Mostrant els resultats de 81 a 90 de 277

21-02-2018 Subvencions a la subscripció d'assegurances agràries del Pla nacional d'assegurances agràries combinades.

 

Objecte del tràmit

Sol·licitar subvencions complementàries a les concedides per l'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries (d'ara en avant ENESA) per als assegurats que subscriguen assegurances incloses en els plans anuals d'assegurances agràries combinades, aprovats pel Consell de Ministres.

 

Qui pot sol·licitar-ho?

Tenen la condició de beneficiari els assegurats que tinguen parcel·les i/o explotacions en el territori de la Comunitat Valenciana i que hagen subscrit la pòlissa corresponent.

Les subvencions indicades en els punts anteriors s'han de concedir a les PIMES agràries dedicades a la producció primària, tal com es defineixen en l'annex 1 del Reglament (UE) 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014.

Poden accedir també a la condició de beneficiari els supòsits considerats en l'article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, en les condicions exposades en aquesta llei.

Requeriments:

 • Només es poden subvencionar les pòlisses que complisquen les condicions establides com a assegurables en la normativa estatal, que regula l'Administració general de l'Estat per a cada pla anual d'assegurances agràries combinades. Aquestes ajudes són complementàries a les subvencions que, per al mateix fi, atorga l'Administració de l'Estat a través de l'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries (d'ara en avant, ENESA).
   
 • Les subvencions a càrrec de la conselleria competent en agricultura únicament es poden aplicar, en les assegurances agrícoles, a la part de prima corresponent a l'assegurament de produccions de parcel·les situades en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, i en les assegurances pecuàries i aqüícoles per a les explotacions que es troben en l'àmbit territorial esmentat i, que en el moment de la formalització de l'assegurança, figuren inscrites en els registres competents de la conselleria competent en agricultura.
   
 • Aquestes ajudes solament s'aplicaran als supòsits recollits en l'article 1 del Reglament (UE) 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014, que corresponguen a l'àmbit d'aplicació d'aquest.
 • La durada d'aquest règim d'ajudes a l'assegurança agrària, d'acord amb el Reglament 702/2014 de la Comissió, és fins al 31 de desembre de 2020.
   
 • Se n'exclou expressament la condició d'ajudes individuals a empreses que estiguen subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la comissió que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior (article 1. 5.a del Reglament 702/2014), tot i que el reglament no ho exigeix expressament.
   
 • S'exclouen expressament del règim d'ajudes les empreses en crisi, d'acord amb la definició de l'article 2.14 (article 1.6 del Reglament 702/2014).
   
 • Els beneficiaris han de complir les obligacions establides en els articles 13 i 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

La conselleria competent en agricultura subvencionarà les assegurances agràries en uns imports que, sumats als concedits per ENESA, no superen els percentatges establits en les directrius comunitàries sobre ajudes estatals al sector agrari, així com l'establit en els articles 27 i 28 del Reglament CE 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014. En concret, l'article 28 del reglament esmentat estableix que la intensitat de l'ajuda es limitarà al 65 % dels costos de la prima d'assegurança, i l'article 27, ajudes de fins a un 100 % de les despeses d'eliminació del bestiar mort i de fins a un 75 % de les despeses de destrucció d'aquest, o bé ajudes fins a una intensitat d'ajuda equivalent per a sufragar els costos de les primes d'assegurances pagades pels agricultors per l'eliminació i la destrucció del bestiar mort.

Els límits anteriors s'aplicaran a la suma dels imports de subvenció concedits per ENESA i per la conselleria competent en agricultura, i en cas de superació del límit, l'excedent es deduirà de l'aportació de la conselleria competent en agricultura.

Les ajudes de la conselleria competent en agricultura consistiran en una ajuda base per al mòdul de contractació que es tracte i, si escau, subvencions addicionals, que es fixaran per a cada pla anual per mitjà de resolucions dictades a aquest efecte en la convocatòria anual de la direcció general competent en matèria d'assegurances agràries.

La quantia individualitzada de la subvenció serà la que resulte de la suma de l'ajuda base i les subvencions addicionals que corresponguen, amb les limitacions exposades.

La conselleria competent en agricultura abonarà a l'Agrupació d'Entitats Asseguradores d'Assegurances Agràries Combinades les subvencions, en aplicació d'aquesta ordre, per a les pòlisses que hagen obtingut una resolució favorable per haver resultat conformes en els processos de verificació. El pagament de la subvenció s'efectuarà d'acord amb les condicions establides en el conveni vigent subscrit amb l'Agrupació d'Entitats Asseguradores d'Assegurances Agràries Combinades.Quan s'ha de sol·licitar?

 

La convocatòria de 2018 entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el DOGV núm. 8239, de 21/02/2018, i serà aplicable a totes les pòlisses subscrites per al Pla d'assegurances agràries combinades de 2018.

 

Què s'ha de presentar?

La formalització de la pòlissa de contracte d'assegurança corresponent, per l'assegurat o pel prenedor en el seu nom, dins del període per a cada pla anual d'assegurances agràries combinades, tindrà la consideració de sol·licitud de la subvenció, sempre que es trobe omplida correctament o haja sigut esmenada i validada, si escau, per l'Agrupació d'Entitats Asseguradores d'Assegurances Agràries Combinades, tant pel que fa als elements del contracte, d'acord amb el previst sobre aquest tema per la normativa aplicable, com quant a totes les dades necessàries per a la determinació de l'ajuda corresponent a la pòlissa subscrita.

En els casos de pòlisses d'assegurança renovable, tindran la consideració de sol·licitud de subvenció la pòlissa d'assegurança inicialment subscrita, conjuntament amb el rebut de pagament de l'anualitat corresponent. Es presumeix que el pagament del rebut de la pòlissa constitueix la manifestació de l'acceptació de les condicions de l'assegurança i de la concurrència dels requisits per a la percepció de les subvencions corresponents.

 • - Declaració responsable de cens ramader i el seu reconeixement oficial, als efectes de la contractació de l'assegurança de recollida i destrucció de cadàvers NO BOVINS morts en explotació (d'ara en avant, R i D NO Bovina).
   
 • - Declaració responsable de cens ramader i el seu reconeixement oficial, als efectes de la contractació de l'assegurança de recollida i destrucció de cadàvers BOVINS morts en explotació (d'ara en avant, R i D Bovina).

Impresos associats

[ANNEX I] DECLARACIÓ RESPONSABLE DE CENS RAMADER, I EL SEU RECONEIXEMENT OFICIAL, ALS EFECTES DE LA CONTRACTACIÓ DE L'ASSEGURANÇA D'ARREPLEGA I DESTRUCCIÓ DE CADÀVERS NO BOVINS MORTS EN EXPLOTACIÓ (en avant R i D no bovina)

[ANNEX II] DECLARACIÓ RESPONSABLE DE CENS RAMADER, I EL SEU RECONEIXEMENT OFICIAL, ALS EFECTES DE LA CONTRACTACIÓ DE L'ASSEGURANÇA D'ARREPLEGA I DESTRUCCIÓ DE CADÀVERS BOVINS MORTS EN EXPLOTACIÓ (en avant R i D bovina)

 

Com sol·licitar-ho?

Passos

1. La subvenció s'aplicarà directament, amb un descompte directe sobre el cost de la pòlissa d'assegurança, en el moment de la contractació.

2. La instrucció del procediment per a la tramitació de la concessió de les sol·licituds de subvenció la farà l'instructor designat per la direcció general competent a partir de la comprovació de les relacions i la informació rebuda de l'Agrupació d'Entitats Asseguradores d'Assegurances Agràries Combinades.

3. L'òrgan instructor examinarà les sol·licituds pel que fa a la conformitat d'aquestes amb la normativa aplicable. Per a les pòlisses que no superen alguna de les validacions anteriors, es farà un tràmit d'esmena als prenedors d'aquestes, en virtut de l'article 68 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Aquest tràmit es pot fer telemàticament a través de l'Agrupació d'Entitats Asseguradores d'Assegurances Agràries Combinades amb les garanties legals. Una vegada haja transcorregut el termini del tràmit d'esmena sense que s'haja produït aquesta dels errors notificats, es considerarà que desisteix de la seua petició i l'òrgan competent dictarà una resolució de l'ajuda sol·licitada, en els termes previstos en l'article 21 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i ho comunicarà a l'Agrupació d'Entitats Asseguradores d'Assegurances Agràries Combinades perquè aquesta entitat ho regularitze a càrrec del prenedor.

4. En cas que l'esmena supose una modificació d'alguna de les dades de la pòlissa o dels registres competents, el prenedor o, si escau, l'assegurat, haurà de sol·licitar aquesta modificació davant de l'Agrupació d'Entitats Asseguradores d'Assegurances Agràries Combinades, i l'esmena quedarà supeditada a l'acceptació de la correcció sol·licitada, per part de la conselleria competent en agricultura.

5. La conselleria competent en agricultura podrà sol·licitar d'ENESA i/o de l'Agrupació d'Entitats Asseguradores d'Assegurances Agràries Combinades, per a les pòlisses que aquest organisme haja considerat conformes, les dades relatives a les parcel·les i les explotacions de l'àmbit de la Comunitat Valenciana, així com les subvencions concedides per aquest organisme a cada una d'aquestes. De la mateixa manera, i a l'efecte de la recuperació de quantitats aplicades indegudament a càrrec de la conselleria competent en agricultura, aquesta sol·licitarà a ENESA i/o a l'Agrupació d'Entitats Asseguradores d'Assegurances Agràries Combinades la informació sobre les pòlisses objecte de les regularitzacions o les anul·lacions resultants dels controls i les verificacions que ha fet aquest organisme.

6. La direcció general competent en la matèria podrà sotmetre les pòlisses compreses en el paràgraf anterior a uns processos de verificació que tendiran a comprovar la identitat i la idoneïtat dels sol·licitants, d'acord amb la normativa general i l'específica en matèria d'assegurances agràries.

7. La direcció general podrà sol·licitar a l'Agrupació d'Entitats Asseguradores d'Assegurances Agràries Combinades la documentació de pòlisses sobre les quals s'ha d'aplicar la subvenció, o s'haja aplicat ja, per a la supervisió i l'execució d'inspeccions sobre el terreny o per mitjà de sistemes de teledetecció geogràfica de parcel·les, així com per a la comprovació de la veracitat de les dades.

Qualsevol alteració de les condicions que s'hagen tingut en compte per a la concessió de la subvenció podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.

 

Llistat de normativa

Vegeu la Llei 87/1978, de 28 de desembre

Vegeu el Reial decret 2329/1979, de 14 de setembre

Vegeu l'Ordre 14/2015, de 23 de març

Vegeu l'Ordre 1/2016, de 18 de gener

Vegeu la Resolució de 14 de febrer de 2018

Vegeu l'extracte de la Resolució de 14 de febrer de 2018

 

Per a més informació sobre els tràmits i requisits, feu clic en: GVA.es

19-02-2018 Concessió d’ajudes per a l’aplicació de mesures de gestió forestal sostenible.


Objecte del tràmit:

Concessió duna ajuda per a la realització d'inversions destinades al desenvolupament de zones forestals i a la millora de la viabilitat dels boscos, basades en la gestió sostenible i multifuncional d'aquests:

 • Operació 8.5.1. Instruments de gestió forestal sostenible.
 • Operació 8.5.2. Gestió forestal sostenible per a la millora ambiental, paisatgística i per al foment dels ecosistemes forestals.
 • Operació 8.6.1. Inversions per a la transformació i la comercialització de productes forestals.Qui pot sol·licitar-ho?

 • Operació 8.5.1. i operació 8.5.2.: 

Les persones físiques o jurídiques, titulars de drets de propietat o d'ús i gaudi de terrenys forestals de la Comunitat Valenciana, privats o municipals no gestionats per la Generalitat Valenciana, de manera individual o agrupades per mitjà d'alguna modalitat permesa en la legislació vigent.

En el cas d'agrupacions integrades per diversos titulars de terrenys forestals de dret privat, sense necessitat que es constituïsca com a personalitat jurídica per a dura a terme en comú les actuacions previstes en aquesta ordre, s'ha de nomenar un representant, d'entre els membres de l'agrupació, amb poders suficients per a complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l'agrupació. En aquest cas, cada membre de l'agrupació tindrà igualment la consideració de beneficiari. 
 

 • Operació 8.6.1.:

Les persones físiques o jurídiques el domicili fiscal i la principal activitat de les quals radique a la Comunitat Valenciana, que duguen a terme o es comprometen a fer activitats industrials de mobilització, transformació i/o comercialització de productes forestals no de fusta (suro, resines, plantes aromàtiques i medicinals, mel, fruits i la resta de productes alimentaris forestals), i de la fusta residual procedent de tractaments silvícoles, tallades i aprofitaments forestals la destinació dels qual siga la producció de biomassa, i que responguen a a microempreses, petites i mitjanes empreses (PIME) que complixen els criteris establits en l'annex I del Reglament (UE) núm. 702/2014 de la Comissió de 25 de juny de 2014 pel qual es declaren determinades categories d'ajuda en els sectors agrícola i forestal i a zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea.

Els titulars privats de terrenys forestals i les associacions d'aquests.

Els municipis i les associacions d'aquests.

 

Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament:

 •  L'import de les ajudes es determinarà d'acord amb els criteris de selecció i de prioritat descrits en els annexos II, III i IV de l'ordre de les bases.
   
 • Per raons d'eficàcia i d'eficiència administrativa, l'import subvencionable mínim de cada sol·licitud ha de ser superior a 4.000,00 euros i l'import subvencionable màxim és l'establit en els annexos II, III i IV de l'ordre de les bases.

El procediment de cobrament es durà a terme tenint en compte el que estableix l'article 8 de l'annex I de l'ordre de les bases.On s'ha d'anar?

 • Presencial

a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.
c) A les oficines de Correus, de la manera que s'estableix reglamentàriament.
d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
e) En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.
 

 • Per internet

Tramitar amb certificat electrònic

 

Què s'ha de presentar?

Recollida en l'article 5 de l'annex I de l'Ordre de bases
La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

a) Justificació de la titularitat:

 •  De drets de propietat, preferentment per mitjà d'un certificat cadastral descriptiu i gràfic;
 •  De drets d'ús i gaudi, per mitjà de qualsevol forma vàlida en dret. 

b) En el cas de persones jurídiques, un certificat de l'acord de l'òrgan de govern competent, segons els estatuts, per a sol·licitar l'ajuda i acceptar els compromisos que se'n deriven.

c) En el cas de persones jurídiques i associacions de titulars forestals, una còpia de les escriptures i/o dels estatuts registrats de l'entitat sol·licitant; en el cas d'associacions de titulars forestals, autorització signada per tots els titulars de les finques a favor de l'associació perquè aquesta puga sol·licitar i percebre l'ajuda.

d) Acreditació de la representació, constatada per qualsevol mitjà vàlid en dret, de les agrupacions integrades per diversos titulars de terrenys forestals de dret privat. Cal d'adjuntar-hi la relació de finques i unitats registrals.

e) Memòria justificativa de l'actuació que cal dur a terme signada pel sol·licitant o pel representant. En el cas d'ajuntaments, es farà constar la partida pressupostària a la qual imputaran l'actuació. En el cas d'actuacions de gestió forestal conjunta, caldrà presentar una relació de finques i d'unitats registrals. Referència a l'instrument tècnic de gestió forestal indicat en el punt 5.3. de l'annex III, per a les actuacions que s'hi acullen.

f) Pressupost de l'actuació que cal dur a terme, amb un desglossament per partides i per conceptes de despesa, signat pel sol·licitant o el representant.

g) Mapa topogràfic o ortofoto a escala entre 1/5.000 i 1/50.000, segons l'actuació prevista, que implique actuacions sobre el terreny.

h) Model de domiciliació bancària omplit degudament d'acord amb l'Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula la comprovació i el procediment de registre de comptes bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb l'administració de la Generalitat.

 

Impresos associats

SOL·LICITUD PER A LA CONCESSIÓ D'AJUDES PER A L'APLICACIÓ DE MESURES DE GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE EN EL MARC DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

 

Per a més informació sobre els tràmits i requisits, feu clic en: GVA.es

19-02-2018 Ajudes destinades a la redacció de nous plans locals de prevenció d'incendis forestals o per a la revisió dels ja aprovats per part dels municipis de la Comunitat Valenciana en el marc del Programa de Desenvolupament Rural.


 

Objecte del tràmit

1. L'objecte consisteix a regular la concessió de les subvencions per a la redacció de nous plans locals de prevenció d'incendis forestals (d'ara en avant PLPIF) o revisió dels ja aprovats per part de municipis de la Comunitat Valenciana.

2. Definicions:
a) Un pla local de prevenció d'incendis forestals (PLPIF) és un document de planificació de prevenció d'incendis forestals d'acord amb el que es descriu en l'article 55 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana i en l'article 138 del Decret 98/1995, de 16 de maig, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 3/1993. Els continguts mínims que han de tindre es regulen en l'article 140 del Decret 98/1995, que al seu torn estan desenvolupats en una norma tècnica específica per a cada una de les onze demarcacions forestals en què es divideix la Comunitat Valenciana als efectes de planificació en prevenció d'incendis forestals, o la norma tècnica en vigor que l'actualitze i unifique per a tots els plans de demarcació de la Comunitat Valenciana.
b) Els plans locals reduïts de prevenció d'incendis forestals (PLRPIF) són els documents que han de presentar els municipis que tinguen una superfície mínima de gestió i que es troben en el llistat que acompanya la norma tècnica en vigor.
c) Es considera revisió d'un PLPIF als efectes d'aquesta subvenció, quan aquest pla compte amb una resolució aprovatòria de la conselleria competent en prevenció d'incendis forestals i:

 • Ha complit la vigència aprovada.
 • S'haja d'adaptar a una planificació de rang superior vigent, a la planificació a què està subordinada.

 

Qui pot sol·licitar-ho?

Per a poder ser beneficiaris de les subvencions regulades per aquestes bases, els municipis han de complir els requisits següents:

 1. Municipis de la Comunitat Valenciana.
   
 2. Que en el terme municipal hi haja terrenys forestals.
   
 3. Que es troben en zona d'alt risc d'incendis.
   

Requeriments

Els PLPIF redactats han de complir els requisits següents:

 1. a) Els projectes han d'estar firmats per un tècnic amb formació universitària en prevenció d'incendis forestals.
 2. b) Els PLPIF s'han d'ajustar a la norma tècnica que establisca les característiques dels PLPIF.


Si es pretén revisar un PLPIF ja existent, s'haurà de complir, a més, que prèviament hi haja un pla local amb una resolució d'aprovació per la conselleria competent en prevenció d'incendis forestals.

 

Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

S'estableix un finançament màxim del 80 % de la inversió efectuada en el cost de redacció del PLPIF, les quanties màximes aplicables del qual són les següents:

 • a) Redacció pla local de prevenció d'incendis forestals (PLPIF) en termes municipals la superfície forestal del qual siga igual o superior a 2.000 hectàrees de terreny forestal: 9.000 €
 • b) Redacció pla local de prevenció d'incendis forestals (PLPIF) en termes municipals la superfície forestal de la qual siga inferior a 2.000 hectàrees de terreny forestal: 6.500 €
 • c) Redacció pla local reduït de prevenció d'incendis forestals (PLRPIF): 4.000 €
 • d) Revisió de pla local de prevenció d'incendis forestals: 3.500 €


Les despeses subvencionables són les que es deriven de la redacció o revisió dels PLPIF. 
Es podran subvencionar actuacions iniciades o dutes a terme abans de presentar la sol·licitud d'ajuda, sempre que corresponguen a l'any pressupostari de la convocatòria, i que no s'hagen conclòs materialment o s'hagen executat íntegrament abans que el beneficiari presente la sol·licitud d'ajuda a l'autoritat de gestió.

En tot el període 2014-2020 només es podrà percebre ajuda una sola vegada per al mateix concepte.

Les sol·licituds de pagament es presentaran amb el model normalitzat que es publicarà en la seu electrònica de la generalitat (www.gva.es)

El beneficiari ha de justificar el compliment d'allò que s'ha convingut mitjançant la presentació del compte justificatiu de despeses i el pagament de la totalitat de despeses originades per les activitats subvencionades per a l'execució de l'activitat. El termini per a justificar-ho s'establirà en les convocatòries corresponents, i serà com a màxim de nou mesos des de la resolució de la convocatòria.

La sol·licitud de pagament anirà acompanyada de la documentació següent:

1. El compte justificatiu contindrà la informació següent:

 • a) Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats dutes a terme i dels resultats obtinguts.
 • b) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats executades, amb una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb la identificació del creditor, del document, de l'import, de la data d'emissió i de la de pagament. 
 • c) Una certificació per part de funcionari de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional indicant que les despeses que apareixen en la memòria econòmica responen de manera indubtable a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resulten estrictament necessàries i han sigut efectivament efectuades i pagades. L'òrgan que concedeix l'ajuda comprovarà, per mitjà de tècniques de mostreig els justificants que crega oportuns i que permeten obtindre evidència raonable sobre l'aplicació adequada de la subvenció, i amb aquesta finalitat es podrà requerir al beneficiari la remissió dels justificants de despesa seleccionats.

2. El projecte del PLPIF elaborat.

 

3. Si és el cas, una certificació per part de funcionari de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional en què s'assenyale que s'ha complit la normativa de contractes del sector púbic en vigor.

 

4. Certificació per part de funcionari de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional en què s'asssenyale que la inversió no ha sigut finançada de manera irregular per fonts nacionals o comunitàries diferents.

 

5. Compromís adoptat pel Ple o, si és el cas, per la Junta de Govern Local quan acredite tindre aquesta facultat delegada, o per la persona titular de l'Alcaldia de la Corporació amb la posterior ratificació del Ple o de la Junta en el cas que tinga aquesta facultat delegada, de:

 • a) Compromís que es duran a terme, amb la diligència deguda, els tràmits necessaris per a l'aprovació definitiva, en un termini màxim de dos anys des de la sol·licitud de pagament, del PLPIF per part de la conselleria competent en prevenció d'incendis forestals.
 • b) Compromís que durant els cinc anys següents a la data de pagament final no es durà a terme cap modificació important que afecte la naturalesa o condicions del PLPIF, una vegada estiga aprovat per la conselleria competent en prevenció d'incendis forestals.

 

Què s'ha de presentar?

La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació següent:

a) Certificat de Secretària de l'acord de l'òrgan competent pel qual s'acorda sol·licitar l'ajuda.

b) Memòria justificativa de l'actuació que es vol dur a terme signada per la persona sol·licitant o representant, en què es farà constar la partida pressupostària a què imputaran l'actuació. 

c) Pressupost desglossat segons els diversos blocs de despeses subvencionables, així com import que es sol·licita, que en cap cas podrà superar l'import màxim establit.

d) Acreditació de la titularitat de les dades bancàries per al pagament de la subvenció, conforme el que estableix l'Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula la comprovació i el procediment de registre de comptes bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb l'administració de la Generalitat.

3. El formulari de sol·licitud incorporarà les declaracions responsables següents, que hauran de ser subscrites en tot cas per les persones sol·licitants:
a) No estar incurses en alguna de les circumstàncies rque es recullen en l'apartat segon de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) No haver sol·licitat una altra ajuda per a la mateixa finalitat. En cas d'haver obtingut subvencions per a les mateixes despeses subvencionables procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques nacionals o internacionals, s'haurà d'especificar la quantia, la data de concessió i l'organisme que concedeix l'ajuda.

4. Les persones interessades són responsables de la veracitat dels documents que presenten, podent sol·licitar els òrgans gestors de manera motivada la confrontació de les còpies aportades per elles, per a la qual cosa podran requerir l'exhibició del document o de la informació original, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tenen atribuïdes les administracions públiques

5. D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la presentació de la sol·licitud comporta l'autorització a l'òrgan gestor del procediment per a obtindre directament les dades d'identitat de la persona sol·licitant o, si és el cas, de la que el representa legalment i d'estar al corrent amb el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En el cas que la persona sol·licitant s'opose al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, ho haurà d'indicar expressament en el formulari, i quedarà obligada a aportar els documents acreditatius corresponents.

6. Una vegada presentada la sol·licitud, en cas de voler aportar documents a aquest procediment es podrà fer mitjançant l'enllaç que apareix al final del document.Impresos associats

SOLICITUD DE AYUDA PARA REDACCIÓN DE NUEVOS PLANES LOCALES DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES (PLPIF) O PARA LA REVISIÓN DE LOS YA APROBADOS POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 2014/2020 DE LA COMUNITAT VALENCIANA

ESMENA O MILLORA DE LA SOL·LICITUD / APORTACIÓ DOCUMENTAL ADDICIONAL

SOL·LICITUD PAGAMENT PER A LA REDACCIÓ DE NOUS PLANS LOCALS DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS (PLPIF) O PER A LA REVISIÓ DELS JA APROVATS PER PART DELS MUNICIPIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN EL MARC DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL 2014/2020 DE LA COMUNITAT VALENCIANA

 

Per a més informació sobre els tràmits i requisits, feu clic en: GVA.es

19-02-2018 Es convoca la concessió d’ajudes a empreses per a projectes d’R+D i d’innovació per a l’exercici 2018. (IVACE)


El Programa comptarà amb finançament al 50 % del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020, dins de l'Eix Prioritari 1 " Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació", Objectiu Específic 1.2.1 "Impuls i promoció d'activitats d'I+D+i liderades per les empreses, suport a la creació d'empreses innovadores i suport a la compra pública innovadora”.
 

 

Empreses beneficiàries:

PIME amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, que tinguen almenys quatre persones consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions (TC1) corresponent al segon mes anterior a la sol·licitud, sent computable a aquests efectes el personal treballador cooperativista en el cas de les sol·licituds presentades per cooperatives.

 

Requisits dels projectes:

 

 • Els projectes hauran d'iniciar-se amb posterioritat a la data de presentació de la sol·licitud de l'ajuda, de manera que la convocatòria d'ajudes produïsca un efecte incentivador per a l'execució dels projectes.
   
 • Els resultats dels projectes hauran de tenir impacte tangible a la Comunitat Valenciana.
   
 • Els projectes hauran de desenvolupar coneixement amb la finalitat d'incrementar la competitivitat, la diferenciació dels productes o serveis en els mercats i la generació d'ocupació de qualitat.
   
 • Els costos associats al projecte no podran rebre simultàniament ajudes en el marc d'aquesta convocatòria i d'altres procedents d'aquesta o una altra administració o ens públic.
   
 • Només podrà presentar-se un projecte per empresa sol·licitant.
   
 • Pressupost subvencionable del projecte major de 30.000 euros i menor de 175.000 euros
   
 • El projecte significarà un nou desenvolupament per a l'empresa sol·licitant i, per tant no realitzat amb anterioritat, en tot o en part, per l'empresa ni tampoc per cap altra vinculada o contractada per a la realització del projecte.

 

 

Actuacions susceptibles de suport:

 

1) Els projectes hauran de poder-se enquadrar en alguna de les següents actuacions susceptibles de suport:

 • Investigació industrial: recerca planificada o estudis crítics l'objecte dels quals siga l'adquisició de nous coneixements i aptituds que puguen resultar d'utilitat per a la creació de nous productes, processos o serveis o permeten millorar considerablement els ja existents.
 • Desenvolupament experimental: adquisició, combinació, configuració i ocupació de coneixements i tècniques ja existents, d'índole científica, tecnològica, empresarial o d'un altre tipus, amb vista a l'elaboració de plans i estructures o dissenys de productes, processos o serveis nous, modificats o millorats.

2) Els projectes hauran d'estar situats en nivells TRL (Technology Readiness Levels) entre 1 a 7, tots dos inclosos. La descripció de TRLs serà la utilitzada per la Comissió Europea, que apareix detallada en la Resolució de convocatòria.

 

Tipus d'ajuda:

Subvenció a fons perdut calculada en percentatge sobre els costos subvencionables amb intensitat variable en funció de la grandària d'empresa:

 • Xicoteta empresa: fins al 40%
 • Mitja empresa: fins al 30%

Les intensitats anteriors podran augmentar-se amb un 5 % dels costos subvencionables si es compleix algun dels següents requisits:

a) Contractació de personal altament qualificat (veure condicions en la Resolució de convocatòria) amb participació activa en el desenvolupament del projecte i sense vinculació contractual de caràcter laboral durant els sis mesos previs a la formalització del contracte. La contractació haurà de produir-se durant l'execució del projecte i per un període mínim de dotze mesos.

b) Contractació d'Organismes d'Investigació que supere 20.000 €

La intensitat màxima de l'ajuda calculada en funció dels costos subvencionables no podrà superar les intensitats màximes permeses pels articles 25 i 28 del Reglament (UE) nº 651/2014 per a les ajudes de R+D, incloses les cosines i en cap cas podrà superar el 35% o el 45% d'intensitat màxima, segons es tracte d'una mitjana o xicoteta empresa, respectivament.
 

 

Costos subvencionables:

 

1. Serveis externs

 • Cost de contractes d'investigació i desenvolupament amb organismes d'investigació.
 • Serveis d'assistència tècnica, consultoria i equivalents destinats de manera exclusiva a l'activitat d'investigació i desenvolupament subvencionada.
 • Registre de drets de propietat industrial derivats de l'execució del projecte.

2. Adquisició de patents i llicencies

Costos de coneixements tècnics i patents adquirits o obtinguts per llicència de fonts externes a preu de mercat, sempre que l'operació s'haja realitzat en condicions de plena competència.

3. Personal propi

Despeses del personal investigador, del personal tècnic i del personal auxiliar (salari brut, i cost de la Seguretat Social a càrrec de l'empresa) emprats en centres de treball de la Comunitat Valenciana durant el temps en què estiguen dedicats al projecte d'investigació i desenvolupament.
Es limita el cost horari subvencionable a 40 euros/hora com a màxim.

4. Materials

Costos de matèries primeres i altres aprovisionaments de naturalesa consumible que es deriven directament de l'activitat d'investigació i desenvolupament

5. Despeses d'amortització d'instrumental i equipament

 • Despeses d'amortització de l'instrumental i equipament de plantes pilot ja existents l'ús de les quals resulte necessari per al desenvolupament del projecte.
 • També, quan el projecte supose el desenvolupament de prototips o plantes pilot experimentals de demostració, el cost d'amortització de l'instrumental i l'equipament que s'integre en el desenvolupament previst.

 

 

Criteris de valoració:

 

Un projecte solament podrà ser recolzat quan la puntuació obtinguda en l'avaluació siga superior a 50 punts i sempre que se superen els llindars indicats en cadascun dels apartats del següent barem.
Seran criteris d'avaluació:

1. Qualitat del projecte. Màxim: 35 punts. Llindar mínim: 17 punts

 • Grau d'avanç: 0-20. Es valorarà l'avanç en el coneixement científic-tecnològic o aplicació del mateix que suposa el projecte respecte a l'estat de l'art actual. Un projecte amb un grau d'avanç igual a zero no serà considerat com de R+D i, per tant, serà denegat.
 • Metodologia i pla de treball: 0-5. Es valorarà la qualitat del pla de treball i de la metodologia prevista per al seu desenvolupament.
 • Pressupost del projecte: 0-5. Es valorarà l'adequació del pressupost del projecte als objectius previstos i als mitjans requerits per a la seua correcta execució.

2. Viabilitat tècnica. Màxim: 30 punts. Llindar mínim: 15 punts

 • Capacitat i experiència de l'equip de treball de l'empresa que participa en el projecte: 0-15. Es valorarà que les persones que participen en el projecte disposen de titulació adequada amb experiència consolidada en R+D.
 • Adequació de recursos implicats en l'execució del projecte: 0-15. Es valorarà que el conjunt de recursos interns i externs dedicats al projecte siguen adequats per a dur-ho a terme. Quan no existisca en la pròpia empresa capacitat suficient per a escometre les tasques de R+D es valorarà la contractació amb Centres de Recerca o serveis externs qualificats.

3. Resultats/impacte esperable del projecte. Màxim: 30 punts - Llindar mínim: 10 punts

 • Impacte econòmic, social i mediambiental dels resultats del projecte: 0-15. Es valoraran resultats en la triple dimensió de la responsabilitat social empresarial: previsions d'internacionalització, increment de les vendes, millora de la competitivitat i creació d'ocupació; orientació cap a la salut i millora de la qualitat de vida, col·lectius desfavorits; alineació amb les prioritats temàtiques Climate KIC.
 • Projectes que s'enquadren en les mesures de RIS3 CV de qualitat de vida, desenvolupament de productes i entorns personalitzats, processos de fabricació avançats i nous sistemes industrials o sostenibilitat. 0-5.
 • Projectes els resultats dels quals siguen prototips propers al mercat compresos entre els nivells TRL 5 i TRL 7. 0-5.
 • Projectes el desenvolupament dels quals s'efectue a partir de patents existents en l'empresa o tinguen com resultat una nova patent. 0-5.

4. Característiques del sol·licitant. Màxim 10 punts

 • El sol·licitant compta amb un pla d'Igualtat d'Oportunitats encara quan no li siga exigible per normativa. 0-4
 • L'activitat principal de l'empresa està alineada amb les prioritats temàtiques de la Comunitat per al Coneixement i la Innovació del Clima, Climate KIC (Knowledge and Innovation Community of the European Institute of Innovation and Technology for the Climate, disponible en <http://www.climate-kic.org/>), valorant els projectes empresarials amb impacte favorable en simbiosi industrial, control de gasos d'efecte hivernacle, sistemes de transport eficients, tècniques de construcció conduents a la reducció d'emissions, gestió de l'aigua, bioeconomia. 0-3
 • Percentatge de persones amb diversitat funcional, sobre el total de la plantilla, per sobre del mínim legal exigible. 0-3Lloc de presentació de sol·licituds: (IVACE). 

14-02-2018 28 de febrer EcommerceTour València t'apropa les últimes tendències en comerç electrònic

La jornada tendrà lloc al Centre Cultural Bancaixa de València (c/General Tovar, 3) des de las 10h. L'assistència és gratuïta però és imprescindible registre previ des de http://www.ecommercetour.com/iwe-event/ecommerce-tour-valencia-2018/#join-us

A EcommerceTour València s'exposaran els casos d'éxit de transformació digital de gegants com Energy Sistem; l'èxit d'una marca de nínxol gràcies a internet com Padel Nuestro; casos d'èxit locals com Naranjas del Carmen, D.Franklin, etc. A més, a l'agenda també escoltarem estratègies d'optimització logística per a ecommerce; consells per a optimitzar les vendes a través de ferramentes d'email marketing; com traure el màxim profit a les xarxes d'afiliació, consells de SEO a plataformes com Amazon de la ma del gran Jordi Ordóñez… i molt més!!

Un dels moments TOP de la jornada serà conèixer als guanyadors dels Ecommerce Award Valencia 2018, que premien a la millor tenda online de la Comunitat Valenciana, entre les candidatures presentades abans del 21 de febrer des de http://www.ecommercetour.com/ecommerce-tour-awards18/

14-02-2018 I Encontre de Municipis del Bé Comú Comunitat Valenciana

 

Aquesta proposta obeeix a la necessitat de posar en comú els esforços que des de les diferents Administracions Locals s'estan fent per a millorar les seues pràctiques de gestió a través de l'ús de criteris ètics, socials i medi-ambientals. L'Economia del Bé Comú EBC s'està convertint en un model econòmic de referència, no sols per a les empreses, sinó també per a les Administracions Públiques. L'aplicació dels seus principis i de les seues eines (Balanç i Matriu del Bé Comú) poden ajudar a les Administracions Locals a millorar els seus processos de gestió, introduint criteris ètics, socials i mediambientals.


La Jornada té com a finalitat donar a conèixer el model de l'EBC a les Administracions Locals de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de millorar la seua gestió. En aquest sentit, es planteja la celebració d'una jornada dirigida a polítics i tècnics de les Administracions Locals, per a compartir experiències i per a conèixer millor les eines del model de l'EBC.

L'encontre abarcarà la presentació d'estudis i projectes, una conferència d'introducció als municipis del Bé Comú i una taula d'experiències on tindrem als representants dels municipis de Miranda de Azan, Silla, Rótova, Muro d'Alcoi, Betxí i Villena.

A més, comptarem amb la presència de Rafael Climent, Conseller d'Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana i Francisco Alvarez, Director General d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme de la Generalitat Valenciana.

 

 • El programa complet es pot consultar al següent enllaç
 • Inscripció prèvia gratuïa enviant un correu a: catedraebc@uv.es

13-02-2018 Programa d'Ajudes a la Banda Ampla Fixa 30Mbps

 

El Programa d'ajudes per a la contractació de serveis d'accés de banda ampla fixa d'alta velocitat a 30 Mbits per segon s'emmarca en el conjunt de mesures adoptades pel Govern d'Espanya dins de la Estratègia Nacional de Xarxes Ultrarrápides, per a aconseguir els objectius concrets de cobertura i adopció establits per l'Agenda Digital per a Europa en l'àmbit de la connectivitat, i incorporats a la Agenda Digital per a Espanya, que estableix que tots els europeus puguen accedir a connexions de banda ampla a una velocitat d'almenys 30 Mbits/s en sentit descendent abans de 2020.

L'Estratègia té com a objectius impulsar el desplegament de xarxes d'accés ultrarrápid a la banda ampla, de cara a aconseguir la seua universalització, i fomentar la seua adopció i ús en la ciutadania, autònoms, xicotetes empreses i administracions locals de xicoteta grandària, per a garantir la cohesió social i territorial, reduir la bretxa digital i garantir que tots els ciutadans disposen d'accés a Internet fix a alta velocitat i als múltiples serveis i continguts digitals als quals es poden accedir a través d'aquestes xarxes.


Actuacions subvencionables:

1. Seran susceptibles d'obtenir subvenció totes les actuacions necessàries per a dur a terme l'alta d'usuaris finals de serveis d'accés de banda ampla fixa, amb independència de la tecnologia emprada, a una velocitat mínima de transmissió de dades en sentit descendent de 30 Mbits per segon prestats per un operador de comunicacions electròniques adherit, en ubicacions que no disposen de serveis amb les característiques indicades en l'article 1.2 anterior. L'alta comprendrà l'adquisició d'equipament d'usuari, la seua instal·lació i la seua posada en funcionament.

2. Per a poder obtenir l'ajuda, les actuacions subvencionables hauran de realitzar-se en les ubicacions que no disposen, en el moment en el qual se'ls done publicitat conforme a l'indicat en l'apartat següent, de serveis que permeten l'accés a la banda ampla fixa, amb qualsevol tecnologia, almenys a una velocitat de transmissió de dades en sentit descendent de 10 Mbits per segon i simultàniament tinguen un retard inferior als 100 mil·lisegons (ms).

No obstant açò l'anterior, quan en una ubicació a la qual fa referència el paràgraf anterior, s'haguera instal·lat i lloc legalment en servei una nova infraestructura capaç de proporcionar serveis d'accés de banda ampla fixa a una velocitat mínima de transmissió de dades en sentit descendent de 30 *Mbits per segon, l'operador adherits que va a fer ús d'aqueixa nova infraestructura podrà entendre que aquesta ubicació és elegible durant un període de 6 mesos des que l'esmentada nova infraestructura haguera sigut legalment posada en servei. El previst en aquest apartat solament serà aplicable a aquelles infraestructures que hagueren sigut legalment posades en servei en data posterior a l'entrada en vigor del present reial decret.

3. A efecte d'acreditar que la ubicació en la qual es va a prestar el servei a l'usuari final i per a la qual es va a sol·licitar la subvenció és una ubicació elegible conforme a l'assenyalat en l'apartat anterior, l'òrgan competent per a la convocatòria, gestió i resolució d'aquestes ajudes podrà utilitzar els mitjans que dispose al seu abast. A aquest efecte, serà suficient amb que es done publicitat en alguna adreça electrònica o lloc web que determine, informació amb el grau de precisió adequat sobre la ubicació per a la qual es va a sol·licitar subvenció, a aquest efecte que qualsevol operador de comunicacions electròniques dispose d'un termini raonable per a poder al·legar i justificar oportunament que, en el moment en què es va donar publicitat a la ubicació, proporciona legalment en aqueixa ubicació cobertura de serveis d'accés de banda ampla fixa almenys a una velocitat de transmissió de dades en sentit descendent de 10 Mbits per segon i que simultàniament tenen un retard inferior als 100 mil·lisegons (ms).

4. L'equipament d'usuari que s'instal·le serà propietat del beneficiari.

5. Igualment, només es podrà obtenir la subvenció quan les actuacions subvencionables es duguen a terme en el marc de les ofertes comercials al fet que es refereix l'article 7.3.c) que realitze un operador de comunicacions electròniques adherits.Beneficiaris.

1. Podran obtenir la condició de beneficiari:

a) Les persones físiques.

b) Autònoms.

c) Les xicotetes i mitges empreses (pymes).

d) Entitats sense ànim de lucre.

i) Ajuntaments amb població igual o inferior a 5.000 habitants censats en el seu últim padró perquè puguen disposar de serveis d'accés de banda ampla fixa d'alta velocitat en dependències en què es presten serveis municipals tals com a casa consistorial, biblioteques públiques, centres esportius, parc de bombers, policia municipal o edificis de gestors de serveis municipals. Els serveis de banda ampla previstos en aquest epígraf hauran de destinar-se als propis serveis municipals o als usuaris d'aquests serveis i en cap cas podran destinar-se a facilitar accés de banda ampla al públic en general o la prestació de serveis a tercers.

2. Únicament podrà sol·licitar-se una subvenció per beneficiari, excepte en el cas dels beneficiaris assenyalats en el paràgraf i) de l'apartat anterior, que podran beneficiar-se d'ajudes fins a un màxim de cinc ubicacions diferents.

3. No podran resultar beneficiaris les persones i entitats en els qui concórrega alguna de les prohibicions establides en l'apartat 2 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, quan els resulten d'aplicació.

4. Els beneficiaris de les subvencions quedaren subjectes a les obligacions previstes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.Conceptes susceptibles de subvenció.

1. Les subvencions es destinaran a cobrir les despeses directament relacionades amb l'alta d'usuaris finals de serveis d'accés de banda ampla fixa, amb independència de la tecnologia emprada, a una velocitat mínima de transmissió de dades en sentit descendent de 30 Mbits per segon, prestats per un operador de comunicacions electròniques adherits, que comprèn l'adquisició d'equipament d'usuari, la seua instal·lació i posada en funcionament.

2. Dins de les despeses subvencionables, conforme l'article 31.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, s'admetran els impostos indirectes aplicables quan no siguen susceptibles de recuperació o compensació pel beneficiari.Quantia de la subvenció.

1. El cost unitari que s'estableix com a quantia màxima de la subvenció, incloent impostos indirectes conforme a l'article 6.2 d'aquest reial decret, serà de 400 €.

2. La quantia de la subvenció no podrà ser superior, en cap cas, a la despesa de l'actuació subvencionable.Més informació en: Boe.es

Tramitació de l'ajuda: Redes.es

13-02-2018 EL DIA 13 DE MARÇ DE 2018 A CANALS CURS DE MANIPULADOR D'ALIMENTS

L'Ajuntament de Canals, des de la Regidoria de Promoció Socieconòmica i en col·laboració amb el Centre de Turisme de València, ha organitzat un curs gratuït anomenat “FORMACIÓ BÀSICA EN HIGIENE, MANIPULADOR D’ALIMENTS I CONTROL D’AL·LERGÒGENS”.

Requisits:

 • Persones en situació de desocupació.
 • Treballadors en actiu en hostaleria i restauració demandants de millora d’ocupació.

 

- PERIODE LECTIU: 13 de març de 2018.

- HORARI: de 09:00 a 14:00 hores.

- LLOC: 3º planta del Centre Cultural Ca Don José de Canals (C/ Diputació, nº 1. 46650, Canals, València).
 

- INSCRIPCIONS: en el Departament de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Canals o a través de la web de Centres de Turisme de València http://www.xarxadecentresdeturisme.com/opencms/opencms/centresdeturisme/es/contents/secretaria_virtual/administracion.html?

- DOCUMENTACIÓ A APORTAR: DNI i Darde.

12-02-2018 26 i 27 de febrer, vine al Mercat de l´estudiant a Moncada

26 i 27 de febrer de 9 a 17,30h al Centre Juvenil de Moncada

09-02-2018 Ajudes a la destil·lació de subproductes de vinificació

 

Objecte del tràmit

Concedir ajudes a la destil·lació de subproductes de vinificació.
 

Qui pot sol·licitar-ho?

Els destil·ladors autoritzats per a actuar en el marc de l'article 52 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.
 

Requeriments

Dels productes entregats a la destil·lació:

 • Data límit d'entrega dels subproductes per a vinificació 15 de juny de cada campanya.
 • Contingut mínim alcohol:

Brisa de raïm: 2,8 litres d'alcohol pur per cada 100 quilos.
Pòsit de vi: 4 litres d'alcohol pur per cada 100 quilos dels destil·ladors:

 • Ser destil·lador autoritzats
 • Estendre un certificat de recepció per cada tipus de producte
 • Enviar el certificat de recepció a l'autoritat competent en un termini màxim de 10 dies.
 • Finalitzar les operacions de destil·lació abans del 15 de juliol de la campanya vitícola de què es tracte.
 • Destinar l'alcohol obtingut exclusivament a fins industrials o energètics.


Quan s'ha de sol·licitar?

El termini per a la presentació de sol·licituds d'ajuda serà entre el 16 d'octubre i el 20 de juliol de cada campanya, per l'alcohol obtingut durant eixa campanya vitícola.


On s'ha d'anar?

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es referix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú.
c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


Què s'ha de presentar?

La sol·licitud d'ajuda per l'alcohol obtingut haurà de contindre almenys la informació arreplegada en l'annex XIV del Reial Decret 597/2016, de 5 de desembre, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícola.

La sol·licitud ha d'anar acompanyada amb la documentació següent:

 • Prova de destil·lació.
 • Relació de les entregues de les matèries primeres efectuades pels productors que han donat origen a l'alcohol obtingut. 
 • En el cas que els gastos de transport siguen per compte del productor, la prova del pagament per part del destil·lador al productor dels esmentats gastos. 
 • Així mateix, el destil·lador i el productor hauran de firmar un document que justifique qui s'ha fet càrrec dels gastos de transport.
 • Si és el cas, la justificació de la destinació de l'alcohol obtingut.

 

Per a més informació sobre els tràmits i requisits, feu clic en:  GVA.es