Mostrant els resultats de 71 a 80 de 338

27-04-2018 Programa TICCámaras València.


La Cambra de comerç, Indústria, Serveis i Navegació d'Espanya, juntament amb la Cambra de comerç de València, han engegat el Programa TICCámaras en el marc del Programa Operatiu “Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya FEDER 2014-2020”, amb aplicació en el territori nacional, dins de l'Eix 2 “Millorar l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i l'accés a les mateixes”, en el marc del títol de la prioritat d'inversió “Desenvolupe de productes i serveis de TIC, comerç electrònic i una major demanda de TIC”, i que contribueix a la consecució de l'objectiu específic *OE.2.2.1. “Desenvolupar l'economia digital, incloent el comerç electrònic, per al creixement, la competitivitat i la internacionalització de l'empresa espanyola”, estant cofinançat en un 85%, 80%, 50% pel Fondo Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

El programa té com a objectiu impulsar la incorporació de TIC (Tecnologies de la Informació i de la Comunicació) en les pimes, per a fomentar la competitivitat i aprofitar els avantatges tecnològics en les empreses.

El programa consta de 2 fases:

FASE 1: Diagnòstic assistit de TIC: Aquesta fase inclou un sistema de diagnòstic assistit i personalitzat, es realitzarà una anàlisi del nivell de digitalització de l'empresa, sobre 3 línies d'actuació:

Utilització de les TIC per a la millora de la competitivitat: eines de productivitat, CRM, ERP i Cloud Computing.

Comerç electrònic.
Màrqueting digital: SEU, SEM, analítica web, reputació online, aplicacions mòbils, email màrqueting.
Per a l'execució d'aquesta fase del programa, comptaran amb una sèrie d'assessors tecnològics pertanyents a la Càmera.

FASE 2: implantació: Després de l'anàlisi TIC de cada empresa i el Pla Personalitzat d'Implantació, una sèrie de proveïdors externs a la Càmera realitzaran la implantació de solucions TIC para cada empresa, juntament amb la memòria del projecte que van a implantar.


Dirigit a:

Les ajudes van destinades a totes les empreses de la província de València que complisquen els següents requisits:

Ser una pime (xicoteta o mitja empresa) o autònom.
Estar al corrent de pagaments de les seues obligacions tributaris i amb la Seguretat Social.
Complir la normativa d'ajudes de minimis segons el  previst en el Reglament (CE) 1998/2006.
Estar donat d'alta en el Cens del IAE. Independentment dels epígrafs del IAE en els quals estiguen donades d'alta, queden exceptuades aquelles empreses que operen en els sectors de la pesca, l'aqüicultura, el carbó i la producció primària dels productes agrícoles que figuren en la llista de l'Annex I del TFUE
No trobar-se culpable en cap de les prohibicions al fet que fa referència l'article 13 de la Llei 38/2003


Import subvencionable:

​Diagnòstic (FASE I): sense cost per a l'autònom o pime. 
Implantació del pla (FASE II): subvencionem fins a un 50% per a inversions d'un màxim de 7.000 € en desenvolupament tecnològic.
Programa finançat per Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).


Tramitació:

El tràmit de sol·licitud de participació és molt senzill. Es pot dur a terme a través dels següents mitjans:

 • Registre presencial en Càmera València
 • Registre electrònic Haurà de disposar de Certificat digital i de l'aplicació Autofirma

En qualsevol cas s'hauran d'emplenar i presentar:

 • Imprès de sol·licitud (la persona signatària haurà de tenir la condició de representant legal de l'empresa) - (Annex II)
 • Certificat de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària d'estar al dia en les seues obligacions (fent esment a la Llei de subvencions)
 • Certificat de la Seguretat Social d'estar al dia en les seues obligacions (fent esment a la Llei de subvencions).
 • Declaració jurada del compliment de les condicions de participació (Annex III)
 • Persona física: còpia compulsada del DNI del sol·licitant
 • Persona jurídica, còpia compulsada de:
 • DNI del signatari de la sol·licitud amb poders suficients
 • Poder de representació de la persona que signa la sol·licitud (la persona signatària haurà de tenir la condició de representant legal de l'empresa)
 • Targeta d'Identificació Fiscal de l'empresa

L'avaluació de sol·licituds de participació i admissió d'empreses al Programa TICCámaras es realitzarà en l'ordre en el qual hagen sigut registrades en la Càmera.

La resolució de les sol·licituds serà comunicada als beneficiaris per escrit a través de la Cambra de comerç.

27-04-2018 Ajudes a la iniciativa emprenedora 2018 (Quart de Poblet).


Ajudes de fins a 1.500 euros a persones físiques que hagen iniciat o inicien la seua activitat empresarial en el municipi de Quart de Poblet, des de l'1 d'agost de 2017 fins a 31 de juliol de 2018, i complisquen la resta dels requisits de les bases i no hagen rebut esta mateixa ajuda en exercicis anteriors. L'objecte de la qual és recolzar i fomentar la creació de l'activitat empresarial de persones emprenedores per compte propi.

Es pretén dinamitzar la xicoteta i mitjana empresa i el comerç tradicional, suplir amb suport públic les dificultats del mercat actual. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Quart de Poblet vol incidir en la promoció de l'ocupació de les persones aturades mitjançant aquesta línia de foment del emprendedurisme i de l'economia social, amb una especial mirada als projectes que incentiven la igualtat d'oportunitats entre homes i dones i no discriminació, desenvolupament sostenible i inclusió, com a principis transversals i horitzontals de la estratègia europea 2020. 

Aquesta operació està emmarcada en els objectius temàtics de l'estratègia de Desenvolupament Sostenible Integrat (d'ara endavant EDUSI), i en concret en la línia d'actuació per a la millora de la empleabilitat i inclusió dels col·lectius mes vulnerables, OT9.4.


Objecte de l'ajuda: 

L'objecte de la present convocatòria és recolzar i fomentar la creació de l'activitat empresarial de persones emprenedores per compte propi, i afavorir així la generació d'ocupació en el municipi de Quart de Poblet.
En vista del bon acolliment en edicions anteriors, la Regidoria d'Ocupació i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Quart de Poblet ha estimat convenient tornar a convocar les ajudes destinades al foment de l'autoocupació.


Requisits: 

Podran concórrer les ajudes aquelles persones físiques, que inicien la seua pròpia activitat empresarial, sempre que complisquen els següents requisits:

1. Estar en situació de desocupació o inactivitat en l'inici de l'activitat.
S'entendrà en situació de desocupació o inactivitat les persones que desenvolupen una activitat laboral, que el contracte de la qual no supere les deu hores setmanals, podent participar com a potencials beneficiàries d'aquestes ajudes.

2. Iniciar l'activitat empresarial i l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (d'ara endavant REPTA) en el període comprès entre l'1 d'agost de 2017 i el termini de presentació de sol·licituds. S'entendrà com a començament efectiu de l'activitat empresarial la data que conste en la Declaració d'Alta en el Cens d'Obligats Tributaris (model 036 o 037).

3. En cas de constituir-se una cooperativa de treball associat, es podrà subvencionar individualment a cadascun dels/as socis/as cooperativistes amb un màxim de tres beneficiaris/as, que complisquen amb tots els requisits, acollits al REPTA.

4. No haver estat donat d'alta en el REPTA ni en el Cens d'obligats tributaris durant els sis mesos previs a l'inici de l'activitat.

5. Estar empadronat en el municipi de Quart de Poblet, amb una antiguitat mínima de sis mesos a la data de la sol·licitud de l'ajuda (es comprovarà d'ofici en les dades en el padró d'habitants).

6. Que, des de l'inici de l'activitat subvencionada, el domicili fiscal estiga en el terme municipal de Quart de Poblet.

7. Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència tributària, la Seguretat Social i amb l'Ajuntament de Quart de Poblet.

8. Tenir concedida la corresponent autorització administrativa que permeta l'exercici de l'activitat.

9. No haver obtingut, amb anterioritat, ajudes municipals amb el mateix objecte de les bases d'aquesta convocatòria.

10. No trobar-se en cap de les circumstàncies arreplegades en l'art. 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, LGS.

No podran beneficiar-se d'aquesta ajuda els socis/as de societats mercantils, civils i laborals, comunitat de béns i autònoms/as col·laboradors/as.

 

<<<< Bases reguladores >>>>

27-04-2018 Jornada gratuïta Comença a exportar


En la jornada s'inclouran temes com  eines i mètodes per a la selecció de mercats exteriors, formes d'accés a aquests mercats, mitjans de pagament, documentació necessària i màrketing internacional, entre altres.

La jornada és gratuïta i està dirigida a les empreses interessades en començar a exportar.

Horari: de 16 a 20h. els dies 12,13 i 14 de juny.
Lloc: Viver d'empreses d'Ontinyent, Av. de Francisco Cerdà, 49 baix,

Inscripcions: http://www.camaravalencia.com/es-ES/jornadas/Paginas/pagina-evento.aspx?cod=7108

Contacte:
Marga Pérez Asensi, 639016301, ontinyent.territorial@camaravalencia.com
Marina Montesinos, 963103917, montesinos@camaravalencia.com

26-04-2018 Fòrum d'Ocupació de Picassent


FOPIC és el Fòrum d’Ocupació de Picassent, impulsat per la Regidoria de Formació, Ocupació i Promoció Econòmica a través de l’Agència de Desenvolupament Local, que representa un important punt de trobada entre empreses que busquen candidats i persones que busquen accedir al món laboral i millorar la seua ocupabilitat. Al llarg de la jornada, les persones assistents tindran l’oportunitat de donar-se a conèixer a les empreses i entrevistar-se amb el seu personal de RRHH prèvia inscripció a les ofertes publicades en aquesta web. A més, podran obtindre formació, orientació i informació laboral útil per a apropar-se al treball que busquen.

FOPIC és la primera edició de la major jornada d’oportunitats laborals de Picassent que t’apropa al món empresarial i t’ajuda a enfocar millor la teua recerca de feina. FOPIC és la forma de conèixer de primera mà les oportunitats laborals del territori, el lloc on descobrir les eines i serveis que tens al teu abast per a buscar feina.
 

El programa d'activitats de FOPIC:

9:00h Obertura de portes i recepció d'asistents. 
9:30h Acte oficial d'inaguració i presentació de la jornada. 
10:00h Conferència: Profesionals del futur.
11:00h Descans i zona networking amb catering. 
11:30h Taller. Supera amb èxit el procés de selecció. 
11:30h Taller. Xarxes Socials per a la recerca d'ocupació. 
11:30h Taller. Descobreix com el NouServef t'ajuda a trobar treball. 
11:30h Taller. Les emocions en el procés de recerca de treball. 
12:30h Conferencia SIN VERGÜENZA.
14:00h Tancament de la jornada. 

 

Lloc i data: 

Data: Divendres 4 de maig de 2018

Horari: De 9:00 fins a 14:00h

Lloc: Casa de la Cultura de Picassent

 

<<<< Formulari d’Inscripció >>>>

25-04-2018 Ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel a la Comunitat Valenciana.


Es convoquen ajudes dirigides als titulars d'explotacions apícoles de la Comunitat Valenciana perquè efectuen inversions i actuacions a fi de millorar les condicions de producció i comercialització de la mel per a la vigent campanya FEAGA.
 

Qui pot sol·licitar-ho?

 • - Titulars d'explotacions apícoles, persones físiques o jurídiques, així com comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tenen personalitat jurídica, puguen dur a terme els projectes que motiven la concessió de la subvenció, i complisquen les condicions exigides en l'ordre reguladora.
   
 • - Agrupacions d'apicultors, sempre que tinguen personalitat jurídica com a grup i com a mínim el 75 % dels seus membres complisquen les condicions exigides. Aquest mínim es fixa en un 51 % per a les organitzacions professionals agràries i les associacions de defensa sanitària que desenvolupen programes previstos en l'Ordre 14/2017, de 5 de maig, per la qual s'estableixen les bases reguladores de lesajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel a la Comunitat Valenciana.
   

Requeriments

a) Haver estat efectuant l'activitat apícola amb anterioritat a l'1 de gener de l'any de presentació de la sol·licitud, a excepció dels titulars que hagen adquirit aquesta titularitat per la defunció, jubilació o incapacitat laboral del titular, sempre que el nou titular adquirisca la titularitat per successió, jubilació o incapacitat laboral de l'anterior i siga parent d'aquest, com a màxim, de quart grau. Així mateix, s'exceptuen d'aquest requisit els supòsits de força major.

b) Demostrar-ne l'activitat mitjançant la presentació de factures de venda de mel o de productes apícoles, equivalents a la producció de 12 kg de mel per buc de mitjana del nombre de bucs registrats (12 kg/buc) En els casos en què no arribe al mínim establit, es tindrà en compte la mitjana de dues declaracions dels últims tres anys. El preu de referència serà la mitjana anual dels preus setmanals publicats de l'observatori de preus agroalimentaris de la Generalitat Valenciana.

c) Dur a terme com a mínim un tractament a l'any contra la varroasi, d'acord amb el que estableix el Reial decret 608/2006, de 19 de maig, pel qual s'estableix i regula un programa nacional de lluita i control de les malalties de les abelles de la mel. I que estiga comunicat d'acord amb el Programa anual zoosanitari vigent que es publica en el DOGV.
d) Disposar d'una assegurança de responsabilitat civil que cobrisca almenys el nombre de bucs declarat en REGA en la data d'inici del termini de sol·licituds de l'ajuda.

e) Cal obtindre un mínim de 5 punts en la valoració de criteris d'atorgament de l'article 7 de l'ordre reguladora.
 

Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

1. La QUANTIA de les ajudes que cal atorgar a cada sol·licitud és:
a) En les despeses previstes per a la contractació de personal tècnic se subvencionarà un 90 % del cost pressupostat.
No obstant això, el cost total, incloent-hi la quota patronal de la Seguretat Social, no podrà superar els 25.242 euros per tècnic. En tot cas s'ha de disposar d'un mínim d'entre 30.000 bucs per al primer tècnic i de 30.000 per tècnic addicional sol·licitat.
b) En les despeses efectuades pels apicultors o les seues agrupacions que tinguen la consideració de despeses de funcionament diferents de les anteriors, se subvencionarà un 75 % del cost pressupostat.
c) En les despeses previstes per a dur a terme cursos no podran superar la quantitat de 40 euros per hora lectiva, ni de 2.000 euros per curs.
d) En les inversions per immobilitzat se subvencionarà el 60 % del cost total pressupostat.

2. Es fixen els límits següents per a la concessió de subvencions:
- La subvenció màxima per explotació apícola d'un titular no pot superar la quantitat de 12.000 €. Quan la millora siga promoguda per una explotació (Cooperativa, SAT o altres figures similars), de com a mínim tres titulars, la quantitat màxima serà la que resulte de multiplicar el nombre d'integrants per 12.000 €, amb el límit de 36.000 €.
- La subvenció que s'ha de concedir a cada titular d'explotació apícola no podrà superar la quantia resultant de multiplicar el nombre de bucs vius que hi ha inscrits en el Registre d'Explotacions Ramaderes en la data d'inici del període de presentació de sol·licituds, per 20 €. Els abellars abandonats, els bucs morts i els nuclis no donaran dret al cobrament d'ajudes pel seu titular. Només seran subvencionables els bucs vius degudament identificats i amb un únic codi vàlid d'identificació.
- La subvenció a les despeses en el tractament de la varroasi amb tractaments quimioteràpics, o compatibles amb l'apicultura ecològica, els dos autoritzats per l'Agència Espanyola del Medicament i Productes sanitaris, no ha de superar 1,60 euros per buc considerat en el paràgraf anterior.

3. Independentment del que s'ha establit en els apartats u i dos, la subvenció concedida a cada titular d'explotació apícola amb càrrec a aquest programa d'ajudes de la línia C "Racionalització de la transhumància", entre els anys 2017 i 2019, no podran superar la quantitat de 12.000 euros en el cas d'explotacions individuals i la de 36.000 euros en el cas d'explotacions associatives (societats agràries de transformació i cooperatives), mentre hi haja altres titulars d'explotacions que no hagen aconseguit aquest límit al llarg del període de durada del programa i que hagen sol·licitat l'ajuda en el període per al qual es resoldrà la concessió de subvencions.

4. La subvenció màxima anual que es pot concedir a les agrupacions d'explotacions no superarà el límit de 10.000 euros, per agrupació. En aquest límit no es tindran en compte els imports concedits per a la contractació de tècnics i tractaments contra varroasi.

5. En cap cas serà subvencionat l'IVA.
 

Mesures subvencionables:

1. Línia A "Assistència tècnica als apicultors i a les agrupacions d'apicultors"
a) Cursos de formació d'apicultors, formació continuada dels tècnics.
b) Contractació de tècnics i especialistes per a la informació i assistència tècnica als apicultors de les agrupacions (assessorament global en la producció, en la comercialització, en l'àmbit de laboratori i en efectivitat de tractaments antivarroa)
c) Sistemes de divulgació tècnica.

2. Línia B "Lluita contra la varroasi i altres amenaces dels bucs"
a) Tractaments quimioteràpics contra la varroasi autoritzats per l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris.
b) Tractaments autoritzats contra varroasi, autoritzats per l'Agència Espanyola del Medicament, i Productes Sanitaris compatibles amb l'apicultura ecològica.
c) Adquisició de paranys i atraients per a capturar vespa carnissera asiàtica, així com per a altres espècies exòtiques invasores.

3. Línia C "Racionalització de la transhumància"
a) Adquisició de mitjans de maneig de bucs, incloent-hi grues, malles de cobertura, sistemes mòbils d'extracció de mel, canvi de bucs per a obtindre mels monoflorals, bidons, així com altres equips i útils necessaris per a dur a terme la transhumància, que estan inclosos en l'annex que serà publicat anualment juntament amb la convocatòria d'ajudes, amb les condicions següents, indicades en l'article 4 de l'Ordre reguladora.
b) Quota d'assegurances de responsabilitat civil dels bucs en transhumància.
No seran subvencionables les cobertures assegurades de danys propis que, si escau, han de desglossar-ne l'import en la pòlissa.

4. Línia D. "Mesures de suport als laboratoris d'anàlisis de les característiques fisicoquímiques de la mel"
a) Contractacions de serveis d'anàlisis per agrupacions d'apicultors que s'efectuen a laboratoris reconeguts per l'autoritat competent.
b) Promoció i creació de laboratoris d'agrupacions d'apicultors.
c) Adquisicions d'aparells, kits i altre material per a les anàlisis fisicoquímiques de la mel que han de ser de primera adquisició i s'han d'adquirir en una data posterior a la presentació de la sol·licitud per agrupacions d'apicultors que s'efectuen a laboratoris reconeguts per l'autoritat competent.

 

Impresos associats

SOL·LICITUD D'AJUDES PER A MILLORAR LES CONDICIONS DE PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE MEL

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

DECLARACIÓ DEL SOCI

DECLARACIÓ DELS SOCIS

MEMÒRIA D'INVERSIONS

PRESSUPOST INVERSIÓ

AJUDES PER A LA MILLORA DE LA PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE LA MEL A LA COMUNITAT VALENCIANA. COMUNICACIÓ FINAL D'INVERSIÓ I COMPTE JUSTIFICATIU

ESMENA O MILLORA DE LA SOL·LICITUD / APORTACIÓ DOCUMENTAL ADDICIONAL

Llistat de normativa

Vegeu el Decret 12/1987, de 2 de febrer, del Consell.

Vegeu el Reial decret 209/2002, de 22 de febrer.

Vegeu la Resolució de 22 de desembre de 2015 (Pla anual zoosanitari 2017 de la Comunitat Valenciana)

Vegeu l'Ordre 14/2017, de 5 de maig (bases reguladores).

Vegeu la Resolució de 20 d'abril de 2018.

Vegeu l'Extracte de la Resolució de 20 d'abril de 2018.

 

<<<Tramitar amb certificat electrònic>>>

<<<Descarrega el document complet>>>

 

24-04-2018 Genovés va acollir una jornada sobre immersió digital per a pimes comercials

Personal tècnic de l'empresa pública de la Diputació de València (DIVALTERRA) va impartir una sessió formativa sobre immersió digital per a les empreses comercials de Genovés i voltants sobre com traure profit d'internet per al nostre comerç, organitzada en col·laboració amb l'Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local de Genovés

El Saló de Plens de l'Ajuntament va acollir la jornada, amb presència de responsables d'empreses dels sectors comercial i de serveis, que van conèixer de primera ma la situació de les pimes comercials respecte a l'ús d'internet als seus negocis, els nous hàbits de consum, i una visió pràctica de diverses opcions de presència gratuïta a Internet, com és el cas dels directoris locals que Divalterra ofereix gratuïtament a les entitats que formen part de la xarxa provincial d'ADL a través del portal www.galeriaempresarial.es

A més, es van analitzar els pros i contres de ferramentes de venda online com les aplicacions de generació de botigues online a través de plantilles precarregades, la presència amb botiga pròpia dins de marketplaces online, o la venda a través de xarxes socials.

En definitiva, es tracta de fer arribar a les empreses de dimensions més reduïdes informació sobre la importància de tenir presència online, així com les claus per traure el màxim profit d’internet per al seu negoci amb ferramentes gratuïtes o de costos mínims.

23-04-2018 Publicades les bases reguladores de les ajudes del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

La intervenció en el territori a través d’estratègies de desenvolupament local, concebudes i aplicades amb una perspectiva multisectorial, basades en la col·laboració entre els agents socials i econòmics dels territoris rurals, i dissenyades i aplicades pels grups d’acció local, cons· titueix l’essència de l’enfocament LEADER.

Les actuacions que s’aplicaran dins del marc d’una estratègia de desenvolupament territorial, tenen com a finalitat aconseguir la mobilització del potencial de desenvolupament endogen des de la implicació local de la població, a través de l’aplicació d’aquest enfocament i l’impuls de les estratègies de desenvolupament locals adaptades a les característiques i necessitats dels territoris.
 

Objecte i àmbit d’aplicació

 • 1. Aquesta ordre regula dins de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana les normes de concessió de les ajudes LEADER per a la realització d’operacions d’acord amb les estratègies de desenvolupa· ment local participatiu LEADER (d’ara endavant, EDLP) en el període 2014-2020, de conformitat amb les disposicions aplicables a l’ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvo· lupament Rural (d’ara endavant, FEADER) i al Programa de desenvo· lupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (d’ara endavant, PDR-CV 2014-2020).
   
 • 2. Les ajudes LEADER que regula aquesta ordre apliquen l’ope· ració 19.2.1, «Implementació de les operacions de conformitat amb l’Estratègia de desenvolupament local participatiu», de la submesura 19.2, «Suport per a la realització de les operacions de conformitat amb l’Estratègia de desenvolupament local participatiu», del PDR-CV 20142020, que inclou actuacions dirigides a fomentar la creació d’ocupa· ció, la diversificació econòmica, la innovació, la conservació i millora mediambiental, i el desenvolupament econòmic i social del medi rural valencià.
   
 • 3. Els règims d’ajuda previstos en la submesura indicada en l’apar· tat anterior els aplicaran els grups d’acció local als municipis de la Comunitat Valenciana, sobre la base de les estratègies de desenvolu· pament local participatiu seleccionades, segons l’establit en les resolu· cions de 19 de juliol i de 2 novembre de 2017, de la directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna, i de conformitat amb l’Ordre 5/2016, d’11 d’abril, de la Conselleria d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es con· voca i regula la selecció dels grups d’acció local LEADER 2014-2020 i de les estratègies de desenvolupament local participatiu.
   
 • 4. Cada grup operarà en el conjunt de municipis de la zona d’actua· ció de la seua estratègia de desenvolupament local participatiu. Les zones i els municipis on s’aplicarà l’enfocament LEADER, així com el grup seleccionat per a actuar-hi, es contempla en l’annex I.
   

Finançament de les ajudes

1. Les ajudes regulades en aquesta ordre seran finançades, en els termes previstos en el PDR-CV 2014-2020, pel fons FEADER, el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient i la Gene· ralitat Valenciana.

2. Hi podran haver convocatòries anuals d’aquestes ajudes, que contindran les quanties totals màximes i les aplicacions pressupostà· ries que les financen, d’acord amb els pressupostos de la Generalitat corresponents a cada exercici. Aquestes convocatòries es publicaran mitjançant una resolució de la persona titular de la Direcció de l’Agèn· cia Valenciana de Foment i Garantia Agrària en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.


Persones beneficiàries i requisits

1. Tindran la consideració de destinataris de les ajudes, sense per· judici de les especificacions previstes en l’annex II d’aquesta ordre, els promotors de les inversions que es detallen a continuació:

 • a) Les persones físiques o jurídiques de caràcter privat, les agru· pacions sense personalitat jurídica i les persones de dret públic de base associativa privada.
 • b) Les entitats de dret públic de caràcter local o comarcal: ajunta· ments, mancomunitats, i entitats locals menors, així com les societats o associacions de dret privat formades majoritàriament per persones de dret públic o que disposen de la majoria de drets de vot o de la capacitat efectiva de decisió.
 • c) Els grups d’acció local.

2. Per a poder ser beneficiàries, les persones i entitats que estableix l’apartat 1 d’aquest article, han de complir els requisits següents en el moment de presentar la sol·licitud:

 • a) Portar la comptabilitat de l’activitat subvencionada en funció de la normativa vigent que els siga aplicable.
 • b) Figurar en l’objecte social dels seus estatuts l’activitat per a la qual se sol·licita l’ajuda, per al cas de les persones jurídiques (amb o sense ànim de lucre).
 • c) Complir el requisit de ser microempresa o pime, d’acord amb la definició recollida en l’apartat 2 de l’article 4, en el cas d’activitats econòmiques, amb independència de la seua forma jurídica.
 • d) Disposar del consentiment per escrit de les persones propietàries o usufructuàries en cas de sol·licitar ajudes per a realitzar obres o equi· pament en béns immobles que no siguen propietat del beneficiari. S’ha de mantindre el compromís de manteniment de l’activitat segons el que estableix l’article 6.d.
 • e) Complir la quota legal de reserva de llocs de treball en la plan· tilla, per a empreses amb 50 o més treballadors, segons el que preveu l’article 42.1 del text refós de la Llei general de les persones amb dis· capacitat i de la seua inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat.
 • f) Disposar d’un pla d’igualtat d’oportunitats, en el cas d’empreses, quan així s’establisca en el conveni col·lectiu que siga aplicable, en els termes previstos en aquest conveni, segons el que contempla l’article 45.3 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre homes i dones.
 • g) Complir l’obligació respecte a la igualtat de tracte i d’oportuni· tats en l’àmbit laboral, i amb aquesta finalitat, adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol discriminació laboral entre homes i dones.

3. No podran ser persones beneficiàries d’aquestes ajudes aquelles persones físiques o jurídiques en les quals concórrega alguna de les següents circumstàncies:

 • a) Quan l’empresa sol·licitant es trobe en situació de crisi, segons la definició establida en l’apartat 3 de l’article 4.
 • b) Les previstes en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, així com haver-hi sigut objecte de sanció administrativa ferma o de sentència ferma condemnatòria per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.
 • c) Les persones jurídiques afectades pel que disposa l’article 20.1 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, en matèria de paradisos fiscals.
 • d) Els qui estiguen subjectes a una ordre de recuperació d’ajudes com a conseqüència d’una decisió prèvia de la Comissió Europea que les declare il·legals i incompatibles amb el mercat comú.
 • e) Les empreses que operen en els sectors determinats en el punt 1 de l’article 1 del Reglament (UE) número 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del TFUE a les ajudes de minimis, en cas de sol·licitar ajudes destinades a inversions en energies renovables i estalvi energètic, així com ajudes destinades a la creació, millora o ampliació d’infraestructures de banda ampla, regulades, respectivament, en les seccions 3.1 i 3.2 de l’annex II d’aquesta ordre.
   

Actuacions objecte de les ajudes

1. Es consideraran subvencionables les actuacions descrites en l’an· nex II d’aquesta ordre, sent-ne objecte de subvenció inversions materi· als i immaterials.

2. En funció del tipus d’actuació subvencionable seran aplicables les condicions específiques establides en els reglaments (UE) número 1305/2013, número 651/2014, número 702/2014 i número 1407/2013. Les ajudes regulades en l’annex II d’aquesta ordre s’acullen al que disposen:

 • a) Les ajudes destinades a la creació d’empreses per a activitats no agrícoles en zones rurals, contemplades en la secció 1.1 de l’esmentat annex, s’acullen al que disposa el capítol I i l’article 45 del Reglament (UE) número 702/2014.
 • b) Les ajudes destinades a millores en empreses no agrícoles en zones rurals, regulades en la secció 1.2 de l’esmentat annex, s’acullen al que contempla el capítol I i l’article 14 del Reglament (UE) número 651/2014.
 • c) Les ajudes per a la creació d’empreses o inversions en empreses dedicades a la indústria agroalimentària, per a la transformació i comer· cialització de productes agrícoles, ramaders i d’alimentació, contem· plats en l’annex I del TFUE (exclosos els productes de la pesca i l’aqüi· cultura), el resultat de la qual siga un producte no inclòs en l’esmentat annex, regulades en la secció 2 de l’esmentat annex, s’acullen al que disposa el capítol I i en els apartats 2 a 10 de l’article 44 del Reglament (UE) número 702/2014.
 • d) Les ajudes per a la creació d’empreses o inversions en empre· ses dedicades a la indústria agroalimentària, per a la transformació i comercialització de productes agrícoles, ramaders i d’alimentació, con· templats en l’annex I del TFUE (exclosos els productes de la pesca i l’aqüicultura), el resultat de la qual siga un producte inclòs en l’esmen· tat annex, regulades en la secció 2 de l’esmentat annex, s’acullen al que disposa l’article 81.2 del Reglament (UE) número 1305/2013.
 • e) Les ajudes destinades a inversions en energies renovables i estal· vi energètic, regulades en la secció 3.1 de l’annex II, destinades a pro· jectes productius, així com les ajudes per a la creació, millora o ampli· ació d’infraestructures passives per a xarxes de banda ampla, regulades en la secció 3.2 del mateix annex, s’acullen al que disposa el Reglament (UE) número 1407/2013.
 • f) Les ajudes destinades a serveis bàsics i renovació de poblacions en zones rurals, regulades en la secció 3 de l’esmentat annex, a excepció de l’apartat e anterior, s’acullen al que disposa l’article 81 del Regla· ment (UE) número 1305/2013.

3. Els grups d’acció local (d’ara endavant GAL) actuaran com a entitat col·laboradora en l’execució de la submesura 19.2 del PDR-CV 2014-2020, quan no siguen beneficiaris, d’acord amb el que assenya· len els convenis de col·laboració subscrits a aquest efecte. Entre les funcions delegades s’inclou la realització dels controls administratius, l’avaluació de les sol·licituds d’ajuda i de pagament i l’elaboració de les propostes d’aprovació de les sol·licituds d’ajuda i de pagament.

4. Les despeses només podran subvencionar-se si les actuacions o inversions a les quals corresponen no han sigut empreses o realit· zades amb anterioritat a la data en la qual se sol·licite la subvenció, amb excepció dels següents costos generals (vinculats a la construcció, adquisició i/o millora de béns immobles, i a la compra de maquinària i equip): honoraris d’arquitectes, enginyers i assessors, inclosos els estu· dis de viabilitat, que podran haver sigut pagats fins a tres mesos abans de la data de la sol·licitud de la subvenció, sempre que aquests costos generals estiguen vinculats a la creació d’una empresa o inversió en una empresa dedicada a la indústria agroalimentària, per a la transformació i comercialització de productes agrícoles, ramaders i d’alimentació con· templats en l’annex I del TFUE (exclosos els productes de la pesca i l’aqüicultura), on el resultat és un producte inclòs en l’esmentat annex.

En el cas de projectes d’obra, les partides de despeses generals i benefici industrial seran subvencionables fins un màxim del 13 % i 6 %, respectivament, de l’import total del pressupost d’execució material.
 

Si vol consultar el document complet, faça clic ací.

 

19-04-2018 A CANALS: CURS

L'Ajuntament de Canals, des de la Regidoria de Promoció Socioeconòmica i en col·laboració amb el Centre de Turisme de València, ha organitzat un curs gratuït anomenat COMMUNITY MANAGER”.

- REQUISITS: Persones en actiu en el món de l’hostaleria (bars, restaurants, cafeteries, pubs, agències de viatges, hotels, cases rurals, albergs, guies turístics...).

- PERIODE LECTIU: 3 i 4 de maig de 2018.

- HORARI: de 09:30 a 14:30 hores.

- LLOC: 3º planta del Centre Cultural Ca Don José (C/ Diputació, nº 1 de Canals).
 

- INSCRIPCIONS: en el Departament ADL de l’Ajuntament de Canals o a través de la web de Centres de Turisme de València (http://www.xarxadecentresdeturisme.com/opencms/opencms/centresdeturisme/es/contents/secretaria_virtual/administracion.html?).

- DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ: 30 d’abril de 2018.

- DOCUMENTACIÓ A APORTAR: DNI i última nòmina.

 

Per a més informació, telefonar al 962240126, ext. 2 ó 664518773; o enviar un correu electrònic a info.adl@canals.es

 

AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

AJUNTAMENT DE CANALS

Pça. La Vila, 9.

46650, Canals (València)

962240126, ext. 2

664518773

info.adl@canals.es

19-04-2018 Curs Emprenedoria Juvenil Paiporta-Cambra València

Si eres menor de 30 anys, no tens ocupació i vols muntar el teu propi negoci, la Càmera de València en col·laboració amb l'Ajuntament de Paiporta va a engegar un programa de "Empreiment juvenil" amb l'objectiu d'incorporar al mercat laboral al col·lectiu de joves, promocionant per via de la emprenedoria  l'activitat econòmica empresarial de la província de València.

Tot açò, mitjançant l'organització i promoció d'activitats docents orientades a la formació per a l'empreniment.

Lloc: Centre Cultural de Paiporta

Dates: Del 23 d'abril al 06 de juny.

Inscripciones:

http://www.camaravalencia.com/es-ES/emprendedores/Paginas/Programa-Emprendimiento-Juvenil-Cursos.aspx

18-04-2018 Es publica l’Informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) España 2017-18 sobre l’ecosistema emprenedor.


Per a poder planificar i executar adequadament accions que afavorisquen la construcció d'una sòlida societat emprenedora, des de la qual generar oportunitats que permeten oferir un millor marc innovador i competitiu, resulta imprescindible tenir un profund coneixement de l'ecosistema emprenedor.

L'Informe GEM materialitza un rellevant i rigorós esforç de la comunitat investigadora dirigit a afavorir un major i millor coneixement del fenomen emprenedor, de l'entorn en el qual tenen el seu origen i desenvolupament les dinàmiques empresarials i innovadores. En aquesta ocasió, posa l'accent, precisament, en la innovació, i en particular, en el nivell tecnològic de les iniciatives emprenedores, així com en el paper de la recerca en el desenvolupament de les empreses basades en el coneixement.

Per a realitzar l'informe s'ha requerit de 150 investigadors i 25.000 enquestes per a la població compresa entre 18-64 anys. I els resultats que s'han obtingut són aquestos: 

 • La Taxa d'Activitat Emprenedora (TEA) espanyola ha augmentat un punt pel que fa a l'any anterior (del 5,2% a el 6,2%) i, per primera vegada en 8 anys s'acosta a les dades prèvies a la crisi (7.6% en 2007). 
   
 • Respecte a les motivacions a l'hora de crear un negoci, el 68,5% de les persones ho fa perquè detecta oportunitats en el mercat, mentre que al 28,3% ho impulsa la necessitat. 
   
 • La TEA presenta una participació masculina relativament major que la femenina (55,1% front 44,9%); no obstant açò, la bretxa entre homes i dones a l'hora d'emprendre ve disminuint de forma contínua des de 2012. 
   
 • Les diferències de gènere s'accentuen entorn dels negocis consolidats que lideren homes (60%) enfront dels quals estan sota la direcció de dones (40%).
   
 • Les percepcions estudiades sobre les capacitats per a emprendre, mostra que el percentatge d'espanyols que considera que posseeix les necessàries es manté entorn del 45%, i quatre de cada deu enquestats assenyalen la por al fracàs com un condicionant per al comportament emprenedor.
   
 • A Espanya menys de la meitat dels emprenedors (el 42%) considera generar ocupació, i només un 9% espera contractar 6 o més emprats en els pròxims cinc anys.


L'estimació del TEA per nivell educatiu permet observar que, a pesar que una mica menys de la meitat de la població emprenedora en fase inicial de l'últim any comptava amb formació universitària, el col·lectiu més propens a emprendre any rere any ha sigut el de les persones adultes amb un nivell d'educació superior, seguit per les persones amb nivell d'educació mitjà i, finalment, les persones amb nivell d'educació baix.

Aproximadament el 83,8% identificats a Espanya durant el 2017 va necessitar capital inicial per a l'engegada, mentre que la resta va poder arrancar el seu negoci sense invertir diners. Així doncs, un dels grans reptes és suplir la inversió privada necessària per a emprendre, juntament amb fer-ho d'una forma sostenible i igualitària en matèria d'incorporació de la dona al món laboral emprenedor.

 

Pots descarregar l'informe complet amb tots els resultats fent clic ací: INFORME