Aquesta resolució té per objecte convocar, per a l'exercici 2018, subvencions en règim de concurrència competitiva per a la creació de grups operatius supra-autonòmics en relació a l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (eip-agri), en el marc del Programa Nacional de Desenvolupament Rural 2014-2020, finançat pel Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER)


Beneficiaris.

Podran accedir a aquestes ajudes les agrupacions d'almenys dues persones, físiques o jurídiques independents entre si, que complisquen els requisits establits en l'article 4 del Reial decret 253/2016.


Requisits dels sol·licitants de la subvenció i forma d'acreditar-los.

1. Podran sol·licitar les subvencions agrupacions de persones físiques i/o jurídiques, públiques i/o privades de com màxim 8 integrants, en virtut de la limitació al nombre de membres sol·licitants que permet l'apartat 1 de l'article 3 del Reial decret 253/2016. Haurà d'haver-hi almenys dos membres independents entre si, com es contempla en l'article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i els integrants hauran de disposar de l'estructura i mitjans necessaris per a dur a terme els projectes objecte de la convocatòria, així com reunir les altres condicions establides en els articles 4 i 5 del Reial decret 253/2016.

2. En virtut de l'apartat 3 de l'article 3 del Reial decret 253/2016, el nombre de membres del grup operatiu que no formen part de l'agrupació de sol·licitants ascendirà com a màxim a 8.

3. Els membres de l'agrupació podran ser dels següents perfils:

  • a) del sector agroalimentari i forestal: com per exemple organitzacions representatives d'agricultors, ramaders o silvicultors, organitzacions interprofessionals, empreses del sector i les seues organitzacions representatives, entre uns altres;

 

  • b) del sector investigador o del coneixement: com per exemple universitats, centres de tecnologia, entitats de R+D+i, entitats d'assessoria, plataformes tecnològiques, entre uns altres.

 

  • c) uns altres: organitzacions no governamentals, grups d'acció local, o qualsevol altre actor que exercisca un paper rellevant en relació a la temàtica que abordarà l'agrupació.

4. L'agrupació haurà de tenir caràcter supra-autonòmic, és a dir, que complisquen els requisits establits en l'apartat 2 de l'article 4 del Reial decret 253/2016.

5. Almenys un membre de l'agrupació ha de pertànyer a l'àmbit de l'agricultura, ramaderia, selvicultura o transformació o comercialització de productes agroalimentaris o forestals.


Sol·licitud d'ajuda i documentació.

1. Les sol·licituds es dirigiran al President del FEGA i es presentaran de forma electrònica a través de la seu electrònica del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient (https://sede.mapama.gob.es/portal/site/se), d'acord amb l'article 14.2de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La Seu Electrònica del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient admet els certificats digitals reconeguts conforme l'estàndard ITU-T X.509 v3, emesos per múltiples prestadors de serveis de certificació, inscrits en el registre de la Secretària d'Estat per a la Societat de la Informació i l'Agenda Digital del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital de conforme a l'establit en l'article 30 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.

2. El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals a partir de la publicació de la present convocatòria en la seu electrònica del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient.

3. Les sol·licituds, contindran la informació de l'Annex I de la present convocatòria, i el seu model complet s'ajustarà al que figure en la seu electrònica del Ministeri, estant disponible també una guia per a emplenar-les en aquesta seu.

4. La presentació de la sol·licitud constituirà una declaració que es reuneixen els requisits establits en la present convocatòria i que s'està en condicions d'aportar la documentació requerida en l'apartat 6 d'aquesta disposició, en cas que la sol·licitud es proposara per aprovació.

5. La sol·licitud per a l'obtenció de subvenció haurà d'estar acompanyada del document vinculant, que inclourà com a annex una declaració jurada dels mateixos, on entre altres coses quede constància que cap d'ells (ni tampoc l'agrupació, en cas de tenir personalitat jurídica) està culpable en causes de prohibició, ni ha rebut subvencions per a la mateixa fi, així com compromís d'informar si se sol·liciten o reben. Se seguirà el model que consta en el document vinculant (Annex II).

6. En el cas que les sol·licituds resulten proposades per a aprovació en la proposta de resolució provisional, la documentació addicional a aportar, en el termini de deu dies naturals, serà la següent.

  • a) Documentació de caràcter general de cadascun dels membres de l'agrupació sol·licitant.
  • b) Documentació relativa a l'agrupació.
  • c) Fitxa resum de divulgació segons el model establit en l'annex IV.


Període subvencionable.

El període subvencionable de les despeses comprendrà des de la presentació de la sol·licitud d'ajuda fins a l'1 de setembre de 2018.


Enllaços: 

Real Decreto 170/2018, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 253/2016, de 10 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la creación de grupos operativos supraautonómicos en relación con la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas

Real Decreto 253/2016, de 10 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la creación de grupos operativos supraautonómicos en relación con la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas.
 


Ací pots descarregar tota la informació necessària per a tramitar l'ajuda. DESCÀRREGA MAPAMA.