Objecte del tràmit:

Fomentar l'emprenedoria per mitjà de la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d'adopció, a fi que puguen transferir-los el coneixement necessari que possibilite el manteniment de l'activitat durant la baixa maternal.

 

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran ser beneficiàries d'aquesta convocatòria les dones treballadores autònomes embarassades o en procés d'adopció.

Exclusions:

 • No podran obtindre la condició de beneficiàries les persones en els qui concórrega alguna de les prohibicions previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
   
 • Queden excloses les sòcies de societats mercantils, cooperatives, societats civils i societats laborals, així com les dones integrants de comunitats de bens i autònomes col·laboradores.

 

Requeriments:

1.- La contractació s'ha d'efectuar a partir de l'1 de gener de 2018 i sempre amb caràcter previ a la baixa maternal de la dona treballadora autònoma.
2.- La persona contractada ha d'haver romàs en situació de desocupació mantenint la inscripció com a demandant d'ocupació en el SERVEF fins a la seua contractació.
3.- La persona contractada no ha de mantindre amb la beneficiària una relació de parentiu per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, o l'equivalent en el cas de les parelles de fet.

 

Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

Quantia:
1. L'import de la subvenció és de:
a) En el cas de contractes temporals a jornada completa d'almenys 3 mesos de durada: 1.500 euros.
b) En el cas de contractes temporals a jornada completa d'almenys 6 mesos de durada: 3.500 euros.
2. Els imports indicats en l'apartat 1 s'incrementaran en 500 euros si es contracta una persona amb diversitat funcional o una dona.
3. Els contractes a temps parcial d'almenys 30 hores setmanals seran subvencionables, amb reducció proporcional de la quantia de l'ajuda.

Pagament:
La liquidació de la subvenció s'efectuarà una vegada justificada amb la documentació presentada amb la sol·licitud les condicions establides, es lliurarà d'una sola vegada l'import de l'ajuda després que es dicte la resolució de concessió.

 

Quan s'ha de sol·licitar?

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà l'1 d'octubre de 2018.

 

On s'ha d'anar?

 • Únicament, per a les persones físiques que, d'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, trien relacionar-se amb l'Administració de manera presencial i que no estiguen obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
   
 • Als registres dels òrgans administratius del SERVEF.

 

Què s'ha de presentar?

1.- Les sol·licituds s'han d'acompanyar de la documentació següent:

 • Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica per mitja d'un representant, una acreditació de la representació.
 • Declaració responsable de no estar incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària, ni per a ser receptora del pagament a què fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 de la Llei 38/2003, segons el model normalitzat.
 • Dades de domiciliació bancària, segons el model normalitzat. Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica s'acompanyarà de dos exemplars.
 • Declaració responsable de les ajudes de mínimis concedides a la persona sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, segons el model normalitzat.
 • Declaració responsable sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables o el mateix fet subvencionable o de no haver-ne obtingut cap. A fi de comprovar que no se superen els límits de l'apartat 2 de l'article 5 del Reglament (EU) 1407/2013 de la Comissió.
 • Si escau, un certificat o una resolució que acredite la diversitat funcional de la persona contractada, d'acord amb el que preveu la disposició addicional segona de l'Ordre 18/2017.
 • Declaració responsable que la contractació no incorre en causa d'exclusió.
 • Certificat mèdic acreditatiu de la situació d'embaràs i de la data probable de part o una declaració d'idoneïtat del Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat.

2.- Llevat que conste l'oposició expressa de la persona sol·licitant (en aquest cas haurà d'aportar la documentació acreditativa corresponent), el SERVEF obtindrà per mitjà de la Plataforma autonòmica d'intermediació (PAI) i d'altres sistemes habilitats a aquest efecte la informació relativa a:

 • Identitat de la persona física sol·licitant i, si escau, del seu representant.
 • Comunicació al Servei d'Ocupació del contracte de treball que dóna lloc a la subvenció.
 • Vida laboral de l'empresa, certificada per la Tresoreria general de la Seguretat Social.
 • Acreditació que la persona contractada va romandre desocupada i inscrita com a demandant d'ocupació en el SERVEF fins a la seua contractació.
 • Alta en la Seguretat Social de la persona contractada.
 • Si escau, un certificat o una resolució que acredite la diversitat funcional de la persona sol·licitant, d'acord amb el que preveu la disposició addicional segona de l'Ordre 18/2017.


3. La sol·licitud i els formularis normalitzats per a la tramitació d'aquestes subvencions es troben disponibles en el apartat de subvencions de la web del SERVEF

 

Impresos associats

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

DECLARACIÓ D'AJUDES DE MINIMIS

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE EN CAP DELS SUPÒSITS DELS ARTICLES 13.2, 13.3 Y 34.5 DE LA LLEI 38/2003 GENERAL DE SUBVENCIONS

[ANNEX I] MANTENIMENT DEL TREBALL AUTÒNOM DE DONES

 

Per a més informació sobre els tràmits i requisits, feu clic en: GVA.es