Mostrant els resultats de 11 a 20 de 338

21-05-2018 Subvencions per a la realització d’activitats de promoció turística en ajuntaments i entitats locals menors de la província de València de menys de 30.000 habitants.

 

Podran concórrer a aquesta convocatòria els municipis i entitats locals menors de la província de València, de menys de 30.000 habitants, que reunisquen els requisits establerts a l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de València i els seus ens dependents.

L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió d'ajudes econòmiques en règim de concurrència competitiva, conforme al procediment previst a l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València i els seus ens dependents, per a l'organització i promoció de fires, festes, certàmens i esdeveniment de caràcter turístic, difusió de festes d'interés turístic i elaboració de projectes de creació de productes turístics.


Quantia.

L'import de les subvencions que es concedisquen a l'empara de la present convocatòria ascendeix a 650.000 euros, i es farà efectiu a càrrec de l'aplicació pressupostària 430.00/462.00 del pressupost de despeses del Patronat Provincial de Turisme de València de 2018.
 

+ Info: 

<<< Bases reguladores >>>

<<< Annex I: Sol·licitud >>>

<<< Annexe II: Declaració conformitat >>> 

<<< Annexe III: Model marca corporativa >>> 

<<< Annex IV: Alta de tercers >>> 

<<< Annex V: Model justificació >>>

15-05-2018 Divalterra ofereix una estada en pràctiques per alumnat dels Graus en Enginyeria Informàtica o Enginyeria Telemàtica

Són desitjables coneixements tècnics específics en aspectes com Javascript, Jquery, Ajax, Python, PostgreSQL, desenvolupament web o PHP.

Els treballs a dur a terme serien els següents:

-Desenvolupament del motor d'integració del sistema de suport per a la presa de decisió i funcionalitats addicionals de visualització i ETC (extracció, tractament i càrrega de dades) de l'aplicatiu web de la Plataforma d'Estudis i Anàlisis de Divalterra.
-Programació de la interface i webservices necessaris per a complir amb els estàndards d'integració i reutilització de la informació. HTML, PHP, Javascript i Python.
-Reenginyeria de codi, i generació de visualitzacions per a cobrir les noves funcionalitats de la plataforma web.

Durant la pràctica la persona seleccionada rebra formació pràctica sobre metodologies de desenvolupament de programari i rutines  d'integració, utilització de llibreries de visualització, extracció, anàlisi i mineria de dades, disseny i implementació i explotació de bases de dades específiques, així com sobre implantació de Big Data Architecture.

L’estada en pràctiques, dotada d’una borsa econòmica de 5 euros/hora, es duria a terme a les oficines de Divalterra al carrer de les Avellanes número 14 de València, en horari matinal (no inferior a 6 hores/dia), fins a totalitzar 900 hores. 

Les persones interessades poden inscriure’s a les respectives ofertes publicades a:
*Per a estudiants de la Universitat de València: Entrar a http://www.adeituv.es/ca/practicas-en-empresas/practicas-destacadas/ofertas/, escollir “Grau en Enginyeria Informàtica” o “Grau en Enginyeria Telemàtica” i seleccionar l’oferta de Divalterra número 190616
*Per a l’oferta publicada a la UPV: http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT fins arribar a l'oferta de Divalterra
 

10-05-2018 Ajudes municipals per a la creació de nous comerços i la consolidació dels ja existents en la ciutat de València.


Subvencions destinades a fomentar la implantació de noves activitats comercials en la ciutat i al manteniment de comerços ja existents.

La finalitat d'aquestes subvencions és donar suport a les activitats comercials de la ciutat de València per a afrontar les despeses corrents derivades de la titularitat, exercici, desenvolupament i millora del negoci o activitat comercial. Es pretén amb açò fomentar el xicotet comerç municipal, incentivar el manteniment i la creació d'empreses comercials, així com millorar el mapa comercial de la ciutat de València.


Qui ho pot sol·licitar?

Les persones físiques i jurídiques, societats civils i comunitats de béns legalment constituïdes, que realitzen la seua activitat en establiments comercials situats en la ciutat de València, i siguen autònomes, xicotetes empreses o microempreses.
 

On dirigir-se

Para la presentació de sol·licituds: en el registre electrònic general, o en qualsevol dels llocs prevists en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. La presentació electrònica és obligatòria per a les persones jurídiques i altres indicades en l'article 14.2 LPACAP.

 

<<< Tramitar vía web >>>

<<< Ordenança general de subvencions >>>

<<< Bases regulaores >>>

09-05-2018 Agroturisme (Chelva) Cursos d'empreniment agroalimentari.


La Conselleria d'Agricultura, a través de la Estació Experimental Agrària de Vila-real, pertanyent al Servei de Transferència de Tecnologia, i en col·laboració amb l'Ajuntament de Chelva, organitza aquest curs Agroturisme, repartit en 4 sessions, i dirigit a totes aquelles persones que estiguen o que vagen a estar en el sector agroturístic o que tinguen inquietud en el mateix.

En l'actualitat, el sector agroalimentari té un caràcter transversal, existint múltiples opcions per a poder diferenciar el nostre producte i/o servei amb la finalitat de generar un major valor afegit, la qual cosa unit a la tendència general del consumidor d'una major sensibilitat cap a tot el natural, rural, ecològic, respecte mediambiental, saludable, gastronòmic, l'educació en el medi ambient dels xiquets, i la proximitat i proximitat, fa que el agroturisme siga una de les opcions d'emprendimient més importants dins de la agroalimentació, i en el qual a més es poden generar més idees de negoci innovadores.

Per açò, i amb la finalitat de fomentar i donar a conèixer aquest sector, es presenta aquest curs, impartit per ponents tant de l'empresa privada com a pública, i en el qual, i partint sempre de la base agrària, es plantejaran diferents idees de negoci agroturístic, els models del mateix, i les formes de fer-ho visible, abordant-se a més les diferents ajudes que existeixen actualment i finalitzant en l'última jornada amb l'exposició per part d'un jove emprenedor agroturístic de la seua experiència empresarial en aquest sector.

08-05-2018  Ajudes per a la finalització de polígons industrials de la CV 2018-2019 (IVACE)


Es tracta de subvencions per a projectes d'inversió per a la finalització de sòls i/o polígons industrials de titularitat municipal, en els quals no hagen finalitzat les obres previstes per a la seua transformació en polígon industrial.
 

Els beneficiaris de l'ajuda: 

Entitats locals i ajuntaments de la Comunitat Valenciana.
 

Requisits dels projectes: 

Les ajudes podran ser per a projectes i/o actuacions de caràcter anual (executables en l'exercici 2018), o de caràcter plurianual (executables en el 2018 i el 2019); en aquest últim cas es podrà sol·licitar l'ajuda, sempre que almenys el 30% del pressupost subvencionable del projecte i/o actuació es realitze l'any 2018.

• Pressupost subvencionable del projecte haurà de ser igual o superior a 50.000 €. 
• Els projectes no podran haver-se iniciat abans de la presentació de la sol·licitud d'ajuda i la seua finalització no podrà excedir del dia 31 de desembre de 2018 o 31 de desembre de 2019 per als projectes plurianuals.
• Cada ajuntament podrà presentar una única sol·licitud de millora per cada polígon que tinga en el seu municipi (per ex. si té 3 polígons, ha de presentar 3 sol·licituds).


Actuacions susceptibles de suport:

Els projectes hauran de consistir en la realització de les obres per a obtenir la condició de solar, d'acord amb l'article 177 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, i que permeten convertir sòls ordenats d'industrials, urbans o urbanitzables, en polígons industrials:

a) Accés rodat per via pavimentada, havent d'estar obertes a l'ús públic, en condicions adequades, totes les vies a què confronten

b) Subministrament d'aigua potable i energia elèctrica, amb els cabals i la potència suficients per a l'edificació prevista

c) Evacuació d'aigües residuals a la xarxa de clavegueram connectada amb estació depuradora d'aigües residuals

d) Accés de vianants, encintat de voreres i enllumenat públic en, almenys, una de les vies a què confronte la parcel·la

El projecte podrà contenir una o diverses de les anteriors actuacions susceptibles de suport.
 

Tipus d'ajuda:

L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100 % dels costos considerats com a subvencionables.
El límit màxim d'ajuda serà de 200.000 € per polígon.

 

Costos subvencionables:

Es consideren subvencionables els costos d'inversió en actius materials i immaterials vinculats al projecte presentat a l'IVACE que s'indiquen a continuació:

a) Cost d'execució de les obres i/o instal·lacions.

b) Cost dels béns i equips.

c) Cost de redacció de projectes d'obra i/o instal·lació, d'estudis de seguretat i salut i d'adreça d'obra, sempre que es contracten externament.

En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació.


 

<<< Bases reguladores >>>

<<< Modificació de les bases >>>

<<< Convocatoria DOGV >>>

<<< Informació i tramitació de la ajuda >>>

04-05-2018 Es convoquen les ajudes del Pla d'Ocupació 2018 de la Diputació de València


L'objectiu és promoure la contractació per part dels Ajuntaments i Entitats Locals Menors de la província de València i els seus organismes autònoms dependents, de persones desocupades, per a l`execució d`obres o servicis d`interés general o social.

Podran ser beneficiaris d`esta convocatòria tots els municipis menors de 100.000 habitants i les entitats locals menors, de la província de València.

Les Bases reguladores de la concessió d`estes subvencions es troba en l`Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València publicades en el BOP número 101 de 29 de maig de 2017.

La quantia màxima a subvencionar en l`exercici 2018 ascendix a 3.650.000,00 euros, amb càrrec a l`aplicació 021.24101.46200 de l`exercici 2018 per un import de 3.638.000,00 euros per a Ajuntaments i amb càrrec a l`aplicació 021.24101.46800 de l`exercici 2018 per un import 12.000,00 euros per a Entitats Locals Menors.

Per a més informació podeu consultar:

<<<Memòria de convocatòria>>

<<<Decret de Presidència>>>

<<< Bases reguladores >>>

<<< Anunci BOP >>>

<<< Documentació a presentar >>>

27-04-2018 Ajudes destinades a entitats locals per a la inserció de les persones més vulnerables.


Objecte.

La concessió de subvencions per a cofinançar projectes promoguts per Entitats Locals en l'àmbit de la inclusió social, lluita contra la pobresa i la discriminació, que incloguen la realització d'itineraris integrats de contingut formatiu dirigits a la inserció de persones aturades que pertanguen a colectius més vulnerables, així com el desenvolupament de jornades informatives de activació i intercanvi d'experiències i bones pràctiques.

Entitats Beneficiàries:

a) Els Ajuntaments de municipis amb població superior a 20.000habitants.

b) Les Diputacions, Cabildos i Consells Insulars i Comunitats Autónomes uniprovincials, en l'exercici de les competències que correspondrà a les Diputacions Provincials.

c) Els Organismes Autònoms dependents de qualsevol de les entitats asseñalades en els apartats anteriors.


Forma de presentació de les sol·licituds.

La presentació de les sol·licituds s'efectuarà exclusivament per vía electrònica a través de l'aplicació AP-POEFE del portal d'internet de la Secretaría d'Estat per a les Administracions Territorials, seguint els enllaços que en ell figuren i conformement a les normes i als models electrònics que s'arrepleguen en les seues pàgines. 


<<< Enviar sol·licitud >>>

13-04-2018 Vine a la I Mostra d'iniciatives locals 'Lluita contra la Pobresa Energètica.

 

Ja estan obertes les inscripcions! Te convidem a la I Mostra d'iniciatives locals 'Lluita contra la Pobresa Energètica' el pròxim 25 d’abril on donarem a conèixer iniciatives i compartirem experiències entre actors locals en relació amb la lluita contra la pobresa energètica. Apunta't en este enllaç o en el botó d'INSCRIPCIONS.

PROGRAMA

  • 10.00-10.30 Registre
  • 10.30-10.45 Obertura de la Mostra i introducció de Roberto Jaramillo, regidor d’Innovació i Energies Renovables de l’Ajuntament de València.
  • 10.45-11.45 Estat de la pobresa energètica i de les solucions. Modera: Victoria Pellicer, Ingenio-UPV.

-José Luis López Fernández, Associació de Ciències Ambientals (ACA). 4º Estudi sobre la pobresa energètica a Espanya.
-Tomás Gómez-Navarro, IIE-UPV, Mapatge de la pobresa energètica a València i anàlisi de solucions.
-Salvador Moncayo, AEIOLuz, El nou bo social i impacte en València.

  • 11:45-12:15 Cafè + Market Place
  • 12.15-14.30 Taula redona sobre iniciatives locals per a lluitar contra la pobresa energètica. Modera: Alma Solar, Cooperativa Elèctrica d’Alginet, Coordinadora local projecte europeu Assist2gether.

-Marta García París, EcoServeis, Les comunitats autofinançades contra la pobresa energètica – Projecte CAF-Acció.
-Teresa Lliso, Iniciatives en la ciudad de València. AEIOLuz.
-Miguel Moreno, Lluita contra la pobresa energètica des d’una cooperativa, Cooperativa Eléctrica de Crevillent.
-Alba del Campo, Plan de choque contra la pobreza energética y bono social gaditano, Mesa de transición energética de Cádiz.

  • 14.30-15.30 Dinar + Market Place
  • 15.30 – 17.00 Treball i intercanvi per grups d’afinitat. Presentació de 10 minuts per al ponent d'un cas de treball i intercanvi d'experiències per identificar barreres, dificultats i necessitats per grups.

-Treballadors socials: Nuria Baeza, Cáritas.
-Professional de l’energia/Tècnics d’eficiència energètica: Experiència en Auditories familiars. Manuel Rivero, Intiam Ruay.
-Administració pública: Iniciatives des dels ajuntaments. Joan Rovira, Ajuntament d’Alzira.
-Societat civil: Les assemblees informatives de l’Aliança contra la pobresa energètica. Josep Babot, Aliança contra la pobresa energètica.

  • 17.00-17.30 Posada en comú, avaluació i pròxims passos
  • 17.30 Tancament de la Mostra

Organitzen: Ingenio-UPV, Cooperativa Eléctrica de Alginet, Observatorio del Cambio Climático, Las Naves, Caritas, AEIOLUZ, IIE-UPV, Plataforma por un nuevo modelo energético (PNME).

04-04-2018 Ajudes destinades a la promoció de l'economia sostenible a la Comunitat Valenciana 2018.

 

L’objecte d’aquesta resolució és convocar, per a l’exercici 2018, determinades ajudes, en concurrència competitiva, destinades a la promoció de l’economia sostenible a la Comunitat Valenciana, a través del finançament d’actuacions de foment i difusió de la cultura i pràctiques de les empreses socials i de l’economia del bé comú realitzades durant l’exercici 2018.
 

Sol·licitants:

Podran acollir-se a estes ajudes les entitats següents:

a) Associacions, fundacions i altres entitats i organitzacions sense ànim de lucre que tinguen entre els seus fins la promoció i foment dels principis vinculats a l'empresa social i/o de l'EBC.

b) Xicotetes i mitjanes empreses (pimes) amb personalitat jurídica pròpia que realitzen actuacions vinculades amb la implantació de la cultura i pràctica de l'empresa social i de l'EBC.

c) Centres, instituts i ens universitaris especialitzats que duguen a terme activitats d'investigació i/o formació especialitzada en matèries vinculades a l'economia sostenible, l'empresa social o l'EBC, ja tinguen personalitat jurídica pròpia, ja depenguen o es troben adscrits a una universitat.

Requeriments

1.- Amb caràcter general, les entitats sol·licitants d'estes ajudes han de reunir els requisits següents:

a) Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre públic corresponent a la data de publicació de la corresponent convocatòria. S'entendrà com a data d'inscripció la de l'assentament de presentació en el registre públic corresponent, sempre que la inscripció es produïsca dins del termini de validesa d'este asentament.

b) Tindre domicili social o establiment permanent en el territori de la Comunitat Valenciana.

c) No estar incurses en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

d) No haver sigut sancionades, mitjançant una resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d'obtindre subvencions.

2.- Els centres, instituts i ens universitaris a què es referix la lletra c) de l'apartat "Interessats/Sol·licitants" d'este tràmit, han de complir els requisits per a ser considerats organismes d'investigació, tal com establix l'apartat 2.1 del Marco sobre ajudes estatals d'investigació i desenrotllament i innovació (2014/C 198/01), i d'acord amb la definició d'organisme d'investigació arreplegada en la lletra ee de l'epígraf 15 de l'apartat 1.3 de l'esmentat marc.


Quantia de l'ajuda

1.1. La quantia d'estes subvencions es determinarà proporcionalment en funció de la puntuació obtinguda per cada sol·licitud d'acord amb els criteris de valoració establits en el capítol II del títol II de l'Orde 2/2017, d'1 de febrer (per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes destinades a la promoció de l'economia sostenible) i el desglossament de puntuació establit en els annexos I, II i III de la Resolució de convocatòria 2018, i tenint en compte el que disposa l'article 9 de de l'esmentada Orde 2/2017 per a la determinació de la quantia individualitzada de la subvenció.

1.2. Les convocatòries anuals concretaran la quantia màxima d'ajuda a percebre per tipologia, entitat beneficiària i actuació subvencionable aplicables a cada convocatòria específica, sense que en cap cas puguen excedir els límits establits en el capítol I del títol II de l'esmentada Orde 2/2017 per a cada actuació.

En concret, la Resolució de convocatòria 2018 determina:
- Que les ajudes poden arribar fins al 100% dels gastos subvencionables, sense perjuí dels límits vigents per a les ajudes de minimis.
- I que les quanties màximes de les ajudes per tipologia, entitat beneficiària i actuació subvencionable són:

a) Les ajudes que es concedisquen a una mateixa entitat per a totes les activitats de formació, foment i difusió de la cultura i pràctiques de l'empresa social i de l'EBC de l'article 4.1 de l'Orde 2/2017, no podran superar la xifra de 20.000 euros, sense que l'ajuda corresponent a cada una de les actuacions subvencionables puga excedir 10.000 euros. L'import global màxim destinat en 2018 a este tipus d'ajudes és de 120.000 euros.

b) La quantia màxima que podrà percebre una pime en concepte de les ajudes per les actuacions de l'article 4.2 de l'Orde 2/2017 no podrà superar la quantia de 3.000 euros. L'import global màxim destinat en 2018 a este tipus d'ajudes és de 60.000 euros.

c) Les ajudes que es concedisquen a una mateixa entitat per a totes les activitats d'investigació i/o formació especialitzada que es referix l'article 4.3 de l'Orde 2/2017, no podran superar la xifra de 20.000 euros, sense que l'ajuda corresponent a cada una de les actuacions subvencionables puga excedir 10.000 euros. L'import global màxim destinat en 2018 a este tipus d'ajudes és de 62.000 euros.

- Si una vegada valorades i adjudicades les subvencions per a les actuacions objecte de la convocatòria 2018, no s'esgotara la quantia disponible en un d'estos tipus d'ajudes, el sobrant passarà a incrementar la quantia assignada dels altres tipus.


Gastos subvencionables: 

Per mitjà d'estes subvencions es contribuirà al finançament total o parcial dels gastos ocasionats en el desenrotllament de les actuacions subvencionables que realitzen les entitats i empreses sol·licitants, en els termes previstos, tant amb caràcter general, com per a cada tipus o modalitat d'estes ajudes, en el capítol I del títol II de l'Orde 2/2017, de bases reguladores i en el resolc cinqué de la Resolució de convocatòria 2018.

 

Impresos associats

[SOLECSOS] ANNEX I. AJUDES ECONOMIA SOSTENIBLE

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

[FIESAL] FITXA ENTITATS SENSE ÁNIM DE LUCRE

[MEMESAL] MEMÒRIA D'ACTUACIONS D'ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE

[FIPYME] FITXA PIMES

[MEMPYME] MEMÒRIA D'ACTUACIONS DE PIMES

[MEMUNIV] MEMÒRIA D'ACTUACIONS DE CENTRES, INSTITUTS I ENS UNIVERSITARIS

[MINIMIS] DECLARACIÓ D'AJUDES MINIMIS

[RELGAST] RELACIÓ DE DESPESES DEL COMPTE JUSTIFICATIU

[DECLAFIN] DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE FINANÇAMENT DE LES ACTUACIONS

[DECREFJ] DECLARACIÓ RESPONSABLE. A PRESENTAR AMB LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ (Art. 34.5 de la Llei 38/2003)

Llistat de normativa

Vegeu Llei 38/2003, de 17 de novembre

Vegeu el Reglament (UE) Nº1407/2013

Vegeu la Llei 1/2015, de 6 de febrer

Vegeu l'Ordre 2/2017, d'1 de febrer

Vegeu Resolució de 22/03/2018

Vegeu Extracte de la Resolució de 22/03/2018

 

Tramitar l'ajuda: Fes clic aci. 

Per a més informació sobre els tramits i requisits: clic en GVA.es

04-04-2018 Canals: curs sobre Itineraris d'empreniment juvenil (PEJCV)

Les regidories de Promoció Socioeconòmica i Joventut de l'Ajuntament de Canals, conjuntament amb Cambra de Comerç de València, organitzen aquest curs per al proper abril, que busca donar tots els recursos necessaris als joves interessats en muntar el seu propi negoci.

L'oferta formativa, totalment gratuïta, està dirigida a menors de 30 anys inscrits en el Sistema de Garantia Juvenil, que ni estudien ni treballen, i que vulguen saber més sobre l'autoocupació. De forma prèvia al programa, els participants hauran d'acceptar un pla personalitzat amb els objectius, continguts, activitats i compromisos personals. En aquest, es valorarà la motivació per a treballar i per buscar com aconseguir-ho, la formació i l'experiència i les habilitats socials.

A través dels distints mòduls, que s'impartiran en tallers grupals i pràctics, en seguiment individualitzat, classes magistrals i visites a start-ups i noves empreses, els participants acabaran el curs havent realitzat un Pla d'Empresa amb l'objectiu d'incorporar-se al mercat laboral.

El curs es durà a terme del 24 d'abril al 8 de juny, en horari de 9:00 a 15:00 hores, al Centre Jove de Canals. Per a inscriure's es pot fer directament a l'Agencia de Desenvolupament Local, bé presencialment a l'Ajuntament de Canals o bé cridant al 96 224 01 26 ext. 2.

Així mateix, també es pot contactar amb Cambra de Comerç de València cridant al 722 398 628 (Beatriz Esteve) o al correu pejcv@camaravalencia.com

Els interessats hauran d'aportar la següent documentació:

- Una fotocòpia del DNI per ambdues cares.

 - El certificat d'inscripció al Sistema de Garantia Juvenil.

- El DARDE.

- El certificat de Vida Laboral.

 

Per a més informació sobre el curs consulta aquest enllaç:

 http://www.camaravalencia.com/es-ES/emprendedores/Paginas/Programa-de-Emprendimiento-Juvenil-de-la-Comunitat-Valenciana.aspx