformitat amb el que establix l'article 5 de l'Orde 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.

g) Memòria, que inclou formulari de criteris de valoració, (segons model normalitzat que figura com a imprés associat a este tràmit denominat "Memòria integració sociolaboral"), en relació amb l'activitat objecte de la subvenció, que haurà de recollir les circumstàncies que concórreguen en el projecte d'entre les ressenyades en els articles 5 i 22 a 33 de l'Orde 23/2016 i que permeten aplicar els criteris de valoració que serviran de base a la concessió de la subvenció.
La falta d'ompliment de qualsevol dels apartats de la dita memòria serà valorada atorgant zero punts al corresponent criteri.

h) Si en la sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la conselleria competent en matèria de foment de l'economia social l'autorització perquè esta obtinga de forma directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat) i enfront de la Seguretat Social, en els termes que preveu els articles 18 i 19 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, hauran de presentar-se llavors les certificacions següents:
- De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
- De la Tresoreria General de la Seguretat Social el certificat acreditatiu que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social
- Dels servicis territorials de la conselleria competent en matèria d'Hisenda, el certificat acreditatiu que la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.
La validesa d'estes certificacions haurà d'estendre's a la data de l'atorgament de l'ajuda. Caldrà tindre en compte respecte d'això que les certificacions expedides per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que establix l'article 23.3 del Reial Decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
D'altra banda, l'òrgan instructor del procediment es reserva el dret de requerir a la persona sol·licitant si la informació obtinguda presenta alguna incidència o requerix algun aclariment.

Addicionalment, en el cas en què l'entitat no compte amb personal soci o treballador que haja de donar d'alta en el règim general de la Seguretat Social o en l'especial que, si és el cas, corresponga, l'empresa sol·licitant presentarà, necessàriament, declaració referida al dit extrem degudament subscrita per la seua representació legal, a la declaració de la qual adjuntarà un document expedit per la Seguretat Social en què conste que l'entitat no figura inscrita com a ocupadora.

i) Declaració en què es facen constar les subvencions o ajudes obtingudes o sol·licitades per a la mateixa finalitat o, si és el cas, una declaració expressa de no haver-les sol·licitat. (Esta declaració està inclosa en un dels apartats de l'imprés de sol·licitud de subvenció).

j) Declaració responsable de la sol·licitant acreditativa del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat, o, si és el cas, declaració d'estar exempta de la dita obligació. (Esta declaració es realitzarà segons el model normalitzat inclòs en un dels apartats de l'imprés associat a este tràmit denominat "Declaració responsable").

k) Acreditació de no estar incurs en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que haurà d'efectuar-se segons el que disposa l'apartat 7 de l'esmentat article, segons model normalitzat (en concret, esta declaració acreditativa es realitzarà segons el model normalitzat inclòs en un dels apartats de l'imprés associat a este tràmit denominat "Declaració responsable").

l) Quan l'import del gasto subvencionable siga igual o superior a la quantia de 50.000 euros de cost per execució d'obra, o de 18.000 euros en el supòsit d'adquisició d'edificis o terrenys, subministrament de béns d'equip o prestació de servicis per empreses de consultoria o assistència tècnica, la sol·licitant haurà d'adjuntar un mínim tres ofertes de diferents proveïdors, emeses amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la prestació del servici o l'entrega del bé; llevat que, per les especials característiques dels gastos subvencionables, no existisca en el mercat suficient nombre d'entitats que ho subministren o presten. L'elecció entre les ofertes presentades, que hauran d'aportar-se amb la sol·licitud de la subvenció, es realitzarà d'acord amb criteris d'eficiència i economia, havent de justificar-se expressament en una memòria l'elecció quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa.

m) De conformitat amb allò que s'ha establit per a les subvencions de minimis en el Reglament (UE) NÚM. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352, de 24 de desembre de 2013), la sol·licitant aportarà una declaració expressa referida a les ajudes de minimis rebudes en l'exercici i en els dos precedents, o de no haver-li sigut concedida cap ajuda de minimis, així com de les ajudes de tal naturalesa que hi hagen sol·licitat i que, a la data de la sol·licitud, es troben pendents de resoldre. (Esta declaració es realitzarà segons el model normalitzat que figura com a imprés associat a este tràmit denominat "Declaració de ajudes de minimis").
De conformitat amb el que establix el Reglament (UE) NÚM. 1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió (DOUE L 352, de 24/12/2013), l'ajuda total de minimis concedida a una empresa determinada no podrà ser superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis, reduint-se eixa xifra a 100.000 euros per a les empreses que operen en el sector del transport per carretera.

2.2 - DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA

Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades, a més, amb la documentació específica d'este tipus d'ajudes següent:

a) Autorització expressa dels treballadors/ores per la incorporació dels quals se sol·licita la subvenció perquè la Conselleria competent en matèria de foment de l'economia social comprove, de forma directa i per mitjans telemàtics, les seues respectives dades d'identitat. (Autorització que cal subscriure segons el model que figura com a imprés associat a este tràmit denominat AUTDATES).
No obstant això, haurà d'aportar-se còpia del document nacional d'identitat, o document equivalent, de la persona/persones que s'incorpora/incorporen com a sòcia/sòcies treballadora/treballadores de treball, si ha/n denegat la referida autorització per a obtindre directament i telemàticament l'acreditació de la seua identitat).

b) Informe de vida laboral actualitzat de la persona que s'incorpora com a sòcia treballadora o de treball, acompanyat amb una declaració responsable (segons model normalitzat que figura com a imprés associat a este tràmit denominat "Declaració adjunta a l'informe de vida laboral"), de l'esmentada persona manifestant que les dades que consten en el dit informe es corresponen fidelment amb la realitat.

c) Alta, en el règim de la Seguretat Social que s'escaiga, de la referida persona incorporada. El corresponent document acreditatiu haurà d'estar firmat i segellat per la Seguretat Social, o per persona autoritzada, o comptar amb un codi segur de verificació que permeta comprovar l'origen i contingut.

d) Certificat, o informe, expedit pel Servei Públic d'Ocupació acreditatiu dels períodes d'inscripció com a demandant d'ocupació de la persona per la incorporació del qual se sol·licite l'ajuda i període d'antiguitat de la dita inscripció, excepte quan es tracte d'una persona prèviament vinculada a l'empresa per contracte laboral de caràcter temporal que s'hi incorpore com a sòcia treballadora o de treball.

e) Certificat en el qual es faça constar la data d'alta i permanència com a sòcia treballadora o de treball de la persona desocupada incorporada (que es realitzarà segons el model normalitzat inclòs en l'imprés associat a este tràmit denominat "Certificació integració sociolaboral"). En el cas de les societats laborals, s'acompanyarà amb la corresponent escriptura pública en què es documente la subscripció d'accions o participacions, de classe laboral, en quantia suficient per a complir el requisit a què es referix l'article 15.7 de l'Orde 23/2016.

f) Certificat en el qual es faça constar que, en la data d'incorporació de la nova persona sòcia, s'ha produït un increment de l'ocupació respecte a la mitjana dels 12 mesos anteriors a la dita data. En el cas que la cooperativa o societat laboral no faça un any que funciona, el certificat estarà referit al període comprés entre l'inici de l'activitat i la data de la sol·licitud. (Este certificat es realitzarà segons el model normalitzat inclòs en l'imprés associat a este tràmit denominat "Certificació integració sociolaboral").

g) Certificat en el qual es faça constar que la persona que s'incorpora a l'empresa com a sòcia treballadora o de treball no ha tingut tal condició en la societat en els dos anys anteriors a la seua incorporació (a realitzar segons el model normalitzat inclòs en l'imprés associat a este tràmit denominat "Certificació integració sociolaboral").

h) En el supòsit previst en la lletra d de l'apartat 1 de l'article 15 de l'Orde 23/2016, resolució de reconeixement de l'abonament de la prestació per desocupació en la seua modalitat de pagament únic de la persona que s'incorpora com a sòcia treballadora o de treball, acompanyada, si és el cas, amb el document acreditatiu del període que se li haja reconegut de prestació contributiva per desocupació. Les resolucions o documents presentats hauran de ser originals o comptar amb un codi segur de verificació per procediments digitals.

i) Quan es tracte de dones desocupades que s'incorporen com a sòcies treballadores o de treball en els 24 mesos següents a la data del naixement, adopció o acolliment d'un fill, certificat del Registre Civil, Llibre de Família o certificat dels Serveis Socials competents, acreditatiu d'estos extrems i de la seua data.

j) En el supòsit previst en la lletra f de l'apartat 1 de l'article 15 de l'Orde 23/2016, relatiu a persones amb discapacitat, certificació acreditativa de la dita condició i del grau reconegut.

k) En el supòsit previst en la lletra g de l'apartado1 de l'article 15 de l'Orde 23/2016, relatiu a desocupats en situació o risc d'exclusió social, certificat que acredite la dita situació, expedit pels Serveis Socials de la corresponent Administració pública.

l) Quan la incorporació del desempleat a una societat laboral es realitze amb jornada a temps parcial, una còpia del contracte de treball. En el cas d'incorporació a una cooperativa, certificat en el que es faça constar la duració de la jornada que té fixada la persona que s'incorpora, i el percentatge que suposa sobre la jornada completa.

m) En el supòsit de treballadors prèviament vinculats a l'empresa per contracte laboral de caràcter temporal, còpia del contracte de treball i les seues pròrrogues, si n'hi ha.

n) Declaració relativa a l'assumpció de l'obligació sobre el termini de manteniment de l'ocupació assenyalada en l'apartat f de l'article 9 de l'Orde 23/2016 (a realitzar segons model normalitzat inclòs en l'imprés associat a este tràmit denominat "Annex I. Integració sociolaboral").

o) En els supòsits d'ajudes per manteniment, arreplegues en l'article 15 de l'Orde 23/2016, haurà d'aportar-se també informe actualitzat de vida laboral de la persona o persones per la incorporació dels quals se sol·licite l'ajuda, acompanyat de la declaració responsable citada anteriorment en la lletra b d'este apartat 2.2 (a realitzar segons model normalitzat que figura com a imprés associat a este tràmit denominat "Declaració adjunta a l'informe de vida laboral").

Els certificats a què es fa referència en els epígrafs e, f, g, l i n, d'este apartat 2.2 hauran de ser expedits pel titular de l'òrgan estatutari a què corresponga la dita funció.

 

Impresos associats

[SOLINTSL] ANNEX I. INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL

[INSTRUCC] INSTRUCCIONS

[DINFLAB] DECLARACIÓ ADJUNTA A L'INFORME DE VIDA LABORAL

[MRELINT] MEMÒRIA INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

[DECREIJ] DECLARACIÓN RESPONSABLE

[MINIMIS] DECLARACIÓ D'AJUDES MINIMIS

[DRESS] DECLARACIÓ RESPONSABLE D'OBLIGACIÓ DAVANT LA SEGURETAT SOCIAL

[CERTISOL] ANNEX II. CERTIFICACIÓ INTEGRACIÓ SOCIO-LABORAL

[AUTDATES] CONSULTA TELEMÀTICA DE DADES EN PROCEDIMENTS EN MATÈRIA D'ECONOMIA SOCIAL

[DECOFSPE] DECLARACIÓ COFINANÇAMENT SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

 

Com sol·licitar-ho?

1.- PRESENTACIÓ DE FORMA TELEMÀTICA de la sol·licitud i de tota la documentació requerida per a l'obtenció d'estes ajudes, davant de la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de foment de l'economia social de la província en què estiga ubicat el domicili social o el centre de treball de l'entitat sol·licitant,en el termini establit en la resolució anual de convocatòria.

2.- El PROCEDIMENT per a la concessió d'estes subvencions:
- Es tramitarà amb subjecció al règim de concurrència competitiva i, en en l'exercici 2018, en convocatòria oberta en els termes de l'article 15.8 de l'Ordre 23/2016 i l'apartat 4 del resolc sext de la Resolució de convocatòria.
- S'iniciarà d'ofici per mitjà de convocatòria pública aprovada mitjançant una resolució dictada per la persona titular de la Conselleria competent en matèria de foment de l'economia social, que serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
- La seua ordenació i instrucció correspondrà a la direcció territorial de l'esmentada conselleria de la província del domicili social o centre de treball de la sol·licitant.

3.- ESMENA
- Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en l'Ordre 23/2016 o els establits amb caràcter general en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, o en la legislació en matèria de procediment administratiu, o no s'hi adjunte la documentació que haja d'adjuntar-se a a la sol·licitud, d'acord amb l'Ordre 23/2016, es requerirà l'interessat perquè en el termini màxim i improrrogable de 10 dies esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fa, es considerarà que desistix de la seua petició, una vegada s'haja dictat una resolució redactada en el termes que preveu l'esmentada legislació en matèria de procediment administratiu.
- L'esmena es realitzarà utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que és tramitable telemàticament amb certificat digital i pot consultar-se en la direcció següent:
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15450&version=amp (vegeu l'enllaç directe en este tràmit).

4.- ÒRGAN COL·LEGIAT:
- Una vegada efectuat l'examen de les sol·licituds, estes seran sotmeses a informe de l'òrgan col·legiat previst en l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
- Este òrgan col·legiat assignarà a cada una de les sol·licituds una puntuació, de conformitat amb els criteris de valoració establits en l'article 5 de l'Ordre 23/2016 i amb les normes per a l'aplicació d'eixos criteris de valoració del capítol III d'esta orde.

5.- Excepcionalment, l'òrgan competent per a la concessió de la subvenció podrà procedir al prorrateig, entre els beneficiaris, de l'import global màxim destinat a la subvenció de les corresponents actuacions, sempre que el dit prorrateig obeïsca a causes degudament acreditades i justificades i li haja sigut proposat per l'esmentat òrgan col·legiat al qual correspon valorar les sol·licituds presentades.

6.- RESOLUCIÓ:
- La competència per a resoldre sobre les sol·licituds formulades correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria de foment de l'economia social.
No obstant això, es delega en els titulars de les direccions territorials de l'esmentada conselleria, la competència per a resoldre els expedients d'este tipus d'ajudes de suport a la incorporació de socis, així com la competència per a la disposició del crèdit, el reconeixement de l'obligació i la proposta de pagament, en relació amb els programes d'ajudes anteriorment mencionats. Així mateix se'ls delega la facultat d'acordar la minoració, revocació, resolució o reintegrament de les corresponents resolucions de concessió dictades fent ús de la dita delegació, així com per a aprovar la concreció del corresponent Pla de Control de les esmentades subvencions.
- La resolució de concessió de les ajudes:
. Fixarà expressament la seua quantia.
. Incorporarà, si és el cas, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què ha de subjectar-se el beneficiari de les ajudes.
. I farà constar de manera expressa la desestimació de la resta de sol·licituds, si n'hi ha.
- En l'exercici 2018 el termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent en cada un dels períodes de la convocatòria oberta serà de QUATRE MESOS, comptadors des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds corresponent a cada un dels esmentats períodes.
- Transcorregut el termini anterior sense que s'haja dictat i notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la pretensió per silenci administratiu, de conformitat amb el que preveu l'article 55 de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana, i d'acord amb el que disposa l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, tot això sense perjuí que subsistisca l'obligació legal de resoldre sobre la petició formulada.
- Les resolucions que es dicten a l'empara de les corresponents convocatòries es notificaran als interessats ajustant-se al que es disposa en l'article 26 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Recursos que procedixen contra la resolució

La resolució posa fi a al via administrativa i contra ella podrà interposar-se potestativament recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte fora expresse, o en qualsevol moment a partir de l'endemà a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o bé directament recurs contenciós-administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la notificació, si fóra expressa, o, si no ho fóra, en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà d'aquell en què es produïsca l'acte presumpte, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

 

Com es tramita telemàticament?

Tramitar amb certificat electrònic: 


Tramitació

1. La presentació de la sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'estes ajudes NOMÉS pot realitzar-se PER MITJÀ DEL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual acaba d'indicar-se. 

2. Per a presentar esta sol·licitud per mitjà de la tramitació telemàtica, el/la sol·licitant (persona física o jurídica) haurà de disposar de firma electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (personas jurídicas), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física),compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (más informació en https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/sede_certificados). 

En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona física i actuar en representació d'una persona jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible: 

- En http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp (ver enllaç directe en este trámite) - I en http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/ 

3. Clicant en l'enllaç directe que acaba d'indicar-se o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura en color roig a l'inici d'este tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà omplir el formulari web de sol·licitud de subvenció, annexar la documentació que haja d'acompanyar amb eixa sol·licitud i realitzar la presentació telemàtica de tot això, i obtindrà el corresponent justificant de registre.

Hi ha unes instruccions per a ajudar en eixa tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria, disponibles en: http://www.indi.gva.es/va/tramitacion-telematica (vegeu l'enllaç directe en este trámite).

4. Respecte als documents que cal presentar junt amb la sol·licitud: - És recomanable que, en primer lloc, reuna tots els documents a presentar i els guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. 

- IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament junt amb la sol·licitud hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les firmes DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen. Per a això l'autoritat certificadora de la Comunitat Valenciana oferix un servici gratuït de firma de documents PDF. Acudiu a http://www.accv.es per a més informació respecte d'això. No obstant això, hi ha més sistemes vàlids de firma de documents pdf que pot utilitzar.

- En este tràmit de la Guia Prop:

En l'apartat denominat "¿Qué documentació cal presentar?" apareix el llistat de documents que s'han de presentar junt amb la sol·licitud de subvenció.

En l'apartat "Impresos Asociados" (a més del que hi ha en el mateixi tràmit telemático) hi ha models normalitzats i reomplibles de tots o alguns d'eixos documents, segons el cas. Si hi ha model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell. No obstant això, aquells documents per als quals no existisca model normalitzat hauran de ser creats o demanats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica.

 

Vegeu Llei 38/2003, 17 de novembre.

Vegeu Decret 279/2004, de 17 de desembre

Vegeu Reglament (UE) Nº1407/2013, de la Comissió

Vegeu Llei 1/2015, de 6 de febrer

Vegeu Ordre 23/2016, de 27 d'octubre

Vegeu Resolució de 27 de desembre de 2017

Vegeu Extracte de la Resolució de 27 de desembre de 2017