Galeria empresarial de la Província de València

Mitjançant Resolució de la Presidència del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial, E.P.E (CDTI) de 21 de juny de 2022, s'ha acordat efectuar les següents modificacions que afecten l'extracte publicat de la referida convocatòria:

U. Es modifica l'article 2.3.a.iii, que passa a tindre la següent redacció:

'iii. Duració: els projectes hauran de ser pluriennals i part dels mateixos hauran de realitzar-se l'any 2022, en tot cas, s'haurà de sol·licitar ajuda per a 2022. Els projectes hauran de finalitzar el 31 de desembre de 2024 o el 30 de juny de 2025'.

Dos. Es modifica l'article 2.3.c.iv, que passa a tindre la següent redacció:

'iv. Duració: els projectes hauran de ser pluriennals i part dels mateixos hauran de realitzar-se l'any 2022, en tot cas, s'haurà de sol·licitar ajuda per a 2022. Els projectes hauran de finalitzar el 31 de desembre de 2024 o el 30 de juny de 2025'.

Tres. Es modifica l'article 9.1, que passa a tindre la següent redacció:

'El termini de presentació de sol·licituds i documentació annexa començarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOE i finalitzarà el dia 28 de juliol de 2022, a les 12.00 hores del migdia, hora peninsular'.

Quatre. Es modifica l'article 12.6 apartats b i c.i, que passa a tindre la següent redacció:

'b. Vicepresidència: la persona titular de la Direcció d'Espai, Grans Instal·lacions i Programes Duals.

c. Vocals:

i: La persona titular de la Direcció d'Avaluació Tècnica i Cooperació Tecnològica del CDTI'.

+Info