Mostrant els resultats de 81 a 90 de 338

16-04-2018 Programa d'emprendiment juvenil (Cambra de Comerç)

 

Programa cofinançat pel FSE

El PEJCV és un programa de FSE i Fundació Incyde que realitza Cambra València.

Es tracta un programa de sensibilització i formació, que incorpora en una acció integral, la informació, orientació, formació, assessorament, tutorización i mentoring dirigida als jóvens de la CV no ocupats i no integrats en els sistemes d'educació i formació.

Consta de 3 fases clarament diferenciades i relacionades entre si, a manera d'itinerari:

FASE I: JORNADES DE SENSIBILITZACIÓ I SELECCIÓ DE CANDIDATS

Les Jornades de sensibilització tindran una duració de 4 hores i es realitzaran amb caràcter previ a l'inici de l'acció formativa.

Objectius:

 • Motivar els assistents a creure en els seus propis valors per a poder emprendre. 
 • Analitzar les ferramentes que permetran als jóvens desenrotllar les capacitats i habilitats personals a fi d'iniciar-se en la vida laboral a través de l'autoocupació. 
 • Explicar els mòduls formatius a impartir en la Fase II, la metodologia a aplicar i els resultats esperats en cada una de les accions formatives. 
 • Captar jóvens que puguen ser beneficiaris del programa. 
 • Seleccionar els millors candidats: 100 jóvens 
 • Realització d'un pla personalitzat que contindrà els objectius, activitats i compromisos personals de cada seleccionat

FASE II: FORMACIÓ: DE LA IDEA AL PROJECTE

CURSOS:

 •  Formació Grupal i Tallers Pràctics: 60 horas/Curso 
  • Mòdul I: Introducció i Consultoria Inicial. Àrea Direcció de Projectes 
  • Mòdul II: Àrea de Màrqueting, Promoció i Comercialització. 
  • Mòdul III: Àrea de Creativitat, Innovació i Transferència de Tecnologia. 
  • Mòdul IV: Àrea de Direcció de Projectes. 
  • Mòdul V: Àrea de Jurídico-Fiscal en l'empresa. 
  • Mòdul VI: Àrea d'Aplicacions Informàtiques, Gestió de la Informació, Internet i Xarxes Socials i Big Data. 
  • Mòdul VII: Àrea de Qualitat, Prevenció de Riscos Laborals i Medi Ambient. 
  • Mòdul VIII: Àrea de Finances 
  • Mòdul IX: Àrea Direcció de Projectes Final. Igualtat d'Oportunitats. 
 • Accions d'acompanyament i seguiment individualitzat: 10 horas/alumno 
 • Visites grupals a startups o empreses de recent creació o Accions de Sensibilització i Foment de l'Esperit Emprenedor: Casos d'Èxit 
 • Desenrotllament del Projecte Empresarial de cada participant. 

FASE III: MENTORING. DEL PROJECTE A LA CREACIÓ I CONSOLIDACIÓ

Fase dirigida únicament a jóvens que hagen completat amb èxit la fase II del Programa (Formació de la idea al projecte) .

Després de finalitzar les dos primeres fases, els alumnes comptaran amb un mentoring grupal, amb un mínim de 15 hores per grup, amb l'objectiu de guiar-los i recolzar-los en totes les àrees de l'empresa que l'emprenedor necessita per a desenrotllament de la seua activitat.

Objectius de la Fase:

 • 1. L'orientació dels jóvens en el seu procés de busca d'ocupació. 
 • 2. L'ocupabilitat, incrementant el seu nivell de qualificació y/o reciclatge adaptant-los a les necessitats del mercat laboral. 
 • 3. La formació per a l'emprendimiento i la millora de la cultura emprenedora com a via per a la inserció soci laboral. 
 • 4. L'accés a la informació disponible sobre finançament públic i privada per a l'emprendimiento.

OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL PEJCV

 • Realitzar 5 Jornades de Difusió de la Cultura Emprenedora amb la finalitat de captar jóvens que puguen ser beneficiaris del Programa. 
 • Impartir un total de 5 Programes, amb 20 alumnes cada un d'ells. Cada Acció de formació grupal tindrà una duració de 60 hores i compaginarà la impartició dels Mòduls, amb els Tallers Pràctics i amb les accions de Sensibilització i Foment de l'Esperit Emprenedor (visites a Startups, Màster Class ...) i les 10 hores d'acompanyament individualitzat, és a dir per alumne. 
 • Oferir un Mentoring grupal de 15 hores per grup, amb la possibilitat de formalitzar 25 projectes empresarials.

Dirigit a: 

Jóvens menors de 30 anys no ocupats i no integrats en els sistemes d'educació o formació. Es permetrà també l'assistència d'altres col·lectius interessats a iniciar la seua vida laboral a través de l'autoocupació. De forma prèvia al començament del programa, cada participant haurà d'acceptar un pla personalitzat que continga objectius, continguts, activitats i compromisos personals.

En la selecció dels participants es valorarà especialment:

 • La motivació per a treballar. 
 • La formació i experiència. 
 • Les habilitats socials i personals.

 

Per a més informació relativa a este programa pots consultar els enllaces següents:

Tota l'informació: PROGRAMA DEL CURS

16-04-2018 Taller de Creativitat i Innovació

TALLER DE CREATIVITAT I INNOVACIO.

Objectiu del Taller: Potenciar la capacitat de pensar amb creativitat i, per tant, aconseguir generar idees innovadores. Per això, en este Taller s'apren i practica amb dinàmiques i tècniques de creativitat efectives, potenciant el talent creatiu.

Impartit per: Panxo Barrera, CEO de Entropía Inteligencia Creativa Estratégica, amb una llarga trajectoria i especialització en creativitat aplicada i innovació empresarial (www.entropiacreatividad.com).

Dirigit a: Empresaris, emprendedors, creatius i tots els que vullguen aprendre o augmentar tècniques i habilitats de creativitat per aplicarles en el dia a dia de la seua empresa.

Data i duració: 3 de maig de 2018, en horari de 16:00h. a 19:30h.

Lloc: Soterrani de les Idees- Espai Coworking Ontinyent. Carrer de Maians, 19, 46870 Ontinyent. Ubicación google maps


Inscripció Gratuita. Formulari: Pinchar para inscripción

Vos esperem el 3 de maig !!

12-04-2018 Bases contratació Xirivella Et formem

Pot consultar la informació d'aquest procés de selecció en el següent enllaç

https://bit.ly/2GQLpFv

En aquest enllaç pot consultar el certificat de professionalitat corresponent, les bases de selecció de personal, i els annexos amb la documentació a aportar

Termini de presentació de sol·licituds personal: Des del 12 fins al 18 d'abril de 2018.

Més informació en l'Agència de Desenvolupament Local de l'ajuntament de Xirivella.

Calle de Montealegre, 6. 46950 Xirivela

Telèfon: 96 383 64 24.

11-04-2018 Subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges. Pla RENHATA.

 

La concessió de subvencions per a les actuacions de reforma en l'interior dels habitatges estan  dirigides a: 

 • 1. La reforma dels cambres humides (cuines, banys, etc.), a fi d'adequar-les a les condicions actuals d'habitabilitat, incloent-hi, si és necessari, l'adaptació de les instal·lacions a la normativa vigent.
   
 • 2. La reforma de la vivenda per a adaptar-la a persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda.

 

Interessats/Sol·licitants

Qualsevol persona física, propietària, usufructuària o arrendatària d'un habitatge situat a la Comunitat Valenciana. 

No podran obtindre la condició de beneficiàries les persones físiques en les quals concórrega alguna de les circumstàncies que s'establixen en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Requeriments

Els habitatges que pretenguen acollir-se a les subvencions hauran de complir els requisits següents:

1. L'edifici en el moment de la sol·licitud ha de tindre una antiguitat superior a 20 anys. No serà necessari complir aquesta condició en el cas d'actuacions d'adaptació de l'habitatge per a persones amb diversitat funcional amb un grau de discapacitat superior al 50%.

2. Que l'habitatge es destine a residència habitual i permanent del seu propietari, inquilí o usufructuari. El que es considerarà acreditat en estar empadronat amb anterioritat a la sol·licitud de les ajudes.

 

Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

El pressupost protegible de l'actuació de rehabilitació no serà inferior a 2.000 euros (excepte en actuacions d'adaptació d'habitatges per a persones amb diversitat funcional amb un grau de discapacitat superior al 50% o majors de 75 anys) ni superior a 12.000 euros, amb independència del pressupost real de les obres que pot ser major.

Les obres subvencionables podran rebre les subvencions següents:

a) Una subvenció bàsica, per a tots els sol·licitants que complisquen els requisits per a rebre les ajudes i aporten tota la documentació requerida, del 5% del pressupost protegible de les obres, amb un màxim de 600 euros.

- Puntuació: entre 1 i 5 punts; percentatge sobre pressupost protegit: 25%; quantia màxima subvenció addicional: 3.000 euros.
- Puntuació: entre 6 i 10 punts; percentatge sobre pressupost protegit: 30%; quantia màxima subvenció addicional: 3.600 euros.
- Puntuació: entre 11 i 15 punts; percentatge sobre pressupost protegit: 35%; quantia màxima subvenció addicional: 4.200 euros.

La subvenció regulada en aquest apartat només es concedirà a les sol·licituds que, una vegada ordenades segons els criteris de baremació regulats en la base onze, esgoten la partida pressupostària destinada a aquestes ajudes, una vegada descomptat l'import total de les subvencions bàsiques concedides de l'apartat a).

 

Impresos associats

SOL·LICITUD D'AJUDES DEL PLA DE REFORMA INTERIOR D'HABITATGE. PLA RENHATA. CONVOCATÒRIA 2018

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Llistat de normativa

Vegeu Ordre 1/2018, de 12 de març

Vegeu Resolució de 4 d'abril de 2018

 

Tramitar amb certificat electrònic: fent clic aci. 

Tota la informació del tramits: clic en la Web de Renhata. 

 

11-04-2018 Ajudes a associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut amb àmbit d'actuació a la Comunitat Valenciana per a l'any 2018 (IVAJ)

 

S'estableixen les condicions de la convocatòria de la subvenció a associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut, inscrites en el Cens d'Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut de la Comunitat Valenciana, per a finançar les despeses corrents i de personal del Programa general d'activitats 2018 i l'objectiu de les quals és el que inclou l'annex II de l'Ordre de bases.

 

Interessats/Sol·licitants

Poden sol·licitar les subvencions les associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut amb àmbit d'actuació a la Comunitat Valenciana, que estiguen inscrites en el Cens d'Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut de la Comunitat Valenciana.

Requeriments

Poden obtindre la condició de beneficiaris d'aquestes ajudes les associacions juvenils i les entitats prestadores de serveis a la joventut que complisquen amb els requisits següents:
- Tindre una implantació territorial en, com a mínim, quinze localitats de dues províncies de la Comunitat Valenciana.
- Estar inscrites en el Cens d'Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut de la Comunitat Valenciana.
Aquesta inscripció s'ha d'haver efectuat amb anterioritat a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

 

Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

Quantia:
- L'import global màxim de les ajudes és de 545.000 euros.
- Per a calcular la quantia que s'ha de concedir a cada beneficiari, s'efectuarà el repartiment de l'import global màxim de manera proporcional a la puntuació obtinguda pels sol·licitants que complisquen els requisits, d'acord amb la fórmula següent:
X = P x Vp
X = Subvenció concedida.
P = Puntuació obtinguda per sol·licitud.
Vp = Valor econòmic del punt, que serà el resultant de dividir l'import global màxim de la línia de subvenció entre el nombre total de punts obtinguts per totes les sol·licituds admeses que complisquen amb els requisits de la convocatòria.

Pagament de la subvenció:
- El règim de pagament de la subvenció i el termini de justificació de les ajudes són els que s'estableixen en els articles 15 i 17 de l'annex II de l'Ordre de bases.
- Per a fer efectiu el pagament de les ajudes concedides, els beneficiaris han d'aportar les dades bancàries a les quals se sol·licita que es faça l'ingrés de la subvenció.

* El pagament d'aquestes ajudes es pot efectuar mitjançant dos deslliuraments parcials al llarg de l'exercici pressupostari, amb posterioritat a la justificació documental efectiva i la correcta aplicació de les despeses que siguen conseqüència de les activitats objecte d'aquestes.

Aquests pagaments es poden efectuar en els terminis següents:
- Fins al 50 % de l'ajuda concedida, amb la justificació prèvia de les despeses per aquest import, la qual es pot presentar fins a l'1 de setembre de l'exercici pressupostari.
- La resta s'ha d'abonar amb la justificació prèvia de l'import que falta fins a completar el total de la subvenció en el termini que s'estableix en l'article 17 d'aquest annex.

2. No obstant això, amb caràcter previ al pagament de la subvenció, el beneficiari ha d'estar al corrent en el compliment d'obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social i ha d'aportar la declaració responsable de no ser deutor per resolució de procediment de reintegrament de subvencions.

 

Impresos associats

[ANNEX I] SOL·LICITUD D'AJUDES A ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE SERVICIS A LA JOVENTUT 2018

[ANNEX II] FITXA RESUM D'ACTIVITATS 2018

[ANNEX III] PROGRAMA GENERAL D'ACTIVITATS 2018

[ANNEX IV] RELACIÓ D'INGRESSOS I DESPESES DE L'ENTITAT RELATIVA A L'ANY 2018

[ANNEX V] MEMÒRIA JUSTIFICATIVA D'ACTIVITATS 2018

[ANNEX VI] RELACIÓ DE DESPESAS O FACTURES D'ACTIVITATS SUBVENCIONADES. 2018

[ANNEX VII] DETALL DESPESES DEL PERSONAL D'ACTIVITATS SUBVENCIONADES

[ANNEX VIII] CERTIFICAT DE COMPTABILITZACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Llistat de normativa

Vegeu l'Ordre 19/2016, de 16 de novembre (bases reguladores).

Vegeu la Resolució de 6 de març de 2018 (convocatòria).

 

Tota l'informació i la tramitació: clic en GVA.es

10-04-2018 11 D'ABRIL A CANALS: EL DIRECTOR DE L'IVAJ ENS VISITA

A l'encontre, que es durà a terme en la Casa de Cultura "Ca Don José", el director de l'Institut Valencià de la Joventut, Jesús Martí, explicarà als edils i tècnics de joventut assistents de les comarques centrals en què consisteix la llei 15/2017 i com afectarà els Ajuntaments.

La nova legislació, aprovada el passat novembre, estipula per primera vegada competències en matèria de joventut. Aquesta inclou subvencions per un total de 1.000.000€ en l'any 2018 i defineix els criteris a seguir a l'hora d'adjudicar-les.

La pròxima reunió a Canals ve donada després que al passat febrer l'IVAJ organitzara una reunió d'aquestes característiques a València, on Ricardo Requena, alcalde i regidor de Joventut, va oferir personalment al director de l'IVAJ que el nostre poble fora la seu per a un nou encontre similar, però en aquest cas, dirigida a la situació de les comarques centrals de la comunitat. Per aquesta raó, a la reunió de l'11 d'abril, on estaran presents representants de l'àmbit de Joventut de La Costera i La Canal de Navarrés, es posaran en comú les experiències dels diferents municipis d'aquestes comarques.

06-04-2018 Bases reguladores de les ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel a la Comunitat Valenciana

1. Seran beneficiaris d’aquestes ajudes els titulars d’explotacions apícoles, ja siguen persones físiques o jurídiques, que complisquen les condicions següents:

 • a) Estar realitzant l’activitat apícola des d’abans de l’1 de gener de l’any de presentació de la sol·licitud, a excepció d’aquells titulars que hagen adquirit aquesta titularitat davant de la defunció, jubilació o incapacitat laboral del titular, sempre que el nou titular adquirisca la titularitat per successió, jubilació o incapacitat laboral de l’anterior i en siga parent, com a màxim, en quart grau. Així mateix, s’exceptuen dels requisits els supòsits de força major.
   
 • b) Demostrar la seua activitat mitjançant la presentació de factures de venda de mel o de productes apícoles (cera, pol·len, eixams), equivalents a la producció de 12 kg de mel per rusc, per un import d’acord amb la producció mitjana del nombre de ruscos registrats (12 kg/rusc). En aquells casos en què no arribe al mínim establit, es tindrà en compte la mitjana dels últims tres anys. El preu de referència serà la mitjana anual dels preus setmanals publicats de l’Observatori de Preus Agroalimentaris de la Generalitat Valenciana, la pàgina web del qual potconsultar-se en la seu electrònica de la Conselleria competent en matèria d’agricultura i ramaderia.
   
 • c) Realitzar almenys un tractament a l’any enfront de varroosi, d’acord amb el que estableix el Reial decret 608/2006, de 19 de maig, pel qual s’estableix i regula un programa nacional de lluita i control de les malalties de les abelles de la mel. I que estiga comunicat conforme al programa anual zoosanitari vigent que es publica en el Diari Oficial de la Generalita Valenciana.
   
 • d) Disposar duna assegurança de responsabilitat civil, que cobrisca almenys el nombre de ruscos declarat en REGA en data inici del termini de sol·licitud de l’ajuda.
   
 • e) Els beneficiaris hauran de complir les obligacions establides en els articles 13 i 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. També tindran accés a aquesta línia d’ajudes les agrupacions d’apicultors, sempre que compten amb personalitat jurídica com a grup i almenys el 75 % dels seus membres complisquen les condicions del paràgraf anterior. Aquest mínim es fixa en un 51 % per a les organitzacions professionals agràries. En tot cas, els potencials beneficiaris finals de les ajudes compliran les condicions exigides als titulars d’explotació apícola indicades en els paràgrafs a, c i d de l’apartat 1, d’aquest article. Les agrupacions d’apicultors estaran exemptes de la presentació de factures de venda de mel o productes apícoles o declaració d’IRPF, a l’efecte d’acreditar la seua activitat com a apicultor, però presentaran declaració jurada sobre la tinència de la pòlissa de l’assegurança en vigor per part dels seus socis, o còpia de la pòlissa en vigor de cada associat.

3. En el cas d’unitats econòmiques o de patrimoni separat que, tot i no tindre personalitat jurídica, puguen dur a terme els projectes que motiven la concessió de les subvencions previstes en aquesta ordre, haurà de fer-se constar en la sol·licitud els compromisos d’execució assumits per cada membre de l’agrupació, així com l’import de subvenció que s’aplicarà per cada un d’aquests que tinguen igualment la consideració de beneficiaris. Així mateix, haurà de nomenar-se un representant o apoderat únic de l’agrupació, amb poders suficients per a complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l’agrupació; tot això d’acord amb el que disposa el segon paràgraf de l’apartat 3 de l’article 11 de la Llei general de subvencions.

4. Els laboratoris de les agrupacions d’apicultors receptors indirectes d’aquestes ajudes hauran d’estar degudament reconeguts per l’òrgan competent de la Comunitat, tal com regula el Decret 62/2009, de 8 de maig, prèviament a la proposta d’autorització de pagament d’aquestes mesures.»

05-04-2018 12 d'abril: I Fòrum Logístic de Riba-roja. Trobada Nacional d'Àrees d'alt potencial logístic

 

Les Àrees d'Alt Potencial Logístic són 6 enclavaments de la geografia nacional seleccionats per la seua localització altament competitiva. Aquestes sis àrees concentren una gran capacitat de desenvolupament logístic per representar importants nusos de connexió entre el sistema radial de carreteres de l'Estat i els grans corredors perifèrics per al transport de mercaderies.

La trobada nacional d'Àrees d'Alt Potencial Logístic reunirà per primera vegada a Riba-roja als 6 representants institucionals d'aquests sis punts clau de l'esquema logístic peninsular. Aquesta perspectiva permetrà generar de forma local una visió estratègica de major abast per  inspirar les prioritats de futur dels desenvolupaments industrials i logístics, garantint una major proximitat i tornada social a les economies locals.

La visió pública es complementarà amb la perspectiva dels principals operadors privats: companyies logístiques, vehicles d'inversió, operadors immobiliaris i empreses de base industrial. Aquests agents oferiran una versió actual de les tendències i necessitats reals del sector logístic, en ple procés d'expansió i transformació.

La trobada es planteja a més en el context de tramitació del projecte de Llei d'Àrees Industrials de la Comunitat Valenciana, un text legal que aportarà importants innovacions en la regulació del sòl industrial i que introdueix nombrosos instruments per a la modernització i gestió de les àrees industrials.

PROGRAMA 

DATA: 12 d'abril de 2018

LLOC: Masia de Poyo (Sector 13 Polígon Industrial La Reva Masia Sant Antonio, s/n).

9.30 h OBERTURA

Robert Raga, Alcalde de Riba-roja de Túria
Carlos González Triviño, director d'Aplicacions de Gobernanza Industrial
Santiago Salvador, President de FEPEVAL (Federació de Polígons Empresarials de la Comunitat Valenciana)
10.15-10.30 h. PONÈNCIA "Les Àrees Nacionals d'Alt Potencial Logístic": Carlos González Triviño, director d'Aplicacions de Gobernanza Industrial. SAGI

10.30 - 12.00h. MESA 1 "Àrees Nacionals d'Alt Potencial Logístic": Representants institucionals dels ajuntaments de Arteixo, Mondragón, Martorell, Riba-roja, Antequera i Mèrida.

PAUSA CAFÈ

12.30-13.15 h. MESA 2 Tendències i evolució del sector logístic:

Rubén Santamaría ( CEO TRIANGLE REM )
Joan Lacosta ( Country Manager VGP SPAIN )
Javier Muñoz ( Director de logística per a Llevant CBRE )
David Martinez ( Country Manager TVS IBERIA )
Baldemar Asensio ( Director TPF/Aspor )
13.15-14.00h. MESA 3 Noves eines per al desenvolupament del potencial logístic en la llei valenciana d'àrees industrials: Entitats de gestió, Municipi Industrial Estratègic, Mapes Industrials.

Blanca Marín. Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius i Comerç
Diego Romá, gerent de FEPEVAL
Constantino Calero. Secretari d'Organització UGT-PV
Rubén Alfaro, president de la FVMP
14.00 Conclusions i firma de Declaració Institucional G6.

14:30 MENJAR

Inscripcions en el següent enllaç: https://bit.ly/2IwtlwT. Places limitades

04-04-2018 Jovens - Conecta´t amb l´Ocupació

Més que ajudar-te a realitzar el teu currículum, t'ensenyem tècniques d'autoconeixement, seguretat personal, treball en equip, relacions interpersonals, marca personal, etc

Al final del projecte tindràs la possibilitat de contactar amb empreses interessades en un speed dating i eixiràs amb el teu videocurriculum per a enfrontar-te al mercat de treball diferenciant-te de la resta.

Més info en 961390043 (Agència Municipal d'Ocupació - Moncada)

03-04-2018 Subvencions destinades al manteniment i desenvolupament de projectes específics de mancomunitats, associacions i entitats privades d’acció social durant l’exercici 2018.

 

Podran acollir-se a estes subvencions les mancomunitats de municipis, associacions, fundacions i federacions d’acció social sense ànim de lucre, amb domicili i àmbit d’actuació a la província de València.

La present convocatòria conté les següents línies de subvenció i modalitats, podent optar només per una d’elles:

 • A) Ajudes a mancomunitats destinades a la realització de projectes específics en matèria de salut mental, malaltia d’Alzheimer, demències vinculades a l’envelliment i altres malalties neurodegenerativas.
   
 • B) Ajudes a entitats privades sense ànim de lucre que realitzen la seua activitat en el camp de la salut mental, malaltia d’Alzheimer, demències vinculades a l’envelliment i altres malalties neurodegenerativas.
  S’establixen dos modalitats: manteniment i funcionament, i projectes específics.
   
 • C) Ajudes a entitats privades sense ànim de lucre que treballen en l’àmbit de les drogodependències, per a la realització de projectes específics de prevenció i intervenció.
   
 • D) Ajudes a altres entitats privades d’acció social sense ànim de lucre que atenen a col·lectius vulnerables i realitzen actuacions integrals contra l’exclusió social i per a l’eradicació de la pobresa. S’establixen dos modalitats: manteniment i funcionament, i projectes específics.

 L’import màxim a concedir a cada entitat beneficiària s’establix en 1.500 euros per a manteniment i funcionament, i 20.000 euros per al desenvolupament de projectes específics, o la quantitat sol·licitada quan esta fóra inferior a aquesta quantia.

Per a més informació: clic en BOP.es