Galeria empresarial de la Província de València

L'objecte d'aquesta convocatòria és establir el procediment de selecció d'aquells joves interessats a participar en el Pla de Mobilitat del Programa integral de Qualificació i Ocupació de la Cambra de comerç de València i el règim de les ajudes destinades a la realització de les estades de mobilitat contemplades en el citat Pla.

El Pla de mobilitat afavorix la mobilitat transnacional i millorar el nivell de empleabilitat entre els joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil que participen en aquest Pla, com es troba emmarcat en el Programa Integral de Qualificació i Ocupació.

Pressupost i finançament de les ajudes.

El nombre d'ajudes i el pressupost de la Cambra de comerç de València per a aquesta
convocatòria és el següent:

 • Nombre d'ajudes a concedir: 80
 • Pressupost total: 200.000 €


Quantia de les ajudes

Les ajudes objecte de la present convocatòria s'articulen en dues línies, destinades, d'una banda, a facilitar la realització de pràctiques en empreses en l'estranger per part de joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, i d'altra banda, afavorir la contractació de joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'estranger.

 1. Pràctiques en empreses


Els joves seleccionats per a realitzar una mobilitat transnacional rebran una ajuda econòmica com a contribució a les despeses de viatge i manutenció durant la seua estada durant el període de formació pràctica en l'estranger i finançarà com a màxim estades de 3 mesos.

Les ajudes econòmiques depenen del país de destinació i s'establiran segons el grup al que pertanga el país d'acolliment. S'han establit els següents grups en funció del cost de vida dels mateixos:

Grups Països:

 • Grup 1: Països amb cost de vida més alt: Dinamarca, Irlanda, França, Itàlia, Àustria, Finlàndia, Suècia, Regne Unit.
 • Grup 2: Països amb cost de vida mitjans: Bèlgica, República Txeca, Alemanya, Grècia, Croàcia, Xipre, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, Eslovènia, Islàndia.
 • Grup 3: Països amb cost de vida més baixos: Bulgària, Estònia, Letònia, Lituània, Hongria, Malta, Polònia, Romania, Eslovàquia.


Quantia total de les ajudes

 • Grup 1: 2.500,00 €
 • Grup 2: 2.300,00 €
 • Grup 3: 2.000,00 €


Els destinataris de les ajudes estaran coberts per una assegurança d'accidents, assistència en viatge i responsabilitat civil durant el període de l'estada.
 

 1. Contractes laborals


Els joves seleccionats per a realitzar una mobilitat mitjançant un contracte laboral en el país de destinació rebran una ajuda econòmica com a contribució a les despeses de viatge.

Les ajudes econòmiques als joves que es desplacen amb un contracte de treball depenen del país de destinació i de la distància a la qual aquest es trobe del seu país de residència. S'han establit les següents quanties màximes en funció de la distància:

Distancia país destinació (Quantia total)

 • Entre 100 i 499 km:        180,00 €
 • Entre 500 i 1999 km:      275,00 €
 • Entre 2000 i 2 999 km:   360,00 €
 • Entre 3000 i 3 999km:    530,00 €
 • Entre 4 000 i 7 999 km:  820,00 €


Compatibilitat de les ajudes

Les ajudes previstes en aquesta convocatòria seran compatibles amb qualsevol altres que pogueren concedir-se als joves per a la mateixa finalitat, a excepció d'aquelles que siguen finançades per Fons provinents de la Unió Europea.

Requisits d'admissió dels sol·licitants.

Amb caràcter general, els joves sol·licitants hauran de complir amb els següents requisits d'admissió per a obtenir una ajuda econòmica per a la mobilitat:

 1. Estar donat d'Alta i ser beneficiari del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 2. Estar inscrit en el Pla de Mobilitat de la Cambra de comerç de València.
 3. Tenir més de 18 i menys 29 anys en el moment de presentar la sol·licitud (s'entendrà aquest moment en el qual es registre la sol·licitud en la seu la Cambra de comerç).
 4. Tenir un coneixement de la llengua anglesa o idioma de treball en l'estranger igual o superior a un nivell B1 conforme al Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (*CEFR per les seues sigles en anglés).
 5. Superar el procés de selecció objecte de la present convocatòria i comuna a tots els joves que sol·liciten l'ajuda econòmica per a la mobilitat.
 6. No haver participat en cap altre Programa o Pla de Mobilitat finançat pel *FSE o la Iniciativa d'Ocupació Juvenil en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020.
 7. No trobar-se culpable en cap de les prohibicions al fet que fa referència l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Mèrits a valorar

 1. Motivació cap al Pla de Mobilitat i l'estada internacional en la Unió Europea. [en la qual s'expliquen els motius pels quals vol realitzar la mobilitat i l'objectiu de realitzar-la]
 2. Nivell d'idioma acreditat [es podrà realitzar una prova de nivell escrita i oral de l'idioma]
 3. Posseir titulació d'acord amb la pràctica demandada.
 4. Aportar empresa per a realitzar la mobilitat (El sol·licitant pot aportar l'empresa en la qual realitzarà les pràctiques en el moment de la sol·licitud, enviant juntament amb la resta de documentació, la carta d'acceptació de l'empresa).


Durada de l'estada

Les estades internacionals hauran d'estar finalitzades amb data màxima 30/12/2019
Tindran una durada mínima de tres mesos i màxima de sis mesos, havent de coincidir amb períodes d'activitat en les empreses o entitats de destinació.
En el cas de concloure l'estada abans de finalitzar la durada mínima establida s'haurà de reintegrar l'import de la beca que sol·licite la Cambra de comerç.

 

El termini de presentació de sol·licituds s'initziará el dia 11/02/2019 a l'esgotar la disponibilitat pressupostària associada a la present Convocatòria o bé el 31/07/2019.

Pots descarregar el text íntegre de la convocatòria