Mostrant els resultats de 11 a 20 de 338

15-05-2018 Divalterra ofereix una estada en pràctiques per alumnat dels Graus en Enginyeria Informàtica o Enginyeria Telemàtica

Són desitjables coneixements tècnics específics en aspectes com Javascript, Jquery, Ajax, Python, PostgreSQL, desenvolupament web o PHP.

Els treballs a dur a terme serien els següents:

-Desenvolupament del motor d'integració del sistema de suport per a la presa de decisió i funcionalitats addicionals de visualització i ETC (extracció, tractament i càrrega de dades) de l'aplicatiu web de la Plataforma d'Estudis i Anàlisis de Divalterra.
-Programació de la interface i webservices necessaris per a complir amb els estàndards d'integració i reutilització de la informació. HTML, PHP, Javascript i Python.
-Reenginyeria de codi, i generació de visualitzacions per a cobrir les noves funcionalitats de la plataforma web.

Durant la pràctica la persona seleccionada rebra formació pràctica sobre metodologies de desenvolupament de programari i rutines  d'integració, utilització de llibreries de visualització, extracció, anàlisi i mineria de dades, disseny i implementació i explotació de bases de dades específiques, així com sobre implantació de Big Data Architecture.

L’estada en pràctiques, dotada d’una borsa econòmica de 5 euros/hora, es duria a terme a les oficines de Divalterra al carrer de les Avellanes número 14 de València, en horari matinal (no inferior a 6 hores/dia), fins a totalitzar 900 hores. 

Les persones interessades poden inscriure’s a les respectives ofertes publicades a:
*Per a estudiants de la Universitat de València: Entrar a http://www.adeituv.es/ca/practicas-en-empresas/practicas-destacadas/ofertas/, escollir “Grau en Enginyeria Informàtica” o “Grau en Enginyeria Telemàtica” i seleccionar l’oferta de Divalterra número 190616
*Per a l’oferta publicada a la UPV: http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT fins arribar a l'oferta de Divalterra
 

14-05-2018 Ajudes econòmiques destinades al foment de l'ocupació de 2018. Programa integral de qualificació i ocupació.

L'objecte d'aquesta convocatòria és establir el règim de les ajudes destinades a fomentar la creació d'ocupació a través d'ajudes a les empreses per a la contractació de joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, així com a recolzar el desenvolupament de noves activitats empresarials i/o professionals dutes a terme pels joves beneficiaris d'aquest Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Pressupost:
El pressupost de la Cambra de Comerç de València per a la concessió de les ajudes a la contractació per a cada línia d'ajudes és la següent:

Línia 1. Ajudes a la Contractació. Pressupost: 445.500 €.

Línia 2. Ajudes a l'Autoocupació. Pressupost: 36.000 €.

Accions subvencionables i quantia de les ajudes.
Les ajudes objecte de concessió s'articulen en dues línies destinades d'una banda a incentivar i fomentar la contractació de joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i, d'altra banda, a incentivar l'engegada de noves activitats empresarials i/o professionals per joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. 

Les dues línies que es contemplen són:

Línia 1 – Ajudes a la Contractació.
Característiques dels contractes: L'import de la subvenció concedida per cada contractació realitzada serà de 4.950 €, no podent ser en cap cas superior. De conformitat amb el que es disposa en el penúltim paràgraf del preàmbul d'aquesta convocatòria.

La contractació haurà de formalitzar-se amb persones que en la data d'inici de la mateixa siguen beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, en els termes previstos en la normativa estatal que ho regula, i que almenys hagen finalitzat l'orientació vocacional dins del Pla de Capacitació del PICE.

La tipologia de contractes subvencionables és la següent: 

a) Contractes indefinits. 
b) Contractes temporals. 
c) Contractes en pràctiques. 
d) Contractes per a la formació i l'aprenentatge. 
El contracte serà formalitzat amb el beneficiari/a quedant en tots els seus aspectes (formalització, execució i extinció) sotmès a la legislació laboral vigent en el moment de la contractació. 

No tindran la consideració de subvencionables els contractes formalitzats amb persones que hagueren tingut relació laboral amb el beneficiari/a o empresa vinculada en els sis mesos anteriors al de la formalització del contracte presentat en el marc de la present convocatòria d'ajudes. 

A aquests efectes, no es considerarà que existeix relació laboral prèvia del jove amb l'empresa quan el jove haja estat realitzant un període de pràctiques de caràcter no laboral en l'empresa corresponent. 

Qualsevol que siga la tipologia de contracte triada, s'haurà de garantir un manteniment mínim de l'ocupació durant almenys els sis primers mesos, a explicar des de la signatura del contracte. 

En tot contracte que es ferm a l'empara d'aquesta convocatòria ha d'incloure's una referència al cofinançament del mateix pel Fondo Social Europeu i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020. 

Únicament es consideraran vàlids els contractes signats a jornada completa o temps complet.

Línia 2 – Ajuda a l'Autoocupació 
L'engegada d'una nova activitat empresarial i/o professional duta a terme per joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil rebrà una ajuda econòmica de 600€, no podent ser en cap cas superior. 

L'engegada de la nova activitat empresarial i/o professional deurà dur-se a terme per joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil que hagen finalitzat l'orientació vocacional dins del Pla de Capacitació del PICE, ja siga com a persona física que en nom propi desenvolupa l'activitat econòmica o professional a títol lucratiu, o mitjançant la seua participació, com a soci en una societat civil o comunero en una comunitat de béns segons el previst en l'article 305 del Reial decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social. S'exclouen, en aquest cas, les meres aportacions de capital. En aquest cas, a més, només podrà atorgar-se una única ajuda per activitat empresarial i/o professional, amb independència que en la mateixa participe més d'un jove que reunisca els requisits assenyalats. 

A l'efecte de la present convocatòria, no serà compatible l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms amb l'alta simultània en altres Règims de la Seguretat Social en el moment de la concessió de l'ajuda. 

Qualsevol que siga la forma jurídica en què la nova activitat empresarial i/o professional haguera iniciat la seua activitat, aquesta haurà de romandre en situació d'alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques i en el Règim Especial de Treballadors Autònoms durant un mínim de 12 mesos.

 

+info 

<<< Convocatoria Garantia Juvenil >>> (ajudes autoocupació)

<<<Convocatoria Garantía Juvenil>>> (ajudes a la contractació)

10-05-2018 Ajudes municipals per a la creació de nous comerços i la consolidació dels ja existents en la ciutat de València.


Subvencions destinades a fomentar la implantació de noves activitats comercials en la ciutat i al manteniment de comerços ja existents.

La finalitat d'aquestes subvencions és donar suport a les activitats comercials de la ciutat de València per a afrontar les despeses corrents derivades de la titularitat, exercici, desenvolupament i millora del negoci o activitat comercial. Es pretén amb açò fomentar el xicotet comerç municipal, incentivar el manteniment i la creació d'empreses comercials, així com millorar el mapa comercial de la ciutat de València.


Qui ho pot sol·licitar?

Les persones físiques i jurídiques, societats civils i comunitats de béns legalment constituïdes, que realitzen la seua activitat en establiments comercials situats en la ciutat de València, i siguen autònomes, xicotetes empreses o microempreses.
 

On dirigir-se

Para la presentació de sol·licituds: en el registre electrònic general, o en qualsevol dels llocs prevists en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. La presentació electrònica és obligatòria per a les persones jurídiques i altres indicades en l'article 14.2 LPACAP.

 

<<< Tramitar vía web >>>

<<< Ordenança general de subvencions >>>

<<< Bases regulaores >>>

09-05-2018 Agroturisme (Chelva) Cursos d'empreniment agroalimentari.


La Conselleria d'Agricultura, a través de la Estació Experimental Agrària de Vila-real, pertanyent al Servei de Transferència de Tecnologia, i en col·laboració amb l'Ajuntament de Chelva, organitza aquest curs Agroturisme, repartit en 4 sessions, i dirigit a totes aquelles persones que estiguen o que vagen a estar en el sector agroturístic o que tinguen inquietud en el mateix.

En l'actualitat, el sector agroalimentari té un caràcter transversal, existint múltiples opcions per a poder diferenciar el nostre producte i/o servei amb la finalitat de generar un major valor afegit, la qual cosa unit a la tendència general del consumidor d'una major sensibilitat cap a tot el natural, rural, ecològic, respecte mediambiental, saludable, gastronòmic, l'educació en el medi ambient dels xiquets, i la proximitat i proximitat, fa que el agroturisme siga una de les opcions d'emprendimient més importants dins de la agroalimentació, i en el qual a més es poden generar més idees de negoci innovadores.

Per açò, i amb la finalitat de fomentar i donar a conèixer aquest sector, es presenta aquest curs, impartit per ponents tant de l'empresa privada com a pública, i en el qual, i partint sempre de la base agrària, es plantejaran diferents idees de negoci agroturístic, els models del mateix, i les formes de fer-ho visible, abordant-se a més les diferents ajudes que existeixen actualment i finalitzant en l'última jornada amb l'exposició per part d'un jove emprenedor agroturístic de la seua experiència empresarial en aquest sector.

08-05-2018  Ajudes per a la finalització de polígons industrials de la CV 2018-2019 (IVACE)


Es tracta de subvencions per a projectes d'inversió per a la finalització de sòls i/o polígons industrials de titularitat municipal, en els quals no hagen finalitzat les obres previstes per a la seua transformació en polígon industrial.
 

Els beneficiaris de l'ajuda: 

Entitats locals i ajuntaments de la Comunitat Valenciana.
 

Requisits dels projectes: 

Les ajudes podran ser per a projectes i/o actuacions de caràcter anual (executables en l'exercici 2018), o de caràcter plurianual (executables en el 2018 i el 2019); en aquest últim cas es podrà sol·licitar l'ajuda, sempre que almenys el 30% del pressupost subvencionable del projecte i/o actuació es realitze l'any 2018.

• Pressupost subvencionable del projecte haurà de ser igual o superior a 50.000 €. 
• Els projectes no podran haver-se iniciat abans de la presentació de la sol·licitud d'ajuda i la seua finalització no podrà excedir del dia 31 de desembre de 2018 o 31 de desembre de 2019 per als projectes plurianuals.
• Cada ajuntament podrà presentar una única sol·licitud de millora per cada polígon que tinga en el seu municipi (per ex. si té 3 polígons, ha de presentar 3 sol·licituds).


Actuacions susceptibles de suport:

Els projectes hauran de consistir en la realització de les obres per a obtenir la condició de solar, d'acord amb l'article 177 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, i que permeten convertir sòls ordenats d'industrials, urbans o urbanitzables, en polígons industrials:

a) Accés rodat per via pavimentada, havent d'estar obertes a l'ús públic, en condicions adequades, totes les vies a què confronten

b) Subministrament d'aigua potable i energia elèctrica, amb els cabals i la potència suficients per a l'edificació prevista

c) Evacuació d'aigües residuals a la xarxa de clavegueram connectada amb estació depuradora d'aigües residuals

d) Accés de vianants, encintat de voreres i enllumenat públic en, almenys, una de les vies a què confronte la parcel·la

El projecte podrà contenir una o diverses de les anteriors actuacions susceptibles de suport.
 

Tipus d'ajuda:

L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100 % dels costos considerats com a subvencionables.
El límit màxim d'ajuda serà de 200.000 € per polígon.

 

Costos subvencionables:

Es consideren subvencionables els costos d'inversió en actius materials i immaterials vinculats al projecte presentat a l'IVACE que s'indiquen a continuació:

a) Cost d'execució de les obres i/o instal·lacions.

b) Cost dels béns i equips.

c) Cost de redacció de projectes d'obra i/o instal·lació, d'estudis de seguretat i salut i d'adreça d'obra, sempre que es contracten externament.

En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació.


 

<<< Bases reguladores >>>

<<< Modificació de les bases >>>

<<< Convocatoria DOGV >>>

<<< Informació i tramitació de la ajuda >>>

04-05-2018 Es convoquen les ajudes del Pla d'Ocupació 2018 de la Diputació de València


L'objectiu és promoure la contractació per part dels Ajuntaments i Entitats Locals Menors de la província de València i els seus organismes autònoms dependents, de persones desocupades, per a l`execució d`obres o servicis d`interés general o social.

Podran ser beneficiaris d`esta convocatòria tots els municipis menors de 100.000 habitants i les entitats locals menors, de la província de València.

Les Bases reguladores de la concessió d`estes subvencions es troba en l`Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València publicades en el BOP número 101 de 29 de maig de 2017.

La quantia màxima a subvencionar en l`exercici 2018 ascendix a 3.650.000,00 euros, amb càrrec a l`aplicació 021.24101.46200 de l`exercici 2018 per un import de 3.638.000,00 euros per a Ajuntaments i amb càrrec a l`aplicació 021.24101.46800 de l`exercici 2018 per un import 12.000,00 euros per a Entitats Locals Menors.

Per a més informació podeu consultar:

<<<Memòria de convocatòria>>

<<<Decret de Presidència>>>

<<< Bases reguladores >>>

<<< Anunci BOP >>>

<<< Documentació a presentar >>>

27-04-2018 Ajudes destinades a entitats locals per a la inserció de les persones més vulnerables.


Objecte.

La concessió de subvencions per a cofinançar projectes promoguts per Entitats Locals en l'àmbit de la inclusió social, lluita contra la pobresa i la discriminació, que incloguen la realització d'itineraris integrats de contingut formatiu dirigits a la inserció de persones aturades que pertanguen a colectius més vulnerables, així com el desenvolupament de jornades informatives de activació i intercanvi d'experiències i bones pràctiques.

Entitats Beneficiàries:

a) Els Ajuntaments de municipis amb població superior a 20.000habitants.

b) Les Diputacions, Cabildos i Consells Insulars i Comunitats Autónomes uniprovincials, en l'exercici de les competències que correspondrà a les Diputacions Provincials.

c) Els Organismes Autònoms dependents de qualsevol de les entitats asseñalades en els apartats anteriors.


Forma de presentació de les sol·licituds.

La presentació de les sol·licituds s'efectuarà exclusivament per vía electrònica a través de l'aplicació AP-POEFE del portal d'internet de la Secretaría d'Estat per a les Administracions Territorials, seguint els enllaços que en ell figuren i conformement a les normes i als models electrònics que s'arrepleguen en les seues pàgines. 


<<< Enviar sol·licitud >>>

23-04-2018 Publicades les bases reguladores de les ajudes del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

La intervenció en el territori a través d’estratègies de desenvolupament local, concebudes i aplicades amb una perspectiva multisectorial, basades en la col·laboració entre els agents socials i econòmics dels territoris rurals, i dissenyades i aplicades pels grups d’acció local, cons· titueix l’essència de l’enfocament LEADER.

Les actuacions que s’aplicaran dins del marc d’una estratègia de desenvolupament territorial, tenen com a finalitat aconseguir la mobilització del potencial de desenvolupament endogen des de la implicació local de la població, a través de l’aplicació d’aquest enfocament i l’impuls de les estratègies de desenvolupament locals adaptades a les característiques i necessitats dels territoris.
 

Objecte i àmbit d’aplicació

 • 1. Aquesta ordre regula dins de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana les normes de concessió de les ajudes LEADER per a la realització d’operacions d’acord amb les estratègies de desenvolupa· ment local participatiu LEADER (d’ara endavant, EDLP) en el període 2014-2020, de conformitat amb les disposicions aplicables a l’ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvo· lupament Rural (d’ara endavant, FEADER) i al Programa de desenvo· lupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (d’ara endavant, PDR-CV 2014-2020).
   
 • 2. Les ajudes LEADER que regula aquesta ordre apliquen l’ope· ració 19.2.1, «Implementació de les operacions de conformitat amb l’Estratègia de desenvolupament local participatiu», de la submesura 19.2, «Suport per a la realització de les operacions de conformitat amb l’Estratègia de desenvolupament local participatiu», del PDR-CV 20142020, que inclou actuacions dirigides a fomentar la creació d’ocupa· ció, la diversificació econòmica, la innovació, la conservació i millora mediambiental, i el desenvolupament econòmic i social del medi rural valencià.
   
 • 3. Els règims d’ajuda previstos en la submesura indicada en l’apar· tat anterior els aplicaran els grups d’acció local als municipis de la Comunitat Valenciana, sobre la base de les estratègies de desenvolu· pament local participatiu seleccionades, segons l’establit en les resolu· cions de 19 de juliol i de 2 novembre de 2017, de la directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna, i de conformitat amb l’Ordre 5/2016, d’11 d’abril, de la Conselleria d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es con· voca i regula la selecció dels grups d’acció local LEADER 2014-2020 i de les estratègies de desenvolupament local participatiu.
   
 • 4. Cada grup operarà en el conjunt de municipis de la zona d’actua· ció de la seua estratègia de desenvolupament local participatiu. Les zones i els municipis on s’aplicarà l’enfocament LEADER, així com el grup seleccionat per a actuar-hi, es contempla en l’annex I.
   

Finançament de les ajudes

1. Les ajudes regulades en aquesta ordre seran finançades, en els termes previstos en el PDR-CV 2014-2020, pel fons FEADER, el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient i la Gene· ralitat Valenciana.

2. Hi podran haver convocatòries anuals d’aquestes ajudes, que contindran les quanties totals màximes i les aplicacions pressupostà· ries que les financen, d’acord amb els pressupostos de la Generalitat corresponents a cada exercici. Aquestes convocatòries es publicaran mitjançant una resolució de la persona titular de la Direcció de l’Agèn· cia Valenciana de Foment i Garantia Agrària en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.


Persones beneficiàries i requisits

1. Tindran la consideració de destinataris de les ajudes, sense per· judici de les especificacions previstes en l’annex II d’aquesta ordre, els promotors de les inversions que es detallen a continuació:

 • a) Les persones físiques o jurídiques de caràcter privat, les agru· pacions sense personalitat jurídica i les persones de dret públic de base associativa privada.
 • b) Les entitats de dret públic de caràcter local o comarcal: ajunta· ments, mancomunitats, i entitats locals menors, així com les societats o associacions de dret privat formades majoritàriament per persones de dret públic o que disposen de la majoria de drets de vot o de la capacitat efectiva de decisió.
 • c) Els grups d’acció local.

2. Per a poder ser beneficiàries, les persones i entitats que estableix l’apartat 1 d’aquest article, han de complir els requisits següents en el moment de presentar la sol·licitud:

 • a) Portar la comptabilitat de l’activitat subvencionada en funció de la normativa vigent que els siga aplicable.
 • b) Figurar en l’objecte social dels seus estatuts l’activitat per a la qual se sol·licita l’ajuda, per al cas de les persones jurídiques (amb o sense ànim de lucre).
 • c) Complir el requisit de ser microempresa o pime, d’acord amb la definició recollida en l’apartat 2 de l’article 4, en el cas d’activitats econòmiques, amb independència de la seua forma jurídica.
 • d) Disposar del consentiment per escrit de les persones propietàries o usufructuàries en cas de sol·licitar ajudes per a realitzar obres o equi· pament en béns immobles que no siguen propietat del beneficiari. S’ha de mantindre el compromís de manteniment de l’activitat segons el que estableix l’article 6.d.
 • e) Complir la quota legal de reserva de llocs de treball en la plan· tilla, per a empreses amb 50 o més treballadors, segons el que preveu l’article 42.1 del text refós de la Llei general de les persones amb dis· capacitat i de la seua inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat.
 • f) Disposar d’un pla d’igualtat d’oportunitats, en el cas d’empreses, quan així s’establisca en el conveni col·lectiu que siga aplicable, en els termes previstos en aquest conveni, segons el que contempla l’article 45.3 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre homes i dones.
 • g) Complir l’obligació respecte a la igualtat de tracte i d’oportuni· tats en l’àmbit laboral, i amb aquesta finalitat, adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol discriminació laboral entre homes i dones.

3. No podran ser persones beneficiàries d’aquestes ajudes aquelles persones físiques o jurídiques en les quals concórrega alguna de les següents circumstàncies:

 • a) Quan l’empresa sol·licitant es trobe en situació de crisi, segons la definició establida en l’apartat 3 de l’article 4.
 • b) Les previstes en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, així com haver-hi sigut objecte de sanció administrativa ferma o de sentència ferma condemnatòria per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.
 • c) Les persones jurídiques afectades pel que disposa l’article 20.1 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, en matèria de paradisos fiscals.
 • d) Els qui estiguen subjectes a una ordre de recuperació d’ajudes com a conseqüència d’una decisió prèvia de la Comissió Europea que les declare il·legals i incompatibles amb el mercat comú.
 • e) Les empreses que operen en els sectors determinats en el punt 1 de l’article 1 del Reglament (UE) número 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del TFUE a les ajudes de minimis, en cas de sol·licitar ajudes destinades a inversions en energies renovables i estalvi energètic, així com ajudes destinades a la creació, millora o ampliació d’infraestructures de banda ampla, regulades, respectivament, en les seccions 3.1 i 3.2 de l’annex II d’aquesta ordre.
   

Actuacions objecte de les ajudes

1. Es consideraran subvencionables les actuacions descrites en l’an· nex II d’aquesta ordre, sent-ne objecte de subvenció inversions materi· als i immaterials.

2. En funció del tipus d’actuació subvencionable seran aplicables les condicions específiques establides en els reglaments (UE) número 1305/2013, número 651/2014, número 702/2014 i número 1407/2013. Les ajudes regulades en l’annex II d’aquesta ordre s’acullen al que disposen:

 • a) Les ajudes destinades a la creació d’empreses per a activitats no agrícoles en zones rurals, contemplades en la secció 1.1 de l’esmentat annex, s’acullen al que disposa el capítol I i l’article 45 del Reglament (UE) número 702/2014.
 • b) Les ajudes destinades a millores en empreses no agrícoles en zones rurals, regulades en la secció 1.2 de l’esmentat annex, s’acullen al que contempla el capítol I i l’article 14 del Reglament (UE) número 651/2014.
 • c) Les ajudes per a la creació d’empreses o inversions en empreses dedicades a la indústria agroalimentària, per a la transformació i comer· cialització de productes agrícoles, ramaders i d’alimentació, contem· plats en l’annex I del TFUE (exclosos els productes de la pesca i l’aqüi· cultura), el resultat de la qual siga un producte no inclòs en l’esmentat annex, regulades en la secció 2 de l’esmentat annex, s’acullen al que disposa el capítol I i en els apartats 2 a 10 de l’article 44 del Reglament (UE) número 702/2014.
 • d) Les ajudes per a la creació d’empreses o inversions en empre· ses dedicades a la indústria agroalimentària, per a la transformació i comercialització de productes agrícoles, ramaders i d’alimentació, con· templats en l’annex I del TFUE (exclosos els productes de la pesca i l’aqüicultura), el resultat de la qual siga un producte inclòs en l’esmen· tat annex, regulades en la secció 2 de l’esmentat annex, s’acullen al que disposa l’article 81.2 del Reglament (UE) número 1305/2013.
 • e) Les ajudes destinades a inversions en energies renovables i estal· vi energètic, regulades en la secció 3.1 de l’annex II, destinades a pro· jectes productius, així com les ajudes per a la creació, millora o ampli· ació d’infraestructures passives per a xarxes de banda ampla, regulades en la secció 3.2 del mateix annex, s’acullen al que disposa el Reglament (UE) número 1407/2013.
 • f) Les ajudes destinades a serveis bàsics i renovació de poblacions en zones rurals, regulades en la secció 3 de l’esmentat annex, a excepció de l’apartat e anterior, s’acullen al que disposa l’article 81 del Regla· ment (UE) número 1305/2013.

3. Els grups d’acció local (d’ara endavant GAL) actuaran com a entitat col·laboradora en l’execució de la submesura 19.2 del PDR-CV 2014-2020, quan no siguen beneficiaris, d’acord amb el que assenya· len els convenis de col·laboració subscrits a aquest efecte. Entre les funcions delegades s’inclou la realització dels controls administratius, l’avaluació de les sol·licituds d’ajuda i de pagament i l’elaboració de les propostes d’aprovació de les sol·licituds d’ajuda i de pagament.

4. Les despeses només podran subvencionar-se si les actuacions o inversions a les quals corresponen no han sigut empreses o realit· zades amb anterioritat a la data en la qual se sol·licite la subvenció, amb excepció dels següents costos generals (vinculats a la construcció, adquisició i/o millora de béns immobles, i a la compra de maquinària i equip): honoraris d’arquitectes, enginyers i assessors, inclosos els estu· dis de viabilitat, que podran haver sigut pagats fins a tres mesos abans de la data de la sol·licitud de la subvenció, sempre que aquests costos generals estiguen vinculats a la creació d’una empresa o inversió en una empresa dedicada a la indústria agroalimentària, per a la transformació i comercialització de productes agrícoles, ramaders i d’alimentació con· templats en l’annex I del TFUE (exclosos els productes de la pesca i l’aqüicultura), on el resultat és un producte inclòs en l’esmentat annex.

En el cas de projectes d’obra, les partides de despeses generals i benefici industrial seran subvencionables fins un màxim del 13 % i 6 %, respectivament, de l’import total del pressupost d’execució material.
 

Si vol consultar el document complet, faça clic ací.

 

19-04-2018 Ajudes Cambra València per a pràctiques en empreses de la Unió Europea


L'objecte d'aquesta convocatòria és establir el procediment de selecció d'aquells joves interessats a participar en el Pla de Mobilitat del Programa integral de Qualificació i Ocupació de la Cambra de comerç de València i el règim de les ajudes destinades a la realització de les estades de mobilitat contemplades en el citat Pla.

L'objecte del Pla de mobilitat és fomentar la mobilitat transnacional i millorar el nivell de empleabilitat entre els joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil que participen en aquest Pla, com es troba emmarcat en el Programa Integral de Qualificació i Ocupació.


Pressupost i finançament de les ajudes.

El nombre d'ajudes i el pressupost de la Cambra de comerç de València per a aquesta
convocatòria és el següent:

Nombre d'ajudes a concedir: 61
Pressupost total: 150.000 €


Quantia de les ajudes

Les ajudes objecte de la present convocatòria s'articulen en dues línies, destinades, d'una banda, a facilitar la realització de pràctiques en empreses en l'estranger per part de joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, i d'altra banda, afavorir la contractació de joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'estranger.

a) Pràctiques en empreses
Els joves seleccionats per a realitzar una mobilitat transnacional rebran una ajuda econòmica com a contribució a les despeses de viatge i manutenció durant la seua estada durant el període de formació pràctica en l'estranger i finançarà com a màxim estades de 3 mesos.

Les ajudes econòmiques depenen del país de destinació i s'establiran segons el grup al que pertanga el país d'acolliment. S'han establit els següents grups en funció del cost de vida dels mateixos:

Grups Països:

Grup 1: Països amb cost de vida més alt.
Dinamarca, Irlanda, França, Itàlia, Àustria, Finlàndia, Suècia, Regne Unit.

Grup 2: Països amb cost de vida mitjans.
Bèlgica, República Txeca, Alemanya, Grècia, Croàcia, Xipre, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, Eslovènia, Islàndia.

Grup 3: Països amb cost de vida més baixos
Bulgària, Estònia, Letònia, Lituània, Hongria, Malta, Polònia, Romania, Eslovàquia.

Quantia total de les ajudes

Grup 1: 2.500,00 €
Grup 2: 2.300,00 €
Grup 3: 2.000,00 €

Els destinataris de les ajudes estaran coberts per una assegurança d'accidents, assistència en viatge i responsabilitat civil durant el període de l'estada.


Contractes laborals

Els joves seleccionats per a realitzar una mobilitat mitjançant un contracte laboral en el país de destinació rebran una ajuda econòmica com a contribució a les despeses de viatge.

Les ajudes econòmiques als joves que es desplacen amb un contracte de treball depenen del país de destinació i de la distància a la qual aquest es trobe del seu país de residència. S'han establit les següents quanties màximes en funció de la distància:

Distancia país destinació. Quantia total

Entre 100 i 499 km:        180,00 €
Entre 500 i 1999 km:      275,00 €
Entre 2000 i 2 999 km:   360,00 €
Entre 3000 i 3 999km:    530,00 €
Entre 4 000 i 7 999 km:  820,00 €


Compatibilitat de les ajudes

Les ajudes previstes en aquesta convocatòria seran compatibles amb qualsevol altres que pogueren concedir-se als joves per a la mateixa finalitat, a excepció d'aquelles que siguen finançades per Fons provinents de la Unió Europea.


Requisits d'admissió dels sol·licitants.

Amb caràcter general, els joves sol·licitants hauran de complir amb els següents requisits d'admissió per a obtenir una ajuda econòmica per a la mobilitat:

a) Estar donat d'Alta i ser beneficiari del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
b) Estar inscrit en el Pla de Mobilitat de la Cambra de comerç de València.
c) Tenir entre 18 i 29 anys en el moment de presentar la sol·licitud (s'entendrà aquest moment en el qual es registre la sol·licitud en la seu la Cambra de comerç).
d) Tenir un coneixement de la llengua anglesa o idioma de treball en l'estranger igual o superior a un nivell B1 conforme al Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (*CEFR per les seues sigles en anglés).
i) Superar el procés de selecció objecte de la present convocatòria i comuna a tots els joves que sol·liciten l'ajuda econòmica per a la mobilitat.
f) No haver participat en cap altre Programa o Pla de Mobilitat finançat pel *FSE o la Iniciativa d'Ocupació Juvenil en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020.
g) No trobar-se culpable en cap de les prohibicions al fet que fa referència l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.


Mèrits a valorar

a. Motivació cap al Pla de Mobilitat i l'estada internacional en la Unió Europea. [en la qual s'expliquen els motius pels quals vol realitzar la mobilitat i l'objectiu de realitzar-la]
b. Nivell d'idioma acreditat [es podrà realitzar una prova de nivell escrita i oral de l'idioma]
c. Posseir titulació d'acord amb la pràctica demandada.
d. Aportar empresa per a realitzar la mobilitat (El sol·licitant pot aportar l'empresa en la qual realitzarà les pràctiques en el moment de la sol·licitud, enviant juntament amb la resta de documentació, la carta d'acceptació de l'empresa).

Durada de l'estada

Les estades internacionals hauran d'estar finalitzades amb data màxima 15/12/2018.
Tindran una durada mínima de tres mesos i màxima de sis mesos, havent de coincidir amb períodes d'activitat en les empreses o entitats de destinació.
En el cas de concloure l'estada abans de finalitzar la durada mínima establida s'haurà de reintegrar l'import de la beca que sol·licite la Cambra de comerç.

 

>>>>>>>>>>>>DESCARREGA LA CONVOCATORIA

13-04-2018 Vine a la I Mostra d'iniciatives locals 'Lluita contra la Pobresa Energètica.

 

Ja estan obertes les inscripcions! Te convidem a la I Mostra d'iniciatives locals 'Lluita contra la Pobresa Energètica' el pròxim 25 d’abril on donarem a conèixer iniciatives i compartirem experiències entre actors locals en relació amb la lluita contra la pobresa energètica. Apunta't en este enllaç o en el botó d'INSCRIPCIONS.

PROGRAMA

 • 10.00-10.30 Registre
 • 10.30-10.45 Obertura de la Mostra i introducció de Roberto Jaramillo, regidor d’Innovació i Energies Renovables de l’Ajuntament de València.
 • 10.45-11.45 Estat de la pobresa energètica i de les solucions. Modera: Victoria Pellicer, Ingenio-UPV.

-José Luis López Fernández, Associació de Ciències Ambientals (ACA). 4º Estudi sobre la pobresa energètica a Espanya.
-Tomás Gómez-Navarro, IIE-UPV, Mapatge de la pobresa energètica a València i anàlisi de solucions.
-Salvador Moncayo, AEIOLuz, El nou bo social i impacte en València.

 • 11:45-12:15 Cafè + Market Place
 • 12.15-14.30 Taula redona sobre iniciatives locals per a lluitar contra la pobresa energètica. Modera: Alma Solar, Cooperativa Elèctrica d’Alginet, Coordinadora local projecte europeu Assist2gether.

-Marta García París, EcoServeis, Les comunitats autofinançades contra la pobresa energètica – Projecte CAF-Acció.
-Teresa Lliso, Iniciatives en la ciudad de València. AEIOLuz.
-Miguel Moreno, Lluita contra la pobresa energètica des d’una cooperativa, Cooperativa Eléctrica de Crevillent.
-Alba del Campo, Plan de choque contra la pobreza energética y bono social gaditano, Mesa de transición energética de Cádiz.

 • 14.30-15.30 Dinar + Market Place
 • 15.30 – 17.00 Treball i intercanvi per grups d’afinitat. Presentació de 10 minuts per al ponent d'un cas de treball i intercanvi d'experiències per identificar barreres, dificultats i necessitats per grups.

-Treballadors socials: Nuria Baeza, Cáritas.
-Professional de l’energia/Tècnics d’eficiència energètica: Experiència en Auditories familiars. Manuel Rivero, Intiam Ruay.
-Administració pública: Iniciatives des dels ajuntaments. Joan Rovira, Ajuntament d’Alzira.
-Societat civil: Les assemblees informatives de l’Aliança contra la pobresa energètica. Josep Babot, Aliança contra la pobresa energètica.

 • 17.00-17.30 Posada en comú, avaluació i pròxims passos
 • 17.30 Tancament de la Mostra

Organitzen: Ingenio-UPV, Cooperativa Eléctrica de Alginet, Observatorio del Cambio Climático, Las Naves, Caritas, AEIOLUZ, IIE-UPV, Plataforma por un nuevo modelo energético (PNME).