L'objecte de la present convocatòria és establir les bases de participació dels projectes presentats pels beneficiaris de la convocatòria dels territoris als quals es fa referència en la clàusula 6, la dotació pressupostària disponible i el procediment de presentació de propostes per a la seua valoració i eventual aprovació per part de la Comissió de Seguiment del Pla Integral de Suport a la Competitivitat del Comerç Minorista 2018.


Consideració de projecte singular.

Es consideren com a singulars aquells projectes que es desenvolupen en Zones de Gran Afluència Turística o en municipis amb règim de llibertat d'obertura en els termes als quals es refereix la clausula 4 i que responguen a alguna de les següents finalitats:

 Adopció d'accions encaminades a la modernització, incorporació de noves tecnologies i revitalització comercial d'entorns urbans caracteritzats per la seua elevada concentració d'activitats comercials minoristes.

Revitalització comercial de zones tradicionalment comercials que es troben en situació d'especial deterioració com a conseqüència de la disminució de l'activitat comercial, amb l'objectiu de recuperar l'activitat i impulsar la seua modernització. Aquesta intervenció, que pot afectar a una o diversos carrers, haurà de tenir la capacitat d'incidir i generar impactes positius sobre altres àmbits de la zona, de tal manera que la inversió, a més, siga generadora de sinergies en aquests àmbits.

Projectes de millora i modernització d'equipaments comercials i incorporació de noves tecnologies en mercats de proveïments, mercats municipals o galeries comercials de titularitat municipal.


Beneficiaris.

Podran acollir-se a la present convocatòria els projectes promoguts per:

 • a) Comunitats Autònomes.
 • b) Ajuntaments.
 • c) Diputacions i Cabildos
 • d) Altres entitats i agrupacions de municipis arreplegats en l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
 • i) Altres formes associatives similars d'àmbit local que compten amb una articulació jurídica específica amb capacitat per a operar en aquest àmbit.Actuacions financiables.

Les actuacions financiables a través de la present convocatòria comprenen l'execució material de les obres o actuacions de revitalització, incloent les corresponents a les instal·lacions provisionals que siguen necessàries, així com l'elaboració de projectes tecnològics per a la promoció i desenvolupament de l'activitat comercial.

Les actuacions de revitalització i els projectes tecnològics podran estar dirigits tant al client local com al turista nacional o internacional que es troben de viatge en una zona de Gran Afluència Turística o en un municipi amb règim de llibertat d'obertura per a impulsar el turisme de compres.

En àrees urbanes comercials:

Adopció de mesures innovadores i aplicació de noves tecnologies que promoguen l'obertura de nous negocis, així com l'increment de la competitivitat i les vendes dels negocis existents.
Inversions en vies públiques d'alta ocupació comercial per a la seua adequació funcional, millora i modernització, amb la consegüent millora de la integració dels usos turístics i comercials, tals com:

 • - Senyalética (senyalització comercial i turística).
 • - Millora de l'equipament tècnic urbà, instal·lació de xarxes wifi i adopció de mesures d'eficiència energètica.
 • - Projectes tecnològics lligats a la innovació i promoció de l'activitat comercial.


En equipaments comercials:

Projectes de modernització de mercats de proveïments, mercats municipals o galeries comercials de titularitat municipal que impliquen mesures tals com:

 • - Reformes tendents a la incorporació de nous models de negoci i gestió, incorporant solucions tecnològiques per a la gestió i comercialització.
 • - La millora en les seues instal·lacions i equips de climatització que permeten millorar la seua eficiència energètica, reduir el seu impacte mediambiental.
 • - La incorporació de millores tecnològiques i Tics per part dels operadors, incloent la instal·lació de xarxes wifi.Terminis d'execució.

Les actuacions hauran d'estar reportades, pagades i presentades a la Cambra de comerç d'Espanya amb data límit 30 de novembre de 2018.
Les propostes es presentaran conforme a l'establit en la clàusula 8, en sobre tancat en el Registre General de la Cambra de comerç d'Espanya (C/ Ribera del Loira 12, 28042 Madrid) dirigit a l'Àrea de Competitivitat, fins al dia 3 de juliol de 2018.