La Fundació Biodiversitat (Ministeri de Transició Ecològica) ha aprovat destinar 5,1 milions d'euros al desenvolupament de projectes que redunden en la millora de la biodiversitat terrestre i marina d'Espanya.

Per resolució de 12 d'abril de 2019, de la Secretaria d'Estat de Medi Ambient, s'han publicat (BOE 4.5.2019) les bases reguladores de concessió d'ajudes i subvencions per la Fundació Biodiversitat, F.S.P. Tot això amb la finalitat de regular les següents línies d'ajuda:

 1. Avaluació de l'estat de la biodiversitat terrestre espanyola (convocatòria publicada BOE 9.5.2019)
  1. Ajudes per a l'execució de projectes que proporcionen dades rellevants que permeten avaluar l'estat de conservació dels elements terrestres integrants del patrimoni natural espanyol, especialment a aquells sobre els quals recaiguen mesures específiques de conservació o d'interés comunitari.
  2. Beneficiaris. Aquelles entitats que reunisquen els requisits establits en el punt 4.1.a), 4.1.b), 4.1.c), 4.1.d) i el 4.2) de les bases reguladores de la concessió d'ajudes per la Fundació Biodiversitat F.S.P, en règim de concurrència competitiva, per a l'avaluació de l'estat ambiental d'Espanya. En concret: a) Les entitats i organitzacions sense ànim de lucre d'àmbit estatal o comunitari, amb seu a Espanya, legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent. b) Els organismes públics d'investigació. c) Les universitats públiques. d) Els col·legis professionals d'àmbit nacional.
  3. La dotació màxima global de la convocatòria és de fins a 3.000.000,00 €. L'import màxim que es pot concedir per cada sol·licitud d'ajuda no pot ser superior a 120.000 €.
  4. El termini per a presentar sol·licituds començarà des de l'endemà a la data de publicació d'aquesta convocatòria fins a les 14.00 hores (hora peninsular) del dia 21 de juny de 2019, en els termes i condicions especificats en les Bases Reguladores.

 

 1. Conservació de la biodiversitat marina a Espanya (Convocatòria publicada BOE 9.5.2019).
  1. Aquestes ajudes tenen per objecte l'execució de projectes que milloren l'estat de conservació del medi marí de competència estatal, comprenent les àrees Marines Protegides, el domini públic marítim-terrestre estatal, el mar territorial, la zona econòmica exclusiva en l'Atlàntic i Cantàbric, la zona de protecció pesquera del Mediterrani i a la plataforma continental, inclosa la plataforma continental ampliada que Espanya puga obtindre en aplicació del procediment previst en l'article 76 de la Convenció de Nacions Unides sobre el Dret del Mar, i a les aigües costaneres en aquells aspectes no previstos en els plans hidrològics de conca
  2. Beneficiaris. Aquelles entitats que reunisquen els requisits establits en el punt 4.1.a), 4.1.b), 4.1.c), 4.1.d) i el 4.2) de les bases reguladores de la concessió d'ajudes per la Fundació Biodiversitat F.S.P, en règim de concurrència competitiva, per a la conservació de la biodiversitat marina a Espanya. En concret: a) Les entitats i organitzacions sense ànim de lucre d'àmbit estatal o comunitari. Hauran de tindre seu a Espanya, estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent. b) Els organismes públics d'investigació. c) Les universitats públiques. d) Els col·legis professionals d'àmbit nacional.
  3. La dotació màxima global de la convocatòria és de fins a 1.700.000€. L'import màxim que es pot concedir per cada sol·licitud d'ajuda no pot ser superior a 120.000€.
  4. Termini d *epresentación de sol·licituds inicia el 10 de maig 2019 i finalitza el 21 de juny de 2019 (fins a les 14h).
  5. El text complet de la convocatòria, així com la resta de la informació rellevant del procés estarà publicat en la pàgina web de la Fundació Biodiversitat, www.fundacion-biodiversidad.es

 

 1. Realització d'activitats relacionades amb les línies d'actuació de la Fundació Biodiversitat -canvi climàtic i qualitat ambiental-  (Convocatòria publicada BOE 9.5.2019)
  1. Ajudes per al cofinançament d'activitats dutes a terme per determinades organitzacions no governamentals l'objectiu principal de les quals és la defensa de la protecció del medi ambient i que formen part del Consell Assessor de Medi Ambient, per a la participació en l'àmbit de la biodiversitat i del medi ambient en la definició, proposta i execució de les polítiques públiques relatives al medi ambient.
  2. Beneficiaris. Les entitats i organitzacions sense ànim de lucre, d'àmbit estatal o comunitari en els casos i amb les especificitats i requisits exigits en la convocatòria.
  3. La dotació màxima global de la convocatòria és de fins a 400.000€. L'import màxim de l'ajuda que es pot concedir a cada sol·licitud seran 115.000€.
  4. El termini per a presentar sol·licituds serà de 30 dies naturals a comptar des de l'endemà a la data de publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Boletín Oficial del Estado. L'últim dia de presentació de les sol·licituds finalitzarà a les 14.00 hores (hora peninsular), en els termes i condicions especificats en les bases reguladores.
  5. El text complet de la convocatòria, així com la resta de la informació rellevant del procés estarà publicat en la pàgina web de la Fundació Biodiversitat, www.fundacion-biodiversidad.es

 

 1. Contractació de persones desocupades del Programa Empleaverde (Convocatòria publicada BOE 9.5.2019).
  1. Subvencions per a la contractació de persones desocupades a temps complet per un període mínim de 6 mesos en entitats que estiguen vinculades directa o indirectament amb l'economia verda i/o blava o entitats que, no estant vinculades, generen ocupació que contribuïsca a una línia de negoci sostenible o a la gestió d'una millora ambiental en l'entitat.
  2. Beneficiaris Persones jurídiques privades amb o sense ànim de lucre legalment constituïdes, degudament inscrites en el registre corresponent, amb personalitat jurídica pròpia i seu a Espanya.
  3. La dotació màxima global de la convocatòria és de fins a 2.000.000€. L'import sol·licitat per l'entitat beneficiària per a cada persona contractada serà de 3 vegades el salari mínim interprofessional vigent en el moment de la publicació de la convocatòria. Aquesta quantitat es veurà incrementada en 500€ en aquells casos en què la persona contractada pertanga a algun/s dels col·lectius prioritaris.
  4. El termini per a presentar sol·licituds començarà als 6 mesos de la publicació de la convocatòria i finalitzarà el dia 17 de febrer de 2020 fins a les 14.00 hores (hora peninsular), en els termes i condicions especificats en les bases reguladores.
  5. El text complet de la convocatòria, així com la resta de la informació rellevant del procés estarà publicat en la pàgina web de la Fundació Biodiversitat, www.fundacion-biodiversidad.es

Per a més informació podeu consultar la base de dades d'ajudes i subvencions de Divalterra