Mostrant els resultats de 71 a 80 de 277

06-03-2018 Sol·licitud de subvencions destinades a la realització d'activitats de voluntariat ambiental en prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2018.

Objecte del tràmit

Seran subvencionables les activitats de voluntariat ambiental en matèria de prevenció d'incendis forestals, campanyes de sensibilització, d'educació i conscienciació als visitants en espais naturals i forestals, per mitjà d'accions dirigides a la informació als visitants sobre el compliment de les distintes normatives aplicables, a la vigilància dissuasòria, i a l'aplicació de programes d'educació ambiental amb especial incidència en el coneixement del medi forestal.
Les activitats podran desenrotllar-se al llarg de tot l'exercici 2018. En el cas d'activitats realitzades amb anterioritat a la present convocatòria, per a ser subvencionables hauran d'haver-se realitzat d'acord amb el que establixen les bases i constar el coneixement i autorització per part de la Conselleria d'Agricultura , Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural.

 

Interessats/Sol·licitants

Podran ser beneficiaris de les subvencions arreplegades en estes bases les organitzacions i entitats de voluntariat, segons la definició que d'elles fa la Llei 4/2001, de 19 juny, de la Generalitat, del Voluntariat, entre els fins de les quals figuren la defensa i conservació de la naturalesa i l'educació ambiental així com ajuntaments de la Comunitat Valenciana.

 

Requeriments

Disposar de l'estructura suficient per a garantir el compliment dels objectius.

No podran obtindre la condició de beneficiari de les subvencions regulades en esta orde les entitats o organitzacions en què concórrega alguna de les circumstàncies establides en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 

Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

Les subvencions podran finançar fins al 100 % de l'execució del projecte d'activitats, i l'ajuda màxima a rebre per cada projecte serà de 10.000 euros. 

L'import de les subvencions regulades per esta orde en cap cas podrà ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajudes d'altres administracions públiques, o d'altres ens públics o privats, supere el cost de l'activitat.

 

Quan s'ha de sol·licitar?

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds serà de 25 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.(DOGV nº 8247, de 05/03/2018)

 

Què s'ha de presentar?

1. Les sol·licituds per a l'obtenció de les subvencions regulades en les presents bases es presentaran en imprés normalitzat, que s'adjunta a la present convocatòria i acompanyades de la documentació que a continuació s'indica:
a) Organitzacions i entitats, certificat de la seua inscripció en el Registre d'Entitats de Voluntariat de la Comunitat Valenciana.
b) En el cas de corporacions locals, acord adoptat pel Ple o, si és el cas, per la Junta de Govern local quan acredite tindre esta facultat delegada, o per l'alcalde de la corporació amb la posterior ratificació del Ple o de la junta en el cas que tinga esta facultat delegada.
c) Els sol·licitants que no hagen participat en campanyes precedents, informe sobre les activitats realitzades per l'entitat en l'àrea de conservació de la naturalesa i el voluntariat ambiental.
d) Memòria o projecte, amb els continguts mínims següents: títol, objectiu, àmbit d'actuació, nombre de persones voluntàries (total i diari), calendari detallat de l'activitat i ubicació.
e) Pressupost desglossat segons els diferents blocs de gastos subvencionables arreplegats en la base sexta, així com import sol·licitat que en cap cas podrà superar l'import màxim establit.
f) En cas de primera sol·licitud o canvi de compte bancari, l'entitat omplirà l'imprés de Manteniment de tercers.
g) Declaració si és el cas, que acredite l'existència de sol·licitud o obtenció d'altres subvencions percebudes o reconegudes d'altres administracions públiques o de qualsevol entitat pública o privada, pel mateix concepte.

h) En el cas d'entitats o organitzacions, documentació acreditativa de trobar-se el sol·licitant al corrent o exempt de les seues obligacions tributàries tant de la Generalitat Valenciana com estatal i amb la seguretat social, en els termes establits en l'article 22 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre de 2003, General de Subvencions.

La presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l'autorització del sol·licitant perquè la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, obtinga de forma directa l'acreditació de tals circumstàncies a través de certificats telemàtics, i en este cas el sol·licitant no haurà d'aportar la corresponent certificació. No obstant això, el sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment, havent d'aportar llavors certificació en els termes que preveu el paràgraf anterior. 
i) Declaració responsable acreditativa de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en l'article 13, apartat 2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

2. En el cas que els documents exigits que han d'adjuntar a la sol·licitud de concessió de subvencions ja estigueren en poder de la Conselleria Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural el sol·licitant podrà acollir-se al dret establit en l'article 28.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sempre que es faça constar la data, l'òrgan o dependència al qual van ser dirigits, la identificació del procediment en què es troben i que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment a què corresponguen.

 

Impresos associats

SOL·LICITUD D'AJUDA PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS EN PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS (VOLUNTARIAT AMBIENTAL)

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

SOL·LICITUD DE COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ DESTINADA A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS EN PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS (VOLUNTARIAT AMBIENTAL)

ESMENA O MILLORA DE LA SOL·LICITUD / APORTACIÓ DOCUMENTAL ADDICIONAL

 

Com sol·licitar-ho?

- Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.

- Quan la sol·licitud no reunisca els requisits establits en les presents bases o no s'acompanye amb la documentació que d'acord amb estes mateixes resulte exigible, es requerirà l'interessat perquè en un termini de 10 dies, esmene la falta o adjunte la documentació necessària amb indicació que si així no ho fera se li tindrà per desistit de la sol·licitud.

- L'òrgan encarregat de l'ordenació i Instrucció del procediment seràn els serveis territorials de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic y Desenvolupament Rural, que, d'ofici, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de pronunciar-se la resolució.

- La concessió de les subvencions es realitzarà per mitjà del procediment de concurrència competitiva a què es referix l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

- La valoració de les sol·licituds presentades es realitzarà per una comissió de valoració, composta per la persona titular de la Direcció General amb competències en prevenció d'incendis forestals en qualitat de president, el cap de servici de Conciliació d'Usos i Sensibilització, un representant de la Subsecretaria de la Conselleria Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural i fins a un màxim de tres tècnics de prevenció d'incendis forestals designats per la persona titular de la Direcció General amb competències en prevenció d'incendis forestals, actuant un d'ells en qualitat de secretaria de la Comissió que atesos els criteris i requisits establits i d'acord amb la disponibilitat pressupostària, alçarà acta i formularà la proposta de resolució a l'òrgan concedent.
- La competència per a resoldre les corresponents convocatòries correspon a la direcció general amb competències en matèria de prevenció d'incendis forestals per delegació de la persona titular de la Conselleria amb competències en matèria de prevenció d'incendis forestals.

 

Com es tramita telemàticament?

Tramitar amb certificat electrònic: 

Tramitació

Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la URL següent: http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=661 .

Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), ambdós emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, podent utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat, entre ells el certificat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

En el cas que la sol·licitud es fera presencialment, es requerirà a l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica. A estos efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què haja sigut realitzada l'esmena, la qual haurà de realitzar-se en tot cas, dins del termini assenyalat en l'apartat cinquè. En cas contrari, la sol·licitud es tindrà per no presentada.

Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic hauran d'anar firmats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca.

Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "com va el meu"-> "sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

 

Obligacions

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
b) Justificar el compliment dels requisits i condicions, així com la realització del projecte o activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o gaudi de la subvenció.
c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, a efectuar per l'òrgan concedent, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que corresponen a la Intervenció General en relació amb les subvencions i ajudes concedides, amb aportació de tota la informació que li siga requerida en l'exercici de les dites actuacions.
d) Acreditar amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió que es troba al corrent en el compliment dels seus obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social o autoritzar la Conselleria perquè està obtinga de forma directa, a través de certificats telemàtics, la dita informació. 
e) Acceptar la supervisió de les activitats per part de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, a la qual s'haurà de comunicar de manera prèvia l'inici i finalització de les activitats. 
f) Acceptar les bases fixades en esta orde de bases, la convocatòria periòdica a què s'aculla la sol·licitud i aquelles directrius que la Direcció General de Prevenció d'Incendis forestals establisca per al seu desenrotllament i seguiment.
g) Nomenar un director tècnic del projecte, que es convertirà en interlocutor vàlid amb la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural en tot allò que s'ha relacionat amb el desenrotllament del projecte; este nomenament s'haurà de comunicar per escrit.
h) Comunicar per escrit les modificacions que es produïsquen en el desenrotllament del projecte subvencionat.
i) Presentar, una vegada acabades les activitats, una memòria que contemple la totalitat del projecte realitzat i els resultats aconseguits, estructurada en els apartats següents: presentació, descripció de les activitats, mitjans humans i materials empleats, pressupost final i avaluació global i impressions.
j) Qualsevol anunci, material imprés o publicació de l'activitat, així com qualsevol altre material de difusió utilitzat haurà de comptar amb l'autorització prèvia de la Conselleria de Governació i Justícia Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural i es farà constar en estos, si s'escau, així com en les publicacions resultants dels treballs, que han sigut realitzats amb una subvenció d'esta Conselleria.
k) La realització de cursos de formació o activitats divulgatives relacionades amb el motiu d'esta subvenció haurà de comptar amb l'aprovació prèvia de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.
l) Comunicar per escrit a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de l'obtenció de qualsevol altra ajuda o subvenció per a la mateixa finalitat, procedent de qualssevol altres administracions, ens públics o privats.
m) Subscriure una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil amb les cobertures mínimes obligatòries tant del personal voluntari, com de tercers que es puguen veure afectats per l'activitat. Esta condició tindrà caràcter previ a l'inici de l'activitat. 
n) Les entitats acollides a les subvencions regulades per estes bases hauran d'establir normes internes de funcionament que no autoritzen la conducció de vehicles tot terreny a persones amb una antiguitat de permís de conduir igual o inferior a dos anys, llevat que estes hagen seguit un curs homologat de conducció d'este tipus de vehicles. 
o) Acceptar les normes mínimes d'uniformitat que establisca la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, tant en vestimenta com en els logotips dels vehicles que siguen finançats amb càrrec a la present subvenció.
p) Les altres previstes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
q) Els beneficiaris han de complir el que establix l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, respecte a l'obligatorietat de donar l'adequada publicitat al caràcter públic del finançament de les actuacions objecte de subvenció, d'acord amb el que establix els punts 2 i 3 de l'article 3 de la Llei 2/2015 , així com l'articule 18 de la Llei 38/2003, de 26 de novembre, General de subvencions.

Llistat de normativa

Vegeu l'Ordre 21/2016, de 2 d'agost

Vegeu la Resolució de 21 de febrer de 2018

Vegeu l´Extracte de la Resolució de 21 de febrer de 2018

 

02-03-2018 Ajudes en matèria d’energies renovables i biocarburants, a càrrec del pressupost de l’exercici 2018.


Objetiu

L’objecte d'aquest programa és l’impuls d’actuacions encaminades a l’explotació dels recursos energètics renovables i fomentar l’ús dels biocarburants en la Comunitat Valenciana.
 

Empreses i entitats beneficiàries

Podran acollir-se a aquestes ajudes qualsevol entitat o persona jurídica, de naturalesa pública o privada, incloent-hi les agrupacions sense personalitat jurídica i les comunitats de béns, així com els empresaris individuals, depenent del que estableix l’annex per a cada programa i actuació susceptible de suport.

Queden excloses les comunitats de regants com a beneficiàries de les actuacions d'energia solar fotovoltaica (aïllada de la xarxa), instal·lacions mixtes eòlica + fotovoltaica (aïllada de la xarxa) i energia eòlica (aïllada de la xarxa).
No podran ser beneficiàries les empreses de servicis energètics (EIXE), enteses com a tals totes aquelles persones jurídiques que proporcionen servicis energètics en les instal·lacions o locals d'un usuari i afronten un cert grau de risc econòmic al fer-ho, excepte en el cas en què es duguen a terme instal·lacions centralitzades de producció i distribució d'energia tèrmica destinades a subministrar a més d'un usuari.

Quan qui sol·licite l'ajuda tinga la condició d'empresari/a individual només es recolzaran els projectes que es troben associats al desenvolupament d'una activitat econòmica i el domicili social de l'activitat no es trobe ubicat en un immoble que tinga o puga tindre ús residencial o de vivenda.

El projecte objecte de subvenció haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana.


Actuacions subvencionables:

Energia solar tèrmica i instal·lacions híbrides energia solar tèrmica-biomassa tèrmica

Instal·lacions per a l'aprofitament de l'energia solar mitjançant captadors tèrmics i instal·lacions híbrides de captadors tèrmics i calderes de biomassa.

Energia solar fotovoltaica aïllada i instal·lacions mixtes eòlica-fotovoltaica aïllada.

Generació d'energia elèctrica a partir de la radiació solar, a través de mòduls fotovoltaics, o a partir de l'energia del vent, mitjançant aerogeneradors, per a consum aïllat de la xarxa elèctrica de distribució (amb o sense acumulació d'energia elèctrica)

Energia eòlica aïllada.

Instal·lacions eòliques de xicoteta potència per a consum aïllat de la xarxa elèctrica de distribució (amb o sense acumulació d'energia elèctrica)

Biomassa tèrmica, equips de tractament en camp de biomassa per a astellat o empacat, plantes de fabricació de pellets/briquetes, adaptació camions cisterna per a transport/subministre biomassa

Instal·lacions per a l'aprofitament tèrmic de residus forestals, agrícoles, industrials o matèria primera procedent de cultius energètics, incloent-hi tecnologies de combustió, gasificació, etc., amb qualsevol rang energètic. Equips de tractament en camp de biomassa per al seu astellat o empacat, amb l'única fi de la seua utilització en processos energètics, maquinària específica i instal·lacions per a fabricació de pellets/briquetes, per al seu ús energètic; inversions en equip i maquinària específica per a l'adaptació de camions cisterna destinats a la distribució i/o subministrament a orri de biomassa per al seu ús energètic.

Biogàs tèrmic

Equips per a producció d'energia tèrmica, mitjançant l'aprofitament energètic del biogàs produït per digestió anaeròbia de residus biodegradables.

Energia geotèrmica

Instal·lacions per a l'aprofitament dels jaciments geotèrmics, inclòs l'energia solar emmagatzemada de forma natural en el terreny.

Energia minihidràulica aïllada.

Construcció de minicentrals corresponents a noves concessions o rehabilitació, minicentrals instal·lades en conduccions de xarxes de reg o distribució d'aigua.

Biocarburants

Projectes encaminats al desenvolupament de la infraestructura de biocarburants a la Comunitat Valenciana, per a poder atendre la previsible demanda que es va a produir en els pròxims anys.


Tipus d'ajuda:

 

Subvenció a fons perdut de fins al 45% del cost subvencionable del projecte. No obstant açò, la intensitat d'ajuda podrà incrementar-se en fins a 10 punts percentuals per a les ajudes a les mitges empreses i en fins a 20 punts percentuals per a les ajudes a les xicotetes empreses, particulars, ajuntaments, entitats públiques i entitats i institucions sense ànim de lucre.


Aquestes ajudes comptaran amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en un percentatge del 50%, a través del Programa Operatiu de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
 

Costos subvencionables:

 

 • Inversions en equips, muntatge i instal·lacions necessàries per a aconseguir l'objectiu d'utilització de les energies renovables.
 • En general, els costos d'inversió subvencionables corresponen als costos suplementaris suportats pel sol·licitant, en comparació dels d'una instal·lació convencional equivalent en termes de quantitat d'energia efectiva generada.


Doc. anexa - Solicitud:

Bases reguladores. 

Convocatoria DOGV. 

 

Per a més informació sobre els tràmits i requisits, feu clic en: IVACE.es

02-03-2018 Es convoquen ajudes en matèria d’eficiència energètica en la indústria i en els edificis del sector terciari, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2018.


Objectiu:

L'objectiu d'aquesta mesura és facilitar la viabilitat econòmica de les inversions en estalvi d'energia en els processos industrials existents en les empreses de la Comunitat Valenciana.
 

Empreses beneficiàries:

Podran ser beneficiàries les empreses pertanyents al sector industrial. Aquelles empreses no pertanyents al sector industrial, podran ser beneficiàries de les ajudes, sempre que el projecte que vagen a executar siga assimilable a un procés industrial.
El projecte objecte de subvenció haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana.
 

Actuacions objecte de subvenció:

Actuació IN12: inversions en mesures d’estalvi d’energia en la indústria. Les actuacions energètiques que podran ser objecte d’ajuda seran aquelles que produïsquen un estalvi d’energia quantificable i que es justifiquen documentalment. Podran ser amb caràcter orientatiu les següents:

 • Substitució d’equips i instal•lacions consumidores d’energia per equips i instal•lacions que utilitzen tecnologies d’alta eficiència o la millor tecnologia disponible, a fi de reduir el consum energètic i les emissions de CO2. Seran subvencionables tant la substitució d’equips de procés com la dels equips auxiliars consumidors d’energia (calderes, compressors, cremadors, motors elèctrics, etc.).
 • Recuperació de calors residuals.
 • Millora del rendiment dels equips existents: variadors de freqüència en motors, incorporació de motors d’alta eficiència energètica en equips, etc. 
 • Projectes de millora energètica d’il•luminació en fàbriques de producció, magatzems i qualsevol altre tipus d’edifici que no es troben dins de l’àmbit d’aplicació del Codi tècnic de l’edificació (CTE). Els projectes de millora de les instal•lacions d’il•luminació en edificis existents que es troben dins de l’àmbit d’aplicació del Codi tècnic de l’edificació (CTE), per exemple, edificis d’oficines en plantes industrials, hauran de presentar-se dins de l’actuació ED33 del programa d’estalvi i eficiència energètica en l’edificació. Els projectes que es troben dins de l'àmbit d'aplicació del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), per exemple, edificis d'oficines en plantes industrials, han de presentar-se dins de l'actuació ED33 del programa d'estalvi i eficiència energètica en l'edificació.
 • Projectes de millora energètica dels sistemes de climatització en fàbriques de producció, magatzems i qualsevol altre tipus d’edifici que no es troben dins de l’àmbit d’aplicació del Codi tècnic de l’edificació (CTE). Els projectes de millora de les instal·lacions tèrmiques en edificis existents que es troben dins de l'àmbit d'aplicació del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), per exemple, edificis d'oficines en plantes industrials, han de presentar-se dins de l'actuació ED32 del programa d'estalvi i eficiència energètica en l'edificació.
 • Els projectes d'implantació de sistemes de gestió energètica, mesura i control dels consums i variables energètiques de l'empresa, han de sol·licitar-se dins de l'actuació E4SGE1.

En tot cas, els equips adquirits hauran de ser nous.

Els projectes emmarcats dins d'aquesta actuació hauran de tenir un període de tornada de la inversió superior a 2 anys i un ràtio estalvi d'energia primària/inversió elegible superior a 150 tep /M€.

No seran subvencionables, entre altres, les actuacions següents:

 • Millora de l’envolupant tèrmica de les naus de producció, magatzems, oficines així com la substitució de les cobertes.
 • Implantació d’equips el propòsit dels quals siga millorar la qualitat de la xarxa elèctrica i no aconseguir un estalvi energètic, com és el cas dels estabilitzadors de tensió, filtres passius i actius de supressors d’harmònics, bateries de condensadors, etc. Només es recolzaran aquells equips que tinguen estabilització i control i únicament en la part del sistema que produïsca l’estalvi d’energia. A més, en aquest cas, s’haurà d’aportar un certificat d’un laboratori acreditat que confirme l’estalvi calculat.
 • Projectes d’estalvi i eficiència energètica executats per empreses pertanyents al sector de la pesca i l'aqüicultura).
 • Instal•lacions d’evacuació de la calor dels equips a l’exterior per a augmentar el rendiment d’aquests o qualsevol altra actuació realitzada per manteniment o conservació de les instal•lacions, independentment de si genera o no estalvi d’energia.  
 • Vehicles que s'utilitzen per a moviment de materials, mercaderies, persones i/o animals, tant en l'interior de l'empresa durant el procés d'extracció i elaboració del producte, com per al transport d'aquests fora de l'empresa. Tampoc s'haurà de donar suport als carregadors elèctrics per a aquest tipus de vehicles, ni la substitució de bateries.


Tipus d'ajuda:

 

Subvenció a fons perdut amb una quantia màxima serà del 30% del cost subvencionable, podent incrementar-se en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a xicotetes i mitjanes empreses, amb un màxim de 200.000 € per projecte.

Aquestes ajudes compten amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en un percentatge del 50%, a través del Programa Operatiu de la Comunitat Valenciana 2014-2020 a través de l'Eix Prioritari 4 (Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors), Prioritat d'Inversió 4.b. (Foment de l'eficiència energètica i l'ús d'energies renovables per part de les empreses) i Objectiu Específic 4.2.1. (Avançar en l'avaluació i millora de l'eficiència energètica de les empreses, en particular les PIME), excepte les ajudes a inversions per a aconseguir la reducció de gasos d'efecte hivernacle procedents d'activitats enumerades en l'annex I de la Directiva 2003/87/CE, les quals es recolzaran exclusivament amb fons de la Generalitat.

 


Costos subvencionables:

 

Es consideren costos subvencionables els costos d'inversió addicionals necessaris per a aconseguir un nivell més elevat d'eficiència energètica. Aquests costos d'inversió addicionals es calcularan per diferència entre la inversió elegible del projecte, definida segons el següent paràgraf, i la inversió d'una instal·lació convencional equivalent que implicaria una menor eficiència energètica i que s'hauria pogut realitzar de forma creïble sense l'ajuda.
Es considera inversió elegible del projecte:

 • Les inversions en equips i instal•lacions auxiliars (canonades, línies elèctriques, vàlvules, connexions, etc.) associades directament al projecte d’estalvi d’energia. En cas que el projecte d’estalvi supose un canvi de combustible a gas natural, es considerarà també cost subvencionable la instal•lació de gas natural des de comptadors de gas fins als equips consumidors finals, l’estació de regulació i mesura, i/o la instal•lació de gas natural liquat, incloent-hi el depòsit i elements auxiliars (evaporadors, vàlvules, etc.). El combustible substituït haurà de ser electricitat o un producte derivat del petroli, i no serà subvencionable si el combustible substituït és biomassa o qualsevol combustible renovable.
 • Les inversions necessàries per al muntatge i posada en marxa dels equips i instal•lacions auxiliars assenyalats en l’apartat anterior.

Es consideraran només projectes la inversió elegible dels quals siga superior a 10.000 euros.

 

Per a mes informació dels tràmits i serveis. clic en: IVACE.es

 

 

02-03-2018 Ajudes en matèria de mobilitat sostenible amb càrrec al pressupost de l’exercici de 2018. (IVACE)


Objectiu:

L'objectiu d'aquest programa, és reduir el consum d'energia en el sector del transport mitjançant el foment de l'ús de mitjans de transport no motoritzats i l'impuls de noves tecnologies que permeten diversificar aquest consum cap a la utilització de combustibles alternatius, disminuint així l'impacte ambiental del transport a la Comunitat Valenciana.


Empreses i entitats beneficiàries:

 

Podran acollir-se a aquestes ajudes els següents beneficiaris, depenent de l'establit per a cada actuació:

Actuació Beneficiaris
Actuació T21B Empreses i entitats de naturalesa pública o privada
Actuació T21C L'administració local, entitats públiques i empreses públiques o privades adjudicatàries del servei objecte de l'ajuda.
Actuació T21E Empreses o entitats de naturalesa pública o privada
Actuació T24B L'administració pública i les empreses concessionàries del servei de transport públic
Actuació T27A L'administració pública i les empreses concessionàries del servei públic
Actuació T29A L'administració pública i les empreses

 

El projecte objecte de subvenció haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana.

 

Actuacions subvencionables:

 

Actuació T21B - Projectes pilot de mobilitat sostenible.
Aquesta actuació està orientada al desenvolupament d'experiències pilot de mobilitat urbana sostenible amb l'objectiu de reduir el consum energètic del transport i millorar la qualitat de l'aire de les nostres ciutats.
Les ciutats afectades pels projectes pilot hauran de comptar amb un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) o una estratègia global del municipi en matèria de mobilitat sostenible. Així mateix, els projectes hauran de tenir impacte sobre la mobilitat de les ciutats i hauran de permetre la difusió dels resultats.
Després d'un any des de l'engegada del servei, el beneficiari haurà d'enviar a l'IVACE un informe de resultats amb les principals dades de funcionament del mateix, estadístiques d'ús, càlculs benvolguts d'estalvi energètic i emissions de CO2 evitades, etc.
En el cas de projectes de carsharing o cotxe compartit, el projecte haurà d'adaptar-se a les directrius tècniques i d'operació que per a aquest tipus de projectes pogueren establir-se des de la Generalitat Valenciana. L'incompliment d'aquest requisit podrà donar lloc a la revocació de l'ajuda.
En el cas d'implantació de camins escolars, el programa haurà d'explicar com a mínim amb un estudi de les possibles rutes i itineraris amb criteris de seguretat vial i mobilitat alternativa, desenvolupament de les mesures a implantar pel centre escolar i de les actuacions a dur a terme en coordinació amb les autoritats municipals competents, i activitats d'informació i promoció entre pares i alumnes


Actuació T21C - Promoció de transport urbà amb bicicleta.
Disseny i implantació d'un servei de bicicletes d'ús públic en municipis i nuclis interurbans, fomentant la compatibilitat dels sistemes de bicicletes d'ús públic dels municipis de la Comunitat, creant serveis supramunicipals entre aquelles localitats properes de tal manera que els diferents sistemes s'integren en un únic sistema de préstec. Els sistemes estaran orientats a la mobilitat diària i molt especialment a la mobilitat obligada (desplaçaments per motiu de treball i estudi), per la qual cosa s'hauran de contemplar dissenys i propostes que complementen l'oferta de transport públic i que faciliten els desplaçaments cap a i des de les estacions, parades i bescanviadors de transport públic.
El servei haurà d'estar actiu per un període mínim de cinc anys a partir de l'engegada del mateix. Cada sistema tindrà incorporat un sistema de control d'usuaris informatitzat que a més servisca per a gestionar el sistema. S'admetrà, la presència parcial o total de bicicletes elèctriques.
Les ciutats on s'implante aquest sistema deuen comptar amb un PMUS o una estratègia global del municipi en matèria de mobilitat sostenible.
Per a acollir-se a aquesta mesura el municipi haurà de presentar un estudi o pla director on s'haja analitzat el foment de l'ús de la bicicleta en general i els sistemes de préstec públic de bicicletes en particular. En aquest document s'haurà d'analitzar a més la compatibilitat amb un sistema supramunicipal.


Actuació T21I - Projectes de logística urbana sostenible.
Aquesta actuació va dirigida a recolzar projectes de logística urbana sostenible que permeten gestionar la càrrega i descàrrega en les ciutats de manera més sostenible, racionalitzant així el procés de distribució de mercaderies en els nuclis urbans, la denominada “última milla”, i reduint significativament el consum d'energia del procés i millorant la qualitat de l'aire. A manera d'exemple s'inclourien en aquesta actuació projectes com el càrrec-*bike, noves tecnologies de suport a la gestió de la càrrega, descàrrega i distribució urbana de mercaderies, etc.
Les ciutats afectades pels projectes hauran de comptar amb un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (*PMUS) o una estratègia global del municipi en matèria de mobilitat sostenible.


Actuació T24B - Sistemes intel·ligents de transport públic urbà.
Aquesta actuació pretén impulsar la major participació dels mitjans de transport públic i/o col·lectiu en la mobilitat urbana, mitjançant la introducció de sistemes intel·ligents que milloren l'eficiència del mateix i la millora de la gestió de les flotes de transport públic, per a aconseguir reduir els consums d'energia en la seua operació i disminuir les emissions contaminants. A manera d'exemple s'inclourien en aquesta actuació projectes de priorització semafórica, aplicació de les noves tecnologies de la informació o billética en els sistemes de transport públic, sistemes d'informació als passatgers, programari/maquinari relatiu a planificació i control de rutes, itineraris i paràmetres en la conducció dels vehicles de la flota, sistemes tecnològics de millora en la gestió del combustible, etc.
En els sistemes de gestió de flotes, es justificarà tècnicament que els sistemes a implantar permeten una gestió i optimització dels recursos mitjançant la localització, les comunicacions amb un servidor en l'oficina, el control, l'anàlisi de dades energètiques mitjançant programari i generació d'informes de la flota de transports. Els sistemes de gestió hauran de proporcionar en temps real dades energètiques de la flota: litres de combustible consumits i distància recorreguda, trajecte realitzat, excés de revolucions del motor, excés de temps de ralentí, etc.
No seran subvencionables equips GPS que no permeten una gestió energètica de la flota.

No són objecte de suport les actuacions de millora del transport interurbà entés com aquell que no es realitza exclusivament dins d’àrees urbanes o zones d’afectació urbana (àrees metropolitanes, etc.).
Les ciutats afectades pels projectes hauran de comptar amb un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) o una estratègia global del municipi en matèria de mobilitat sostenible.

Actuació T27A - Adquisició de vehicles elèctrics o propulsats per combustibles alternatius.
El programa té la finalitat de promoure l'adquisició de vehicles elèctrics, amb pila de combustible, propulsió híbrida, alimentats per gas natural o hidrogen mitjançant l'atorgament d'ajudes econòmiques que disminueixen el sobrecost en els vehicles alternatius en relació amb vehicles equivalents de disseny i motorització tradicional.
Serà objecte d'ajuda:
– L'adquisició d'autobusos o autocars categoria M2 i M3 nous, elèctrics, de propulsió híbrida (sempre que tinguen capacitat de tracció elèctrica al 100% mitjançant bateries), amb pila de combustible o alimentats per gas natural o hidrogen, destinats al transport públic urbà.
– L'adquisició de vehicles nous, elèctrics, amb pila de combustible o alimentats per gas natural o hidrogen, destinats a la realització d'un servei públic i que es desenvolupe en espais urbans. Seran subvencionables les següents tipologies de vehicles:
– Turismes M1: vehicles de motor destinats al transport de persones que tinga, almenys, quatre rodes i que tinga, a més del seient del conductor, vuit places com a màxim. Es consideren subvencionables els vehicles de gas natural monocombustible i multicombustible sempre que les emissions siguen inferiors a 160 g CO2/km funcionant amb gasolina. No seran subvencionables els turismes elèctrics el cost subvencionable dels quals siga superior a 40.000 euros, ni els turismes alimentats per gas natural amb un cost subvencionable superior a 25.000 euros.
– Furgonetes N1: vehicles comercials que tinguen, almenys, quatre rodes amb una massa màxima autoritzada igual o inferior a 3.500 Kg.
– Ciclomotors L1i: vehicles de dues rodes sense sidecar, amb una velocitat màxima per construcció igual o menor a 45 km/h.
– Motocicletes L3i i L5i: vehicles de dues o tres rodes sense sidecar, amb una velocitat màxima per construcció superior a 45 km/h.
– Cuadricicles lleugers L6i: automòbils de quatre rodes la massa de les quals en buit siga inferior o igual a 350 Kg., no inclosa la massa de les bateries per als vehicles elèctrics, i la potència màxima dels quals neta del motor siga inferior o igual a 4 kw i la velocitat màxima del qual no sobrepassa els 45 km/h.
– Cuadricicles pesats L7i: automòbils de quatre rodes la massa de les quals en buit siga inferior o igual a 400 Kg. o 550 Kg. si es tracta de vehicles destinats al transport de mercaderies, no inclosa la massa de les bateries per als vehicles elèctrics, i la potència màxima dels quals neta del motor siga inferior o igual a 15 kw.
– Bicicletes i tricicles de càrrega elèctrics: bicicletes elèctriques i tricicles de càrrega de pedaleig assistit, nous, que facen servir un motor amb potència no superior a 250 W, com a ajuda a l’esforç muscular del conductor. Aquest motor ha de detindre’s quan el conductor deixe de pedalejar o la velocitat supere els 25 km/h. La bateria ha de tindre una densitat energètica de, com a mínim, 100 Wh/kg. Per al càlcul de la densitat energètica s'han de fer servir els valors de capacitat (Ah), voltatge (V) i pes de la bateria (kg) declarats pel fabricant. El pes de la bateria inclou el cos complet, tal com s’extrau de la bicicleta. A causa de les seues característiques inherents, es considera que totes les bateries d’ions de liti (Li) compleixen aquesta condició. En el cas del tricicle de càrrega, ha de ser capaç de transportar, com a mínim, 150 kg de mercaderia. Queden exclosos els vehicles de semblants característiques o les bicicletes capaces de funcionar sense pedaleig per part de la persona usuària, per mitjà d’acceleradors o de qualsevol tipus d’accionament.

Actuació T29A - Estacions de recarrega de gas natural i hidrogen.
El programa té la finalitat de promoure la implantació d'estacions de recarrega o ompliment de gas natural o d'hidrogen, destinades a servei públic en general o a una determinada flota de vehicles de servei públic.


Tipus d'ajuda:

 

Subvenció a fons perdut, amb els límits i característiques establits en cadascuna de les actuacions:

Actuació T21B: El suport màxim per a aquesta actuació tindrà un límit del 40% del cost subvencionable, podent incrementar-se en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a xicotetes i mitges empreses o a les activitats no econòmiques d'entitats públiques o entitats sense ànim de lucre. La partida corresponent a l'adquisició de vehicles tindrà l'ajuda màxima especificada en l'actuació T27A segons la tipologia del vehicle.
L'ajuda màxima global del projecte serà de 100.000 euros.

Actuació T21C: El càlcul de l'ajuda es realitzarà en funció del nombre de bicicletes convencionals (N), elèctriques (BE) i del nombre d'ancoratges o compartiments del sistema automàtic destinats a l'enganxe, recepció i préstec de les bicis del sistema (A), segons la següent fórmula:

Ajuda= 20.000 + 75 N + 300 BE + 450 A

Almenys han de contemplar-se com a nombre d'ancoratges el mateix nombre que de bicicletes. L'ajuda màxima calculada segons la fórmula anterior no podrà superar el del 40% del cost subvencionable, podent incrementar-se en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a xicotetes i mitjanes empreses o a les activitats no econòmiques d'entitats públiques o entitats sense ànim de lucre.
L'ajuda màxima global del projecte serà de 100.000 euros.

Actuació T21E: el suport màxim per a aquesta actuació tindrà un límit del 40% del cost subvencionable, podent incrementar-se en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a xicotetes i mitjanes empreses o a les activitats no econòmiques d'entitats públiques o entitats sense ànim de lucre. En el cas que el projecte pilot contemple l'adquisició de bicicletes elèctriques i/o tricicles elèctrics de càrrega, l'ajuda màxima serà de 300 euros per bicicleta elèctrica i 1.500 euros per tricicle. L'ajuda màxima global del projecte serà de 100.000 euros..

Actuació T24B: el suport màxim per a aquesta actuació tindrà un límit del 40% del cost subvencionable, podent incrementar-se en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a xicotetes i mitges empreses o a les activitats no econòmiques d'entitats públiques o entitats sense ànim de lucre. L'ajuda màxima global del projecte serà de 75.000 euros.

Actuació T27A: les ajudes no podran superar el 40 % del cost subvencionable, podent incrementar-se en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a xicotetes i mitjanes empreses o a les activitats no econòmiques d'entitats públiques o entitats sense ànim de lucre, amb els següents límits màxims per tipologia de vehicle:
– Autobusos elèctrics, de propulsió amb hidrogen o de piles de combustible, híbrids (doble font d'energia) amb acumulació d'energia en bateries: un import màxim per vehicle de 50.000 €.
– Autobusos alimentats per gas natural: import màxim per vehicle de 12.000 €.
– Turismes M1 i furgonetes N1 elèctrics, hidrogen i pila de combustible: import màxim de 6.000 € per vehicle.
– Turismes M1 i furgonetes N1 gas natural: import màxim de 2.000 € per vehicle.
– Ciclomotors L1i: import màxim de 400 € per vehicle.
– Motocicletes L3i i L5i: import màxim de 750 € per vehicle.
– Cuadricicles lleugers L6i: import màxim d'1.600 € per vehicle.
– Cuadricicles pesats L7i: import màxim de 2.000 € per vehicle.
– Bicicletes elèctriques: import màxim 300 €.

– Tricicles de càrrega elèctrics: import màxim 1.500 € per vehicle.
L'ajuda màxima global del projecte serà de 150.000 euros.

Actuació T29A: les ajudes no podran superar el 40 % del cost subvencionable, podent incrementar-se en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a xicotetes i mitges empreses o a les activitats no econòmiques d'entitats públiques o entitats sense ànim de lucre, amb els següents límits màxims per tipologia d'estació:
– Gas natural: fins a un màxim de 60.000 €.
– Hidrogen: fins a un màxim de 100.000 €.
L'ajuda màxima global del projecte serà de 100.000 euros.

 

Costos subvencionables:

 

Es considera cost subvencionable els costos d'inversió addicionals necessaris per a anar més enllà de les normes de la Unió aplicables o per a incrementar el nivell de protecció mediambiental en absència de normes de la Unió. Aquests costos d'inversió addicionals es calcularan per diferència entre la inversió elegible del projecte, i la inversió d'una instal·lació convencional equivalent, menys respectuosa amb el medi ambient i que s'hauria pogut realitzar de forma creïble sense l'ajuda.

En el cas de les ajudes dirigides a activitats no econòmiques d'entitats sense ànim de lucre i administracions públiques, el cost subvencionable serà la inversió elegible del projecte.

La inversió elegible per a cadascuna de les actuacions serà la següent:

Actuació T21B: les inversions en equips, instal·lacions, programari específic, estudi de viabilitat de la mesura a implantar, obra civil directament relacionada amb el projecte pilot i els costos d'explotació corresponents al primer any de funcionament estrictament necessaris per a l'execució del projecte. L'estudi de viabilitat no podrà superar el 20% de la inversió elegible total del projecte. En el cas que el projecte pilot incloga l'adquisició de vehicles, només seran elegibles els que s'especifiquen en l'actuació T27A de el present annex i la inversió elegible dels vehicles i l'ajuda corresponent, serà l'establida en aquesta actuació. Si aquests vehicles són elèctrics, solament podran ser recolzats si van lligats a una instal·lació de recarrega elèctrica.

Actuació T21C: les inversions en bicicletes, programari i maquinari necessari per al funcionament dels sistemes i les inversions en equips i instal·lacions de les bases de préstec de bicicletes.

Actuació T21E: les inversions en equips, instal·lacions, programari específic, estudi de viabilitat de la mesura a implantar o si escau un pla de logística urbana sostenible (SULP), obra civil directament relacionada amb el projecte i els costos d'explotació corresponents al primer any de funcionament estrictament necessaris per a l'execució del projecte. El cost de l'estudi de viabilitat o el SULP no podrà superar el 20% de la inversió elegible total del projecte. En el cas que el projecte pilot incloga l'adquisició de vehicles per al repartiment, només seran elegibles les bicicletes i els tricicles de cárrega elèctrics que complisquen amb l'especificat en l'actuació T27A de l'annex.

Actuació T24B: les inversions en equips, instal·lacions, programari/maquinari específic i l'obra civil directament relacionada amb el projecte.
El cost de l'obra civil no podrà superar en cap cas el 20% de la inversió elegible total del projecte.

Actuació T27A: la inversió elegible del projecte serà la base imposable del vehicle abans d'impostos.

Actuació T29A: les inversions en equips, accessoris, canonades i els sistemes de control i regulació

 

Per a més informació sobre els tràmits i serveis, clic en: IVACE.es

01-03-2018 Subvencions per a la preparació de propostes per a concórrer a convocatòries del Programa Marc d'Investigació i Innovació 2014-2020 Horitzó 2020 (HORITZÓ-CV)


Objectiu:

Concessió de subvencions per a la preparació de propostes per a concórrer a convocatòries del Programa Marc d'Investigació i Innovació 2014-2020 Horitzó 2020 (HORITZÓ-CV) amb càrrec al pressupost de l'exercici 2018.

 

Empreses beneficiàries:

Empreses, tant grans com a pimes, amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació i que complisquen els requisits previstos en la convocatòria i en les bases reguladores.

 

Requisits dels projectes:

Els previstos en la convocatòria i en les bases reguladores, especialment:
• Els projectes hauran d'haver-se iniciat amb posterioritat a l'1 de gener de 2018
• Els projectes hauran de ser realitzats per empreses amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, i l'actuació de R+D+i que com a conseqüència del projecte es facilite, haurà de tenir impacte tangible a la Comunitat Valenciana.
• Els costos associats al projecte no podran rebre simultàniament ajudes en el marc d'aquesta convocatòria i d'altres procedents d'aquesta o una altra administració o ens públic.
• El pressupost total del projecte presentat a la convocatòria H2020, la preparació de la qual de proposta siga objecte de sol·licitud de recolze en aquest programa, haurà de ser igual o superior a 70.000 euros. No seran presos en consideració els projectes el pressupost dels quals siga inferior al citat límit..
• No s'admetran les sol·licituds d'ajuda si l'empresa sol·licitant ha obtingut amb anterioritat una ajuda de l'IVACE per a preparar una proposta per a H2020 per al mateix projecte, encara que es presentara a una convocatòria diferent d'H2020.
• De la mateixa forma no podran rebre ajudes els projectes que hagen obtingut recolze en la convocatòria d'Ajudes a la Preparació de Propostes Comunitàries (APC) del CDTI. En el cas d'obtenir l'esmentat suport del CDTI amb posterioritat a la concessió de l'IVACE, quedarà aquesta sense efecte, excepte renúncia expressa a la ja concedida pel CDTI.

 

Actuacions susceptibles de suport:

Projectes consistents en la preparació, elaboració i presentació de propostes per a concórrer a qualsevol de les convocatòries del Programa Marc de Recerca i Innovació 2014 – 2020 Horitzó 2020.


Característiques de l'ajuda:

 

L'ajuda consistirà en una subvenció sobre el cost de la preparació, elaboració i presentació de propostes per a concórrer a qualsevol dels programes d'H2020.

La intensitat màxima de l'ajuda serà d'un 75% dels costos esmentats.

La quantia màxima de la subvenció no superarà els 7.500 euros quan el pressupost del projecte presentat a la convocatòria H2020 es trobe entre els 70.000 euros i els 200.000 euros i per a projectes amb pressupost superior es limitarà 15.000 euros.


Costos subvencionables:

Serveis externs: costos de consultoria i serveis equivalents destinats a la formulació d'un projecte empresarial d'acord amb convocatòries de l'H2020, en concret assessorament en preparació de propostes i gestions necessàries per a presentar formalment els projectes objecte d'ajuda a les respectives convocatòries, assessorament en matèria d'acords i propietat dels resultats dels projectes i despeses associades a les gestions per a la cerca de socis.

 

Terminis:

Termini de presentació de sol·licitud: Des de l'1/03/2018 fins al 22/3/2018 a les 23:59:59 h.

Inici del projecte: Posterior a l'1/01/2018

Data límit d'execució del projecte (despeses): 31/12/2018

Fi termini justificació (límit període pagament): 06/02/2019

 

Criteris de valoració:

 

Els projectes es prioritzaran atenent als criteris especificats a continuació i a la ponderació que s'especifica sobre un total de 100 punts:

1. Qualitat del projecte. Màxim: 30 puntsEs valorarà la participació en convocatòries d'H2020 prioritzant els projectes de preparació, elaboració i presentació de propostes dirigides a les convocatòries de Pilars de Lideratge Industrial i Reptes Socials, així com els projectes presentats en l'àmbit d'actuació de l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (*EIT) i de l'Instrumente PIME (SME Instrument).

2. Resultats/impacte que s'espera del projecte. Màxim: 60 punts.

a) Impacte econòmic com a resultat de la tornada esperada de la proposta presentada a H2020 mesurat a través de la subvenció sol·licitada per al projecte en la convocatòria europea: 0-30 punts.
b) Modalitat de participació del sol·licitant en el projecte europeu prioritzant que el sol·licitant present una proposta individual a H2020 o per a liderar un projecte en el qual concorre amb altres socis: 0-30 punts.

3. Característiques del sol·licitant. Màxim: 10 punts.

a) El sol·licitant disposa d'un certificat o distintiu empresarial en matèria d'igualtat, o com a entitat col·laboradora en igualtat d'oportunitats entre dones i homes, o qualsevol un altre anàleg de caràcter oficial: 0 - 4 punts.
b) L'activitat principal de l'empresa està alineada amb les prioritats temàtiques de la Comunitat per al Coneixement i la Innovació del Clima, Climate KIC (Knowledge and Innovation Community of the European Institute of Innovation and Technology for the Climate disponible en http://www.climate-kic.org/), valorant els projectes empresarials amb impacte favorable en simbiosi industrial, control de gasos d'efecte hivernacle, sistemes de transport eficients, tècniques de construcció conduents a la reducció d'emissions, gestió de l'aigua, bioeconomía: 0 – 3 punts.
c) Percentatge de persones amb diversitat funcional, sobre el total de la plantilla, per sobre del mínim legal exigible. 0 – 3 punts.

 

Sol.licitud i documentació:

 

La tramitació del procediment serà electrònica. La presentació electrònica requerirà que el sol·licitant dispose de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat, bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), tots dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, així com els certificats reconeguts en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicat en la seu electrònica del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital

La sol·licitud es presentarà en el registre telemàtic d'IVACE accessible en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina. Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud des del tràmit telemàtic, s'haurà d'annexar la memòria tècnica del projecte en format electrònic.

Per a més informació sobre els tràmits i els requisits, clic en: IVACE.es

01-03-2018 Subvencions per a l'obtenció per empreses de la Comunitat Valenciana de certificats en matèria d'I+D+i emesos per empreses o entitats acreditades per ENAC

 

 

Empreses beneficiàries:

PIME que tinguen la seua seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació i que complisquen els requisits previstos en la convocatòria i en les bases reguladores.

 


Requisits dels projectes:

Els previstos en la convocatòria i en les bases reguladores, especialment:

1. Els projectes hauran d'haver-se iniciat amb posterioritat a l'1 de gener de 2018.

2. Els projectes hauran de ser realitzats per pime amb seu o establiment productiu situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, i l'actuació de R+D+i que com a conseqüència del projecte es facilite, és a dir, el projecte de R+D+i objecte de certificació, haurà de tenir impacte tangible a la Comunitat Valenciana.

3. Els costos associats al projecte no podran rebre simultàniament ajudes en el marc d'aquesta convocatòria i d'altres procedents d'aquesta o una altra administració o ens públic.

 


Actuacions susceptibles de suport:

Els projectes objecte de subvenció consistiran en l'obtenció de certificats en matèria d'I+D+i emesos per empreses o entitats acreditades per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC), que es poden enquadrar en alguna de les següents actuacions:

Actuació 1. Certificació de projectes d'I+D+i, desenvolupats per les empreses beneficiàries,a l'efecte de deducció fiscal, segons l'art. 35 de la Llei d'Impost de Societats (Llei 27/2014), en els quals es distingirà entre les següents tipologies:
o Certificat de projecte de contingut i primera execució.
o Certificat de projecte de contingut i primera execució amb personal d'I+D en exclusiva.
o Certificat de mostraris o de projectes de demostració inicial o projectes pilot d'animació o videojocs.
o Certificat de projecte de contingut i execució amb exante previ o seguiment.
o Certificat de projecte exante

Actuació 2. Certificació de la dedicació exclusiva del personal a tasques de R+D+i segons el Reial decret 475/2014, sobre bonificacions en la cotització a la Seguretat Social del personal investigador.

Actuació 3. Certificació de la capacitat d'innovació a través de les següents normes:
o Jove Empresa Innovadora (JEI), segons l'Especificació AENOR EA0043 
o Certificació de Pime Innovadora, segons l'Especificació AENOR EA0047 
o Certificació conforme a la norma UNEIX 166.002 «Sistemes de gestió de la I+D+i»
 

Característiques de l'ajuda:

L'ajuda consistirà en una subvenció del cost de la certificació realitzada per empresa o entitat acreditada per ENAC, amb les següents limitacions en funció del tipus de certificat:

• Actuacions 1 i 2. Subvenció a fons perdut de fins a un 60% del cost del certificat, amb un màxim de 3.000 €.

• Per a l'actuació 3. Subvenció a fons perdut de fins a un 75% del cost del certificat, amb un màxim de 1.000 €

 

Costos subvencionables:

Serveis Externs: cost de la certificació realitzada per empreses o entitats acreditades per ENAC
 

Terminis: 

Termini de presentació de sol·licitud: Des de 2/03/2018 fins a 22/3/2018 a les 23:59:59 h.

Inici del projecte: Posterior al 01/01/2018

Data límit d'execució del projecte (despeses): 31/12/2018

Fi termini justificació (límit període pagament): 05/02/2019
 

 

Criteris de valoració:

 

Els projectes es prioritzaran atenent als criteris especificats a continuació i a la ponderació que s'especifica sobre un total de 100 punts:

1. Qualitat del projecte. Màxim: 88 punts.
─ Certificació de Jove Empresa Innovadora (JEI): 88 punts.
─ Certificació de PIME Innovadora: 80 punts.
─ Certificació de la dedicació exclusiva del personal a tasques d'I+D+i: 70 punts.
─ Certificació de projecte amb personal de I+D en exclusiva: 60 punts.
─ Certificació de projecte de contingut i primera execució: 50 punts.
─ Certificació de mostraris o de projectes de demostració inicial o projectes pilot d'animació o videojocs: 40 punts.
─ Certificació UNEIX 166.002 «Sistemes de gestió de la I+D+i»: 30 punts.
─ Certificat de projecte de contingut i execució amb ex-davant previ o seguiment: 20 punts.
─ Certificació de projecte exdavant: 10 punts.

2. Característiques del sol·licitant. Màxim: 12 punts.
a) El sol·licitant compta amb un Pla d'Igualtat d'Oportunitats encara quan no li siga exigible per la normativa vigent. 0 - 4 punts.
b) L'activitat principal de l'empresa està alineada amb les prioritats temàtiques de la Comunitat per al Coneixement i la Innovació del Clima, *Climate *KIC (Knowledge and Innovation Community of the European Institute of Innovation and Technology for the Climate disponible en http://www.climate-kic.org/ ), valorant els projectes empresarials amb impacte favorable en simbiosi industrial, control de gasos d'efecte hivernacle, sistemes de transport eficients, tècniques de construcció conduents a la reducció d'emissions, gestió de l'aigua, bioeconomía: 0 - 4 punts.
c) Percentatge de persones amb diversitat funcional, sobre el total de la plantilla, per sobre del mínim legal exigible. 0 - 4 punts.

 


Sol.licitud i documentació

La tramitació del procediment serà electrònica. La presentació electrònicarequerirà que el sol·licitant dispose de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat, bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), tots dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, així com els certificats reconeguts en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicat en la seu electrònica del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital

La sol·licitud es presentarà en el registre telemàtic d'IVACE accessible en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina. Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud des del tràmit telemàtic, s'haurà d'annexar la memòria tècnica del projecte en format electrònic.


Per a mes informació sobre el tràmits i serveis, clic en: IVACE.es

28-02-2018 Tot a punt per al 2on Fòrum d'Ocupació d'Alcàsser

EMPLE@LCÀSSER és la segona edició de la fira d’oportunitats laborals d’Alcàsser que t’apropa al món empresarial i t’ajuda a enfocar millor la teua recerca de feina. 

EMPLE@LCÀSSER és la forma de conèixer de primera mà les oportunitats laborals del territori, el lloc on descobrir les eines i serveis que tens al teu abast per a buscar feina i, a més, on podràs participar i aprendre en totes les activitats programades per a tu.

No t’ho penses! Si estàs buscant treball, vine a EMPLE@LCÀSSER!

+info: http://www.emplealcasser.es

28-02-2018 Ajudes per a plans d'acció destinats a millorar la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses industrials, per a l'exercici 2018. Indústria.

Objecte del tràmit

La concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a reforçar el teixit associatiu de caràcter industrial de la Comunitat Valenciana, a través d'actuacions per a la industrialització que milloren la competitivitat i la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de les empreses industrials de la Comunitat Valenciana.

Actuacions i projectes subvencionables:

Serà subvencionable, d'acord amb les normes establides en la convocatòria, qualsevol dels següents projectes, desenvolupat entre l'1 de gener i el 31 d'octubre de 2018, que s'emmarquen en alguna de les següents actuacions subvencionables:

1.1. Actuacions per a incorporar noves empreses a les associacions. 
1.2. Organització de programes de formació, trobades, seminaris i conferències destinats a fomentar la millora de la competitivitat i dels processos productius en la indústria valenciana.
1.3. Actuacions de foment de l'ecoinnovació i l'economia circular en la indústria valenciana.
1.4. Participació agrupada en certàmens o altres activitats de promoció exterior.
1.5. Actuacions que ajuden a la transformació del sector al model d'indústria 4.0. 
1.6. Actuacions que fomenten la competitivitat de les indústries del sector per mitjà de millores en l'eficiència energètica.

 

Qui pot sol·licitar-ho?

1. Podran ser beneficiàries d'estes ajudes les associacions empresarials multisectorials d'àmbit comarcal, amb seu o domicili social a la Comunitat Valenciana, que acrediten almenys tres anys d'activitat com a associació empresarial.

2. No seran admeses les sol·licituds presentades per fundacions, agrupacions o qualsevol altres entitats sense ànim de lucre que no estiguen degudament constituïdes com a associacions empresarials comarcals i inscrites en els registres corresponents.

3. No seran admeses les sol·licituds presentades per associacions empresarials que ja hagen presentat una sol·licitud d'ajuda en l'exercici 2018 en la convocatòria de 26 de desembre de 2017 (DOCV de 28/12/17), de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada per a l'exercici 2018 de les ajudes en matèria d'industrialització per a associacions empresarials industrials dels sectors del calçat, ceràmic, metal·lomecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció i plàstic de la Comunitat Valenciana, dins de la primera fase d'implantació del pla estratègic de la indústria valenciana.

4. Les sol·licituds que no acrediten clarament la condició d'associació multisectorial i comarcal, podran ser no admeses i excloses de la seua avaluació, sense necessitat que l'Administració requerisca prèviament a l'entitat sol·licitant l'esmena de tal defecte.

5. No podran obtindre la condició de beneficiàries les sol·licitants en què concórrega alguna de les circumstàncies previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

1. Quantia de l'ajuda:

L'ajuda consistirà en una subvenció del 100 % de les despeses que siguen considerades com a subvencionables, si bé l'ajuda total minimis concedida a una única entitat no podrà ser superior 200.000 euros en l'exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors, conforme amb els límits i les condicions previstes en el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

2. Despeses subvencionables

1. Tindran la consideració de despeses subvencionables les que satisfacen el que estableix l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que hagen sigut efectivament pagades entre l'1 de gener de 2018 i la finalització del període de justificació, i s'enquadren en alguna de les categories següents:

a) Col·laboracions externes, serveis tècnics, serveis professionals i serveis d'informació i difusió que siguen necessaris per al desenvolupament del projecte. No s'admetran despeses de personal propi de les associacions. En els projectes de participació en certàmens o activitats de promoció exterior s'acceptaran exclusivament les despeses vinculades directament a l'organització i/o participació en aquestes, excepte el lloguer de l'espai.

b) Despeses d'auditoria per a l'elaboració de l'informe de revisió del compte justificatiu de la subvenció per entitat auditora externa inscrita en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes, fins a un import màxim de sis-cents euros, IVA exclòs, per sol·licitud.

2. Només seran subvencionables les despeses de les actuacions que beneficien empreses industrials amb centre productiu a la Comunitat Valenciana.

3. No seran subvencionables les despeses que s'hagen repercutit totalment o parcialment a les empreses beneficiades per l'actuació subvencionable.

4. En aplicació del que disposa la disposició addicional tercera de la Llei 22/2017, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2018, els costos subvencionables tindran la consideració d'operacions de capital perquè es consideren activitats d'industrialització, investigació, desenvolupament i innovació i de formació de capital humà, vinculades a la reactivació econòmica.

 

Quan s'ha de sol·licitar?

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 28 de febrer fins al 28 de març de 2018, els dos dies inclosos (la convocatòria de 2018 s'ha publicat en el DOGV núm. 8241, de 23/02/2018).

- Només s'admetran les sol·licituds que hagen sigut gravades en el registre electrònic de la Generalitat fins a les 23:59 hores de l'últim dia de termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola).

- Si, tot i que estan obligades a presentar electrònicament la sol·licitud, alguna entitat presenta presencialment la sol·licitud, l'òrgan instructor la requerirà perquè rectifique aquest defecte a través de la seua presentació electrònica en el termini de 10 dies, però es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què haja sigut realitzada la presentació telemàtica; per la qual cosa, si aquesta es produeix després del termini establit en el resolc desé de la convocatòria, la sol·licitud serà no admesa per extemporània.

 

Què s'ha de presentar?

IMPORTANT: CAL LLEGIR PRÈVIAMENT LA GUIA ACLARIDORA PER A SOL·LICITAR AQUESTES AJUDES, que està disponible com a imprés associat al present tràmit de la Guia Prop.

1. SOL·LICITUD general de subvenció (segons model normalitzat disponible en el mateix tràmit telemàtic).

1.1. Aquesta sol·licitud conté les DECLARACIONS següents:

- Declaració responsable de totes les ajudes obtingudes per als mateixos costos subvencionables, a fi de comprovar que no se superen els límits de l'article 5.2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013.

- Declaració responsable que acredite que l'entitat no està incursa en alguna de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, en particular, que no és deutora de la Generalitat d'obligacions per reintegrament de subvencions.

1.2. D'altra banda, la conselleria competent en matèria d'indústria obtindrà de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, de conformitat amb la Llei 39/2015, i en els termes que preveuen els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

No obstant això, el sol·licitant podrà denegar expressament aquesta autorització en la mateixa sol·licitud de subvenció, per a la qual cosa haurà d'aportar les certificacions següents:
- De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que el sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
- De la Tresoreria General de la Seguretat Social, el certificat acreditatiu del fet que el sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social
- Dels serveis territorials de la Conselleria competent en matèria d'Hisenda, el certificat acreditatiu del fet que el sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.

Aquestes certificacions tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que estableix l'article 23.3 de l'RD 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions.


2. DOCUMENTACIÓ que ha de presentar-se amb la sol·licitud:

a) Annex de declaracions responsables (segons el model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit i també disponible en el tràmit telemàtic), que ha de contindre:

I. Declaració responsable del fet que l'entitat sol·licitant compleix la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat, o, si és el cas, està exempta d'aquesta obligació, i que es troba al corrent en en compliment de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana; del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social; de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes.

II. Declaració responsable que les despeses subvencionables no s'han repercutit totalment o parcialment a les empreses beneficiades per l'actuació.

III. Declaració responsable de les circumstàncies recollides en l'article 11.5 de l'Ordre de bases reguladores, com a criteris de preferència en cas d'empat de puntuació.

b) Còpia escanejada de l'escriptura de constitució de l'entitat sol·licitant i dels estatuts vigents, en què conste expressament l'àmbit multisectorial i comarcal de l'associació.

c) Certificat actualitzat en 2018, emés amb una antelació màxima a la sol·licitud de subvenció d'un mes, en què s'acredite la inscripció vigent en el registre corresponent.

d) Còpia de les actes de les reunions dutes a terme per l'associació en els exercicis 2015, 2016 i 2017, així com dels acords adoptats.

e) Memòria descriptiva del projecte per al qual se sol·licita l'ajuda, segons el model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit. La memòria serà l'únic referent per a aplicar els criteris de valoració; per la qual cosa, un ompliment deficient, o que siga difícil de comprendre, generarà una valoració inferior del projecte o, fins i tot, una denegació de la sol·licitud.

f) Dades de domiciliació bancària (segons el model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit), excepte si ja s'han presentat amb anterioritat davant de la Generalitat i no han experimentat cap variació i, en aquest cas, serà obligatori incloure en la sol·licitud general el número de compte utilitzat anteriorment i donat d'alta a aquests efectes.

g) Declaració responsable de totes les ajudes de minimis concedides a la sol·licitant com a única entitat, per qualsevol projecte i independentment dels costos subvencionats, en l'exercici fiscal corrent i en els dos anteriors. (Aquesta declaració es presentarà segons el model normalitzat denominat "Declaració d'ajudes de minimis", inclòs com a imprés associat a aquest tràmit i disponible també en el tràmit telemàtic).

h) Annex normalitzat de dades de l'actuació, en què s'ha d'omplir, en tot cas, el sector a què pertany, el tipus d'actuació entre les previstes en el resolc cinqué, el sumatori de totes les despeses que es consideren subvencionables, una denominació descriptiva del projecte d'inversió, així com la ubicació d'aquest que concrete la província i el municipi.

3. En els casos de no subjecció o exempció, total o parcial, de l'IVA, així com en aquells supòsits en què l'associació aplique una prorrata de l'IVA, ha d'aportar-se, juntament amb la sol·licitud, qualsevol certificat o documentació que acredite les dites circumstàncies i, en cas que no s'aporte, es considerarà que l'import de l'IVA suportat no serà subvencionable. Aquesta situació respecte a l'IVA també s'ha d'explicar adequadament en l'apartat del pressupost de la memòria descriptiva i s'ha de reflectir expressament en l'informe d'auditoria que es presente amb la justificació de l'ajuda.

4. L'òrgan competent per a la instrucció i resolució de l'expedient podrà requerir de l'associació sol·licitant en qualsevol moment altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient.

 

Impresos associats

[FINENTI2] GUIA ACLARIDORA PER A LA SOL·LICITUD I JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES EN MATÈRIA D'INDUSTRIALITZACIÓ PER A ASSOCIACIONS EMPRESARIALS MULTISECTORIALS D'ÀMBIT COMARCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

[DECREIN] ANNEX. DECLARACIÓ RESPONSABLE

[MEMDJAS] MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE LES ACTUACIONS (ASOCIACIONS COMARCALS MULTISECTORIALES)

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

[MINIMIS] DECLARACIÓ D'AJUDES MINIMIS

[RDBENTI2] RESUM DE DADES BÀSIQUES ASSOCIACIONS COMARCALS MULTISECTORIALS (INENT2)

 

Com sol·licitar-ho?

1. Sol·licitud de les ajudes

- L'associació ha d'omplir i signar l'imprés de sol·licitud i la documentació annexa utilitzant el procediment telemàtic dissenyat per a aquestes ajudes i que estarà disponible en el catàleg de serveis públics interactius de la Generalitat a través de la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), apartat "Serveis en línia", des d'on podran accedir al tràmit de sol·licitud d'ajuda dissenyat a l'efecte.

- Tant la sol·licitud com la resta de documents que s'han de presentar han de signar-se electrònicament amb certificació de persona jurídica, emesa per qualsevol de les entitats admeses en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados) o certificació digital del seu representant, que haurà d'haver-se registrat prèviament en el Registre de Representants de la Generalitat (vegeu els enllaços al dit registre en aquest mateix tràmit).

- Hi ha unes instruccions per a ajudar a presentar telemàticament la sol·licitud general de subvenció i la documentació que ha d'acompanyar-la, en la pàgina web de la Conselleria, disponibles en: http://www.indi.gva.es/tramitacion-telematica (vegeu l'enllaç directe en aquest tràmit).
A més, s'ha elaborat una guia aclaridora per a solicitar les ajudes com a imprés associat a aquest tràmit de la Guia Prop.

2. Esmena de sol·licituds
- Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits o no s'acompanye amb la documentació que resulte exigible o es considere necessària per a resoldre, es requerirà l'associació interessada perquè, en el termini de 10 dies hàbils, esmene la falta o acompanye els documents requerits, amb indicació que, si així no ho fera, se la considerarà desistida de la petició, amb una resolució prèvia que haurà de ser dictada en els termes que preveu l'esmentada legislació bàsica.

- Els requeriments es regiran pel que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i 54 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració electrònica de la Comunitat Valenciana.
La notificació electrònica dels actes administratius produirà efectes jurídics, ja que la dita via és obligatòria per a la persona interessada.

- L'esmena o aportació de documentació a iniciativa de l'associació sol·licitant haurà de realitzar-se utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació d'un expedient de sol·licitud d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que és tramitable electrònicament amb certificat digital i pot consultar-se en l'adreça següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15450 

3. Comissió tècnica instructora:

De conformitat amb el que estableix l'article 10 de l'Ordre 22/2016, de bases reguladores, una vegada examinades les sol·licituds, les que complisquen i acrediten els requisits establits, seran avaluades per una comissió tècnica instructora, que elaborarà una relació ordenada de les associacions sol·licitants admeses amb la puntuació obtinguda i elevarà a l'òrgan concedent les corresponents propostes de concessió i denegació d'ajudes i la determinació de les quanties.
La composició de la comissió tècnica i el seu funcionament seran els establits en els apartats 5 i 6 de l'article 10 mencionat. 

4. Resolució:

- S'ha delegat en la direcció general amb competències en matèria d'indústria la resolució de les sol·licituds de subvencions que es presenten a l'empara de les convocatòries d'ajudes. L'òrgan competent per a la resolució d'aquestes subvencions serà, així mateix, competent per a dictar la resolució prevista en l'article 13 de l'Ordre 22/2016, de bases reguladores. 

5. Notificació de les ajudes

- La resolució del procediment de concessió es notificarà a les associacions interessades per mitjà de la seua publicació en la pàgina web de la conselleria competent en matèria d'indústria (àrea d'indústria), de conformitat i en els termes que preveu la Llei 39/2015 i en el DOGV, en compliment d'allò que s'ha establit sobre publicitat de subvencions concedides en la Llei 38/2003.

- Així mateix, les subvencions concedides es remetran a la Base de Dades Nacionals de Subvencions, per a la seua publicació, amb la indicació de la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari a què s'imputen, el beneficiari, la quantitat concedida i l'objectiu o finalitat de la subvenció.

6. Justificació de les ajudes:

- Les entitats beneficiàries hauran de presentar la documentació justificativa FINS AL 31 D'OCTUBRE DE 2018 de forma telemàtica en els mateixos termes del resolc huité.

- La documentació justificativa que haurà de presentar-se de conformitat amb allò que disposa l'article 14 de l'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre és la següent:

a) Informe d'empresa auditora de comptes inscrita com a exercent en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes dependents de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, amb el contingut establit en l'article 14, punts 5, 6 i 7 de l'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre, signat electrònicament.

b) Compte justificatiu d'acord amb el model normalitzat (disponible en el tràmit), signada per l'entitat beneficiària i avalada per l'informe d'auditoria signat.

c) Memòria tecnicoeconòmica i resum de dades bàsiques de les actuacions, segons el model normalitzat (disponible en el tràmit).

d) En cas d'haver denegat expressament l'autorització a l'òrgan convocant perquè obtinga de manera directa, a través de certificats electrònics, l'acreditació del compliment de obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, caldrà aportar les certificacions indicades en l'apartat dos del resolc nové de la convocatòria.

- La direcció general competent en matèria d'indústria podrà requerir la informació addicional que, en cada cas, estime necessària per a acreditar el compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció.

 

Com es tramita telemàticament?

Tramitar amb certificat electrònic.

 

Vegeu l'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre de 2016

Vegeu la Resolució de 21 de febrer de 2018

Vegeu l'extracte de la Resolució de 21 de febrer de 2018

 

Per a més informació sobre els tràmits i requisits, feu clic en: GVA.es

27-02-2018 Ajudes per a les assistències tècniques a cooperatives i societats laborals per a l'exercici 2018. Economia social.

 

Objecte del tràmit

La concessió de subvencions dirigides a la prestació d'assistència tècnica, en alguna de les modalitats que s'indiquen a continuació, a cooperatives i societats laborals o a entitats associatives de cooperatives i societats laborals valencianes.

Eixa assistència tècnica:

1.- Haurà de consistir en alguna de les modalitats següents:

 • a) Contractació de directors i gerents durant el primer exercici de vigència del contracte.
 • b) Estudis de viabilitat, organització, comercialització, diagnosi o altres de naturalesa anàloga, excepte els que siguen exigits en la tramitació d'expedients administratius per a l'obtenció d'autoritzacions i/o subvencions.
 • c) Informes econòmics i auditories, sempre que uns i altres no es realitzen per a complir una obligació normativament establida.
 • d) Assessorament en les distintes àrees de la gestió empresarial. Este supòsit no podrà referir-se a tasques d'assessorament que per la seua naturalesa tinguen caràcter ordinari i continuat en l'activitat de l'empresa, i hauran de circumscriure's únicament a aquelles de caràcter extraordinari que n'afecten la viabilitat, o per a la posada en marxa de projectes orientats a incorporar la innovació en els processos de gestió i organització o a la implantació de noves tecnologies en el camp de la societat de la informació i la comunicació, que contribuïsquen a una millora de la seua competitivitat. 


2.- Estos servicis d'assistència tècnica a la gestió i producció hauran de ser prestats per empreses especialitzades que reunisquen garanties de solvència professional.

3.- En l'exercici 2018 només serà subvencionable l'assistència tècnica prestada a la sol·licitant íntegrament en l'exercici 2018.

 

Qui pot sol·licitar-ho?

Les cooperatives de treball associat i societats laborals.

* No obstant, estes ajudes NO seran aplicables a les empreses que operen en els sectors exclosos per l'article 1 del Reglament (UE) número 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 (DOUE L 352, de 24/12/2013).

 

Requeriments

1. Amb caràcter general, les cooperatives i les societats laborals sol·licitants d'estes ajudes hauran de reunir els requisits següents:
a) Estar legalment constituïdes i inscrites. S'entendrà com a data d'inscripció, la de l'assentament de presentació en el registre públic corresponent, sempre que la inscripció es produïsca dins del termini de validesa de l'assentament.

c) Estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social.


2. Estes ajudes es concediran únicament a cooperatives i societats laborals per a actuacions realitzades en centres de treball ubicats en el territori de la Comunitat Valenciana, amb independència del lloc del seu domicili social o del registre en què figuren inscrites.

3. No podran concedir-se a una mateixa sol·licitant més de dos subvencions per assistència tècnica en un mateix exercici.

 

Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

1.- Quantia:
L'import de la subvenció serà de fins al 50 per cent del cost de l'actuació i no podrà superar la quantia de 20.000 euros.

2.- Gastos subvencionables:
2.1. Seran subvencionables els gastos que de manera indubtable responguen a la naturalesa de l'activitat subvencionada i que s'hagen efectivament pagat en el període a què es referisca cada convocatòria amb anterioritat a la finalització del període de justificació determinat en l'article 10 de l'Ordre 23/2016. En tot cas caldrà ajustar-se al que disposa l'article 31, apartats tres, quatre, cinc, set, huit i nou de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
2.2. Es consideraran subvencionables els impostos indirectes quan s'acredite per la beneficiària de les ajudes que no són susceptibles de recuperació o compensació per esta.
2.3. Els gastos subvencionables que es justifiquen es correspondran amb els costos reals efectivament pagats pels beneficiaris amb anterioritat a la data de presentació de la justificació, no podran superar el valor de mercat, de conformitat amb el que establix l'article 170 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i hauran de ser acreditats per mitjà de factures originals totalment abonades o altres documents comptables de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil o amb eficàcia administrativa, d'acord amb el que establix el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre. En general, per a la justificació haurà d'atendre's, a més, a tot el que disposa el article 10 de l'Ordre 23/2016.

3.- Límits:
3.1. L'import de les subvencions concedides no podrà ser, en cap cas, de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb ajudes, subvencions, ingressos o altres recursos procedents de la Generalitat, d'altres administracions públiques o d'altres ens públics o privats, nacionals o internacionals, supere el cost de l'activitat a desenrotllar per l'entitat beneficiària.
3.2. D'acord amb la normativa comunitària sobre acumulació d'ajudes, l'import total haurà de respectar els límits fixats pels règims d'ajudes en què s'emparen.
3.3. Amb caràcter general (llevat que una altra cosa expressament es determine), les ajudes i subvencions establides en l'Ordre 23/2016 seran compatibles entre si i amb qualssevol altres pel mateix concepte. En el supòsit de compatibilitzar ajudes es respectaran, en tot cas, els límits derivats del règim d'autorització adoptat per les corresponents decisions de la Comissió Europea, relatives a les ajudes establides en l'Ordre 23/2016.
No obstant això, les subvencions per incorporació de socis treballadors o socis de treball seran incompatibles amb altres ajudes o subvencions que puguen concedir-se amb la mateixa finalitat. Queden exceptuades d'esta incompatibilitat les bonificacions de quotes a la Seguretat Social per incorporació de desempleats com a socis treballadors o de treball en cooperatives o societats laborals, sempre que es respecten els límits establits en la normativa que regule la dita bonificació.

4.- Liquidació i justificació: 
4.1. La subvenció s'alliberarà una vegada justificada pel beneficiari la realització de l'actuació per a la que es va concedir.
4.2. Per a realitzar eixa justificació, el beneficiari haurà d'aportar, en el termini que s'indique en la resolució de concessió de l'ajuda, a més de la documentació exigida en els articles 17.3 i 20.3 de l'Ordre 23/2016 i la que expressament es determine per a cada cas en eixa resolució, el corresponent compte justificatiu, de conformitat amb el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en l'article 72 del seu reglament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i formulada segons el model establit a este efecte.
4.3. La presentació de la documentació justificativa es farà de manera telemàtica.
4.4. En general, per a la justificació de l'ajuda haurà de tindre's en compte, a més, tot el que disposa l'article 10 de l'Ordre 23/2016.

 

Quan s'ha de sol·licitar?

En l'exercici 2018, podran sol·licitar-se estes ajudes des de l'endemà de la publicació en el DOGV de la corresponent Resolució de convocatòria (que s'ha publicat en el DOGV núm. 8204, de de 03/01/2018) FINS AL dia 30 de ABRIL de 2018, inclusivament.

 

Què s'ha de presentar?

1 - SOL·LICITUD general de subvenció (segons model normalitzat disponible en el propi tràmit telemàtic) i ANNEX a la mateixa (segons model normalitzat que figura com a imprés associat a este tràmit i també al tràmit telemàtic).

Per a la presentació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes i la resta de documentació requerida, ha d'atendre's al que es preveu en l'apartat d'este tràmit denominat 'Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació'.

2 - DOCUMENTACIÓ que ha d'adjuntar-se a la sol·licitud i l'annex:

- Sempre que les bases reguladores de la concessió d'estes ajudes (aprovades per Ordre 23/2016, de 27 d'octubre) no especifiquen una altra cosa, tant la documentació general, com l'específica, es presentarà acompanyada amb una còpia compulsada prèviament.

- En el cas que els documents adjunts a la sol·licitud d'estes ajudes ja estiguen en poder de qualsevol òrgan de l'administració actuant, el sol·licitant podrà acollir-se al que establix respecte d'això la legislació en matèria de procediment administratiu, sempre que es faça constar la data i l'òrgan o dependència a què van ser dirigits, la identificació del procediment en què es troben i que no hagen transcorregut mes de cinc anys des de la finalització del procediment a què corresponguen.

- Llevat que una altra cosa es determine en les esmentades bases reguladores, les sol·licituds, memòries i la resta de declaracions que hagen de presentar-se segons un formulari establit a este efecte, ho seran utilitzant per a això els models que poden obtindre's tant en l'apartat "Impresos associats" d'este tràmit de la Guia PROP, com en l'apartat dedicat a les concretes ajudes que es tracte, dins de l'adreça web de la Generalitat: www.gva.es/subvencionesecosocial

- A més de la documentació (general i específica) requerida, l'Administració podrà demanar de l'entitat sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que estime necessaris per a resoldre millor sobre la sol·licitud presentada.

2.1 - DOCUMENTACIÓ GENERAL

- Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades amb la documentació general següent:

a) Targeta d'identificació fiscal de la sol·licitant.

b) Escriptura de constitució de l'entitat, a la qual s'adjuntaran els estatuts vigents.

c) Si en la sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la Conselleria competent en matèria de foment de l'economia social l'autorització perquè comprove, de forma directa i per mitjans telemàtics, les dades d'identitat de la/es persona/es física/ques que actue/n en nom i representació de la persona jurídica sol·licitant subscrivint l'esmentada sol·licitud de subvenció, haurà de presentar-se la documentació acreditativa de l'identitat de dita/es persona/es (DNI, NIE o passaport).
A més, si de la comprovació efectuada per la Conselleria resultara alguna discordança amb les dades facilitades per la propia persona interessada, l'òrgan instructor estarà facultat per a realitzar les actuacions procedents per a aclarir-la.

d) Llevat que la capacitat de representació es preveja en els estatuts de l'entitat, escriptura de poder, suficient i subsistent per a actuar davant de l'Administració pública en el procediment de concessió de subvencions i ajudes públiques, de la persona o persones físiques que actuen en nom i representació d'una persona jurídica en la subscripció de la sol·licitud. Quan la representació s'haja conferit amb caràcter mancomunat, la sol·licitud haurà de subscriure's conjuntament pels qui, de conformitat amb el que disposa el títol que els concedisca facultats mancomunades, puguen representar vàlidament la sol·licitant.

e) Declaració subscrita per la representació legal de l'entitat, amb referència a la data de la sol·licitud, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions registrals o d'una altra índole que vinguen imposades a l'entitat sol·licitant per la legislació específica d'aplicació, segons es tracte d'una cooperativa o d'una societat laboral (declaració a realitzar segons model normalitzat inclòs en l'imprés associat a este tràmit denominat "Annex I. Assistència tècnica"). Expressament es farà constar que l'entitat, en cas de comptar amb treballadors per compte d'altri, no sobrepassa els límits legals de contractació d'estos o que ha obtingut l'autorització corresponent per l'excés.

f) Dades de domiciliació bancària, segons el model facilitat a este efecte (model de domiciliació bancària), que es presentaran, necessàriament, en dos exemplars originals, de conformitat amb el que establix l'article 5 de l'Orde 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.

g) Memòria, que inclou formulari de criteris de valoració, (segons el model normalitzat que figura com a imprés associat a este tràmit denominat "Memòria assistència tècnica"), en relació amb l'activitat objecte de la subvenció, que haurà d'arreplegar les circumstàncies que concórreguen en el projecte d'entre les ressenyades en els articles 5 i 22 a 33 de l'Ordre 23/2016 i que permeten aplicar els criteris de valoració que serviran de base a la concessió de la subvenció. La falta d'ompliment de qualsevol dels apartats de la dita memòria serà valorada atorgant zero punts al corresponent criteri.

h) Si en la sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la Conselleria competent en matèria de foment de l'economia social l'autorització perquè esta obtinga de forma directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat) i enfront de la Seguretat Social, en els termes que preveu els articles 18 i 19 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, hauran de presentar-se llavors les certificacions següents:
-De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
-De la Tresoreria General de la Seguretat Social el certificat acreditatiu de què la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.
-Dels servicis territorials de la Conselleria competent en matèria d'Hisenda, el certificat acreditatiu de què la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.
La validesa d'estes certificacions haurà d'estendre's a la data de l'atorgament de l'ajuda, havent de tindre en compte respecte d'això que les certificacions expedides per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que establix l'article 23.3 del Reial Decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
D'altra banda, l'òrgan instructor del procediment es reserva el dret de requerir a la persona sol·licitant si la informació obtinguda presenta alguna incidència o requerix algun aclariment.

2.2 - DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA

Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades, a més, amb la següent documentació específica d'este tipus d'ajudes:

a) Per als servicis d'assessorament, estudis, informes econòmics o auditories s'adjuntarà un índex del contingut del treball a desenrotllar, un pressupost detallat d'este, una còpia del contracte, així com una memòria de l'entitat o curriculum vitae de la persona que realitze l'estudi o assessorament.

b) En les subvencions per contractació, s'adjuntarà el contracte de treball, el currículum vitae de la persona contractada, l'escriptura pública dels poders atorgats i la documentació acreditativa de la seua inclusió en els grups 1 o 2 de cotització a la Seguretat Social.

 

Impresos associats

[SOLESAST] ANNEX I. ASSISTÈNCIA TÈCNICA

[INSTRUCC] INSTRUCCIONS

[MEMESAST] MEMÒRIA ASSISTÈNCIA TÈCNICA

[DECREFI] DECLARACIÓ RESPONSABLE (A PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ)

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

[MINIMIS] DECLARACIÓ D'AJUDES MINIMIS

[DRESS] DECLARACIÓ RESPONSABLE D'OBLIGACIÓ DAVANT LA SEGURETAT SOCIAL

[DECREFJ] DECLARACIÓ RESPONSABLE. A PRESENTAR AMB LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ (Art. 34.5 de la Llei 38/2003)

[RELFACTFJ] COMPTE JUSTIFICATIU. RELACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS DE PAGAMENT ADJUNTS

 

Com sol·licitar-ho?

1.- PRESENTACIÓ DE FORMA TELEMÀTICA de la sol·licitud i de tota la documentació requerida per a l'obtenció d'estes ajudes, davant de la direcció territorial de la Conselleria competent en matèria de foment de l'economia social de la província en què estiga ubicat el domicili social o el centre de treball de l'entitat sol·licitant, en el termini establit en la resolució anual de convocatòria.

2.- El PROCEDIMENT per a la concessió d'estes subvencions:
- Es tramitarà amb subjecció al règim de concurrència competitiva.
- S'iniciarà d'ofici per mitjà de convocatòria pública aprovada mitjançant una resolució dictada per la persona titular de la Conselleria competent en matèria de foment de l'economia social, que serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
- La seua ordenació i instrucció correspondrà a la direcció territorial de l'esmentada conselleria de la província del domicili social o centre de treball de la sol·licitant.

3.- ESMENA
- Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en l'Ordre 23/2016 o els establits amb caràcter general en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, o en la legislació en matèria de procediment administratiu, o no s'hi adjunte la documentació que haja d'adjuntar-se a a la sol·licitud, d'acord amb l'Ordre 23/2016, es requerirà l'interessat perquè en el termini màxim i improrrogable de 10 dies esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fa, es considerarà que desistix de la seua petició, una vegada s'haja dictat una resolució redactada en el termes que preveu l'esmentada legislació en matèria de procediment administratiu.
- L'esmena es realitzarà utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que és tramitable telemàticament amb certificat digital i pot consultar-se en la direcció següent:
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15450&version=amp (vegeu l'enllaç directe en este tràmit).

4.- ÒRGAN COL·LEGIAT:
- Una vegada efectuat l'examen de les sol·licituds, estes seran sotmeses a informe de l'òrgan col·legiat previst en l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
- Este òrgan col·legiat assignarà a cada una de les sol·licituds una puntuació, de conformitat amb els criteris de valoració establits en l'article 5 de l'Ordre 23/2016 i amb les normes per a l'aplicació d'eixos criteris de valoració del capítol III d'esta ordre.

5.- Excepcionalment, l'òrgan competent per a la concessió de la subvenció podrà procedir al prorrateig, entre els beneficiaris, de l'import global màxim destinat a la subvenció de les corresponents actuacions, sempre que el dit prorrateig obeïsca a causes degudament acreditades i justificades i li haja sigut proposat per l'esmentat òrgan col·legiat al qual correspon valorar les sol·licituds presentades.

6.- RESOLUCIÓ:
- La competència per a resoldre sobre les sol·licituds formulades correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria de foment de l'economia social.
No obstant això, es delega en els titulars de les direccions territorials de l'esmentada conselleria, la competència per a resoldre els expedients d'este tipus d'ajudes de suport a la incorporació de socis, així com la competència per a la disposició del crèdit, el reconeixement de l'obligació i la proposta de pagament, en relació amb els programes d'ajudes anteriorment mencionats. Així mateix se'ls delega la facultat d'acordar la minoració, revocació, resolució o reintegrament de les corresponents resolucions de concessió dictades fent ús de la dita delegació, així com per a aprovar la concreció del corresponent Pla de Control de les esmentades subvencions.
- La resolució de concessió de les ajudes:
. Fixarà expressament la seua quantia.
. Incorporarà, si és el cas, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què ha de subjectar-se el beneficiari de les ajudes.
. I farà constar de manera expressa la desestimació de la resta de sol·licituds, si n'hi ha.
- El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de SIS MESOS, comptadors des de la data de finalització del corresponent termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb l'article 7 de l'Ordre 23/2016.
- Transcorregut el termini anterior sense que s'haja dictat i notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la pretensió per silenci administratiu, de conformitat amb el que preveu l'article 55 de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana, i d'acord amb el que disposa l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, tot això sense perjuí que subsistisca l'obligació legal de resoldre sobre la petició formulada.
- Les resolucions que es dicten a l'empara de les corresponents convocatòries es notificaran als interessats ajustant-se al que es disposa en l'article 26 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Com es tramita telemàticament?

Tramitar amb certificat electrònic.

1. La presentació de la sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'estes ajudes NOMÉS pot realitzar-se PER MITJÀ DEL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual acaba d'indicar-se.

2. Per a presentar esta sol·licitud per mitjà de la tramitació telemàtica, el/la sol·licitant (persona física o jurídica) haurà de disposar de firma electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física),compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació en https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/sede_certificados).
En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona física i actuar en representació d'una persona jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació dels qual està disponible:
- En http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp (vegeu l'enllaç directe en este tràmit)
- Y en http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/

3. Clicant en l'enllaç directe que acaba d'indicar-se o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura en color roig a l'inici d'este tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic que li permetrà omplir el formulari web de sol·licitud de subvenció, annexar la documentació que haja d'adjuntar a eixa sol·licitud i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtindrà així el justificant de registre corresponent.

Hi ha unes instruccions per a ajudar en eixa tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria, disponibles en: http://www.indi.gva.es/va/tramitacion-telematica (vegeu l'enllaç directe en este tràmit).

4. Respecte als documents que cal presentar junt amb la sol·licitud:

- És recomanable que, en primer lloc, reunisca tots els documents que cal presentar i els guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.

- IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament junt amb la sol·licitud hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les firmes DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen. Per a això l'autoritat certificadora de la Comunitat Valenciana oferix un servici gratuït de firma de documents PDF. Acudisca a http://www.accv.es per a més informació respecte d'això. No obstant això, hi ha més sistemes vàlids de firma de documents pdf que pot utilitzar.

 • En este tràmit de la Guia Prop:

 

 •  En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar junt amb la sol·licitud de subvenció.

 

 • Y en l'apartat "Impresos Associats" (a més de en el propi tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats i reomplibles de tots o alguns d'eixos documents, segons el cas.

Si hi ha model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell. No obstant això, aquells documents per als quals no existisca model normalitzat hauran de ser creats o demanats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica.

 

Informació complementària

Logos.

Instruccions tramitació telemàtica ajudes Conselleria competent en matèria de foment de l'economia social

Inscripció en el Registre de Representants davant la Generalitat

Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria competent en matèria de foment de l'economia social

Vegeu la Llei 38/2003, de 17 de novembre

Vegeu el Decret 279/2004, de 17 de desembre

Vegeu el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió.

Vegeu la Llei 1/2015, de 6 de febrer

Vegeu l'Ordre 23/2016, de 27 d'octubre

Vegeu Resolució de 27 de desembre de 2017

Vegeu Extracte de la Resolució de 27 de desembre de 2017

 

Per a més informació sobre els tràmits i requisits, feu clic en: GVA.es

23-02-2018 Subvencions per al sosteniment de despeses corrents de les mancomunitats de la Comunitat Valenciana.

 

Objecte del tràmit

Ajudar al desenvolupament integral de les mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana, per mitjà del finançament de les despeses corrents d'aquests en béns i serveis.

 

Qui pot sol·licitar-ho?

Poden ser beneficiàries d'aquest programa de subvencions totes les mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana que es troben en ple funcionament i que estiguen inscrites en el Registre d'Entitats Locals de la Comunitat Valenciana.

Requeriments:

Els beneficiaris de les subvencions han de reunir els requisits que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

 • - La quantia de l'ajuda pot arribar fins al 100 % del cost subvencionable. L'import de la subvenció serà el cost subvencionable de l'actuació, que el defineix l'article 31 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
 • - No és subvencionable l'import corresponent a l'Impost sobre el Valor Afegit.


Procediment de cobrament:

 • - Quan s'haja dictat la resolució de concessió de subvencions, s'haurà de justificar el cost subvencionat de l'actuació. Pagament total a la justificació de la despesa subvencionada.
 • - D'acord amb el que estableix l'article 199 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana, serà un requisit per al pagament de la subvenció acreditar que s'està al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels comptes propis anuals davant de la Sindicatura de Comptes.
 • - A l'efecte d'acreditar el compliment de l'obligació legal esmentada, la Sindicatura de Comptes expedirà, a petició de l'entitat local interessada, el document que certifique que s'ha presentat el compte general.

 

Quan s'ha de sol·licitar?

 

El termini per a la presentació de sol·licituds serà d'un mes des de l'endemà de la publicació de la present convocatòria en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV nº 8239 de 21/02/2018)
.

Què s'ha de presentar?

Les sol·licituds de subvenció, que han d'anar acompanyades de la documentació requerida, s'han de formular en els models oficials i han d'anar adreçades a la Direcció General d'Administració Local, de la Presidència de la Generalitat, C/En Bou, núm. 9-11 46001 València.

Aquestes sol·licituds s'han de presentar signades pel president de la mancomunitat, amb el segell de la mancomunitat, en els models que figuren en l'annex de la convocatòria, com a sol·licitud general de subvenció (document 1) i sol·licitud d'ajudes per a mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana (document 2) i han d'anar acompanyades de la documentació següent:

 • a) Resum del pressupost de l'exercici corrent (classificació econòmica a nivell de capítol), si s'ha aprovat i, en cas contrari, del pressupost prorrogat de l'exercici anterior (document 3). En el cas de mancomunitats de creació recent, sense un primer pressupost aprovat, es pot aportar, juntament amb un escrit que explique la situació especial en què es troba, una certificació del projecte del pressupost.

 

 • b) La domiciliació bancària, sempre que el compte bancari no estiga donat d'alta en la Generalitat o que calga modificar les dades d'aquest.


Haurà de constar, necessàriament, en la sol·licitud de subvencions:

 • a) Compromís del fet que la despesa s'executa a càrrec del pressupost de l'exercici 2016.

 

 • b) Compromís de la mancomunitat d'aportar la part de l'import total de l'actuació que no cobrisca la subvenció concedida i que no s'haja finançat d'una altra manera.

 

 • c) Compromís de donar la publicitat adequada del finançament de l'actuació per mitjà d'aquesta ajuda.

 

 • d) Declaració de les ajudes sol·licitades o rebudes per al finançament de la despesa.
   
 • e) Declaració del fet que no s'haja incorregut en les prohibicions que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

 

Impresos associats

SOL·LICITUD GENERAL DE SUBVENCIÓ

[DOC 2] SOL·LICITUD D'AJUDES PER A MANCOMUNITATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

[DOC 3] RESUM DEL PRESSUPOST APROVAT

[DOC 4] CERTIFICAT DE DESPESES

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

 

Com sol·licitar-ho?

 • - Presentació de les sol·licituds i de la documentació que s'hi requereix.

 

 • - L'òrgan competent per a l'ordenació i la instrucció del procediment és la Direcció General d'Administració Local.

 

 • - Si la sol·licitud no té els requisits i els documents que s'assenyalen, es requerirà l'interessat perquè, en un termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa així, es considerarà que desisteix de la seua petició.

 

 • - Per a l'estudi i la valoració de les sol·licituds presentades per les mancomunitats de municipis, es constituirà una comissió avaluadora. Aquesta comissió avaluadora estarà integrada per:

a) President/a: La persona titular de la direcció general amb competència en matèria d'administració local, o la persona que designe perquè la substituïsca.
b) Vocals:
b.1) La persona titular de la subdirecció general amb competència en matèria d'administració local, o la persona que designe perquè la substituïsca.
b.2) La persona titular del servei amb competència en matèria de gestió de subvencions a entitats locals que corresponguen a la direcció general amb competència en matèria d'administració local.
b.3) Dues vocals que haja designat la persona titular de la direcció general amb competència en matèria d'administració local.
Exercirà les funcions de secretari un dels vocals que haja designat la persona titular de la Direcció General d'Administració Local.

 • - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució pertinent serà de sis mesos, comptadors des de la publicació de la convocatòria corresponent, llevat que aquesta pospose els seus efectes a una data posterior. Si el termini ha transcorregut sense que s'haja notificat una resolució expressa, es podran entendre desestimades les sol·licituds corresponents per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix la llei de procediment administratiu vigent i l'article 55 de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat.

 

 • - L'òrgan competent per a la resolució de la concessió de les ajudes serà el titular de la direcció general amb competència en matèria d'administració local, que posarà fi a la via administrativa.

 

 • - L'eficàcia de la concessió de l'ajuda quedarà supeditada al compliment dels termes i les condicions de la concessió. Es podrà modificar la resolució de la concessió si, en el mateix termini que s'haja fixat per a la justificació, s'alteren les condicions que van determinar la concessió.
   
 • - La resolució es notificarà als interessats en els termes previstos en la llei de procediment administratiu vigent, i la publicitat d'aquesta se subjecta al que disposa l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Com es tramita telemàticament?

Tramitar amb certificat electrònic.


Tramitació

Únicament s'han de presentar les sol·licituds de subvenció de manera telemàtica, i s'han de formalitzar segons els models que figuren en l'adreça d'Internet que s'indica a continuació: www.gva.es accedint als apartats Administracions/Ajudes i Subvenciones/Administracions locals, signades pel representant del municipi.

Per a poder tramitar telemàticament la sol·licitud, s'ha de disposar del certificat digital, ja siga de l'entitat, del president de l'entitat o del representant davant de la Generalitat. Tot això de conformitat amb les instruccions previstes en la pàgina web de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) www.accv.es.

 

 

Actuacions subvencionables: 


Són subvencionables per mitjà d'aquest programa de subvencions, les despeses corrents derivades de l'execució d'algunes de les actuacions següents, que s'inclouen en el capítol II del pressupost de despeses de l'exercici corresponent a la convocatòria, i que s'han dut a terme durant el període que aquesta estableix:

 • a) Arrendaments de terrenys, edificis, maquinària, material de transport, mobiliari, equips d'informació i un altre material immobilitzat.

 

 • b) Reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i un altre material immobilitzat, i s'exclouen les actuacions que es poden subsumir en el capítol VI de despeses d'inversió.

 

 • c) Material que no es pot inventariar: material d'oficina, premsa, revistes, llibres i altres publicacions i material informàtic.

 

 • d) Subministraments: electricitat, aigua, gas, combustibles, vestuari, productes alimentaris, farmacèutics i sanitaris, neteja i condícia, recanvis de maquinària, utillatge i elements de transports, material electrònic i de telecomunicacions.

 

 • e) Comunicacions: telefòniques, postals, telegràfiques, informàtiques i altres despeses en comunicacions.

 

 • f) Serveis externalitzats: contractació de serveis municipals amb empreses externes.
   
 • g) Redacció i estudis de treballs tècnics, a aquest efecte, per empreses externes.

 

Normativa

Vegeu el Decret 3/2016, de 10 de juny

Vegeu la Resolució de 9 de febrer de 2018

 

Per a més informació sobre els tràmits i requisits, feu clic en: GVA.es