Mostrant els resultats de 81 a 90 de 119

14-06-2017 Programa d'ajudes a la rehabilitació edificatòria

Informació no disponible en valencià. 

Podeu consultar la notícia completa en castellà a https://ayora.divaladl.es/es/noticia/ver/programa-fomento-rehabilitacion-edificatoria/13837

12-06-2017 Fins el 29 de juny, candidatures als Premis CEEI-IVACE 2017 a empreses innovadores

Fins el dia 29, les empreses interessades en presentar la seua candidatura poden fer-ho a través de http://ceeivalencia.emprenemjunts.es/?op=8&n=13954 , on també poden consultar-se les bases completes.

31-05-2017 València: fins el 28/6, ajudes municipals a la contractació indefinida a temps complet

 

OBJECTE I ÀMBIT

L'objecte d'esta convocatòria és fomentar l'ocupació estable i de qualitat, per mitjà de l'establiment d'ajudes econòmiques destinades a afavorir la contractació indefinida a temps complet en el municipi de València, així com fomentar la inserció laboral de col·lectius amb major dificultat d'accés al mercat de treball, a través dels programes següents:

Programa I: Foment de la contractació indefinida inicial a temps complet.

Programa II: Foment de la contractació indefinida a través de la conversió de contractes de duració determinada o temporals en indefinits a temps complet.

 

BENEFICIARIS/ÀRIES

Persones físiques o jurídiques, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tinguen personalitat jurídica, puguen dur a terme les activitats que motiven la concessió de la subvenció, sempre que la contractació o transformació objecte de l’ajuda siga o haja sigut entre el 9 de setembre de 2016 fins a la finalització del termini de presentació de sol·licituds

 

REQUISITS

- Que la contractació siga indefinida.

- Que la contractació o transformació objecte de l’ajuda siga o haja sigut entre el 9 de setembre de 2016 fins a la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

- Que la persona contractada indefinida inicial a temps complet estiga en situació de desocupació i inscrita com a desocupada, prèviament a la contractació objecte de la subvenció, en els centres SERVEF corresponents, un mínim de 2 mesos.

- Que la persona contractada estiga empadronada al municipi de València durant un període mínim de 3 mesos previs a la contractació.

- Mantindre l’ocupació creada durant 18 mesos com a mínim.

- No haver sol·licitat altres subvencions per la mateixa contractació.

- No haver sigut beneficiari de les ajudes a la contractació en els exercicis 2015 o 2016.

 

REQUISITS ADDICIONALS PROGRAMA I

Que la contractació supose un augment de l'ocupació neta en l'empresa respecte de la mitjana dels dotze mesos anteriors.

- No haver sigut beneficiàries de les Ajudes a la Contractació o les Ajudes València Activa Emplea en els exercicis 2015 o 2016.

 

REQUISITS ADDICIONALS PROGRAMA II

Que la contractació supose el manteniment de l'ocupació neta en l'empresa respecte de la mitjana dels dotze mesos anteriors.

Que el contracte de duració determinada o temporal estiga vigent en el moment de la seua transformació. 

Que la conversió del contracte en indefinit es realitze sense que el contracte de duració determinada o temporal haja superat la seua duració màxima de conformitat amb el que establixen els articles 11 i 15 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

 

TERMINI DE SOL·LICITUD

Termini de presentació de sol·licituds del 30  de maig al 28 de juny

 

QUANTIA

Per la formalització de cada contracte indefinit a temps complet o la tranformació d’un contracte temporal en un contracte indefinit a temps complet, una subvenció de 5.000 euros per la persona contractada, que seran 6.000 € en el cas que la persona contractada tinga alguna de les característiques següents: a partir de 45 anys, desocupat inscrit ininterrompudament en el seu centre SERVEF un mínim de 12 mesos, dona o discapacitat amb grau igual o superior al 33 %.

Quan la persona contractada tinga fins a 30 anys d'edat, la quantia de la subvenció serà de 7.000 €

Estes ajudes queden limitades a una contractació per beneficiari. No es concedirà més d’una subvenció per la contractació d’una mateixa persona, encara que la sol·licitud siga efectuada per diferents empreses o persones autònomes.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les sol·licituds hauran de presentar-se en imprés normalitzat en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de València o en la seu electrònica municipal.

Les ajudes s'atorgaran fins a esgotar el crèdit disponible, seguint l'ordre de relació establit per la data i hora en què la sol.licitut completa haja tingut entrada en l'Ajuntament de València. 

 

30-05-2017 Ajudes IDAE per a plans de transport sostenible al centre de treball

L'Institut per a la Diversificació i Estalvi d'Energia (IDAE), entitat depenent del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, ha publicat recentment un programa d'ajudes per a la realització d'accions de canvi modal i ús més eficient dels sistemes de transport que poden consultar-se a http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-de-ayudas-para-actuaciones-de-cambio-modal/segunda-convocatoria-del-programa-de-ayudas-para-actuaciones-de-cambio-modal-y-uso-mas-eficiente-0

Les actuacions elegibles són aquelles que aconseguisquen una reducció de les emissions de CO2 i del consum d'energia final, mitjançant la millora de l'eficiència energètica, que s'enquadren a alguna/es de les tipologies següents:

  • Plans de transport sostenible al centre de treball (que produisquen un estalvi energètic mínim del 5% del consum derivat del perfil de mobilitat inicial de l'empresa abans de la implantació del PTT)
  • Actuacions integrades que incloguen auditoria de la flota, formació i implantació d'un sistema de gestió de flotes de vehicles de transport de mercaderies i viatgers per carretera i de flotes de vehicles de serveis (que produisca una reducció mínima de consum de combustible del 5%)
  • Cursos de conducció eficient per a conductors de vehicles industrials (per a 200 o més alumnes)

Beneficiaris: empresaris o entitats, persones físiques o jurídiques de naturalesa pública o privada.

Modalitat i quantia de l'ajuda: lliurament dinerari sense contraprestació subjectes al règim de minimis.

 

Lliurament dinerari sense contraprestació

Despesa elegible

Import màxim de l'ajuda per beneficiari (*)

Plans de transport sostenible

30%

Igual o superior a 15.000 €

200.000 €

Gestió de flotes

30%

Igual o superior a 15.000 €

200.000 €

Cursos de conducció eficient

100 €/conductor

 

100.000 €

El termini de sol·licituds acabarà el 24 d'abril de 2018 o quan s'esgote el pressupost disponible (3’72 milions d’euros)

30-05-2017 Ajudes eficiència energètica al sector industrial

El Ministeri d'Energia, a través d'IDAE, convoca al BOE de 23/5/17 una línia d'ajudes en el marc del seu programa d'eficiència energètica, sobre la que podeu obtenir més informació des de http://www.idae.es/segunda-convocatoria-del-programa-de-ayudas-para-actuaciones-de-eficiencia-energetica-en-pyme-y-gran 

Les accions subvencionables, enfocades a la millora de l'eficiència energètica, són:

  1. Millora de la tecnologia a equipos i processos industrials
  2. Implantació de sistemes de gestió energètica

La inversió mínima elegible és de 75.000 euros per al punt 1 i de 30.000 euros per al punt 2, i la màxima, en les 2 opcions, de 6 milions d'euros.

El termini de presentació de sol·licituds acaba el 23 de maig de 2018

26-05-2017 Setmana de la Formació Empresarial i Comercial a Canals

Ajuntament de Canals està organitzant “LA SETMANA DE LA FORMACIÓ EMPRESARIAL I COMERCIAL”, en col·laboració amb la Generalitat Valenciana, Cámara de Comercio de Valencia, CEEI, FEVECTA, Caixa Popular, BNI, Associació de Venedors del Mercat i Associem.

- DIES DE LES JORNADES: del 29 de maig fins l’1 de juny de 2017
- LLOC: Centre Cultural Ca Don José – 3ª planta (Carrer Diputació núm. 1, Canals-Valencia)
- INSCRIPCIÓ: gratuita punxant ací* https://goo.gl/forms/w1QATlXkGjI1XUbe2 
             *Pots inscriure’t a una o diverses jornades/tallers 
- PROGRAMA COMPLET: http://appcanals.es/web/contenidos/noticias/ca/423

25-05-2017 Ajudes economia social i economia sostenible 2017

Per un costat, al DOGV de 18 de maig de 2017 es publica la convocatòria d'ajudes per al foment de les empreses cooperatives, societats laborals i l'ocupació a aquestes, que dónen suport a:

1-Incorporació de persones desocupades com a socis treballadors o de treball a cooperatives i societats laborals (dotació pressupostària total: 2.240.000 euros, sol·licituds fins el 8 de setembre de 2017)

2-Assistència tècnica a cooperatives i societats laborals (dotació pressupostària total: 100.000 euros, sol·licituds fins el 15 de juny de 2017)

3-Constitució de noves cooperatives o societats laborals (dotació pressupostària total: 140.000 euros, sol·licituds fins el 31 de juliol de 2017)

Per un altre costat, al DOGV de 29 de maig es publiquen noves ajudes per a:

4-Despeses generals i de funcionament (dotació pressupostària total: 20.000 euros) sol·licituds fins el 21 de juny de 2017)

5-Formació, foment i difusió de l'economia social sense vinculació directa amb el foment de l'ocupació (dotació pressupostària total: 20.000 euros) sol·licituds fins el 21 de juny de 2017)

5-Formació, foment i difusió de l'economia social amb vinculació directa amb el foment de l'ocupació (dotació pressupostària total: 100.000 euros) sol·licituds fins el 21 de juny de 2017)

Per altra banda, al DOGV de 25 de maig es publiquen ajudes destinades a la promoció de l'economia sostenible a la Comunitat Valenciana, a través del finançament d'actuacions de foment i difusió de la cultura i pràctiques de les empreses socials i de l'economia del bé comú realitzades durant l'exercici 2017, i en concret:

1) Activitats de formació, foment i difusió de la cultura i pràctiques de l'empresa social i de l'economia del bé comú realitzades per associacions, fundacions i altres entitats i organitzacions sense ànim de lucre que tinguen entre els seus fins la promoció i foment dels principis vinculats a l'empresa social i/o de l'economia del bé comú: dotació pressupostària total 160.000 euros.(sol·licituds fins el 22 de juny)

2) Actuacions que estiguen realitzant les pimes per a la implantació de la cultura i pràctica de l'empresa social i de l'economia del bé comú: dotació pressupostària total 196.000 euros, sol·licituds fins el 22 de juny)

c) Activitats d'investigació i/o formació especialitzada en matèries vinculades a l'economia sostenible, l'empresa social o l'economia del bé comú, dutes a terme per centres, instituts i ens universitaris especialitzats: dotació pressupostària total 120.000 euros. sol·licituds fins el 22 de juny)

24-05-2017 Jornada FEVES

Jornada: “EMPRESES D'ECONOMIA SOCIAL, UNA OPORTUNITAT PER A L'OCUPACIÓ”

Si busques treball…

Si compartixes un projecte…

Les societats Laborals són la millor alternativa.

FEVES- Societats Laborals, en col·laboració amb l'Ajuntament d'Alzira i Idea, realitzaran esta jornada amb l'objectiu donar a conéixer les Societats Laborals com a fórmula per a la creació d'ocupació.

Dirigida principalment a:

Emprenedors que tinguen una idea i vullguen convertir-la en un projecte empresarial

Startups. Les societats laborals constituïdes per Jóvens emprenedors poden ser beneficiàries d'un reforç financer, que permet que les idees innovadores no hagen de ser venudes a tercers per a la seua explotació productiva i comercial.

Empreses que estiguen travessant dificultats i necessiten reconduir la seua situació per a poder conservar les ocupacions.

Empresaris pròxims a la jubilació. Amb l'assistència tècnica de Feves és possible evitar el tancament de l'activitat, i aconseguir que els treballadors puguen mantindre el seu ocupació. Al seu torn, l'empresari pot beneficiar-se d'una liquidació ordenada del seu negoci individual, i la satisfacció de veure que el que va crear amb tant d'esforç i dedicació continua amb èxit, davall una altra forma jurídica: La Societat Laboral.

A través d'este taller gratuït, els assistents podran conéixer els avantatges que les Societats Laborals oferixen als emprenedors i treballadors a l'hora de generar i mantindre l'ocupació.

APUNTA'T!!! FEVES-Societats Laborals t'ajuda a posar-te en marxa.

Programa i inscripció