Galeria empresarial de la Província de València

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de València anuncia per mitjà de la corresponent Convocatòria Pública del Programa Xpande Digital, l'obertura del termini per a la presentació de sol·lictituts de participació en la Fase d'Assessorament i en la Fase d'Ajudes del Programa, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Uniò Europea.

El Programa té com a objectiu recolzar el posicionament on-line de les empreses participants en un mercat objectiu concret, a través d'un assessorament personalitzat conforme a una metodologia moderna i sustentada en tècniques d'intel·ligència competitiva que té com a fi última oferir a l'empresa un Pla d'Acció de Màrqueting Digital en el mercat exterior objectiu. Així mateix, Xpande Digital ofereix a l'empresa un conjunt d'ajudes per a desenvolupar el Pla d'Acció de Màrqueting Digital.

El Programa consta de dues fases:

  • Fase I. D'assessorament.
  • Fase II. Ajudes per a l'engegada del Pla d'acció.

Beneficiaris: 

Les ajudes van destinades a totes les empreses de la província de València que complisquen els següents requisits:

  • Ser una pime (xicoteta o mitja empresa) o autònom.
  • Estar al corrent de pagaments de les seues obligacions tributaris i amb la Seguretat Social.
  • Complir la normativa d'ajudes de *minimis segons el previst en el Reglament (CE) 1998/2006.
  • Estar donat d'alta en el Cens del *IAE, secció 1: activitats empresarials, industrials, comercials i de serveis.
  • No trobar-se culpable en cap de les prohibicions al fet que fa referència l'article 13 de la Llei 38/2003.


Quantia de l'ajuda 

Fase I. Assessorament.

Aquests costos seran prefinanciats íntegrament per la Cambra de comerç i la Cambra de comerç d'Espanya, no suposant desemborsament algun, ni cost per part de la PIME beneficiària.

El finançament per al desenvolupament d'aquests serveis serà aportada en un 50 % pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea i en un 50% per la Cambra de comerç de València, l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) i la Cambra de comerç d'Espanya.
 

Fase II. Ajudes per a l'engegada del Pla d'acció.

El pressupost elegible per empresa associat a l'execució d'aquestes accions ascendeix a la quantitat màxima de 4.000 € (IVA no inclòs), que hauran de ser prefinanciats íntegrament per l'empresa beneficiària.

El finançament de l'import elegible d'aquestes accions serà aportada en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional i en un 50 % per l'empresa beneficiària, per la qual cosa la quantia màxima de l'ajuda que reba l'empresa serà de 2.000 €, sempre que es justifiquen les despeses en els termes i terminis acordats.

En el marc del Programa no s'exclou que les PIME puguen realitzar accions de major quantia, si bé la intensitat de l'ajuda no excedirà del 50% de la inversió realitzada sobre el màxim de 4.000 € per empresa.

Termini de presentació de sol·licituds ampliat fins el 31/10/18 (DOGV 28/9/18)

Per a més informació, feu clic en: Cambra de Comerç.