Galeria empresarial de la Província de València

Beneficiaris: Treballadors afectats pels expedients de regulació d’ocupació 76/2000 i 25/2001.

Finançament:  165.000 euros, per a finançar les ajudes corresponents a 2019 (mesos pendents) i 2020. La distribució dels quals serà:
Per a les ajudes especials i addicionals pendents de l’anualitat 2019: 15.000 euros.
Per a les ajudes especials i addicionals corresponents a l’anualitat 2020: 150.000 euros.

Termini de presentació de sol·licituds:

  • La sol·licitud de la quantitat addicional per subscripció del conveni especial amb la Seguretat Social es presentarà conjuntament amb la sol·licitud de reconeixement del dret a l'ajuda especial o en el termini de 2 mesos des de la subscripció d'aquest conveni.
  • Si la subscripció del conveni especial amb la Seguretat Social és anterior a la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de la present modificació de l'ordre 58/2010, el termini de presentació de sol·licituds serà de 2 mesos a comptar des de l'endemà al d'aquesta publicació.
  • La presentació de les sol·licituds fora dels terminis establits en els apartats 6 i 7 portarà aparellada la pèrdua de tants dies de percepció d'aquesta quantitat addicional com a dies s'hagen deixat transcórrer des de la finalització del termini de sol·licitud corresponent.

+Info