Podran ser beneficiàries d'aquesta convocatòria les persones desocupades que es constituïsquen en personal treballador autònom o per compte propi.

 

Condicions per a la concessió de la subvenció

 

a) Haver iniciat l'activitat autònoma a partir de l'1 de gener de 2019. A aquests efectes es considerarà com a data d'inici la que conste en el document de Declaració d'Alta en el Cens d'Obligats Tributaris (Models 036 o 037).

b) Haver estat en situació d'atur mantenint la inscripció com a demandant d'ocupació en el Servei Valencià d'Ocupació i Formació fins a l'inici de l'activitat.

c) Figurar d'alta en el cens d'obligats tributaris i en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o equivalent amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud.

d) No haver figurat d'alta en el règim especial de Treballadors Autònoms en els 6 mesos anteriors a l'inici de l'activitat.

e) Desenvolupar l'activitat de forma independent.

f) No haver estat beneficiari en algun dels tres exercicis anteriors d'altres subvencions del Servei Valencià d'Ocupació i Formació per constitució com a autònom.

g) El projecte ha de tindre caràcter innovador i reunir condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera, el que precisarà l'informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el Mapa d'Entitats de l'Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana.

Més informació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 6 de febrer de el 2019.