Aquesta convocatòria, amb un termini de presentació de sol·licituds de 15 dies,  té per objecte la concessió de subvencions destinades a fomentar els acords territorials en matèria d’ocupació i desenvolupament local sostenible en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, a través de l’execució del programa de projectes experimentals.

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions de fins a 240.000 euros:

a) Les entitats amb personalitat jurídica integrades per entitats locals i agents socials més representatius o altres actors clau, públics i privats, del seu territori a través que s’hagen instrumentat els acords territorials en matèria d’ocupació i desenvolupament local. Les entitats constituïdes a partir de l’endemà al de la publicació de l’Orde 12/2016, de 29 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, reguladora d’aquestes subvencions, han de complir les condicions establides en la lletra b.

b) Les entitats locals (incloses les mancomunitats) de la Comunitat Valenciana que expressen la disposició d’acordar la seua actuació en matèria d’ocupació i desenvolupament local amb els agents socials més representatius i altres actors clau, públics i privats, del seu territori.

En tot cas han d’aglutinar una població de com a mínim 100.000 habitants o a un nombre mínim de 5 municipis. Quan l’àmbit d’actuació incloga més d’una entitat local, ha de constar un acord previ entre elles i només podria presentar sol·licitud una de les entitats que l’hagueren subscrit. En aquests processos de concertació territorial han de participar representants de la Generalitat, particularment a través de les direccions territorials del SERVEF i dels centres SERVEF d’Ocupació i Formació.

Així mateix s’ha de tindre en compte, en la mesura que siga possible, les àrees funcionals previstes en l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana. Les entitats sol·licitants han de justificar, si s’escau, la falta de correspondència amb les esmentades àrees funcionals; l’absència de justificació adequada i suficient determinaria la denegació de la sol·licitud. 

Els nous acords per l’ocupació i el desenvolupament local que s’impulsen no poden solapar-se amb els ja existents.

No poden ser beneficiàries les entitats que incórreguen en alguna de les prohibicions establides en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Els projectes experimentals proposats han d’estar basats, necessàriament, en el diagnòstic previ del territori i ser coherents amb el contingut d’aquest.

+info: http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/28/pdf/2017_8367.pdf