Galeria empresarial de la Província de València

Estes ajudes estan destinades a finançar les altes d'activitats econòmiques i en el Règim Especial de Treball Autònom en les indústries creatives i culturals amb la finalitat de recolzar i fomentar la creació d'activitat empresarial creativa i cultural en la ciutat de València.

Qui pot sol·licitar les ajudes?

Podran concórrer aquelles persones físiques o jurídiques que s'hagen donat d'alta en una activitat empresarial de les recollides en els epígrafs de l'Annex I de la convocatòria.

Queden excloses les entitats sense personalitat jurídica, les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i altres ens públics, així com les associacions, fundacions i, en general, entitats sense ànim de lucre. També queda exclòs el personal autònom col·laborador.

Podran concórrer aquelles persones físiques o jurídiques que duguen a terme les activitats professionals o empresarials que motiven la concessió de les ajudes, sempre que complisquen els requisits següents:

a) Que s'haja donat d'alta en una activitat empresarial de les recollides en els epígrafs de l'Annex I d'esta convocatòria. Per a això es tindran en compte els epígrafs que figuren en el certificat de situació censal.

b) Que l'inici d'esta activitat genere una nova alta en el RETA. En cas de persones jurídiques, la nova alta en el RETA ha de ser de la persona administradora o d'una d'elles. En cap cas s'acceptaran altes en mutualitats professionals o semblants. S'acreditarà mitjançant la resolució d'alta en el RETA.

c) La data d'efectes d'alta en el RETA ha de ser simultània a la data d'alta del certificat de situació censal i no distar-ne en més d'un mes. S'acreditarà mitjançant el certificat de situació censal i la resolució d'alta en el RETA.

d) Que la persona l'alta de la qual en el RETA motive la sol·licitud de subvenció no haja estat d'alta en tal règim en els últims 6 mesos. S'acreditarà amb l'informe de vida laboral.

e) Que el començament efectiu de l'activitat empresarial i l'alta en el RETA haja sigut entre l'1 de gener del 2017 i la data de presentació de la sol·licitud. S'acreditarà mitjançant el certificat de situació censali la resolució d'alta en el RETA.

f) Que la persona l'alta de la qual en el RETA motive la sol·licitud de subvenció estiga empadronada en la ciutat de València amb una antelació mínima de tres mesos a la data d'alta en el RETA, empadronament que haurà de mantindre's, com a mínim, fins a la data de la resolució. S'acreditarà mitjançant certificat d'empadronament.

g) Que, des de l'inici de l'activitat, el domicili fiscal de l'empresa o persona física es trobe en el terme municipal de València. S'acreditarà mitjançant el certificat de situació censal.

h) No haver-se beneficiat de les ajudes València Activa Crea en 2017 o 2018, ni de les ajudes Emprén, Consolidart, Impuls Econòmic o Emplea, ni dels premis València Emprén ni de les distincions als projectes participants en l’Itinerari de creació i consolidació d’empreses, gestionades pel Servici d’Ocupació i Emprenedoria, en els exercicis 2017, 2018 o 2019.

i) Haver justificat qualsevol subvenció que li haja sigut concedida amb anterioritat per l'Ajuntament de València, sempre que haja finalitzat el corresponent termini de justificació.

j) No tindre cap deute pendent amb l'Ajuntament de València. S'acreditarà mitjançant certificat d'estar al corrent amb la Tresoreria Municipal.

k) No trobar-se sotmeses en cap de les circumstàncies recollides en l'art. 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular, estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda Estatal i enfront de la Seguretat Social. Este requisit ha de complir-se des de la data de presentació de la sol·licitud fins a la data de pagament de l'ajuda, si és el cas. S'acreditarà amb certificats emesos per l'AEAT i la TGSS.

Es concedirà una quantia fixa de 6.000 € en concepte de llançament, a les sol·licituds que puguen acreditar una nova alta en l'Agència Tributària que comporte una nova alta en el RETA i que complisquen els requisits.

En cas de persones jurídiques, la sol·licitant i, si és el cas, beneficiària, serà la persona jurídica, i només es podrà presentar una sol·licitud per persona jurídica, encara que haja generat més d'una alta en el RETA.

Les ajudes s'atorgaran fins a esgotar el crèdit disponible, seguint l'orde de prelació establit per la data i hora en què la sol·licitud completa haja tingut entrada en l'Ajuntament de València.

Quan s'ha de sol·licitar les ajudes?

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a partir del dia següent a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP). 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 15/03/2019 al 12/04/2019.

Per a més informació podeu consultar aquest enllaç