Mostrant els resultats de 31 a 40 de 338

26-02-2018 Ajudes per a projectes d'inversió per a la millora, modernització d'infraestructures en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, per als exercicis 2018 i 2019.

 

Objecte del tràmit

Subvencions per a projectes d'inversió per a millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en els polígons industrials, àrees empresarials i enclavaments tecnològics i parcs científics.

Les bases reguladores de la present convocatòria són les aprovades per l'ORDRE 22/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'industrialització, i en la seua posterior modificació (ORDRE 6/2017, de 7 de març, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball); en les bases esmentades, s'estableixen les condicions de les ajudes pel que fa a allò que no preveu aquesta convocatòria.

 

Qui pot sol·licitar-ho?

Entitats locals de la CV pertanyents a les comarques del Camp de Morvedre, el Camp de Túria, la Ribera Alta, la Ribera Baixa, l'Horta Nord, l'Horta Oest, l'Horta Sud València, La Serranía, El Rincón de Ademuz, la Costera, La Hoya de Buñol, La Plana de Utiel-Requena, la Canal de Navarrés, El Valle de Ayora, l'Alcalatén, El Alto Mijares, El Alto Palància, el Baix Vinalopó, l'Alacantí, l'Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà, la Marina Alta, la Marina Baixa, la Plana Alta, la Plana Baixa.

 

Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100 % dels costos considerats com a subvencionables amb les limitacions següents:

 • - En els polígons industrials amb una superfície de menys de 25.000 m2, la limitació s'estableix en 3 €/m2.
 • - En els polígons industrials amb una superfície major de 25.000 m2, la limitació s'estableix en 2 €/m2.


En tot cas, el límit màxim d'ajuda serà de 1.000.000 € per polígon, àrea industrial o enclavament tecnològic.

 

Quan s'ha de sol·licitar?

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 5/03/2018 i finalitzarà el 6/04/2018 a les 24 hores.

 

On s'ha d'anar?

Presencial:

La tramitació del procediment serà telemàtica. La presentació telemàtica requerirà que el sol·licitant dispose de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat, bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), ambdós emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, així com els certificats reconeguts en la llista de confiança de prestadors de servicis de certificació establits a Espanya, publicat en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. 
La sol·licitud es presentarà en el registre telemàtic d'IVACE accessible a través de la seua pàgina web.

Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o no s'acompanye amb la documentació que, d'acord amb aquesta convocatòria siga exigible, es requerirà el sol·licitant perquè en el termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la recepció del requeriment esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb l'advertència que, si no fera, es considerarà que desisteix de la seua sol·licitud, amb una resolució prèvia dictada en els termes que preveu la legislació administrativa. 

Els requeriments es realitzaran per mitjans electrònics i s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es considerarà realitzat el tràmit de la notificació.

La presentació de la sol·licitud portarà implícita l'acceptació de les bases, inclòs el que disposa aquesta convocatòria.

Per internet:

Tramitar amb certificat electrònic.

 

Què s'ha de presentar?

1. Sol·licitud i memòria tècnica del projecte. La sol·licitud i la memòria tècnica s'han d'adequar als models normalitzats disponibles en la pàgina web: http://www.ivace.es/index.php?lang=ca. En la sol·licitud de l'ajuda s'inclouen les declaracions responsables relatives a les obligacions dels beneficiaris de les ajudes.

2. Resta de documentació complementària, descrita en l'article 6.3 de la convocatòria, que haurà d'acompanyar la sol·licitud i la memòria tècnica. Aquesta documentació ha de presentar-se utilitzant també els mitjans telemàtics proporcionats per l'IVACE.

3. Així mateix, i als efectes d'acreditar els criteris assenyalats en l'apartat a de l'article 7 de la convocatòria, s'ha d'aportar un certificat de l'ajuntament acreditatiu de l'ocupació, l'antiguitat del polígon, l'àrea industrial i/o l'enclavament tecnològic i el certificat del total d'empreses instal·lades amb activitat.

4. Certificat expedit pel secretari/ària o l'interventor/a de l'ajuntament en què es faça constar que la corporació municipal sol·licitant disposa del finançament necessari per a realitzar l'actuació la subvenció de la qual sol·licite; en cas que no siga possible acreditar aquesta situació en el moment de la sol·licitud, s'expedirà un certificat pel secretari/ària de l'ajuntament de resolució de l'alcaldia que acredite el compromís de l'ajuntament a tramitar la corresponent modificació pressupostària als efectes d'incloure en el pressupost la/les partida/ides que reflectisquen el finançament objecte de la convocatòria i de la seua acreditació fefaent als quinze dies comptats des de la recepció de la notificació de concessió, si és el cas.

5. Certificat expedit pel secretari/ària o interventor/a de l'acreditació legal del signant de la sol·licitud. 

6. Certificat d'acord del ple de l'ajuntament en relació amb la participació en la present convocatòria.

7. Certificat expedit pel secretari/ària o interventor/a de compliment de rendició de comptes de l'ajuntament respectiu davant de la Sindicatura de Comptes.

 

Com sol·licitar-ho?

Presentació de la sol·licitud i documentació.

Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o no s'acompanye amb la documentació que, d'acord amb aquesta convocatòria siga exigible, es requerirà el sol·licitant perquè en el termini de 10 dies hàbils, des de l'endemà de la recepció del requeriment, esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb l'advertència que, si no ho fera, es considerarà que desisteix de la seua sol·licitud, després d'una resolució dictada en els termes que preveu la legislació administrativa. 

Els requeriments es realitzaran per mitjans electrònics i s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es considerarà realitzat el tràmit de la notificació.

La presentació de la sol·licitud portarà implícita l'acceptació de les bases, inclòs el que disposa aquesta convocatòria.

En el cas que, per qualsevol circumstància, un mateix sol·licitant presentara diferents sol·licituds per a un mateix polígon, àrea industrial o enclavament tecnològic, es considerarà vàlida l'última registrada dins del termini, excepte declaració en contra del sol·licitant.

Es delega en la persona que ocupe la direcció general de l'IVACE la resolució de les incidències produïdes amb anterioritat a la concessió, en especial les referides a desistiments, canvis de sol·licitant i canvis de projecte. 

La presidència de l'IVACE serà l'òrgan competent per a dictar les resolucions d'aprovació o denegació de les ajudes corresponents a la present convocatòria.

 

Informació complementària

REQUISITS GENERALS DELS PROJECTES

Les ajudes podran ser per a projectes i/o actuacions de caràcter anual (executables en l'exercici 2018), o de caràcter plurianual (executables en el 2018 i el 2019); en aquest últim cas, es podrà sol·licitar l'ajuda, sempre que almenys el 45 % del pressupost subvencionable del projecte i/o l'actuació es realitze l'any 2018.

 • · El pressupost subvencionable del projecte haurà de ser igual o superior a 50.000 €. 
 • · Els projectes no podran haver-se iniciat abans de la presentació de la sol·licitud d'ajuda i la seua finalització no podrà excedir el dia 31 de desembre de 2018 o 31 de desembre de 2019 per als projecte plurianuals.
 • · Cada ajuntament podrà presentar una única sol·licitud de millora per cada polígon, àrea industrial o enclavament tecnològic que tinga en el seu municipi (p. ex. si té 3 polígons, ha de presentar 3 sol·licituds).


LES ACTUACIONS SUSCEPTIBLES D'OBTINDRE SUPORT podran ser les següents:

 • · Obra civil que permeta la implantació de Fibra òptica i altres serveis.
 • · Vigilància a través de CTTV connectat a la Policia Local.
 • · Transport públic. Actuacions que milloren la mobilitat urbana: carril bici.
 • · Transport públic. Actuacions que milloren la mobilitat urbana: passarel·les de vianants
 • · Ampliació o creació de depuradora.
 • · Millora de la imatge del polígon: tant de la façana vegetal com les de les indústries per mitjà d'un programa d'ajudes municipal. Regeneració paisatgística i ambiental.
 • · Millora enllumenat públic, per mitjà de mesures d'eficiència energètica o energies renovables.
 • · Generació d'energia renovable per a tot el polígon.
 • · Serveis contra incendis.
 • · Implantació d'Ecoparc o de sistemes de gestió de residus (en especial els perillosos).
 • · Millora de zones verdes i implantació d'aquestes, i sobre el viari de zones/recorreguts biosaludables.
 • · Creació d'eina web amb informació del polígon industrial accessible a IVACE.
 • · Millora viària (més aparcaments, més vials, vials mes amplis, nous accessos) així com operacions de remodelació que comporten les anteriors.
 • · Senyalització/identificació de carrers.
 • · Senyalització horitzontal i vertical de trànsit.
 • · Millora del sanejament separatiu de les aigües residuals.
 • · Millora en el subministrament d'aigua, bruta i potable, i augment de cabal i pressió.
 • · Dotar de subministrament de gas a alta i baixa pressió.


El projecte podrà contindre una o diverses de les anteriors actuacions susceptibles de rebre suport.


COSTOS SUBVENCIONABLES

Es consideren subvencionables els costos d'inversió en actius materials i immaterials vinculats al projecte presentat a l'IVACE que s'indiquen a continuació:

 • a) Cost d'execució de les obres i/o instal·lacions.
 • b) Cost dels béns i equips.
 • c) Cost de redacció de projectes d'obra i/o instal·lació, d'estudis de seguretat i salut i de direcció d'obra, sempre que es contracten externament.

En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació.

 

Enllaços

Web IVACE

Vegeu l'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre (bases reguladores)

Vegeu la modificació de l'Ordre de bases reguladores

Vegeu la Resolució de 9 de febrer de 2018


Per a més informació sobre els tràmits i requisits, feu clic en: GVA.es

 

23-02-2018 Convocatòria d’ajudes del Pla de Serveis i Obres Municipals (SOM) per al bienni 2018-2019.

 

Objecte, condicions i finalitat:

És objecte de la present convocatòria la concessió d’ajudes per a les inversions associades a les obres o serveis que siguen de competència municipal, segons l’art. 25 de la Llei 7/1985, a realitzar en el bienni 2018-2019. A aquests efectes es consideren inversions les despeses en què incó- rreguen o prevegen incórrer les entitats sol·licitants destinades a la creació d’infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable, necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguen caràcter amortitzable. Es consideraran també com una inversió les despeses originades per l’adquisició de béns a què es refereix el paràgraf anterior que reunisquen alguna de les característiques següents:

a) Que no siguen béns fungibles.

b) Que tinguen una duració previsiblement superior a l’exercici pressupostari.

c) Que siguen susceptibles d’inclusió en un inventari.

d) Que siguen despeses que previsiblement no són reiteratives.

Tot això d’acord amb la definició del concepte pressupostari «inversions reals» definit en l’Ordre HAP/419/2014 del Ministeri d’Hisenda i Administracions Publiques, per la qual es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, que aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, i seran en general imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d’inversions reals que s’unisquen als pressupostos generals de les entitats locals. Les actuacions sol·licitades referides a obres hauran de recaure sobre immobles de titularitat municipal; en el cas de les mancomunitats les sol·licituds hauran de recaure sobre immobles de titularitat dels sol·licitants.

De manera excepcional, i únicament per a les ajudes referides a obres sol·licitades per ajuntaments, podran recaure en immobles de domini públic o de titularitat pública d’administracions diferents de les sol·licitants, sempre que disposen de l’autorització de l’administració corresponent.

El sistema d’execució de les inversions del Pla SOM, quan es tracte d’obres, pot ser d’acord amb el que disposa l’article 33.2 del TRRL:

a) Contractades per la Diputació i, una vegada executades, entregades a les entitats beneficiàries de la inversió.

b) Executades pels ajuntaments o les mancomunitats. En aquest supòsit les entitats poden:

 • Executar l’obra l’administració mateixa, sempre que es complisquen els condicionants de l’art. 30 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
 • Contractar l’execució pels procediments previstos en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

L’assignació del Pla SOM és compatible amb la percepció de qualsevol altra subvenció o ajuda que puga percebre l’entitat beneficiària d’aquesta o d’altres institucions, ens públics o privats, excepte les ajudes que s’hagen concedit de forma directa per dificultats en la seua convocatòria pública, i sempre que l’import total de les subvencions percebudes no supere la despesa de la inversió.

L’assignació del Pla SOM és compatible, així mateix, amb la imposició de quotes d’urbanització o contribucions especials, sempre que l’import total percebut per aquest concepte i l’assignació concedida no supere la despesa de la inversió.

En aquests supòsits s’haurà de presentar el certificat emés per Secretaria, acreditatiu de les ajudes rebudes i/o sol·licitades, com també de l’aprovació o el compromís d’aprovació de la imposició de contribucions especials o quotes d’urbanització, tot detallant el finançament de l’actuació subvencionada.


Beneficiaris: 

Podran ser beneficiaris d’aquest pla:

 • Tots els municipis i les entitats locals menors de la província de València.
 • Les mancomunitats de municipis jurídicament constituïdes. Ambdós tipus d’entitats, per a poder participar en la convocatòria, hauran de complir els requisits establerts en l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de València, aprovada pel Ple en sessió de 28 de març de 2017 (BOP núm. 101, de 29 de maig de 2017).


Participació dels ajuntaments en l'elaboració: 

Els municipis de la província han de participar en l’elaboració del pla de cooperació, d’acord amb el que preveu l’article 36.2.a) de la LRBRL. Per a això se sol·licita la determinació i/o elecció de les inversions a realitzar. De manera que les actuacions subvencionades seran les seleccionades per les entitats beneficiàries d’aquestes, en el marc de la base segona de la present convocatòria.


Criteris de distribució del Fons:

La distribució de les assignacions del Pla SOM serà:

A) Per als ajuntaments menors de 50.000 habitants i entitats locals menors:

 • La resultant d’aplicar la fórmula que s’hi adjunta com a Annex I.a a la present convocatòria.
 • L’import màxim a concedir ascendirà a 66.000.000 € (33.000.000 € en cada anualitat).

B) Per als ajuntaments amb població igual o superior a 50.000 habitants:

 • La resultant de prorratejar la quantia màxima destinada a aquests municipis en funció del nombre d’habitants de cada un. S’hi adjunta la fórmula en l’Annex I.a de la present convocatòria.
 • Cap ajuntament no podrà percebre més de 500.000 €.
 • L’import màxim a concedir ascendirà a 4.000.000 € (2.000.000 € en cada anualitat).
 • La quantia que s’assigne a l’Ajuntament de València haurà de ser destinada exclusivament a les pedanies, d’acord amb la distribució indicada en l’Annex I.a.

C) Per a les mancomunitats:

 • La resultant d’aplicar la fórmula que s’hi adjunta com a Annex I.b a la present convocatòria.  
 • L’import màxim a concedir ascendirà a 2.000.000 € (1.000.000 € en cada anualitat).

L’import total sol·licitat no haurà de superar la quantitat assignada a cada entitat, en funció de les ràtios establertes.

Els romanents o crèdits disponibles per baixes en les adjudicacions o renúncies podran ser reinvertits en la mateixa entitat que els haja produït, sempre que el seu import tinga entitat suficient per a finançar una altra actuació.

La sol·licitud de reinversió de romanents és farà amb la presentació a través de la plataforma «Carpeta ajuntament» del certificat de Secretària de l’acord adoptat per l’òrgan competent, en un termini màxim de tres mesos des que es van produir, entenent per tal el moment de l’adjudicació.

 

Sol·licituds: requisits, terminis i documentació: 

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint (20) dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Les sol·licituds s’han d’efectuar i tramitar exclusivament per mitjans telemàtics en la plataforma «Carpeta ajuntament», www.dival.es, vista Ajuntament.

Les actuacions hauran de quedar manifestament definides, tant en la seua localització, com en el seu abast. En referència a la localització no s’admetran termes com «alguns», «entorn», «diversos», etc., i haurà de quedar perfectament definida la ubicació, ja siga única o es tracte de diverses, en la qual es desenvolupen les inversions (immoble, carrer, plaça, parc, etc.). Quant a l’abast, aquest s’haurà de definir amb el major detall possible, no s’admetran termes genèrics com «millora d’infraestructures», «adequació d’espai públic» o semblants.

La denominació de cada actuació haurà de disposar del vistiplau de la Diputació de València, que en podrà sol·licitar un aclariment i, si és el cas, la modificació, per a aconseguir la major claredat en la definició de l’objecte de la subvenció.

Es presentaran tantes sol·licituds com actuacions a contractar realitzarà l’entitat beneficiària.

Quan la inversió total que farà l’entitat beneficiària siga pressupostàriament de major import que l’assignació, la diferència serà a càrrec de l’entitat esmentada, la qual haurà d’executar i justificar l’actuació completa.

No es concediran pròrrogues per a la presentació de sol·licituds. Les entitats que no sol·liciten la inclusió en el termini establert no tindran dret a les quantitats inicialment preassignades, i aquestes quedaran a disposició de la Diputació Provincial.

Documentació que haurà d’acompanyar la sol·licitud telemàtica, d’acord amb el que disposa l’article 17 de l’Ordenança general de subvencions:

 1. Certificació emesa per Secretària, d’acord amb el model normalitzat III.A de l’Annex III, en la qual es farà constar l’adopció de l’acord per l’òrgan competent, l’actuació o les actuacions que es pretenga realitzar i l’import sol·licitat de cada una d’aquestes. En aquest acord es farà constar així mateix, de conformitat amb el que disposa l’article 33.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, si l’entitat beneficiària sol·licita o no l’execució de la inversió. En el supòsit que no se sol·licite l’execució de l’actuació, la redacció dels projectes d’obra corresponents li correspondrà a la Diputació.
   
 2. Autorització a la Diputació perquè comprove si el sol·licitant està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la Hisenda Pública Estatal i amb la Seguretat Social. La Diputació comprovarà d’ofici si es tenen deutes davant la hisenda provincial. En cas que l’entitat a subvencionar siga deutora davant la Diputació, se la requerirà via telemàtica perquè presente, en un termini de cinc (5) dies naturals, un compromís d’aprovació d’un pla de pagaments amb la Diputació.
   
 3. Declaració responsable del fet de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establertes en l’article 13.2 i 3 de la Llei General de Subvencions (model normalitzat III.B de l’Annex III).
   
 4. Certificat d’ajudes concurrents, en què conste la petició i/o concessió d’altres ajudes, o l’aprovació de quotes d’urbanització o contribucions especials. El total d’aportacions en cap cas no podran ser superiors al total de la despesa (model normalitzat III.C de l’Annex III).
   
 5. Certificat emés per Intervenció, acreditatiu del fet que les sol·licituds formulades són inversions, d’acord amb la definició establerta en la base segona, com també de l’aplicació pressupostària a la qual imputaran la despesa.

 

Per a més informació sobre els tràmits i requisits, feu clic en: BOP.es

22-02-2018 Subvencions destinades a la contractació de persones desocupades, per a la realització d'accions previstes en plans o procediments d'emergències en l'àmbit forestal.

Què es pot sol·licitar?

EMERGE 2018. Programa de subvencions Iniciativa social, destinades a la contractació de persones desocupades per corporacions locals de la Comunitat Valenciana, per a la realització d'accions previstes en plans o procediments d'emergències en l'àmbit forestal.(DOGV Nº 8240 DE 22/02/2018)

Objecte del tràmit

L'objecte d'aquestes subvencions és la contractació de persones desocupades per corporacions locals de la Comunitat Valenciana per a la realització d'accions previstes en plans o procediments d'emergències en l'àmbit forestal.

Qui pot sol·licitar-ho?

Les corporacions locals municipals de la Comunitat Valenciana detallades en l'annex de la resolució de convocatòria.

Requeriments:

No podran obtindre la condició de beneficiaris les entitats en què concórrega alguna de les prohibicions previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

La quantia de l'ajuda és per a sufragar els costos salarials dels treballadors contractats. S'entendrà com a cost salarial les percepcions econòmiques per la prestació del servei, excloent-ne les dietes, les indemnitzacions i les bestretes com a conseqüència de l'activitat laboral, les retribucions de vacances no gaudides i altres percepcions que no tinguen la condició de salari.


Quan s'ha de sol·licitar?

Un mes a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte d'esta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.(DOGV Nº 8240 DE 22/02/2018)


Què s'ha de presentar?

Juntament amb la sol·licitud s'ha d'aportar la documentació següent:

 • a) Formulari annex a la sol·licitud.
 • b) Model de dades de domiciliació bancària quan es tracte d'un compte nou. En el cas que no haguera variat respecte de l'última sol·licitud presentada davant del SERVEF per l'entitat sol·licitant, s'ha d'identificar el número de compte corresponent.
 • c) Declaració responsable del representant legal de l'entitat sol·licitant de què aquesta no es troba incursa en les prohibicions establides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei general de subvencions per a obtindre la condició de beneficiari.

Impresos associats

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE EN CAP DELS SUPÒSITS DE L'ARTICLE 13.2 I 3 DE LA LGS, AIXÍ COM NO SER DEUTOR PER RESOLUCIÓ DE PROCEDÈNCIA DE REINTEGRAMENT

ANNEX A LA SOL·LICITUD. OCUPACIÓ PÚBLICA. ACTUACIONS EN EL MEDI NATURAL DE MUNICIPS D'INTERIOR

 

Com sol·licitar-ho?

Procediment de concessió; distribució de la dotació.

 • - La concessió de les ajudes es tramitarà en règim de concurrència competitiva.

 

 • - L'òrgan col·legiat proposarà la distribució de la dotació pressupostària d'acord amb els criteris següents:

a) es proposarà a tots els sol·licitants un import de 66.000 euros,
b) si la dotació no s'haguera esgotat, l'import sobrant es distribuirà fins a esgotar el crèdit disponible en proporció a la desocupació registrada,
c) si la dotació resultara insuficient per a procedir segons el que estableix l'apartat a, es prioritzaran els municipis amb una desocupació registrada més alta.

 • - La competència per a conéixer de les sol·licituds formulades i resoldre-les correspon per delegació a la persona titular de la Direcció General d'Ocupació i Formació.


Com es tramita telemàticament?

Tramitar amb certificat electrònic.

 

Tramitació

Les sol·licituds s'efectuaran obligatòriament per la modalitat telemàtica a través de la web del SERVEF (www.servef.gva.es) en l'enllaç "Tramitació i models de sol·licitud" que hi ha associat a cada ajuda publicada; per a fer-ho, el sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos admesos per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es).

Per a fer-ho ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques).

 

Informació complementària

Informació per a la presentació telemàtica de les sol·licituds

Aportació de documentació a un expedient obert del SERVEF


Per a més informació sobre els tràmits i requisits, feu clic en: GVA.es

15-02-2018 EAUTOM 2018. Programa d'ajuda destinada al manteniment del treball autònom de dones.


Objecte del tràmit:

Fomentar l'emprenedoria per mitjà de la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d'adopció, a fi que puguen transferir-los el coneixement necessari que possibilite el manteniment de l'activitat durant la baixa maternal.

 

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran ser beneficiàries d'aquesta convocatòria les dones treballadores autònomes embarassades o en procés d'adopció.

Exclusions:

 • No podran obtindre la condició de beneficiàries les persones en els qui concórrega alguna de les prohibicions previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
   
 • Queden excloses les sòcies de societats mercantils, cooperatives, societats civils i societats laborals, així com les dones integrants de comunitats de bens i autònomes col·laboradores.

 

Requeriments:

1.- La contractació s'ha d'efectuar a partir de l'1 de gener de 2018 i sempre amb caràcter previ a la baixa maternal de la dona treballadora autònoma.
2.- La persona contractada ha d'haver romàs en situació de desocupació mantenint la inscripció com a demandant d'ocupació en el SERVEF fins a la seua contractació.
3.- La persona contractada no ha de mantindre amb la beneficiària una relació de parentiu per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, o l'equivalent en el cas de les parelles de fet.

 

Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

Quantia:
1. L'import de la subvenció és de:
a) En el cas de contractes temporals a jornada completa d'almenys 3 mesos de durada: 1.500 euros.
b) En el cas de contractes temporals a jornada completa d'almenys 6 mesos de durada: 3.500 euros.
2. Els imports indicats en l'apartat 1 s'incrementaran en 500 euros si es contracta una persona amb diversitat funcional o una dona.
3. Els contractes a temps parcial d'almenys 30 hores setmanals seran subvencionables, amb reducció proporcional de la quantia de l'ajuda.

Pagament:
La liquidació de la subvenció s'efectuarà una vegada justificada amb la documentació presentada amb la sol·licitud les condicions establides, es lliurarà d'una sola vegada l'import de l'ajuda després que es dicte la resolució de concessió.

 

Quan s'ha de sol·licitar?

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà l'1 d'octubre de 2018.

 

On s'ha d'anar?

 • Únicament, per a les persones físiques que, d'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, trien relacionar-se amb l'Administració de manera presencial i que no estiguen obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
   
 • Als registres dels òrgans administratius del SERVEF.

 

Què s'ha de presentar?

1.- Les sol·licituds s'han d'acompanyar de la documentació següent:

 • Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica per mitja d'un representant, una acreditació de la representació.
 • Declaració responsable de no estar incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària, ni per a ser receptora del pagament a què fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 de la Llei 38/2003, segons el model normalitzat.
 • Dades de domiciliació bancària, segons el model normalitzat. Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica s'acompanyarà de dos exemplars.
 • Declaració responsable de les ajudes de mínimis concedides a la persona sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, segons el model normalitzat.
 • Declaració responsable sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables o el mateix fet subvencionable o de no haver-ne obtingut cap. A fi de comprovar que no se superen els límits de l'apartat 2 de l'article 5 del Reglament (EU) 1407/2013 de la Comissió.
 • Si escau, un certificat o una resolució que acredite la diversitat funcional de la persona contractada, d'acord amb el que preveu la disposició addicional segona de l'Ordre 18/2017.
 • Declaració responsable que la contractació no incorre en causa d'exclusió.
 • Certificat mèdic acreditatiu de la situació d'embaràs i de la data probable de part o una declaració d'idoneïtat del Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat.

2.- Llevat que conste l'oposició expressa de la persona sol·licitant (en aquest cas haurà d'aportar la documentació acreditativa corresponent), el SERVEF obtindrà per mitjà de la Plataforma autonòmica d'intermediació (PAI) i d'altres sistemes habilitats a aquest efecte la informació relativa a:

 • Identitat de la persona física sol·licitant i, si escau, del seu representant.
 • Comunicació al Servei d'Ocupació del contracte de treball que dóna lloc a la subvenció.
 • Vida laboral de l'empresa, certificada per la Tresoreria general de la Seguretat Social.
 • Acreditació que la persona contractada va romandre desocupada i inscrita com a demandant d'ocupació en el SERVEF fins a la seua contractació.
 • Alta en la Seguretat Social de la persona contractada.
 • Si escau, un certificat o una resolució que acredite la diversitat funcional de la persona sol·licitant, d'acord amb el que preveu la disposició addicional segona de l'Ordre 18/2017.


3. La sol·licitud i els formularis normalitzats per a la tramitació d'aquestes subvencions es troben disponibles en el apartat de subvencions de la web del SERVEF

 

Impresos associats

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

DECLARACIÓ D'AJUDES DE MINIMIS

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE EN CAP DELS SUPÒSITS DELS ARTICLES 13.2, 13.3 Y 34.5 DE LA LLEI 38/2003 GENERAL DE SUBVENCIONS

[ANNEX I] MANTENIMENT DEL TREBALL AUTÒNOM DE DONES

 

Per a més informació sobre els tràmits i requisits, feu clic en: GVA.es

13-02-2018 Convocatòria d'ajudes del Pla de Suport Econòmic a les Mancomunitats (PMAN) per a l'any 2018.

La present convocatòria té per objecte regular el règim i el procediment aplicable del Pla de Suport Econòmic a les Mancomunitats (PMAN) de la província de València, que permetrà a les mancomunitats beneficiàries, amb efectes des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2018, disposar d'assistència econòmica per a cobrir les despeses corrents en què incórreguen en aquest exercici vinculades a l'execució de les funcions que tinguen establides en els seus Estatuts respectius.


Per a ser beneficiàries d'aquest programa, les mancomunitats beneficiàries hauran de complir els requisits establerts en l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València, en especial:

 • Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda Pública Estatal i amb la Diputació Provincial de València, com també davant de la Seguretat Social.
 • No estar incursos en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en l'article 13.2 i 3 de la Llei General de Subvencions.

 

Criteri de repartiment del Fons: 

El 100% del crèdit total disponible es distribuirà com a quantitat fixa entre totes les mancomunitats beneficiàries, d'acord amb el següent desglossament, atesos els criteris següents:

 • Valor marginal: s'ha estimat un valor fix basant-se en les despeses fixes que tenen les mancomunitats amb independència de la seua grandària i activitats. Suposa el 30% del total de la inversió del Pla.
 • Població: suposa un 35% del total d'inversió del Pla i s'ha calculat a través d'una ponderació inicial de la suma de la població dels ajuntaments adscrits a la Mancomunitat; en el cas que l'Ajuntament només pertanga a una mancomunitat, la seua població es multiplicarà per un, i si pertany a dues mancomunitats, es multiplicarà per 0,5.
 • Nombre d'ajuntaments: suposa un 35% del total d'inversió del Pla i s'ha calculat a través d'una ponderació inicial de la suma dels ajuntaments adscrits a la Mancomunitat, en el cas que l'Ajuntament només pertanga a una mancomunitat, es multiplicarà per un, i si en pertany a dues es multiplicarà per 0,5.

 

Sol·licituds: Requisits, terminis i documentació.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Les sol·licituds s'efectuaran i tramitaran exclusivament per mitjans telemàtics en la plataforma «carpeta ajuntament», www.dival.es, vista Ajuntament.

No es concediran pròrrogues per a la presentació de sol·licituds. Les entitats que no sol·liciten la inclusió en el termini establert en la corresponent convocatòria perdran les quantitats inicialment assignades, i aquestes quedaran a disposició de la Diputació Provincial.

Documentació que s'ha d'acompanyar a la sol·licitud telemàtica:


1) Certificació emesa per Secretaria, d'acord amb el model normalitzat I.a de l'annex I, en el qual es farà constar l'adopció de l'acord per l'òrgan competent, així com el detall de les seues prioritats en l'exercici, incloent-hi les seues necessitats i interessos particulars.

2) La Diputació comprovarà d'ofici si es tenen deutes tributaris amb la Hisenda Pública Estatal, davant de la Seguretat Social i davant de la hisenda provincial.
En el cas que la Mancomunitat siga deutora davant de la Diputació se li requerirà via telemàtica perquè en un termini de 5 dies naturals presente un compromís d'aprovació d'un pla de pagaments amb la Diputació.

3) Declaració responsable de no estar incurs en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en l'article 13.2 i 3 de la Llei General de Subvencions (model normalitzat I.b de l'annex I).

4) Certificat d'ajudes concurrents, en el qual conste la petició i/o concessió d'altres ajudes. El total d'aportacions en cap cas no podran ser superiors al total de la despesa corrent en què hagen incorregut en l'exercici (model normalitzat I.c de l'annex I).

5) Memòria que justifique l'assistència econòmica sol·licitada, a fi de cobrir els costos de despeses corrents en què incórreguen en l'exercici 2018, d'acord amb les prioritats que s'hagen marcat per a aquest, i en el marc dels seus Estatuts corresponents.

6) Pressupost anual de l'exercici 2018.

 

Per a més informació consulta el pdf del BOP:

VEURE EL PDF 

09-02-2018 Bases reguladores de les ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014- 2020.


El sector agrari de la Comunitat Valenciana suporta una estructura productiva caracteritzada per explotacions xicotetes, fragmentades i amb unitats productives geogràficament disperses. Aquestes explotacions tenen una capacitat escassa d’adaptació en situacions econòmicament adverses com les derivades del context econòmic general actual, per la qual cosa, les experiències innovadores derivades de projectes pilot poden tindre un efecte exemplificador o poden fer aportacions noves al sector que no podria obtindre d’una altra manera.

Des d’un punt de vista europeu es vol potenciar una economia circular amb l’objectiu de reduir l’ús de recursos, millorar els rendiments econòmics i identificar noves oportunitats de creixement i creació d’ocupació a partir de la reducció, reutilització i reciclatge, i aconseguir que els residus passen a ser recursos. El sector agrari, de manera intrínseca, té la capacitat d’interioritzar aquesta manera d’entendre l’economia i els seus vincles amb el medi ambient, la reutilització de tot el que s’obté de l’explotació i el seu entorn, com ara residus vegetals de diversos orígens mitjançant el compostatge dels residus esmentats.


Objectiu de l’ajuda:

L’objectiu de les subvencions previstes en aquesta ordre és el suport i el foment de projectes pilot i el desenvolupament de nous productes, tècniques, processos i tecnologies, vinculats al sector agrari i alimentari, derivats de plantejaments de cooperació d’equips d’innovació, definits en la base reguladora tercera d’aquesta ordre.

Les ajudes recollides en aquesta ordre tenen com a finalitat:

a) Reforçar els llaços entre l’agricultura, la producció d’aliments i la silvicultura, la investigació, la innovació i aconseguir una gestió i uns resultats mediambientals millors.

b) Millorar els resultats econòmics de totes les explotacions i facilitar-ne la reestructuració i modernització, en particular, a fi d’incrementar la seua participació i orientació cap al mercat, així com la diversificació agrícola.

c) Millorar la competitivitat dels productors primaris i integrar-los millor en la cadena agroalimentària mitjançant règims de qualitat, afegir valor als productes agrícoles, promocionar-los en mercats locals i en circuits de distribució curts, en agrupacions o en organitzacions de productors i organitzacions interprofessionals.

d) Donar suport a iniciatives per a la innovació o la resolució de dificultats en projectes pilot i en matèria de desenvolupament de nous productes, tècniques, processos i tecnologies, vinculades al sector agrari i agroalimentari.

e) Donar cobertura a les necessitats i inquietuds empresarials per a abordar nous reptes tecnològics, comercials i mediambientals així com aprofitar sinergies entre els diversos agents implicats.

f) A causa de la necessitat d’impulsar la diversificació de l’activitat agrària i estimular-ne el desenvolupament local, també es pretén afavorir la conservació de l’entorn amb pràctiques agràries sostenibles.

Concretament, les ajudes han de prioritzar projectes de cooperació relacionats amb:

a) Experiències innovadores i sostenibles entre productors i centres d’investigació amb cultius adaptats al canvi climàtic i produïts amb models agroecològics (plantes aromàtiques i medicinals, fruits secs, varietats autòctones, cultius tallafocs, i altres).

b) Valoració de restes vegetals en experiències d’agrocompostatge o altres com la valorització energètica.

c) Foment de la ramaderia extensiva i d’iniciatives com ara escoles de pastors.

d) Experiències de transformació agroalimentària innovadores, especialment vinculades a figures de qualitat diferenciada i de producció ecològica.

e) Experiències de centrals de compra innovadores, especialment vinculades a figures de qualitat diferenciada i de producció ecològica (espais específics dins de mercats majoristes, portals virtuals de venda, xarxes de productors-consumidors, etc.).

Les ajudes recollides en aquesta ordre desenvolupen l’operació 16.2.1, Ajuda a projectes pilot (en els termes previstos per l’article 35.2.a del Reglament (UE) número 1305/2013 i per al desenvolupament de nous productes, tècniques, processos i tecnologies, en els termes previstos per l’article 35.2.b del Reglament (UE) número 1305/2013, de la submesura 16.2, Suport per a projectes pilot i per al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos i tecnologies, de la mesura 16, Cooperació, del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (d’ara en avant PDR-CV 2014-2020), prevista en l’article 35 del capítol I, Mesures, del títol III, Ajuda al desenvolupament rural, del Reglament (UE) número 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, com ja s’ha indicat anteriorment.

Aquesta ordre s’ha d’aplicar a les convocatòries publicades en el marc del PDR-CV 2014-2020 per a l’operació indicada en el paràgraf anterior.

Aquestes subvencions estan cofinançades pel Fons Europeu Agrí- cola de Desenvolupament Rural (FEADER), per l’Administració general de l’Estat i per la conselleria competent en matèria d’agricultura de la Generalitat Valenciana, per mitjà dels pressupostos respectius, en els termes que preveu el PDR-CV 2014-2020.


Costos subvencionables:

Seran subvencionables:

a) Costos directes de les activitats de cooperació. Costos d’execució del projecte, incloent-hi inversions i despeses de personal.

b) Costos indirectes de les activitats de cooperació com els estudis tècnics o de redacció dels projectes, sense que aquesta partida puga superar el 10 % dels costos directes.

c) També s’inclouran les activitats de demostració quan contribuïsquen a divulgar o a transferir els èxits de projectes que tinguen els fins mencionats.

d) L’IVA en el cas que siga realment i definitivament suportat pel beneficiari i, per tant, no recuperable. Aquest aspecte s’ha d’acreditar per mitjà de la presentació de l’acord corresponent emés per l’AEAT de reconeixement d’exempció de l’IVA per a les activitats que exerceix l’entitat, així com una certificació de no haver efectuat la declaració de l’IVA en l’últim exercici (o una còpia de la liquidació de l’IVA en el cas de dur a terme tant activitats exemptes com no exemptes) i una certificació en vigor de la situació censal, emeses també per l’AEAT.

Sota aquesta operació no es donarà suport a activitats conjuntes que ja estan tenint lloc, tot i que sí que es pot donar suport a un grup cooperatiu existent per a dur a terme un projecte conjunt nou.

La durada del projecte no serà superior a cinc anys.

D’acord amb el que estableix l’apartat 2 de l’article 65 del Reglament (UE) número 1303/2013, la despesa serà subvencionable amb una contribució dels Fons Estructurals i d’Inversió Europeus (Fons EIE) si el beneficiari ha incorregut en aquest i ho ha abonat entre la data de presentació del programa a la Comissió, o a partir de l’1 de gener de 2014 si aquesta data és anterior, i el 31 de desembre de 2023. A més, la despesa només serà subvencionable amb una contribució del FEADER i del FEMP si l’ajuda pertinent s’abona de manera efectiva per l’agent de pagament entre l’1 de gener de 2014 i el 31 desembre de 2023.  

La realització de les actuacions pot ser subcontractada fins a un màxim del 50 % de l’ajuda pública total concedida.

En els altres aspectes relatius a la subcontractació, caldrà ajustar-se al que disposa l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 68 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

 

Beneficiaris:

1. Poden ser beneficiaris els operadors del sector agroalimentari, persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que conformen un equip d’innovació i presenten un projecte pilot o per al desenvolupament de nous productes, tècniques, processos i tecnologia.

2. Es considera com a equip d’innovació, als efectes d’aquesta ordre, l’agrupació de persones físiques i/o jurídiques que es constitueixen com a tal per a resoldre un problema concret o aprofitar una oportunitat determinada per mitjà de la implantació de projectes pilot o per al desenvolupament de nous productes, tècniques, processos i tecnologia.

3. Aquestes agrupacions de persones físiques i/o jurídiques han d’estar constituïdes per almenys dos integrants i almenys un d’ells ha de pertànyer a la cadena de valor dels sectors agrari i alimentari, que inclou, entre altres, agricultors (productors agraris) i les seues associacions, investigadors, assessors, empreses de transformació i comercialització de productes agraris i alimentaris, cooperatives, associacions i fundacions.

4. Totes i cada una de les persones físiques i/o jurídiques que participen en aquestes agrupacions tindran la consideració de beneficiaris, i han de complir, per tant, els requisits i condicions establits per a ells en aquesta ordre.

5. Aquestes agrupacions han de fer constar expressament en la sol· licitud d’ajuda els compromisos d’execució assumits per cada membre de l’agrupació, així com l’import de la subvenció sol·licitada que cada un d’ells aplicar. En tot cas, han d’anomenar un representant o apoderat únic de l’agrupació amb poders suficients per a complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l’agrupació.

Per a més informació sobre els tràmits i requisits, feu clic en: GVA.es

07-02-2018 Jornada LEADER: oportunitats per a impulsar l'empreniment rural.

El Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 té entre els seus objectius la diversificació de l'activitat econòmica de les zones rurals i el suport a la iniciativa LEADER.

LEADER ha sigut un important component de la política de desenvolupament rural de la Unió Europea des de fa més de 20 anys, i des de 2014 ha evolucionat cap al Desenvolupament Local Participatiu. Aquest nou enfocament consisteix a cedir la iniciativa de planificació a les comunitats locals de cada territori rural que, organitzades en Grups d'Acció Local, elaboren i executen una estratègia de desenvolupament per a aquesta zona aprofitant els seus recursos. En definitiva, permet que siga la pròpia societat rural la que decidisca sobre les prioritats d'aplicació de la mesura Leader del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.

El Grup Cooperatiu Cajamar, en col·laboració amb la Fundació IVIFA, Cooperatives Agroalimentàries, la UPV i la UJI, promou aquest Fòrum Desenvolupament Rural amb el qual volem donar a conèixer les estratègies de Desenvolupament Local Participatiu i el finançament LEADER per a les iniciatives emprenedores. Durant la jornada s'exposaran tres experiències de emprendiment, que esperem que possibiliten el desenvolupament de nous projectes rendibles i competitius en el mitjà rural.

La Jornada "LEADER a la Comunitat Valenciana: oportunitats per a impulsar el empreniment rural”, tindrà lloc el dijous 22 de febrer  a les 9.00 hores en l'Aula de Cultura de Cajamar, Passeig de l'Albereda, 34, València.

És necessària inscripció prèvia a través del següent formulari online.

Per a més informació fes clic en: Horaris i programació prevista

06-02-2018 Tot a punt per la X Setmana de l'Economia d'Alzira

La Setmana de l'Economia d'Alzira té com objectiu oferir a l'empresariat i la ciutadania en general un espai de reflexió.

Durant la setmana es duran a terme conferències i tallers, i s'intentarà reunir conclusions que ens faciliten la posada en marxa d'accions tant dels del sector públic com el privat, de la ma de ponents de reconegut prestigi que ens descobriran les claus dels nous models de negoci i les tendències empresarials.

+info i inscripció gratuïta: http://www.idea-alzira.com/semana-de-la-economia-alzira Aforament limitat.

05-02-2018 Subvencions destinades a l’assistència tècnica en municipis inferiors a 5.000 habitants (Entitats Locals Menors, Mancomunitats i Consorcis).


Beneficiaris

Podran ser beneficiaris d’esta Convocatòria tots els municipis i Entitats Locals Menors amb una població de fins a 5.000 habitants, així com les Mancomunitats i Consorcis que tinguen entre els seus objectius la contractació de personal tècnic.


Objecte:

L’objecte de la mateixa és promoure la contractació de personal tècnic per part de les esmentades Entitats de la província de València.


Bases reguladores:

Les bases reguladores per a la concessió d’estes subvencions. Estan constituïdes per l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València, l’aprovació definitiva del qual va ser publicada en el BOP núm. 101, de 29/05/2017.


Quantia

L’import de la convocatòria ascendix a 2.158.000 euros en l’exercici 2018 Amb càrrec a les següents aplicacions :

 • 211/15100/46200: 1.610.000 euros
 • 211/15100/46300: 500.000 euros
 • 211/15100/46700: 8.000 euros
 • 211/15100/46800: 40.000 euros


S’establix una quantia addicional de 1.000.000 d’euros. Tot això supeditada a l’existència de crèdit adequat i suficient.

La quantia màxima individualitzada a percebre pels beneficiaris será:

 • Municipis i ELM de fins a 500 habitants: 13.500 euros
 • Municipis i ELM de 501 fins a 2.000 habitants: 12.500 euros
 • Municipis i ELM de 2001 fins a 5000 habitants: 8.300 euros
 • L’import màxim a concedir a mancomunitats i consorcis serà la suma dels imports màxims corresponents als municipis que els integren.
   

Termini de presentació de sol·licituds:

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Per a més informació sobre els tràmits i requisits, feu clic en: BOP

03-01-2018 Convocades les ajudes de foment de l'economia social 2018

El DOGV de 3 de gener de 2018 publica la convocatòria anticipada de diverses ajudes de foment de l'economia social regulades a les bases establertes per ORDRE 23/2016, de 27d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per al foment de les empreses cooperatives i de les societats laborals, i de l'ocupació en aquestes, a la Comunitat Valenciana

1-Inversions consistents en terrenys, edificis ja construïts, obres de construcció, millora, condicionament o reforma d'immobles, immobilitzats materials i immaterials vinculats a les noves tecnologies de la informació i les comunicacions, equips per a la producció (consistents en maquinària, instal·lacions tècniques, ferramentes o utillatge), mobiliari (només en el cas de les empreses no industrials dedicades al comerç o a la prestació de serveis), i vehicles industrials no matriculats amb anterioritat (exceptuant-ne els vehicles tot terreny, que no seran subvencionables): Sol·licituds fins al 28 de febrer o 30 de març, segons tipus d'inversió. (+info: http://www.gva.es/inicio/procedimientos?id_proc=329&version=amp)

2-Subvencions per a prestació d'assistències tècniques (contractació de directors i gerents, estudis, informes, assessorament extraordinari): sol·licituds fins el 30 d'abril, inclusivament (+info: http://www.gva.es/inicio/procedimientos?id_proc=328&version=amp)

3-Subvencions a la constitució de noves cooperatives o societats laborals: sol·licituds fins el 13 de juliol, inclusivament (+info http://www.gva.es/inicio/procedimientos?id_proc=18081&version=amp)

4-Subvencions per a incorporació de persones desocupades com a sòcies treballadores o sòcies de treball a cooperatives i societats laborals: sol·licituds fins 24 d'agost, inclusivament. (+info: http://www.gva.es/inicio/procedimientos?id_proc=1057&version=amp)

5-Subvencions per a activitats de formació, foment i difusió (vinculades o no directament al foment de l'ocupació): sol·licituds fins el 24 d'agost (+info: http://www.gva.es/inicio/procedimientos?id_proc=3072&version=amp)