Mostrant els resultats de 31 a 40 de 338

15-02-2018 EAUTOM 2018. Programa d'ajuda destinada al manteniment del treball autònom de dones.


Objecte del tràmit:

Fomentar l'emprenedoria per mitjà de la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d'adopció, a fi que puguen transferir-los el coneixement necessari que possibilite el manteniment de l'activitat durant la baixa maternal.

 

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran ser beneficiàries d'aquesta convocatòria les dones treballadores autònomes embarassades o en procés d'adopció.

Exclusions:

 • No podran obtindre la condició de beneficiàries les persones en els qui concórrega alguna de les prohibicions previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
   
 • Queden excloses les sòcies de societats mercantils, cooperatives, societats civils i societats laborals, així com les dones integrants de comunitats de bens i autònomes col·laboradores.

 

Requeriments:

1.- La contractació s'ha d'efectuar a partir de l'1 de gener de 2018 i sempre amb caràcter previ a la baixa maternal de la dona treballadora autònoma.
2.- La persona contractada ha d'haver romàs en situació de desocupació mantenint la inscripció com a demandant d'ocupació en el SERVEF fins a la seua contractació.
3.- La persona contractada no ha de mantindre amb la beneficiària una relació de parentiu per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, o l'equivalent en el cas de les parelles de fet.

 

Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

Quantia:
1. L'import de la subvenció és de:
a) En el cas de contractes temporals a jornada completa d'almenys 3 mesos de durada: 1.500 euros.
b) En el cas de contractes temporals a jornada completa d'almenys 6 mesos de durada: 3.500 euros.
2. Els imports indicats en l'apartat 1 s'incrementaran en 500 euros si es contracta una persona amb diversitat funcional o una dona.
3. Els contractes a temps parcial d'almenys 30 hores setmanals seran subvencionables, amb reducció proporcional de la quantia de l'ajuda.

Pagament:
La liquidació de la subvenció s'efectuarà una vegada justificada amb la documentació presentada amb la sol·licitud les condicions establides, es lliurarà d'una sola vegada l'import de l'ajuda després que es dicte la resolució de concessió.

 

Quan s'ha de sol·licitar?

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà l'1 d'octubre de 2018.

 

On s'ha d'anar?

 • Únicament, per a les persones físiques que, d'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, trien relacionar-se amb l'Administració de manera presencial i que no estiguen obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
   
 • Als registres dels òrgans administratius del SERVEF.

 

Què s'ha de presentar?

1.- Les sol·licituds s'han d'acompanyar de la documentació següent:

 • Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica per mitja d'un representant, una acreditació de la representació.
 • Declaració responsable de no estar incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària, ni per a ser receptora del pagament a què fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 de la Llei 38/2003, segons el model normalitzat.
 • Dades de domiciliació bancària, segons el model normalitzat. Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica s'acompanyarà de dos exemplars.
 • Declaració responsable de les ajudes de mínimis concedides a la persona sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, segons el model normalitzat.
 • Declaració responsable sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables o el mateix fet subvencionable o de no haver-ne obtingut cap. A fi de comprovar que no se superen els límits de l'apartat 2 de l'article 5 del Reglament (EU) 1407/2013 de la Comissió.
 • Si escau, un certificat o una resolució que acredite la diversitat funcional de la persona contractada, d'acord amb el que preveu la disposició addicional segona de l'Ordre 18/2017.
 • Declaració responsable que la contractació no incorre en causa d'exclusió.
 • Certificat mèdic acreditatiu de la situació d'embaràs i de la data probable de part o una declaració d'idoneïtat del Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat.

2.- Llevat que conste l'oposició expressa de la persona sol·licitant (en aquest cas haurà d'aportar la documentació acreditativa corresponent), el SERVEF obtindrà per mitjà de la Plataforma autonòmica d'intermediació (PAI) i d'altres sistemes habilitats a aquest efecte la informació relativa a:

 • Identitat de la persona física sol·licitant i, si escau, del seu representant.
 • Comunicació al Servei d'Ocupació del contracte de treball que dóna lloc a la subvenció.
 • Vida laboral de l'empresa, certificada per la Tresoreria general de la Seguretat Social.
 • Acreditació que la persona contractada va romandre desocupada i inscrita com a demandant d'ocupació en el SERVEF fins a la seua contractació.
 • Alta en la Seguretat Social de la persona contractada.
 • Si escau, un certificat o una resolució que acredite la diversitat funcional de la persona sol·licitant, d'acord amb el que preveu la disposició addicional segona de l'Ordre 18/2017.


3. La sol·licitud i els formularis normalitzats per a la tramitació d'aquestes subvencions es troben disponibles en el apartat de subvencions de la web del SERVEF

 

Impresos associats

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

DECLARACIÓ D'AJUDES DE MINIMIS

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE EN CAP DELS SUPÒSITS DELS ARTICLES 13.2, 13.3 Y 34.5 DE LA LLEI 38/2003 GENERAL DE SUBVENCIONS

[ANNEX I] MANTENIMENT DEL TREBALL AUTÒNOM DE DONES

 

Per a més informació sobre els tràmits i requisits, feu clic en: GVA.es

13-02-2018 Convocatòria d'ajudes del Pla de Suport Econòmic a les Mancomunitats (PMAN) per a l'any 2018.

La present convocatòria té per objecte regular el règim i el procediment aplicable del Pla de Suport Econòmic a les Mancomunitats (PMAN) de la província de València, que permetrà a les mancomunitats beneficiàries, amb efectes des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2018, disposar d'assistència econòmica per a cobrir les despeses corrents en què incórreguen en aquest exercici vinculades a l'execució de les funcions que tinguen establides en els seus Estatuts respectius.


Per a ser beneficiàries d'aquest programa, les mancomunitats beneficiàries hauran de complir els requisits establerts en l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València, en especial:

 • Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda Pública Estatal i amb la Diputació Provincial de València, com també davant de la Seguretat Social.
 • No estar incursos en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en l'article 13.2 i 3 de la Llei General de Subvencions.

 

Criteri de repartiment del Fons: 

El 100% del crèdit total disponible es distribuirà com a quantitat fixa entre totes les mancomunitats beneficiàries, d'acord amb el següent desglossament, atesos els criteris següents:

 • Valor marginal: s'ha estimat un valor fix basant-se en les despeses fixes que tenen les mancomunitats amb independència de la seua grandària i activitats. Suposa el 30% del total de la inversió del Pla.
 • Població: suposa un 35% del total d'inversió del Pla i s'ha calculat a través d'una ponderació inicial de la suma de la població dels ajuntaments adscrits a la Mancomunitat; en el cas que l'Ajuntament només pertanga a una mancomunitat, la seua població es multiplicarà per un, i si pertany a dues mancomunitats, es multiplicarà per 0,5.
 • Nombre d'ajuntaments: suposa un 35% del total d'inversió del Pla i s'ha calculat a través d'una ponderació inicial de la suma dels ajuntaments adscrits a la Mancomunitat, en el cas que l'Ajuntament només pertanga a una mancomunitat, es multiplicarà per un, i si en pertany a dues es multiplicarà per 0,5.

 

Sol·licituds: Requisits, terminis i documentació.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Les sol·licituds s'efectuaran i tramitaran exclusivament per mitjans telemàtics en la plataforma «carpeta ajuntament», www.dival.es, vista Ajuntament.

No es concediran pròrrogues per a la presentació de sol·licituds. Les entitats que no sol·liciten la inclusió en el termini establert en la corresponent convocatòria perdran les quantitats inicialment assignades, i aquestes quedaran a disposició de la Diputació Provincial.

Documentació que s'ha d'acompanyar a la sol·licitud telemàtica:


1) Certificació emesa per Secretaria, d'acord amb el model normalitzat I.a de l'annex I, en el qual es farà constar l'adopció de l'acord per l'òrgan competent, així com el detall de les seues prioritats en l'exercici, incloent-hi les seues necessitats i interessos particulars.

2) La Diputació comprovarà d'ofici si es tenen deutes tributaris amb la Hisenda Pública Estatal, davant de la Seguretat Social i davant de la hisenda provincial.
En el cas que la Mancomunitat siga deutora davant de la Diputació se li requerirà via telemàtica perquè en un termini de 5 dies naturals presente un compromís d'aprovació d'un pla de pagaments amb la Diputació.

3) Declaració responsable de no estar incurs en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en l'article 13.2 i 3 de la Llei General de Subvencions (model normalitzat I.b de l'annex I).

4) Certificat d'ajudes concurrents, en el qual conste la petició i/o concessió d'altres ajudes. El total d'aportacions en cap cas no podran ser superiors al total de la despesa corrent en què hagen incorregut en l'exercici (model normalitzat I.c de l'annex I).

5) Memòria que justifique l'assistència econòmica sol·licitada, a fi de cobrir els costos de despeses corrents en què incórreguen en l'exercici 2018, d'acord amb les prioritats que s'hagen marcat per a aquest, i en el marc dels seus Estatuts corresponents.

6) Pressupost anual de l'exercici 2018.

 

Per a més informació consulta el pdf del BOP:

VEURE EL PDF 

09-02-2018 Bases reguladores de les ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014- 2020.


El sector agrari de la Comunitat Valenciana suporta una estructura productiva caracteritzada per explotacions xicotetes, fragmentades i amb unitats productives geogràficament disperses. Aquestes explotacions tenen una capacitat escassa d’adaptació en situacions econòmicament adverses com les derivades del context econòmic general actual, per la qual cosa, les experiències innovadores derivades de projectes pilot poden tindre un efecte exemplificador o poden fer aportacions noves al sector que no podria obtindre d’una altra manera.

Des d’un punt de vista europeu es vol potenciar una economia circular amb l’objectiu de reduir l’ús de recursos, millorar els rendiments econòmics i identificar noves oportunitats de creixement i creació d’ocupació a partir de la reducció, reutilització i reciclatge, i aconseguir que els residus passen a ser recursos. El sector agrari, de manera intrínseca, té la capacitat d’interioritzar aquesta manera d’entendre l’economia i els seus vincles amb el medi ambient, la reutilització de tot el que s’obté de l’explotació i el seu entorn, com ara residus vegetals de diversos orígens mitjançant el compostatge dels residus esmentats.


Objectiu de l’ajuda:

L’objectiu de les subvencions previstes en aquesta ordre és el suport i el foment de projectes pilot i el desenvolupament de nous productes, tècniques, processos i tecnologies, vinculats al sector agrari i alimentari, derivats de plantejaments de cooperació d’equips d’innovació, definits en la base reguladora tercera d’aquesta ordre.

Les ajudes recollides en aquesta ordre tenen com a finalitat:

a) Reforçar els llaços entre l’agricultura, la producció d’aliments i la silvicultura, la investigació, la innovació i aconseguir una gestió i uns resultats mediambientals millors.

b) Millorar els resultats econòmics de totes les explotacions i facilitar-ne la reestructuració i modernització, en particular, a fi d’incrementar la seua participació i orientació cap al mercat, així com la diversificació agrícola.

c) Millorar la competitivitat dels productors primaris i integrar-los millor en la cadena agroalimentària mitjançant règims de qualitat, afegir valor als productes agrícoles, promocionar-los en mercats locals i en circuits de distribució curts, en agrupacions o en organitzacions de productors i organitzacions interprofessionals.

d) Donar suport a iniciatives per a la innovació o la resolució de dificultats en projectes pilot i en matèria de desenvolupament de nous productes, tècniques, processos i tecnologies, vinculades al sector agrari i agroalimentari.

e) Donar cobertura a les necessitats i inquietuds empresarials per a abordar nous reptes tecnològics, comercials i mediambientals així com aprofitar sinergies entre els diversos agents implicats.

f) A causa de la necessitat d’impulsar la diversificació de l’activitat agrària i estimular-ne el desenvolupament local, també es pretén afavorir la conservació de l’entorn amb pràctiques agràries sostenibles.

Concretament, les ajudes han de prioritzar projectes de cooperació relacionats amb:

a) Experiències innovadores i sostenibles entre productors i centres d’investigació amb cultius adaptats al canvi climàtic i produïts amb models agroecològics (plantes aromàtiques i medicinals, fruits secs, varietats autòctones, cultius tallafocs, i altres).

b) Valoració de restes vegetals en experiències d’agrocompostatge o altres com la valorització energètica.

c) Foment de la ramaderia extensiva i d’iniciatives com ara escoles de pastors.

d) Experiències de transformació agroalimentària innovadores, especialment vinculades a figures de qualitat diferenciada i de producció ecològica.

e) Experiències de centrals de compra innovadores, especialment vinculades a figures de qualitat diferenciada i de producció ecològica (espais específics dins de mercats majoristes, portals virtuals de venda, xarxes de productors-consumidors, etc.).

Les ajudes recollides en aquesta ordre desenvolupen l’operació 16.2.1, Ajuda a projectes pilot (en els termes previstos per l’article 35.2.a del Reglament (UE) número 1305/2013 i per al desenvolupament de nous productes, tècniques, processos i tecnologies, en els termes previstos per l’article 35.2.b del Reglament (UE) número 1305/2013, de la submesura 16.2, Suport per a projectes pilot i per al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos i tecnologies, de la mesura 16, Cooperació, del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (d’ara en avant PDR-CV 2014-2020), prevista en l’article 35 del capítol I, Mesures, del títol III, Ajuda al desenvolupament rural, del Reglament (UE) número 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, com ja s’ha indicat anteriorment.

Aquesta ordre s’ha d’aplicar a les convocatòries publicades en el marc del PDR-CV 2014-2020 per a l’operació indicada en el paràgraf anterior.

Aquestes subvencions estan cofinançades pel Fons Europeu Agrí- cola de Desenvolupament Rural (FEADER), per l’Administració general de l’Estat i per la conselleria competent en matèria d’agricultura de la Generalitat Valenciana, per mitjà dels pressupostos respectius, en els termes que preveu el PDR-CV 2014-2020.


Costos subvencionables:

Seran subvencionables:

a) Costos directes de les activitats de cooperació. Costos d’execució del projecte, incloent-hi inversions i despeses de personal.

b) Costos indirectes de les activitats de cooperació com els estudis tècnics o de redacció dels projectes, sense que aquesta partida puga superar el 10 % dels costos directes.

c) També s’inclouran les activitats de demostració quan contribuïsquen a divulgar o a transferir els èxits de projectes que tinguen els fins mencionats.

d) L’IVA en el cas que siga realment i definitivament suportat pel beneficiari i, per tant, no recuperable. Aquest aspecte s’ha d’acreditar per mitjà de la presentació de l’acord corresponent emés per l’AEAT de reconeixement d’exempció de l’IVA per a les activitats que exerceix l’entitat, així com una certificació de no haver efectuat la declaració de l’IVA en l’últim exercici (o una còpia de la liquidació de l’IVA en el cas de dur a terme tant activitats exemptes com no exemptes) i una certificació en vigor de la situació censal, emeses també per l’AEAT.

Sota aquesta operació no es donarà suport a activitats conjuntes que ja estan tenint lloc, tot i que sí que es pot donar suport a un grup cooperatiu existent per a dur a terme un projecte conjunt nou.

La durada del projecte no serà superior a cinc anys.

D’acord amb el que estableix l’apartat 2 de l’article 65 del Reglament (UE) número 1303/2013, la despesa serà subvencionable amb una contribució dels Fons Estructurals i d’Inversió Europeus (Fons EIE) si el beneficiari ha incorregut en aquest i ho ha abonat entre la data de presentació del programa a la Comissió, o a partir de l’1 de gener de 2014 si aquesta data és anterior, i el 31 de desembre de 2023. A més, la despesa només serà subvencionable amb una contribució del FEADER i del FEMP si l’ajuda pertinent s’abona de manera efectiva per l’agent de pagament entre l’1 de gener de 2014 i el 31 desembre de 2023.  

La realització de les actuacions pot ser subcontractada fins a un màxim del 50 % de l’ajuda pública total concedida.

En els altres aspectes relatius a la subcontractació, caldrà ajustar-se al que disposa l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 68 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

 

Beneficiaris:

1. Poden ser beneficiaris els operadors del sector agroalimentari, persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que conformen un equip d’innovació i presenten un projecte pilot o per al desenvolupament de nous productes, tècniques, processos i tecnologia.

2. Es considera com a equip d’innovació, als efectes d’aquesta ordre, l’agrupació de persones físiques i/o jurídiques que es constitueixen com a tal per a resoldre un problema concret o aprofitar una oportunitat determinada per mitjà de la implantació de projectes pilot o per al desenvolupament de nous productes, tècniques, processos i tecnologia.

3. Aquestes agrupacions de persones físiques i/o jurídiques han d’estar constituïdes per almenys dos integrants i almenys un d’ells ha de pertànyer a la cadena de valor dels sectors agrari i alimentari, que inclou, entre altres, agricultors (productors agraris) i les seues associacions, investigadors, assessors, empreses de transformació i comercialització de productes agraris i alimentaris, cooperatives, associacions i fundacions.

4. Totes i cada una de les persones físiques i/o jurídiques que participen en aquestes agrupacions tindran la consideració de beneficiaris, i han de complir, per tant, els requisits i condicions establits per a ells en aquesta ordre.

5. Aquestes agrupacions han de fer constar expressament en la sol· licitud d’ajuda els compromisos d’execució assumits per cada membre de l’agrupació, així com l’import de la subvenció sol·licitada que cada un d’ells aplicar. En tot cas, han d’anomenar un representant o apoderat únic de l’agrupació amb poders suficients per a complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l’agrupació.

Per a més informació sobre els tràmits i requisits, feu clic en: GVA.es

07-02-2018 Jornada LEADER: oportunitats per a impulsar l'empreniment rural.

El Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 té entre els seus objectius la diversificació de l'activitat econòmica de les zones rurals i el suport a la iniciativa LEADER.

LEADER ha sigut un important component de la política de desenvolupament rural de la Unió Europea des de fa més de 20 anys, i des de 2014 ha evolucionat cap al Desenvolupament Local Participatiu. Aquest nou enfocament consisteix a cedir la iniciativa de planificació a les comunitats locals de cada territori rural que, organitzades en Grups d'Acció Local, elaboren i executen una estratègia de desenvolupament per a aquesta zona aprofitant els seus recursos. En definitiva, permet que siga la pròpia societat rural la que decidisca sobre les prioritats d'aplicació de la mesura Leader del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.

El Grup Cooperatiu Cajamar, en col·laboració amb la Fundació IVIFA, Cooperatives Agroalimentàries, la UPV i la UJI, promou aquest Fòrum Desenvolupament Rural amb el qual volem donar a conèixer les estratègies de Desenvolupament Local Participatiu i el finançament LEADER per a les iniciatives emprenedores. Durant la jornada s'exposaran tres experiències de emprendiment, que esperem que possibiliten el desenvolupament de nous projectes rendibles i competitius en el mitjà rural.

La Jornada "LEADER a la Comunitat Valenciana: oportunitats per a impulsar el empreniment rural”, tindrà lloc el dijous 22 de febrer  a les 9.00 hores en l'Aula de Cultura de Cajamar, Passeig de l'Albereda, 34, València.

És necessària inscripció prèvia a través del següent formulari online.

Per a més informació fes clic en: Horaris i programació prevista

06-02-2018 Tot a punt per la X Setmana de l'Economia d'Alzira

La Setmana de l'Economia d'Alzira té com objectiu oferir a l'empresariat i la ciutadania en general un espai de reflexió.

Durant la setmana es duran a terme conferències i tallers, i s'intentarà reunir conclusions que ens faciliten la posada en marxa d'accions tant dels del sector públic com el privat, de la ma de ponents de reconegut prestigi que ens descobriran les claus dels nous models de negoci i les tendències empresarials.

+info i inscripció gratuïta: http://www.idea-alzira.com/semana-de-la-economia-alzira Aforament limitat.

05-02-2018 Subvencions destinades a l’assistència tècnica en municipis inferiors a 5.000 habitants (Entitats Locals Menors, Mancomunitats i Consorcis).


Beneficiaris

Podran ser beneficiaris d’esta Convocatòria tots els municipis i Entitats Locals Menors amb una població de fins a 5.000 habitants, així com les Mancomunitats i Consorcis que tinguen entre els seus objectius la contractació de personal tècnic.


Objecte:

L’objecte de la mateixa és promoure la contractació de personal tècnic per part de les esmentades Entitats de la província de València.


Bases reguladores:

Les bases reguladores per a la concessió d’estes subvencions. Estan constituïdes per l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València, l’aprovació definitiva del qual va ser publicada en el BOP núm. 101, de 29/05/2017.


Quantia

L’import de la convocatòria ascendix a 2.158.000 euros en l’exercici 2018 Amb càrrec a les següents aplicacions :

 • 211/15100/46200: 1.610.000 euros
 • 211/15100/46300: 500.000 euros
 • 211/15100/46700: 8.000 euros
 • 211/15100/46800: 40.000 euros


S’establix una quantia addicional de 1.000.000 d’euros. Tot això supeditada a l’existència de crèdit adequat i suficient.

La quantia màxima individualitzada a percebre pels beneficiaris será:

 • Municipis i ELM de fins a 500 habitants: 13.500 euros
 • Municipis i ELM de 501 fins a 2.000 habitants: 12.500 euros
 • Municipis i ELM de 2001 fins a 5000 habitants: 8.300 euros
 • L’import màxim a concedir a mancomunitats i consorcis serà la suma dels imports màxims corresponents als municipis que els integren.
   

Termini de presentació de sol·licituds:

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Per a més informació sobre els tràmits i requisits, feu clic en: BOP

03-01-2018 Convocades les ajudes de foment de l'economia social 2018

El DOGV de 3 de gener de 2018 publica la convocatòria anticipada de diverses ajudes de foment de l'economia social regulades a les bases establertes per ORDRE 23/2016, de 27d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per al foment de les empreses cooperatives i de les societats laborals, i de l'ocupació en aquestes, a la Comunitat Valenciana

1-Inversions consistents en terrenys, edificis ja construïts, obres de construcció, millora, condicionament o reforma d'immobles, immobilitzats materials i immaterials vinculats a les noves tecnologies de la informació i les comunicacions, equips per a la producció (consistents en maquinària, instal·lacions tècniques, ferramentes o utillatge), mobiliari (només en el cas de les empreses no industrials dedicades al comerç o a la prestació de serveis), i vehicles industrials no matriculats amb anterioritat (exceptuant-ne els vehicles tot terreny, que no seran subvencionables): Sol·licituds fins al 28 de febrer o 30 de març, segons tipus d'inversió. (+info: http://www.gva.es/inicio/procedimientos?id_proc=329&version=amp)

2-Subvencions per a prestació d'assistències tècniques (contractació de directors i gerents, estudis, informes, assessorament extraordinari): sol·licituds fins el 30 d'abril, inclusivament (+info: http://www.gva.es/inicio/procedimientos?id_proc=328&version=amp)

3-Subvencions a la constitució de noves cooperatives o societats laborals: sol·licituds fins el 13 de juliol, inclusivament (+info http://www.gva.es/inicio/procedimientos?id_proc=18081&version=amp)

4-Subvencions per a incorporació de persones desocupades com a sòcies treballadores o sòcies de treball a cooperatives i societats laborals: sol·licituds fins 24 d'agost, inclusivament. (+info: http://www.gva.es/inicio/procedimientos?id_proc=1057&version=amp)

5-Subvencions per a activitats de formació, foment i difusió (vinculades o no directament al foment de l'ocupació): sol·licituds fins el 24 d'agost (+info: http://www.gva.es/inicio/procedimientos?id_proc=3072&version=amp)

28-12-2017 Ajudes 2018 a associacions del sector industrial en el marc del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana (PEIV)

L'objectiu d'estes ajudes és recolzar les actuacions realitzades pel teixit associatiu de caràcter industrial de la Comunitat Valenciana, que milloren la competitivitat i la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de les empreses industrials de la Comunitat Valenciana. Seran en concret subvencionables totes o alguna de les següents actuacions, dutes a terme entre l'1 de gener i el 31 d'octubre de 2018, que s'emmarquen en alguna de les tipologies següents:

1.1. Organització de programes de formació, trobades, seminaris i conferències destinats a fomentar la millora de la competitivitat i dels processos productius en el sector o en la indústria valenciana.

1.2. Actuacions de foment de l'ecoinnovación i l'economia circular en el sector o en la indústria valenciana.

1.3. Actuacions que ajuden a la transformació del sector al model d'indústria 4.0.

1.4. Actuacions que fomenten la competitivitat de les indústries del sector per mitjà de millores en l'eficiència energètica.

Tindran la consideració de despeses subvencionables les que satisfacen el que estableix l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que hagen sigut efectivament pagats entre l'1 de gener de 2018 i la finalització del període de justificació, i s'enquadren en alguna de les categories:

a) Col·laboracions externes, serveis tècnics, serveis professionals i serveis d'informació i difusió que siguen necessaris per a la realització del projecte. No s'admetran despeses de personal propi de les associacions. 

b) Despeses d'auditoria per a l'elaboració de l'Informe de revisió del compte justificatiu de la subvenció per entitat auditora externa inscrita en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes, fins a un import màxim de sis-cents euros, IVA exclòs, per sol·licitud.

L'ajuda consistirà en una subvenció del 100 % de les despeses que siguen considerats com subvencionables. El pressupost mínim subvencionable del projecte global d'actuacions serà de 9.000 euros, IVA exclòs

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 18 de gener fins al 19 de febrer de 2018, ambdós dies inclosos. Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut gravades en el registre electrònic de la Generalitat fins a les 23.59 hores de l'últim dia de termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola).

+info: http://www.dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2017/12106&L=0

27-12-2017 SERVEF aprova un manual de justificació d'accions de formació professional per l'ocupació

Amb l'objecte de concretar o desenvolupar en l'àmbit competencial de la Comunitat Valenciana la dispersió de la normativa estatal, d'aplicació general, que pot provocar falta de claredat i pèrdua d'eficàcia i eficiència en l'aplicació pràctica de les normes que regulen la justificació econòmica de les diverses accions formatives de formació professional per a l'ocupació, hi ha la necessitat d'unificar-la mitjançant l'elaboració d'un únic text.

En aquest nou manual de justificació de despeses s'inclouen les instruccions destinades a regular el procediment i els requisits necessaris per a l'aplicació de la justificació, de manera que permet facilitar la gestió i la verificació de les despeses justificades.

Podeu consultar el text a http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2017/11569&L=0

27-12-2017 Ajudes 2018 de l'Agència Valenciana de Turisme a entitats locals, empreses i associacions

1) AJUDES PER ENTITATS LOCALS

- Subprograma 2.1: Certificació de sistemes en recursos i serveis turístics: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17966

- Subprograma 2.2.: Impuls a la imatge de les destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17092

- Subprograma 2.3.: Suport a la prestació de serveis turístics http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17964 

+info: http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/va/contents/subvencion/subvencion_2018.html

2) AJUDES PER A EMPRESES, ASSOCIACIONS, FEDERACIONS I FUNDACIONS