L'objectiu d'aquestes ajudes és, d'una banda, facilitar als joves agricultors la seua instal·lació en explotacions agràries viables, sostenibles i competitives; i d'altra banda, el rejoveniment i la millora del nivell de formació de les persones titulars de les explotacions.

Aquest objectiu es materialitza mitjançant la concessió d'una ajuda per a donar suport a la primera instal·lació a explotacions que aconseguisquen la qualificació de prioritàries i que les persones beneficiàries de l'ajuda arriben a complir els requisits per a ser considerats agricultors actius i professionals. 

La mesura s'adreça als joves agricultors a fi que es puguen instal·lar com a agricultors professionals mitjançant titularitat exclusiva, compartida o en règim de cotitularidad d'una explotació agrària que arribe a poder ser qualificada com prioritària.

Així mateix, es pot accedir a l'ajuda per mitjà de la integració com a soci en una entitat associativa amb personalitat jurídica, preexistent o de nova constitució, que siga titular d'una explotació agrària que arribe a poder ser qualificada com prioritària i en la qual el control de l'explotació recaiga en la persona beneficiària de l'ajuda. En aquest cas, l'activitat fonamental de la societat ha de ser l'agrària, i ha de complir amb els requisits per a ser qualificada com a microempresa o petita empresa segons la definició de la Recomanació 2003/361/CE de la Comissió. 

Per a garantir la viabilitat de l'explotació, els joves han de presentar un pla empresarial que s'ha de començar a aplicar abans dels nou mesos següents a la concessió de l'ajuda, i permetre que abans dels díhuit mesos següents a la data de la instal·lació el jove agricultor complisca els requisits establits per a poder ser considerat com a agricultor actiu i disposar d'un nivell de capacitació suficient.

En general, aquest pla empresarial ha de finalitzar com a màxim d'huit mesos després de la data de la instal·lació i després d'executar-lo ha de permetre que el jove complisca els requisits per a ser considerat agricultor professional i que l'explotació puga ser qualificada com a prioritària. No obstant això, en funció de les característiques de l'explotació i, en particular, de la data d'entrada en producció de les inversions que s'han de realitzar, es pot acceptar un període addicional de fins a díhuit mesos per a la finalització del pla empresarial. Aquesta ampliació no eximeix de l'obligació de complir amb el requisit de ser agricultor actiu i tindre la capacitació suficient abans dels d'huit mesos següents a la data de la instal·lació

+info, tràmits i requisits a http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=571