Mitjançant Resolució de 5 de juny de 2019,  el Servei Valencià d'Ocupació i Formació (LABORA), s'han convocat per a l'exercici 2019 les subvencions destinades a la contractació de persones desocupades d'almenys 30 anys d'edat, en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana, regulades en l'Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Aquestes subvencions es finançaran amb càrrec al capítol 4, codi de línia S2941000 del subprograma 322.51 Foment d'ocupació, per un import global màxim de 14.000.000 d'euros, fons procedents del Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Qui pot sol·licitar les ajudes?

Podran ser beneficiàries les corporacions locals municipals de la Comunitat Valenciana o entitats dependents o vinculades a aquestes que vinguen exercint competències en matèria d'ocupació. 2. No podran ser beneficiàries les entitats que incórreguen en alguna de les prohibicions establides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Pel que respecta a costos subvencionables :

  1. les subvencions es destinaran al finançament dels costos salarials, inclosa la seua cotització a la Seguretat Social, de les persones desocupades d'almenys 30 anys d'edat, que hagueren sigut contractades per a l'execució de les actuacions programades per l'entitat beneficiària.
  2. Únicament s'entendrà com a cost salarial les percepcions econòmiques per la prestació del servei, a exclusió de dietes, indemnitzacions i suplits com a conseqüència de l'activitat laboral, retribucions de vacances no gaudides o altres percepcions que no tinguen la condició de salari.
  3. No resultaran subvencionables els dies en què el treballador es trobe en situació d'incapacitat per malaltia o accident, siguen comuns o professionals, ni els supòsits de permís de maternitat o paternitat. 

Si bé els destinataris finals d'aquest programa són les persones desocupades, d'almenys 30 anys d'edat, inscrites com a demandants d'ocupació en els Espais Labora de la Generalitat.

Que hauran de ser contractats sota les següents Condicions de contractació:

  • Amb la subvenció concedida, les entitats beneficiàries podran efectuar les contractacions i executar els projectes que consideren convenients sempre que es respecten les següents condicions: a) Els contractes que es formalitzen hauran de tindre una durada d'almenys sis mesos a jornada completa. b) Les contractacions no podran servir per a cobrir vacants dels llocs de treball de l'entitat beneficiària.
  • Les entitats beneficiàries podran ampliar amb els seus propis recursos la durada dels contractes subvencionats.
  • Els projectes subvencionables hauran d'executar-se dins del període comprés entre la data de la resolució de concessió i el 31 de maig de 2020. Els contractes hauran d'iniciar-se en 2019, excepte en els supòsits de substitució a què fa referència l'article 5.6 de l'Ordre 8/2016, de 7 de juliol.

Fins quan poden sol·licitar-se les ajudes?

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà al de la publicació de l'extracte d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Pel que respecta a la forma en què cal presentar la sol·licitud: es presentarà de forma telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, a través del procediment GUC habilitat i denominat «EMCORP 2019».

Per a més inormació en la pàgina web de LABORA (enllaç) estarà disponible la informació sobre la present convocatòria i s'habilitarà un accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.

A més a més, podeu consultar la base de dades d'ajudes i subvencions a través d'aquest enllaç