Mostrant els resultats de 71 a 80 de 338

27-04-2018 Jornada gratuïta Comença a exportar


En la jornada s'inclouran temes com  eines i mètodes per a la selecció de mercats exteriors, formes d'accés a aquests mercats, mitjans de pagament, documentació necessària i màrketing internacional, entre altres.

La jornada és gratuïta i està dirigida a les empreses interessades en començar a exportar.

Horari: de 16 a 20h. els dies 12,13 i 14 de juny.
Lloc: Viver d'empreses d'Ontinyent, Av. de Francisco Cerdà, 49 baix,

Inscripcions: http://www.camaravalencia.com/es-ES/jornadas/Paginas/pagina-evento.aspx?cod=7108

Contacte:
Marga Pérez Asensi, 639016301, ontinyent.territorial@camaravalencia.com
Marina Montesinos, 963103917, montesinos@camaravalencia.com

26-04-2018 Fòrum d'Ocupació de Picassent


FOPIC és el Fòrum d’Ocupació de Picassent, impulsat per la Regidoria de Formació, Ocupació i Promoció Econòmica a través de l’Agència de Desenvolupament Local, que representa un important punt de trobada entre empreses que busquen candidats i persones que busquen accedir al món laboral i millorar la seua ocupabilitat. Al llarg de la jornada, les persones assistents tindran l’oportunitat de donar-se a conèixer a les empreses i entrevistar-se amb el seu personal de RRHH prèvia inscripció a les ofertes publicades en aquesta web. A més, podran obtindre formació, orientació i informació laboral útil per a apropar-se al treball que busquen.

FOPIC és la primera edició de la major jornada d’oportunitats laborals de Picassent que t’apropa al món empresarial i t’ajuda a enfocar millor la teua recerca de feina. FOPIC és la forma de conèixer de primera mà les oportunitats laborals del territori, el lloc on descobrir les eines i serveis que tens al teu abast per a buscar feina.
 

El programa d'activitats de FOPIC:

9:00h Obertura de portes i recepció d'asistents. 
9:30h Acte oficial d'inaguració i presentació de la jornada. 
10:00h Conferència: Profesionals del futur.
11:00h Descans i zona networking amb catering. 
11:30h Taller. Supera amb èxit el procés de selecció. 
11:30h Taller. Xarxes Socials per a la recerca d'ocupació. 
11:30h Taller. Descobreix com el NouServef t'ajuda a trobar treball. 
11:30h Taller. Les emocions en el procés de recerca de treball. 
12:30h Conferencia SIN VERGÜENZA.
14:00h Tancament de la jornada. 

 

Lloc i data: 

Data: Divendres 4 de maig de 2018

Horari: De 9:00 fins a 14:00h

Lloc: Casa de la Cultura de Picassent

 

<<<< Formulari d’Inscripció >>>>

25-04-2018 Ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel a la Comunitat Valenciana.


Es convoquen ajudes dirigides als titulars d'explotacions apícoles de la Comunitat Valenciana perquè efectuen inversions i actuacions a fi de millorar les condicions de producció i comercialització de la mel per a la vigent campanya FEAGA.
 

Qui pot sol·licitar-ho?

 • - Titulars d'explotacions apícoles, persones físiques o jurídiques, així com comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tenen personalitat jurídica, puguen dur a terme els projectes que motiven la concessió de la subvenció, i complisquen les condicions exigides en l'ordre reguladora.
   
 • - Agrupacions d'apicultors, sempre que tinguen personalitat jurídica com a grup i com a mínim el 75 % dels seus membres complisquen les condicions exigides. Aquest mínim es fixa en un 51 % per a les organitzacions professionals agràries i les associacions de defensa sanitària que desenvolupen programes previstos en l'Ordre 14/2017, de 5 de maig, per la qual s'estableixen les bases reguladores de lesajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel a la Comunitat Valenciana.
   

Requeriments

a) Haver estat efectuant l'activitat apícola amb anterioritat a l'1 de gener de l'any de presentació de la sol·licitud, a excepció dels titulars que hagen adquirit aquesta titularitat per la defunció, jubilació o incapacitat laboral del titular, sempre que el nou titular adquirisca la titularitat per successió, jubilació o incapacitat laboral de l'anterior i siga parent d'aquest, com a màxim, de quart grau. Així mateix, s'exceptuen d'aquest requisit els supòsits de força major.

b) Demostrar-ne l'activitat mitjançant la presentació de factures de venda de mel o de productes apícoles, equivalents a la producció de 12 kg de mel per buc de mitjana del nombre de bucs registrats (12 kg/buc) En els casos en què no arribe al mínim establit, es tindrà en compte la mitjana de dues declaracions dels últims tres anys. El preu de referència serà la mitjana anual dels preus setmanals publicats de l'observatori de preus agroalimentaris de la Generalitat Valenciana.

c) Dur a terme com a mínim un tractament a l'any contra la varroasi, d'acord amb el que estableix el Reial decret 608/2006, de 19 de maig, pel qual s'estableix i regula un programa nacional de lluita i control de les malalties de les abelles de la mel. I que estiga comunicat d'acord amb el Programa anual zoosanitari vigent que es publica en el DOGV.
d) Disposar d'una assegurança de responsabilitat civil que cobrisca almenys el nombre de bucs declarat en REGA en la data d'inici del termini de sol·licituds de l'ajuda.

e) Cal obtindre un mínim de 5 punts en la valoració de criteris d'atorgament de l'article 7 de l'ordre reguladora.
 

Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

1. La QUANTIA de les ajudes que cal atorgar a cada sol·licitud és:
a) En les despeses previstes per a la contractació de personal tècnic se subvencionarà un 90 % del cost pressupostat.
No obstant això, el cost total, incloent-hi la quota patronal de la Seguretat Social, no podrà superar els 25.242 euros per tècnic. En tot cas s'ha de disposar d'un mínim d'entre 30.000 bucs per al primer tècnic i de 30.000 per tècnic addicional sol·licitat.
b) En les despeses efectuades pels apicultors o les seues agrupacions que tinguen la consideració de despeses de funcionament diferents de les anteriors, se subvencionarà un 75 % del cost pressupostat.
c) En les despeses previstes per a dur a terme cursos no podran superar la quantitat de 40 euros per hora lectiva, ni de 2.000 euros per curs.
d) En les inversions per immobilitzat se subvencionarà el 60 % del cost total pressupostat.

2. Es fixen els límits següents per a la concessió de subvencions:
- La subvenció màxima per explotació apícola d'un titular no pot superar la quantitat de 12.000 €. Quan la millora siga promoguda per una explotació (Cooperativa, SAT o altres figures similars), de com a mínim tres titulars, la quantitat màxima serà la que resulte de multiplicar el nombre d'integrants per 12.000 €, amb el límit de 36.000 €.
- La subvenció que s'ha de concedir a cada titular d'explotació apícola no podrà superar la quantia resultant de multiplicar el nombre de bucs vius que hi ha inscrits en el Registre d'Explotacions Ramaderes en la data d'inici del període de presentació de sol·licituds, per 20 €. Els abellars abandonats, els bucs morts i els nuclis no donaran dret al cobrament d'ajudes pel seu titular. Només seran subvencionables els bucs vius degudament identificats i amb un únic codi vàlid d'identificació.
- La subvenció a les despeses en el tractament de la varroasi amb tractaments quimioteràpics, o compatibles amb l'apicultura ecològica, els dos autoritzats per l'Agència Espanyola del Medicament i Productes sanitaris, no ha de superar 1,60 euros per buc considerat en el paràgraf anterior.

3. Independentment del que s'ha establit en els apartats u i dos, la subvenció concedida a cada titular d'explotació apícola amb càrrec a aquest programa d'ajudes de la línia C "Racionalització de la transhumància", entre els anys 2017 i 2019, no podran superar la quantitat de 12.000 euros en el cas d'explotacions individuals i la de 36.000 euros en el cas d'explotacions associatives (societats agràries de transformació i cooperatives), mentre hi haja altres titulars d'explotacions que no hagen aconseguit aquest límit al llarg del període de durada del programa i que hagen sol·licitat l'ajuda en el període per al qual es resoldrà la concessió de subvencions.

4. La subvenció màxima anual que es pot concedir a les agrupacions d'explotacions no superarà el límit de 10.000 euros, per agrupació. En aquest límit no es tindran en compte els imports concedits per a la contractació de tècnics i tractaments contra varroasi.

5. En cap cas serà subvencionat l'IVA.
 

Mesures subvencionables:

1. Línia A "Assistència tècnica als apicultors i a les agrupacions d'apicultors"
a) Cursos de formació d'apicultors, formació continuada dels tècnics.
b) Contractació de tècnics i especialistes per a la informació i assistència tècnica als apicultors de les agrupacions (assessorament global en la producció, en la comercialització, en l'àmbit de laboratori i en efectivitat de tractaments antivarroa)
c) Sistemes de divulgació tècnica.

2. Línia B "Lluita contra la varroasi i altres amenaces dels bucs"
a) Tractaments quimioteràpics contra la varroasi autoritzats per l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris.
b) Tractaments autoritzats contra varroasi, autoritzats per l'Agència Espanyola del Medicament, i Productes Sanitaris compatibles amb l'apicultura ecològica.
c) Adquisició de paranys i atraients per a capturar vespa carnissera asiàtica, així com per a altres espècies exòtiques invasores.

3. Línia C "Racionalització de la transhumància"
a) Adquisició de mitjans de maneig de bucs, incloent-hi grues, malles de cobertura, sistemes mòbils d'extracció de mel, canvi de bucs per a obtindre mels monoflorals, bidons, així com altres equips i útils necessaris per a dur a terme la transhumància, que estan inclosos en l'annex que serà publicat anualment juntament amb la convocatòria d'ajudes, amb les condicions següents, indicades en l'article 4 de l'Ordre reguladora.
b) Quota d'assegurances de responsabilitat civil dels bucs en transhumància.
No seran subvencionables les cobertures assegurades de danys propis que, si escau, han de desglossar-ne l'import en la pòlissa.

4. Línia D. "Mesures de suport als laboratoris d'anàlisis de les característiques fisicoquímiques de la mel"
a) Contractacions de serveis d'anàlisis per agrupacions d'apicultors que s'efectuen a laboratoris reconeguts per l'autoritat competent.
b) Promoció i creació de laboratoris d'agrupacions d'apicultors.
c) Adquisicions d'aparells, kits i altre material per a les anàlisis fisicoquímiques de la mel que han de ser de primera adquisició i s'han d'adquirir en una data posterior a la presentació de la sol·licitud per agrupacions d'apicultors que s'efectuen a laboratoris reconeguts per l'autoritat competent.

 

Impresos associats

SOL·LICITUD D'AJUDES PER A MILLORAR LES CONDICIONS DE PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE MEL

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

DECLARACIÓ DEL SOCI

DECLARACIÓ DELS SOCIS

MEMÒRIA D'INVERSIONS

PRESSUPOST INVERSIÓ

AJUDES PER A LA MILLORA DE LA PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE LA MEL A LA COMUNITAT VALENCIANA. COMUNICACIÓ FINAL D'INVERSIÓ I COMPTE JUSTIFICATIU

ESMENA O MILLORA DE LA SOL·LICITUD / APORTACIÓ DOCUMENTAL ADDICIONAL

Llistat de normativa

Vegeu el Decret 12/1987, de 2 de febrer, del Consell.

Vegeu el Reial decret 209/2002, de 22 de febrer.

Vegeu la Resolució de 22 de desembre de 2015 (Pla anual zoosanitari 2017 de la Comunitat Valenciana)

Vegeu l'Ordre 14/2017, de 5 de maig (bases reguladores).

Vegeu la Resolució de 20 d'abril de 2018.

Vegeu l'Extracte de la Resolució de 20 d'abril de 2018.

 

<<<Tramitar amb certificat electrònic>>>

<<<Descarrega el document complet>>>

 

24-04-2018 Genovés va acollir una jornada sobre immersió digital per a pimes comercials

Personal tècnic de l'empresa pública de la Diputació de València (DIVALTERRA) va impartir una sessió formativa sobre immersió digital per a les empreses comercials de Genovés i voltants sobre com traure profit d'internet per al nostre comerç, organitzada en col·laboració amb l'Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local de Genovés

El Saló de Plens de l'Ajuntament va acollir la jornada, amb presència de responsables d'empreses dels sectors comercial i de serveis, que van conèixer de primera ma la situació de les pimes comercials respecte a l'ús d'internet als seus negocis, els nous hàbits de consum, i una visió pràctica de diverses opcions de presència gratuïta a Internet, com és el cas dels directoris locals que Divalterra ofereix gratuïtament a les entitats que formen part de la xarxa provincial d'ADL a través del portal www.galeriaempresarial.es

A més, es van analitzar els pros i contres de ferramentes de venda online com les aplicacions de generació de botigues online a través de plantilles precarregades, la presència amb botiga pròpia dins de marketplaces online, o la venda a través de xarxes socials.

En definitiva, es tracta de fer arribar a les empreses de dimensions més reduïdes informació sobre la importància de tenir presència online, així com les claus per traure el màxim profit d’internet per al seu negoci amb ferramentes gratuïtes o de costos mínims.

23-04-2018 Publicades les bases reguladores de les ajudes del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

La intervenció en el territori a través d’estratègies de desenvolupament local, concebudes i aplicades amb una perspectiva multisectorial, basades en la col·laboració entre els agents socials i econòmics dels territoris rurals, i dissenyades i aplicades pels grups d’acció local, cons· titueix l’essència de l’enfocament LEADER.

Les actuacions que s’aplicaran dins del marc d’una estratègia de desenvolupament territorial, tenen com a finalitat aconseguir la mobilització del potencial de desenvolupament endogen des de la implicació local de la població, a través de l’aplicació d’aquest enfocament i l’impuls de les estratègies de desenvolupament locals adaptades a les característiques i necessitats dels territoris.
 

Objecte i àmbit d’aplicació

 • 1. Aquesta ordre regula dins de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana les normes de concessió de les ajudes LEADER per a la realització d’operacions d’acord amb les estratègies de desenvolupa· ment local participatiu LEADER (d’ara endavant, EDLP) en el període 2014-2020, de conformitat amb les disposicions aplicables a l’ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvo· lupament Rural (d’ara endavant, FEADER) i al Programa de desenvo· lupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (d’ara endavant, PDR-CV 2014-2020).
   
 • 2. Les ajudes LEADER que regula aquesta ordre apliquen l’ope· ració 19.2.1, «Implementació de les operacions de conformitat amb l’Estratègia de desenvolupament local participatiu», de la submesura 19.2, «Suport per a la realització de les operacions de conformitat amb l’Estratègia de desenvolupament local participatiu», del PDR-CV 20142020, que inclou actuacions dirigides a fomentar la creació d’ocupa· ció, la diversificació econòmica, la innovació, la conservació i millora mediambiental, i el desenvolupament econòmic i social del medi rural valencià.
   
 • 3. Els règims d’ajuda previstos en la submesura indicada en l’apar· tat anterior els aplicaran els grups d’acció local als municipis de la Comunitat Valenciana, sobre la base de les estratègies de desenvolu· pament local participatiu seleccionades, segons l’establit en les resolu· cions de 19 de juliol i de 2 novembre de 2017, de la directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna, i de conformitat amb l’Ordre 5/2016, d’11 d’abril, de la Conselleria d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es con· voca i regula la selecció dels grups d’acció local LEADER 2014-2020 i de les estratègies de desenvolupament local participatiu.
   
 • 4. Cada grup operarà en el conjunt de municipis de la zona d’actua· ció de la seua estratègia de desenvolupament local participatiu. Les zones i els municipis on s’aplicarà l’enfocament LEADER, així com el grup seleccionat per a actuar-hi, es contempla en l’annex I.
   

Finançament de les ajudes

1. Les ajudes regulades en aquesta ordre seran finançades, en els termes previstos en el PDR-CV 2014-2020, pel fons FEADER, el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient i la Gene· ralitat Valenciana.

2. Hi podran haver convocatòries anuals d’aquestes ajudes, que contindran les quanties totals màximes i les aplicacions pressupostà· ries que les financen, d’acord amb els pressupostos de la Generalitat corresponents a cada exercici. Aquestes convocatòries es publicaran mitjançant una resolució de la persona titular de la Direcció de l’Agèn· cia Valenciana de Foment i Garantia Agrària en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.


Persones beneficiàries i requisits

1. Tindran la consideració de destinataris de les ajudes, sense per· judici de les especificacions previstes en l’annex II d’aquesta ordre, els promotors de les inversions que es detallen a continuació:

 • a) Les persones físiques o jurídiques de caràcter privat, les agru· pacions sense personalitat jurídica i les persones de dret públic de base associativa privada.
 • b) Les entitats de dret públic de caràcter local o comarcal: ajunta· ments, mancomunitats, i entitats locals menors, així com les societats o associacions de dret privat formades majoritàriament per persones de dret públic o que disposen de la majoria de drets de vot o de la capacitat efectiva de decisió.
 • c) Els grups d’acció local.

2. Per a poder ser beneficiàries, les persones i entitats que estableix l’apartat 1 d’aquest article, han de complir els requisits següents en el moment de presentar la sol·licitud:

 • a) Portar la comptabilitat de l’activitat subvencionada en funció de la normativa vigent que els siga aplicable.
 • b) Figurar en l’objecte social dels seus estatuts l’activitat per a la qual se sol·licita l’ajuda, per al cas de les persones jurídiques (amb o sense ànim de lucre).
 • c) Complir el requisit de ser microempresa o pime, d’acord amb la definició recollida en l’apartat 2 de l’article 4, en el cas d’activitats econòmiques, amb independència de la seua forma jurídica.
 • d) Disposar del consentiment per escrit de les persones propietàries o usufructuàries en cas de sol·licitar ajudes per a realitzar obres o equi· pament en béns immobles que no siguen propietat del beneficiari. S’ha de mantindre el compromís de manteniment de l’activitat segons el que estableix l’article 6.d.
 • e) Complir la quota legal de reserva de llocs de treball en la plan· tilla, per a empreses amb 50 o més treballadors, segons el que preveu l’article 42.1 del text refós de la Llei general de les persones amb dis· capacitat i de la seua inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat.
 • f) Disposar d’un pla d’igualtat d’oportunitats, en el cas d’empreses, quan així s’establisca en el conveni col·lectiu que siga aplicable, en els termes previstos en aquest conveni, segons el que contempla l’article 45.3 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre homes i dones.
 • g) Complir l’obligació respecte a la igualtat de tracte i d’oportuni· tats en l’àmbit laboral, i amb aquesta finalitat, adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol discriminació laboral entre homes i dones.

3. No podran ser persones beneficiàries d’aquestes ajudes aquelles persones físiques o jurídiques en les quals concórrega alguna de les següents circumstàncies:

 • a) Quan l’empresa sol·licitant es trobe en situació de crisi, segons la definició establida en l’apartat 3 de l’article 4.
 • b) Les previstes en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, així com haver-hi sigut objecte de sanció administrativa ferma o de sentència ferma condemnatòria per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.
 • c) Les persones jurídiques afectades pel que disposa l’article 20.1 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, en matèria de paradisos fiscals.
 • d) Els qui estiguen subjectes a una ordre de recuperació d’ajudes com a conseqüència d’una decisió prèvia de la Comissió Europea que les declare il·legals i incompatibles amb el mercat comú.
 • e) Les empreses que operen en els sectors determinats en el punt 1 de l’article 1 del Reglament (UE) número 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del TFUE a les ajudes de minimis, en cas de sol·licitar ajudes destinades a inversions en energies renovables i estalvi energètic, així com ajudes destinades a la creació, millora o ampliació d’infraestructures de banda ampla, regulades, respectivament, en les seccions 3.1 i 3.2 de l’annex II d’aquesta ordre.
   

Actuacions objecte de les ajudes

1. Es consideraran subvencionables les actuacions descrites en l’an· nex II d’aquesta ordre, sent-ne objecte de subvenció inversions materi· als i immaterials.

2. En funció del tipus d’actuació subvencionable seran aplicables les condicions específiques establides en els reglaments (UE) número 1305/2013, número 651/2014, número 702/2014 i número 1407/2013. Les ajudes regulades en l’annex II d’aquesta ordre s’acullen al que disposen:

 • a) Les ajudes destinades a la creació d’empreses per a activitats no agrícoles en zones rurals, contemplades en la secció 1.1 de l’esmentat annex, s’acullen al que disposa el capítol I i l’article 45 del Reglament (UE) número 702/2014.
 • b) Les ajudes destinades a millores en empreses no agrícoles en zones rurals, regulades en la secció 1.2 de l’esmentat annex, s’acullen al que contempla el capítol I i l’article 14 del Reglament (UE) número 651/2014.
 • c) Les ajudes per a la creació d’empreses o inversions en empreses dedicades a la indústria agroalimentària, per a la transformació i comer· cialització de productes agrícoles, ramaders i d’alimentació, contem· plats en l’annex I del TFUE (exclosos els productes de la pesca i l’aqüi· cultura), el resultat de la qual siga un producte no inclòs en l’esmentat annex, regulades en la secció 2 de l’esmentat annex, s’acullen al que disposa el capítol I i en els apartats 2 a 10 de l’article 44 del Reglament (UE) número 702/2014.
 • d) Les ajudes per a la creació d’empreses o inversions en empre· ses dedicades a la indústria agroalimentària, per a la transformació i comercialització de productes agrícoles, ramaders i d’alimentació, con· templats en l’annex I del TFUE (exclosos els productes de la pesca i l’aqüicultura), el resultat de la qual siga un producte inclòs en l’esmen· tat annex, regulades en la secció 2 de l’esmentat annex, s’acullen al que disposa l’article 81.2 del Reglament (UE) número 1305/2013.
 • e) Les ajudes destinades a inversions en energies renovables i estal· vi energètic, regulades en la secció 3.1 de l’annex II, destinades a pro· jectes productius, així com les ajudes per a la creació, millora o ampli· ació d’infraestructures passives per a xarxes de banda ampla, regulades en la secció 3.2 del mateix annex, s’acullen al que disposa el Reglament (UE) número 1407/2013.
 • f) Les ajudes destinades a serveis bàsics i renovació de poblacions en zones rurals, regulades en la secció 3 de l’esmentat annex, a excepció de l’apartat e anterior, s’acullen al que disposa l’article 81 del Regla· ment (UE) número 1305/2013.

3. Els grups d’acció local (d’ara endavant GAL) actuaran com a entitat col·laboradora en l’execució de la submesura 19.2 del PDR-CV 2014-2020, quan no siguen beneficiaris, d’acord amb el que assenya· len els convenis de col·laboració subscrits a aquest efecte. Entre les funcions delegades s’inclou la realització dels controls administratius, l’avaluació de les sol·licituds d’ajuda i de pagament i l’elaboració de les propostes d’aprovació de les sol·licituds d’ajuda i de pagament.

4. Les despeses només podran subvencionar-se si les actuacions o inversions a les quals corresponen no han sigut empreses o realit· zades amb anterioritat a la data en la qual se sol·licite la subvenció, amb excepció dels següents costos generals (vinculats a la construcció, adquisició i/o millora de béns immobles, i a la compra de maquinària i equip): honoraris d’arquitectes, enginyers i assessors, inclosos els estu· dis de viabilitat, que podran haver sigut pagats fins a tres mesos abans de la data de la sol·licitud de la subvenció, sempre que aquests costos generals estiguen vinculats a la creació d’una empresa o inversió en una empresa dedicada a la indústria agroalimentària, per a la transformació i comercialització de productes agrícoles, ramaders i d’alimentació con· templats en l’annex I del TFUE (exclosos els productes de la pesca i l’aqüicultura), on el resultat és un producte inclòs en l’esmentat annex.

En el cas de projectes d’obra, les partides de despeses generals i benefici industrial seran subvencionables fins un màxim del 13 % i 6 %, respectivament, de l’import total del pressupost d’execució material.
 

Si vol consultar el document complet, faça clic ací.

 

19-04-2018 A CANALS: CURS

L'Ajuntament de Canals, des de la Regidoria de Promoció Socioeconòmica i en col·laboració amb el Centre de Turisme de València, ha organitzat un curs gratuït anomenat COMMUNITY MANAGER”.

- REQUISITS: Persones en actiu en el món de l’hostaleria (bars, restaurants, cafeteries, pubs, agències de viatges, hotels, cases rurals, albergs, guies turístics...).

- PERIODE LECTIU: 3 i 4 de maig de 2018.

- HORARI: de 09:30 a 14:30 hores.

- LLOC: 3º planta del Centre Cultural Ca Don José (C/ Diputació, nº 1 de Canals).
 

- INSCRIPCIONS: en el Departament ADL de l’Ajuntament de Canals o a través de la web de Centres de Turisme de València (http://www.xarxadecentresdeturisme.com/opencms/opencms/centresdeturisme/es/contents/secretaria_virtual/administracion.html?).

- DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ: 30 d’abril de 2018.

- DOCUMENTACIÓ A APORTAR: DNI i última nòmina.

 

Per a més informació, telefonar al 962240126, ext. 2 ó 664518773; o enviar un correu electrònic a info.adl@canals.es

 

AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

AJUNTAMENT DE CANALS

Pça. La Vila, 9.

46650, Canals (València)

962240126, ext. 2

664518773

info.adl@canals.es

19-04-2018 Curs Emprenedoria Juvenil Paiporta-Cambra València

Si eres menor de 30 anys, no tens ocupació i vols muntar el teu propi negoci, la Càmera de València en col·laboració amb l'Ajuntament de Paiporta va a engegar un programa de "Empreiment juvenil" amb l'objectiu d'incorporar al mercat laboral al col·lectiu de joves, promocionant per via de la emprenedoria  l'activitat econòmica empresarial de la província de València.

Tot açò, mitjançant l'organització i promoció d'activitats docents orientades a la formació per a l'empreniment.

Lloc: Centre Cultural de Paiporta

Dates: Del 23 d'abril al 06 de juny.

Inscripciones:

http://www.camaravalencia.com/es-ES/emprendedores/Paginas/Programa-Emprendimiento-Juvenil-Cursos.aspx

18-04-2018 Es publica l’Informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) España 2017-18 sobre l’ecosistema emprenedor.


Per a poder planificar i executar adequadament accions que afavorisquen la construcció d'una sòlida societat emprenedora, des de la qual generar oportunitats que permeten oferir un millor marc innovador i competitiu, resulta imprescindible tenir un profund coneixement de l'ecosistema emprenedor.

L'Informe GEM materialitza un rellevant i rigorós esforç de la comunitat investigadora dirigit a afavorir un major i millor coneixement del fenomen emprenedor, de l'entorn en el qual tenen el seu origen i desenvolupament les dinàmiques empresarials i innovadores. En aquesta ocasió, posa l'accent, precisament, en la innovació, i en particular, en el nivell tecnològic de les iniciatives emprenedores, així com en el paper de la recerca en el desenvolupament de les empreses basades en el coneixement.

Per a realitzar l'informe s'ha requerit de 150 investigadors i 25.000 enquestes per a la població compresa entre 18-64 anys. I els resultats que s'han obtingut són aquestos: 

 • La Taxa d'Activitat Emprenedora (TEA) espanyola ha augmentat un punt pel que fa a l'any anterior (del 5,2% a el 6,2%) i, per primera vegada en 8 anys s'acosta a les dades prèvies a la crisi (7.6% en 2007). 
   
 • Respecte a les motivacions a l'hora de crear un negoci, el 68,5% de les persones ho fa perquè detecta oportunitats en el mercat, mentre que al 28,3% ho impulsa la necessitat. 
   
 • La TEA presenta una participació masculina relativament major que la femenina (55,1% front 44,9%); no obstant açò, la bretxa entre homes i dones a l'hora d'emprendre ve disminuint de forma contínua des de 2012. 
   
 • Les diferències de gènere s'accentuen entorn dels negocis consolidats que lideren homes (60%) enfront dels quals estan sota la direcció de dones (40%).
   
 • Les percepcions estudiades sobre les capacitats per a emprendre, mostra que el percentatge d'espanyols que considera que posseeix les necessàries es manté entorn del 45%, i quatre de cada deu enquestats assenyalen la por al fracàs com un condicionant per al comportament emprenedor.
   
 • A Espanya menys de la meitat dels emprenedors (el 42%) considera generar ocupació, i només un 9% espera contractar 6 o més emprats en els pròxims cinc anys.


L'estimació del TEA per nivell educatiu permet observar que, a pesar que una mica menys de la meitat de la població emprenedora en fase inicial de l'últim any comptava amb formació universitària, el col·lectiu més propens a emprendre any rere any ha sigut el de les persones adultes amb un nivell d'educació superior, seguit per les persones amb nivell d'educació mitjà i, finalment, les persones amb nivell d'educació baix.

Aproximadament el 83,8% identificats a Espanya durant el 2017 va necessitar capital inicial per a l'engegada, mentre que la resta va poder arrancar el seu negoci sense invertir diners. Així doncs, un dels grans reptes és suplir la inversió privada necessària per a emprendre, juntament amb fer-ho d'una forma sostenible i igualitària en matèria d'incorporació de la dona al món laboral emprenedor.

 

Pots descarregar l'informe complet amb tots els resultats fent clic ací: INFORME

18-04-2018 Es publica la Convocatòria d'ajudes per a Grups Operatius supraautonómics

Aquesta resolució té per objecte convocar, per a l'exercici 2018, subvencions en règim de concurrència competitiva per a la creació de grups operatius supra-autonòmics en relació a l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (eip-agri), en el marc del Programa Nacional de Desenvolupament Rural 2014-2020, finançat pel Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER)


Beneficiaris.

Podran accedir a aquestes ajudes les agrupacions d'almenys dues persones, físiques o jurídiques independents entre si, que complisquen els requisits establits en l'article 4 del Reial decret 253/2016.


Requisits dels sol·licitants de la subvenció i forma d'acreditar-los.

1. Podran sol·licitar les subvencions agrupacions de persones físiques i/o jurídiques, públiques i/o privades de com màxim 8 integrants, en virtut de la limitació al nombre de membres sol·licitants que permet l'apartat 1 de l'article 3 del Reial decret 253/2016. Haurà d'haver-hi almenys dos membres independents entre si, com es contempla en l'article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i els integrants hauran de disposar de l'estructura i mitjans necessaris per a dur a terme els projectes objecte de la convocatòria, així com reunir les altres condicions establides en els articles 4 i 5 del Reial decret 253/2016.

2. En virtut de l'apartat 3 de l'article 3 del Reial decret 253/2016, el nombre de membres del grup operatiu que no formen part de l'agrupació de sol·licitants ascendirà com a màxim a 8.

3. Els membres de l'agrupació podran ser dels següents perfils:

 • a) del sector agroalimentari i forestal: com per exemple organitzacions representatives d'agricultors, ramaders o silvicultors, organitzacions interprofessionals, empreses del sector i les seues organitzacions representatives, entre uns altres;

 

 • b) del sector investigador o del coneixement: com per exemple universitats, centres de tecnologia, entitats de R+D+i, entitats d'assessoria, plataformes tecnològiques, entre uns altres.

 

 • c) uns altres: organitzacions no governamentals, grups d'acció local, o qualsevol altre actor que exercisca un paper rellevant en relació a la temàtica que abordarà l'agrupació.

4. L'agrupació haurà de tenir caràcter supra-autonòmic, és a dir, que complisquen els requisits establits en l'apartat 2 de l'article 4 del Reial decret 253/2016.

5. Almenys un membre de l'agrupació ha de pertànyer a l'àmbit de l'agricultura, ramaderia, selvicultura o transformació o comercialització de productes agroalimentaris o forestals.


Sol·licitud d'ajuda i documentació.

1. Les sol·licituds es dirigiran al President del FEGA i es presentaran de forma electrònica a través de la seu electrònica del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient (https://sede.mapama.gob.es/portal/site/se), d'acord amb l'article 14.2de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La Seu Electrònica del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient admet els certificats digitals reconeguts conforme l'estàndard ITU-T X.509 v3, emesos per múltiples prestadors de serveis de certificació, inscrits en el registre de la Secretària d'Estat per a la Societat de la Informació i l'Agenda Digital del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital de conforme a l'establit en l'article 30 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.

2. El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals a partir de la publicació de la present convocatòria en la seu electrònica del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient.

3. Les sol·licituds, contindran la informació de l'Annex I de la present convocatòria, i el seu model complet s'ajustarà al que figure en la seu electrònica del Ministeri, estant disponible també una guia per a emplenar-les en aquesta seu.

4. La presentació de la sol·licitud constituirà una declaració que es reuneixen els requisits establits en la present convocatòria i que s'està en condicions d'aportar la documentació requerida en l'apartat 6 d'aquesta disposició, en cas que la sol·licitud es proposara per aprovació.

5. La sol·licitud per a l'obtenció de subvenció haurà d'estar acompanyada del document vinculant, que inclourà com a annex una declaració jurada dels mateixos, on entre altres coses quede constància que cap d'ells (ni tampoc l'agrupació, en cas de tenir personalitat jurídica) està culpable en causes de prohibició, ni ha rebut subvencions per a la mateixa fi, així com compromís d'informar si se sol·liciten o reben. Se seguirà el model que consta en el document vinculant (Annex II).

6. En el cas que les sol·licituds resulten proposades per a aprovació en la proposta de resolució provisional, la documentació addicional a aportar, en el termini de deu dies naturals, serà la següent.

 • a) Documentació de caràcter general de cadascun dels membres de l'agrupació sol·licitant.
 • b) Documentació relativa a l'agrupació.
 • c) Fitxa resum de divulgació segons el model establit en l'annex IV.


Període subvencionable.

El període subvencionable de les despeses comprendrà des de la presentació de la sol·licitud d'ajuda fins a l'1 de setembre de 2018.


Enllaços: 

Real Decreto 170/2018, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 253/2016, de 10 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la creación de grupos operativos supraautonómicos en relación con la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas

Real Decreto 253/2016, de 10 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la creación de grupos operativos supraautonómicos en relación con la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas.
 


Ací pots descarregar tota la informació necessària per a tramitar l'ajuda. DESCÀRREGA MAPAMA.

18-04-2018 Joves emprenedors.

La Cambra de València en col·laboració amb l'Ajuntament de Paiporta va a engegar  un programa de "Emprendimient juvenil" que te com a objectiu incorporar al mercat laboral al col·lectiu de joves beneficiaris del sistema de garantia juvenil, no ocupats i no integrats en els sistemes d'educació i formació, promocionant per via de l'empreniment donant suport l'activitat econòmica empresarial de la província de València.

Tot açò, mitjançant l'organització i promoció d'activitats docents orientades a la formació per a emprenedors.

Lloc: Centre Cultural de Paiporta

Dates: Del 23 d'abril al 06 de juny.